Na vsebino
EN
13. 12. 2012

Forposta SA, ABC Direct Contact sp. z o.o. proti Poczta Polska SA

C-465/11

Direktiva 2004/18/ES – Člen 45(2), prvi pododstavek, točka (d) – Direktiva 2004/17/ES – Člena 53(3) in 54(4) – Javna naročila – Sektor poštnih storitev – Merila za izključitev iz postopka oddaje javnega naročila – Huda poklicna napaka – Varstvo javnega interesa – Ohranitev lojalne konkurence

 

 

1.      Člen 45(2), prvi pododstavek, točka (d), Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, v kateri je določeno, da gre za hudo poklicno napako, katere posledica je samodejna izključitev zadevnega gospodarskega subjekta iz postopka oddaje javnega naročila, če je zadevni naročnik razvezal ali odpovedal prejšnjo pogodbo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jo je sklenil z zadevnim gospodarskim subjektom, ali pa od nje odstopil zaradi okoliščin, za katere je odgovarjal ta gospodarski subjekt, in če je do razveze ali odpovedi pogodbe ali do odstopa od pogodbe prišlo v treh letih pred začetkom postopka za oddajo javnega naročila, vrednost neizvedenega dela javnega naročila pa je znašala vsaj 5 % pogodbene vrednosti.

2.      Načela in pravila prava Unije na področju javnih naročil ne upravičujejo, da se v nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, zaradi varstva javnega interesa in upravičenih interesov naročnikov ter za ohranitev lojalne konkurence med gospodarskimi subjekti naročnikom nalaga, da v primeru, kot je ta iz odgovora na prvo vprašanje za predhodno odločanje, gospodarskega subjekta samodejno izključijo iz postopka oddaje javnega naročila.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: poljščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran