Na vsebino
EN
17. 9. 2002

Concordia Bus Finland Oy Ab, prej Stagecoach Finland Oy Ab, proti Helsingin kaupunki, HKL-Bussiliikenne

C-513/99

Javna naročila storitev v transportnem sektorju – Direktivi 92/50/EGS in 93/38/EGS – Občina, ki kot naročnik razpiše naročanje storitev avtobusnega prevoza, v katerem kot ponudnik sodeluje samostojni del občine – Upoštevanje okoljevarstvenih meril pri določanju ekonomsko najugodnejše ponudbe – Dopustnost, če ponudnik, ki je samostojni del občine, lažje izpolnjuje ta merila

 

 

 

 

1)      Člen 36(1)(a) Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev je treba razlagati tako, da lahko naročnik, ki v okviru oddaje javnega naročila storitve mestnega avtobusnega potniškega prometa odloči o oddaji javnega naročila ponudniku, ki je predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, upošteva merila varstva okolja, kot so stopnja emisij dušikovih oksidov ali hrupa avtobusov, če so ta merila povezana z vsebino javnega naročila, če temu naročniku ne dajejo brezpogojne svobode pri oddaji, če so izrecno navedena v razpisni dokumentaciji ali v objavi javnega razpisa in če spoštujejo vsa temeljna načela prava Skupnosti, zlasti načelo prepovedi diskriminacije.

2)      Načelo enakega obravnavanja ne nasprotuje upoštevanju meril, povezanih z varstvom okolja, kot so merila v postopku v glavni stvari, le zato, ker je naročnikovo prometno podjetje med redkimi podjetji, ki lahko ponudijo zahtevani vozni park, ki ustreza omenjenim merilom.

3)      Odgovor na drugo in tretje vprašanje ne bi bil drugačen, če bi sporni postopek oddaje javnega naročila spadal na področje uporabe Direktive Sveta 93/38/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov naročanja naročnikov v vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju.

 


Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: finščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran