Na vsebino
EN

018-099/2022 Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

Številka: 018-099/2022-6
Datum sprejema: 30. 8. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna
revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar kot članice senata in Aleksandra Petrovčiča kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve prevozov«, ki ga je z vložitvijo zahtevka za revizijo začel vlagatelj Šolski servis, prevozi d.o.o., Spodnji Rudnik II 16, Ljubljana, ki ga zastopa Andrej Brečko – odvetnik, Poljanski nasip 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa po prvem odstavku 20. člena ZPVPJN, ki ga je vložil naročnik Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Novi trg 43A, Kamnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 8. 2022

odločila:

Predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila za sklope 1 DP, 2 DP, 4 DP, 6 DP, 8 DP, 9 DP, 10 DP, 11 DP, 12 DP, 13 DP, 14 DP, 15 DP, 16 DP, 17 DP, 18 DP, 19 DP, 20 DP, 21 DP, 22 DP, 23 DP, 24 DP, 1 VP, 2 VP, 4 VP, 5 VP, 7 VP, 8 VP, se zavrže.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 30. 5. 2022, št. objave JN003629/2022-B01 in v Uradnem listu EU dne 31. 5. 2022, št. objave 2022/S 104-291753. Naročnik je javno naročilo razdelil na 33 sklopov.

Naročnik je dne 12. 7. 2022 sprejel in istega dne na portalu javnih naročil objavil Odločitev o oddaji javnega naročila v vseh sklopih, št. objave JN003629/2022-ODL01. Dne 12. 7. 2022 je naročnik sprejel in dne 13. 7. 2022 ponovno objavil odločitev v vseh sklopih, št. objave JN003629/2022-ODL01P1. Dne 15. 7. 2022 je naročnik sprejel in istega dne objavil še spremembo odločitve v sklopih 3 DP, 5 DP, 7 DP, 3 VP, 6 VP in 9 VP, št. objave JN003629/2022-ODL01P2.

Vlagatelj je dne 27. 7. 2022 vložil Zahtevek za revizijo z dne 26. 7. 2022, v katerem predlaga, da se zaradi naročnikovih kršitev pri oddaji javnega naročila v sklopih 3 DP, 5 DP, 7 DP, 3 VP, 6 VP in 9 VP izpodbijana odločitev z dne 15. 7. 2022 v celoti razveljavi; zahteva tudi povračilo stroškov postopka pravnega varstva (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo).

Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja izjasnil v vlogi (brez datuma), v kateri navedbam vlagatelja nasprotuje.

Naročnik je dne 17. 8. 2022 sprejel in istega dne na portalu eRevizija objavil Sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen; zavrnil je tudi njegovo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo).

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo opredelil z vlogo z dne 22. 8. 2022.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 22. 8. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Naročnik je z dopisom z dne 23. 8. 2022 na Državno revizijsko komisijo dne 25. 8. 2022 naslovil predlog za izdajo sklepa, s katerim se mu kljub vloženem zahtevku za revizijo dovoli sklenitev okvirnih sporazumov oz. pogodb za oddane sklope, v katerih ni bil vložen zahtevek za revizijo. Povzema potek postopka oddaje javnega naročila in začetega postopka pravnega varstva in navaja, da od dne 2. 9. 2022 storitve prevozov nujno potrebuje za zagotavljanje prevoza gibalno oviranih otrok. Ker šteje, da je odločitev o oddaji naročila (razen v sklopih, v katerih je vložen zahtevek za revizijo), postala pravnomočna, naproša Državno revizijsko komisijo, da njegovemu predlogu ugodi.

Državna revizijska komisija do sprejema te odločitve ni prejela vlagateljevega mnenja o naročnikovem predlogu (drugi odstavek 20. člena ZPVPJN).

Po preučitvi predloga naročnika ter po pregledu predložene dokumentacije je Državna revizijska komisija na podlagi 20. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Kot uvodoma že zapisano, je naročnik predmetno javno naročilo razdelil na 33 sklopov, dne 12. 7. 2022 oz. dne 15. 7. 2022 pa je sprejel odločitev o oddaji naročila, s katero je javno naročilo v vseh 33 sklopih oddal. Zoper odločitev o oddaji naročila z dne 15. 7. 2022 (tj. v sklopih št. 3 DP, 5 DP, 7 DP, 3 VP, 6 VP in 9 VP) je naročnik dne 27. 7. 2022 prejel zahtevek za revizijo, zoper odločitev o oddaji naročila v preostalih sklopih pa zahtevka za revizijo ni prejel (enako ugotavlja tudi naročnik v obravnavanem predlogu).

