Na vsebino
EN

018-071/2023 Institut »Jožef Stefan«

Številka: 018-071/2023-3
Datum sprejema: 14. 6. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sama Červeka kot predsednika senata ter mag. Zlate Jerman in Igorja Luzarja kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »NAKUP LETALSKIH KART«, v zvezi s predlogom družbe NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova ulica 3, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Brezovec, o.p., d.o.o., Beethovnova ulica 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 6. 2023

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po omejenem postopku [41. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN 3)], je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 27. 4. 2023, pod št. objave JN002567/2023-B01, ter 28. 4. 2023 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2023/S 084-258655.

Vlagatelj je 5. 6. 2023 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga, naj se naročniku naloži odprava kršitve tako, da na ustrezen način odgovori na neodgovorjeno in pravočasno postavljeno vprašanje vlagatelja na Portalu javnih naročil, oziroma podredno, naj se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj je hkrati podal tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Po mnenju vlagatelju bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja. Naročnik bi v primeru nadaljevanja postopka prejel in odprl prejete ponudbe ter izbral največ pet najugodnejših ponudnikov; poudarja, da bodo zaradi naročnikove opustitve odgovora na vprašanje na Portalu javnih naročil prejete ponudbe med seboj neprimerljive. Pojasnjuje, da 17. člen ZPVPJN sicer naročniku prepoveduje zavrnitev vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, sklenitev pogodbe, ustavitev postopka javnega naročanja ali pričetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, ne prepoveduje pa mu izdaje odločitve o oddaji javnega naročila. Posledično naj ne bi bilo za pričakovati, da bo naročnik uskladil svoja ravnanja pred potekom roka za predložitev ponudb, niti se vlagatelj ne bo mogel potegovati za javno naročilo v drugačnih okoliščinah. V primeru pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila bi bilo vlagatelju pravno varstvo oteženo, saj bodo morala biti razveljavljena vsa naročnikova ravnanja, torej tudi tista, ki sicer ne bi bila, ker do le teh ne bi prišlo, če bi bil postopek oddaje javnega naročila s sklepom zadržan. Ker je naročnik že v fazi pred potekom roka za predložitev ponudb ravnal nepravilno in nezakonito, vlagatelj tudi ne more izključiti, da naročnik ne bi nezakonito ravnal tudi v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila. Poleg navedenega bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila vlagatelju povzročilo škodo, ker mora oddati ponudbo, ki ne bi bila optimalna in konkurenčna zaradi naročnikovih kršitev temeljnih načel javnega naročanja (načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja).

Naročnik je z dopisom dne 7. 6. 2023 vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila odstopil Državni revizijski komisiji, ob tem pa podal tudi svoje mnenje o predlogu – meni, da učinkovitost pravnega varstva vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet) ne bo zmanjšana; le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Po preučitvi spisovne dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oz. opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato skladno z 19. členom ZPVPJN pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V konkretnem primeru je tako potrebno presoditi, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da okoliščine, s katerimi vlagatelj utemeljuje predlog za zadržanje postopka, ne predstavljajo razlogov za zadržanje postopka, takšnih razlogov pa v obravnavani zadevi ni ugotovila niti Državna revizijska komisija. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper obvestilo o naročilu oziroma zoper ravnanje naročnika pred potekom roka za predložitev prijav, ki ga bo moral najprej obravnavati naročnik v predrevizijskem postopku, zatem pa še, če bodo izpolnjene procesne predpostavke, Državna revizijska komisija v revizijskem postopku. Če bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (2. alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in 2. alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pomeni, da bo moral naročnik v primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, uskladiti svoja ravnanja že v razpisni fazi (npr. spremeniti posamezne sporne določbe razpisne dokumentacije ali začeti postopek oddaje javnega naročila znova). Če se bo torej ob vsebinski presoji zahtevka za revizijo ugotovilo, da so bile kršene določbe ZJN-3, bo moral naročnik razveljaviti že izvedena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila in odpraviti zatrjevane kršitve, vlagatelj pa bo imel možnost oddati prijavo pod drugačnimi pogoji. Učinkovitost pravnega varstva tako vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila, zavrnitve vseh ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo zmanjšana ali otežena. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati okoliščin, zaradi katerih bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Državna revizijska komisija zato predlogu vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.

Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- vlagatelj po pooblaščencu,
- naročnik,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis

Natisni stran