Na vsebino
EN

Katalog IJZ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Odgovorna uradna oseba Samo Červek, univ. dipl. prav., predsednik Državne revizijske komisije
Datum prve objave kataloga 9. 12. 2004
Datum zadnje spremembe april 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu /javnost_in_mediji/javnost/katalog_ijz/
Druge oblike kataloga V fizični obliki je dostopen v prostorih Državne revizijske komisije (Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje).

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja organa Državna revizijska komisija kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja, zagotavlja pravno varstvo v postopku podelitve nekaterih koncesij in pri sklepanju nekaterih oblik javno-zasebnega partnerstva, odloča pa tudi kot prekrškovni organ v postopku o prekršku zaradi prekrškov, ki jih določajo ZPVPJN, ZJN-3, ZJNPOV in ZNKP.


2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot /
Organigram organa Predsednik, člani in zaposleni na Državni revizijski komisiji


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojne osebe
 • Ljudmila Korenjak, univ. dipl. prav., svetovalka Državne revizijske komisije, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, tel.: 01/234-28-00, e-naslov:
 • Vojko Maksimčuk, univ. dipl. prav., svetovalec predsednika Državne revizijske komisije, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, tel.: 01/234-28-00, e-naslov:


2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

Državni predpisi
Predpisi Evropske unije

 

2.d Sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti ter pomembnejša poročila, stališča, mnenja in analize z delovnega področja organa

2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

1. revizijski in pritožbeni postopek, kot ju določa Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja:
- Opis poteka postopkov pravnega varstva

2. postopek o prekršku
- Opis poteka postopka o prekršku

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Informacije o organizaciji, pristojnosti in načinu dela ter predsedniku, članih in zaposlenih, letna poročila ter sprejete odločitve v postopkih pravnega varstva so dostopni na spletišču Državne revizijske komisije (/).
Državna revizijska komisija zaradi postopka o prekršku vodi vpisnike in pomožne knjige ter evidenco pravnomočnih odločb o prekršku.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Dostop na spletu
  Spletišče Državne revizijske komisije (/).

Spletišče Državne revizijske komisije je izdelano ob upoštevanju 12. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki prenaša Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja:
- na voljo so možnost izbiranja barvnih shem (bel tekst na črni podlagi, rumen tekst na modri podlagi, črn tekst na bež podlagi, zelen tekst na črni podlagi), izpis vsega besedila v krepki pisavi in povečanje pisave za več stopenj,
- prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
- navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, in sicer z uporabo smernih tipk na tipkovnici,
- z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo,
- možen je preklop pisave med serifno in neserifno pisavo,
- informacije so le v tekstovni obliki.

 • Elektronska pošta
  Prek elektronskega naslova
 • Fizični dostop
  - pošiljanje po pošti,
  - posredovanje informacij po telefonu,
  - letna poročila na ključu USB, ki jih Država revizijska komisija na prošnjo zainteresiranih posreduje po pošti;
  - na sedežu Državne revizijske komisije (Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje) med poslovnim časom organa (od ponedeljka do četrtka med 8. in 15. uro ter v petek med 8. in 14. uro).
  Dostop in vstop v stavbo, v kateri ima Državna revizijska komisija sedež, sta brez arhitektonskih ovir, stavba pa je opremljena z dvigali.

 

4. STROŠKOVNIK

Stroškovnik

Morebitni stroški se obračunavajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

5. STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroškovnik in drugi pogoji

Morebitni stroški se obračunavajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletišču Državne revizijske komisije (/). Kot pogoj za ponovno uporabo je treba navesti vir podatkov, in sicer "Javne informacije Slovenije, Državna revizijska komisija".

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij

1. Sprejete odločitve Državne revizijske komisije
2. Informacije o poteku postopkov in sprejetih odločitvah Državne revizijske komisije
3. Dokumenti iz spisovne dokumentacije postopkov pravnega varstva po ZPVPJN in postopkov o prekršku

 
Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk Državne revizijske komisije - 2023.pdf

Natisni stran