Na vsebino
EN

018-093/2022 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-093/2022-3
Datum sprejema: 23. 8. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter dr. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzdrževanje, servisiranje in dograditev sistema videonadzora v objektih Pošte Slovenije d.o.o. za obdobje treh let«, v zvezi s predlogom vlagatelja Požarni sistemi, družba za inženiring, trgovino, storitve in gradbeništvo d.o.o., Novorogoška ulica 17, Miklavž na Dravskem polju, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Lah, Jambrovič & partnerji, d.o.o., Partizanska cesta 36, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 8. 2022

odločila:

Predlogu vlagatelja za zadržanje postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 7. 7. 2022, št. objave JN004730/2022-W01, s spremembami.

Vlagatelj je z vlogo z dne 10. 8. 2022, pred potekom roka za predložitev ponudb, vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v katerem predlaga razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila oz. podredno razveljavitev posameznih delov dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, predlaga pa tudi zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila. V zvezi s slednjim predlogom vlagatelj navaja, da je naročnik njegov predhodni zahtevek za revizijo nezakonito zavrgel, obenem pa (deloma) upošteval zahtevek za revizijo na način, da je dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenil in dopolnil. Naročnik je objavil že pet popravkov dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, dodatno pa pogoje spreminja tudi z odgovori na Portalu javnih naročil. Vlagatelj meni, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, saj naročnik z neprestanim popravljanjem in spreminjanjem pogojev ustvarja zmedo tako glede vsebine določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot tudi glede postopka pravnega varstva.

Naročnik je dne 16. 8. 2022 vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila z dopisom v odločanje odstopil Državni revizijski komisiji, ob tem pa o njem podal tudi svoje mnenje, iz katerega je razvidno, da ni zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (ravnanje po prvi alineji drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). Meni, da je vlagateljev predlog pavšalen in neutemeljen. Ravnanja, ki so v skladu s 17. členom ZPVPJN, v nobenem primeru ne povzročajo škode vlagatelju in bistveno ne vplivajo na učinkovitost pravnega varstva. Naročnik navaja, da bo zahtevek za revizijo obravnaval v zakonskem roku in da bo vlagatelju učinkovito pravno varstvo zagotovljeno. Navaja še, da vlagatelj ni izkazal, kako naj bi naročnikovo postopanje pri popravkih oz. spremembah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila povzročalo zmedo. Ker je rok za oddajo ponudb že potekel, do pavšalno zatrjevanega »neprestanega« popravljanja in spreminjanja pogojev tudi teoretično ne more več priti.

Po preučitvi spisovne dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz citiranih določb izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, kot o dovoljuje zakon) oz. opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi bil postopek pravnega varstva končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državne revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Glede na navedeno je tako v konkretnem primeru potrebno presoditi, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na pravni položaj vlagatelja zahtevka za revizijo.

Zahtevek za revizijo, ki ga vlagatelj vlaga zoper spremenjene določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo moral naročnik (oz. Državna revizijska komisija) obravnavati skladno z določili ZPVPJN. Če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (glej drugo alinejo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), kar pomeni, da bo moral naročnik uskladiti svoja ravnanja že v fazi pred potekom roka za predložitev ponudb, t. i. razpisni fazi (npr. izvedba novega postopka oddaje javnega naročila). S tem bodo kršitve naročnika v primeru ugoditve zahtevku za revizijo sanirane in bo vlagatelju (kot tudi ostalim gospodarskim subjektom) dana možnost potegovati se za pridobitev javnega naročila v drugačnih dejanskih okoliščinah oz. ob drugačnih zahtevah naročnika. Poleg tega, se vlagateljev položaj v postopku pravnega varstva zaradi nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila ne more poslabšati, četudi do poteka roka za predložitev ponudb ne bi predložil ponudbe. ZPVPJN namreč ne zahteva, da bi moral vlagatelj, ki pred potekom roka za predložitev ponudb vloži zahtevek za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, predložiti tudi ponudbo, da bi se mu priznala aktivna legitimacija.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na Portalu javnih naročil res objavil več sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in odgovorov na vprašanja zainteresiranih ponudnikov. Vlagatelj je svoj predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila utemeljeval z navedbo, da tako naročnikovo postopanje povzroča »zmedo« glede vsebine pogojev in pravnega varstva, vendar pa kot ugotavlja Državna revizijska komisija, te navedbe ni konkretiziral, drugih (konkretnejših) argumentov, ki bi utemeljevali njegov predlog, pa tudi ni navedel. Ob ugotovljenem Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati okoliščin, zaradi katerih bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, prav tako takšnih razlogov v obravnavani zadevi ni ugotovila Državna revizijska komisija, zato predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev upravni spor po 39.a členu ZPVPJN ni dovoljen.


Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti (prek portala eRevizija):
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran