Na vsebino
EN

018-078/2024 ELEKTRO LJUBLJANA, d. d.

Številka: 018-078/2024-6
Datum sprejema: 3. 7. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) in na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN v povezavi z drugim odstavkom 334. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in spremembe; v nadaljevanju: ZPP), v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata ter Sama Červeka in mag. Zlate Jerman kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje elektromontažnih del in izgradnja optičnih omrežij z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema«, na podlagi zahtevka za revizijo in pritožbe vlagatelja Elektro Zdešar, Zdešar Luka, s. p., Podpeč 22, Preserje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO LJUBLJANA, d. d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 7. 2024

odločila:


1. Ugotovi se, da je bil v postopku pravnega varstva v zvezi z javnim naročilom »Izvajanje elektromontažnih del in izgradnja optičnih omrežij z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema« (objava 3. 4. 2024 na Portalu javnih naročil pod št. objave JN002097/2024-EUe17/01 in v Uradnem listu Evropske unije pod št. objave 195189-2024) umik zahtevka za revizijo brezpredmeten.

2. Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo umaknil.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno 3. 4. 2024, in sicer na Portalu javnih naročil pod št. objave JN002097/2024-EUe17/01, v Uradnem listu Evropske unije pa pod št. objave 195189-2024. Naročnik je z vlogo z dne 7. 6. 2024 vlagatelja obvestil, da mu ni odobril dostopa do dinamičnega nabavnega sistema, z obrazložitvijo, da je pri pregledu njegove ponudbe ugotovil obstoj izključitvenega razloga iz drugega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj z vlogo z dne 13. 6. 2024 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval, da je naročnik nepravilno ugotovil obstoj izključitvenega razloga.

Naročnik je 19. 6. 2024 sprejel odločitev, s katero je zahtevek za revizijo zavrgel, z obrazložitvijo, da vlagatelj ni izkazal, da je bila taksa plačana najpozneje na dan vložitve zahtevka za revizijo.

Zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj 21. 6. 2024 vložil pritožbo, v kateri je zatrjeval, da je bila taksa poravnana takoj naslednji dan po vložitvi zahtevka za revizijo. Istega dne, 21. 6. 2024, je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo in zahteval vračilo ustreznega dela vplačane takse.

Z vlogo z dne 1. 7. 2024 je vlagatelj Državni revizijski komisiji sporočil, da umika tudi pritožbo, ob tem je ponovno zahteval vračilo ustreznega dela vplačane takse.


V zvezi z vlogo, s katero je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo, je treba pojasniti, da lahko vlagatelj v skladu s prvim odstavkom 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. V skladu z drugim odstavkom 18. člena ZPVPJN mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izdati sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena ZPVPJN. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil po prejeti odločitvi naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, je treba v skladu s tretjo povedjo drugega odstavka 18. člena ZPVPJN umik zahtevka šteti za brezpredmetnega.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je z vlogo z dne 1. 7. 2024 umaknil tudi pritožbo, ob tem je ponovno zahteval vračilo ustreznega dela vplačane takse.

Ker ZPVPJN ne ureja vprašanj, povezanih z umikom pritožbe, umik zahtevka za revizijo pa se glede na določbo drugega odstavka 18. člena ZPVPJN šteje za brezpredmeten (ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel), je treba na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN za vprašanja v pritožbenem postopku, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporabiti določbe ZPP.

Skladno z drugim odstavkom 334. člena ZPP lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo. Skladno s tretjim odstavkom 334. člena ZPP se umik pritožbe ne more preklicati.

Ker je vlagatelj v obravnavanem primeru umaknil pritožbo, preden je Državna revizijska komisija o njej odločila, je upoštevaje sodno prakso sodišč (npr. v zadevah VSL Sklep I Cp 1073/2005, VSL Sklep I Cp 2636/2015, VSL Sklep I Cp 100/2017, VSL Sklep I Cp 671/2018) Državna revizijska komisija izdala ugotovitveni sklep, da je vlagatelj pritožbo umaknil.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
– naročnik,
– vlagatelj,
– RS MJU.

V vednost:
– Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve, tu.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.Natisni stran