Skladno s prvim odstavkom 73. člena ZJN-3 mora naročnik, če predmet javnega naročila to dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Navedeno pomeni, da so posamezni sklopi samostojni deli javnega naročila, znotraj katerih je dopustno predložiti samostojne oz. ločene ponudbe, kot tudi, da se lahko ponudbe oddajo za več sklopov ali vse sklope, pri čemer lahko naročnik določi, da se ponudbe lahko predložijo za en, več ali vse sklope (drugi odstavek 73. člena ZJN-3), oz. lahko naročnik omeji število sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku (tretji odstavek 73. člena ZJN-3). Naročnik v vsakem posameznem sklopu lahko izda (časovno in vsebinsko) različne odločitve, ki se med seboj lahko razlikujejo glede na trenutek nastopa pravnomočnosti in zoper katere lahko aktivno legitimirane osebe sprožijo ločene postopke pravnega varstva.

ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena določa, da lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Izjemoma lahko naročnik, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, sklene pogodbo, če to dovoli Državna revizijska komisija na podlagi njegovega predloga (četrti odstavek 20. člena ZPVPJN).

V skladu s četrtim odstavkom 20. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija dovoli sklenitev pogodbe v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Pri tem ZPVPJN izrecno določa, da zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom. ZPVPJN hkrati določa, da Državna revizijska komisija naročnikov predlog zavrne, če izvedba naročila ni nujna ali se razlogi za nujnost lahko pripišejo naročnikovemu ravnanju in bi jih bilo mogoče predvideti.

Kot je bilo že pojasnjeno, so posamezni sklopi samostojni deli javnega naročila, znotraj katerih je dopustno predložiti samostojne oz. ločene ponudbe, naročnik pa lahko v vsakem posameznem sklopu izda (časovno in vsebinsko) različne odločitve, ki se lahko med seboj razlikujejo glede na trenutek nastopa pravnomočnosti in zoper katere lahko različne aktivno legitimirane osebe sprožijo ločene postopke pravnega varstva. Navedeno pomeni, da se v primeru, ko je zahtevek za revizijo vložen izključno v posameznem sklopu, prepoved sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN nanaša le na tisti sklop, v katerem je bil zahtevek za revizijo vložen, ne pa tudi na druge sklope, v katerih postopek pravnega varstva ni bil začet.

Ob upoštevanju dejstva, da je predmetno javno naročilo razdeljeno na sklope in da naročnik predlaga dovolitev sklenitve pogodb v sklopih 1 DP, 2 DP, 4 DP, 6 DP, 8 DP, 9 DP, 10 DP, 11 DP, 12 DP, 13 DP, 14 DP, 15 DP, 16 DP, 17 DP, 18 DP, 19 DP, 20 DP, 21 DP, 22 DP, 23 DP, 24 DP, 1 VP, 2 VP, 4 VP, 5 VP, 7 VP, 8 VP ter ob upoštevanju dejstva, da je zahtevek za revizijo z dne 27. 7. 2022 vložen izključno zoper naročnikova ravnanja v sklopih 3 DP, 5 DP, 7 DP, 3 VP, 6 VP in 9 VP, Državna revijska komisija ugotavlja, da naročnik za podajo predloga za izdajo sklepa po prvem odstavku 20. člena ZPVPJN za sklope 1 DP, 2 DP, 4 DP, 6 DP, 8 DP, 9 DP, 10 DP, 11 DP, 12 DP, 13 DP, 14 DP, 15 DP, 16 DP, 17 DP, 18 DP, 19 DP, 20 DP, 21 DP, 22 DP, 23 DP, 24 DP, 1 VP, 2 VP, 4 VP, 5 VP, 7 VP, 8 VP nima pravnega interesa, saj v navedenih sklopih niso podane omejitve iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija je upoštevaje navedeno naročnikov predlog za izdajo sklepa, s katerim naj se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev okvirnih sporazumov oz. pogodbe v sklopih 1 DP, 2 DP, 4 DP, 6 DP, 8 DP, 9 DP, 10 DP, 11 DP, 12 DP, 13 DP, 14 DP, 15 DP, 16 DP, 17 DP, 18 DP, 19 DP, 20 DP, 21 DP, 22 DP, 23 DP, 24 DP, 1 VP, 2 VP, 4 VP, 5 VP, 7 VP, 8 VP, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev upravni spor po 39.a členu ZPVPJN ni dovoljen.


Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti (prek portala eRevizija):
- naročnik,
- pooblaščenec vlagatelja,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran