Na vsebino
EN

018-059/2024 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-059/2024-8
Datum sprejema: 6. 6. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, ter Aleksandra Petrovčiča in Igorja Luzarja, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »GOI dela za izgradnjo strelišča Apače«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49A, Ptuj, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Štelcer – Vračko, Slomškov trg 18, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 6. 2024

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »GOI dela za izgradnjo strelišča Apače« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi, je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 23. 2. 2024, pod št. objave JN001059/2024-EUe18/01, in v Uradnem listu EU dne 23. 2. 2024, pod št. objave 114252-2024.

Naročnik je dne 18. 4. 2024 sprejel in na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-48/2024-64, s katerim je predmetno javno naročilo oddal ponudniku TGM Petek, d.o.o., Podveža 1A, Luče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev naročnika je vlagatelj z vlogo z dne 30. 4. 2024 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila ter povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se do revizijskih navedb ni opredelil.

Naročnik je dne 20. 5. 2024 zavrnil zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 23. 5. 2024 odstopil dokumentacijo iz postopka javnega naročanja in dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 6. 2024 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval vračilo polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Pravni pouk:
Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
– naročnik,
– vlagatelj – po pooblaščencu,
– izbrani ponudnik,
– RS MJU.

V vednost:
– Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve, tu.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran