Na vsebino
EN

018-042/2024 Občina Žužemberk

Številka: 018-042/2024-7
Datum sprejema: 28. 5. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar kot predsednice senata, mag. Zlate Jerman kot članice senata in Andraža Žvana kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Šolski prevozi v Občini Žužemberk SKLOP 3_2024-2027« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar, s. p., Preska pri Dobrniču 5 A, Dobrnič (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Zupančič, o. p., d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec), zoper ravnanje naročnika Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk (v nadaljevanju: naročnik), 28. 5. 2024

odločila:


1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-20/2023-9 z dne 5. 3. 2024.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 11.064,99 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava obvestila o naročilu 2. 1. 2024 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000006/2024-B01, in 3. 1. 2024 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2024/S 002-002791) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-20/2023-9 z dne 5. 3. 2024 (objava 6. 3. 2024 na portalu javnih naročil, pod št. objave 000006/2024-ODL/01) obvestil ponudnike, da je izbral ponudbo ponudnika FS prevozi, storitve in trgovina, d. o. o., Grajski trg 15, Žužemberk (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 15. 3. 2024 na portalu eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 14. 3. 2024 ter predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povračilo stroškov. Vlagatelj je uveljavljal, da bi moral naročnik izločiti ponudbo izbranega ponudnika, ker ni dopustna (v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), saj je:
− izbrani ponudnik predložil le informativno in pogojno ponudbo,
− izbrani ponudnik navedel firmo, matično številko in identifikacijsko številko za DDV, vendar gospodarski subjekt s takimi podatki ne obstaja, pa tudi ni vpisan v Poslovni register Slovenije, zaradi česar izbrani ponudnik ni predložil pravilno izpolnjenega obrazca OBR-1/1 oziroma ni vpisan v poslovni register, ki se vodi v Republiki Sloveniji, pod temi podatki pa ni niti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ter niti nima licence in potrebnih dovoljenj, obrazec OBR-4 pa je narobe izpolnjen,
− izbrani ponudnik ponudil predmet v skladu z obrazcem OBR-3 Specifikacije, vendar bi moral upoštevati, da je naročnik spremenil zahteve, zaradi česar bi moral ponudbo predložiti upoštevajoč dokument »Vozni red v šolskem letu 2023/24«, ki ga ni niti predložil v ponudbo, a bi ga zaradi naročnikove zahteve moral, zaradi česar izbrani ponudnik ni ponudil predmeta skladno s tehničnimi specifikacijami,
− bila izbranemu ponudniku leta 2022 odvzeta licenca za izvajanje javnih prevozov zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje preslepitve pri pridobivanju posojila ali ugodnosti po prvem odstavku 230. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/2008 s sprem.; v nadaljevanju: KZ-1),
− pri izbranem ponudniku podan razlog za izključitev zaradi obstoja pravnomočne sodbe zaradi storitve kaznivega dejanja preslepitve pri pridobivanju posojila ali ugodnosti po prvem odstavku 230. člena KZ-1,
− izbrani ponudnik pri eni izmed postavk v nasprotju z naročnikovimi navodili izpolnil predračun na tri decimalke, moral pa bi ga z zaokrožitvijo na dve decimalki natančno,
− izbrani ponudnik nima reference v skladu z naročnikovimi zahtevami.

Naročnik je 27. 3. 2024 izbranemu ponudniku po elektronski pošti poslal zahtevek za revizijo v možnost izjasnitve.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 2. 4. 204, poslano 2. 4. 2024 po elektronski pošti, izjasnil o navedbah iz zahtevka za revizijo, in navedel, da so vlagateljeve navedbe delno utemeljene, saj je v ponudbi predložil izjavo, v katero je vključil eksplicitno navedbo, da ne izpolnjuje zahtev, kot so bile določene v popravku dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izbrani ponudnik je nadaljeval, da je izpolnjeval prvotno določene pogoje, vendar jih je naročnik s pojasnili neupravičeno zaostril tako, da jih ob oddaji ponudbe ni več izpolnjeval, vendar je kljub temu oddal informativno ponudbo s cenami, kot bi jih oddal v primeru, če naročnik ne bi spremenil pogojev, s čimer je naročniku omogočil seznanitev, za koliko bo preplačal storitve. Izbrani ponudnik je predlagal, da naročnik ugodi zahtevku za revizijo, ugotovi očitno negospodarno ravnanje, v novi odločitvi zavrne vse ponudbe in ponovi javno naročilo »skladno z zakonitimi (prvotnimi) pogoji, ki ne bodo neupravičeno izkrivljali konkurence«.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17. 4. 2024, ki jo je vložil 17. 4. 2024 prek portala eRevizija, predlagal začetek revizijskega postopka, saj ni prejel še naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo. Vlagatelj je predložil še stroškovnik zaradi vložitve vloge z dne 17. 4. 2024.

Naročnik je 23. 4. 2024 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval del dokumentacije.

Naročnik je 23. 4. 2024 prek portala eRevizija izbranemu ponudniku poslal zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom št. 018-042/2024-4 z dne 7. 5. 2024, poslanim 8. 5. 2024 prek portala eRevizija, pozvala naročnika na predložitev celotne dokumentacije.

Naročnik je 9. 5. 2024 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval še del dokumentacije.

Do dneva izdaje tega sklepa na portalu eRevizija niso bile evidentirane nobene nadaljnje akcije od tiste z dne 9. 5. 2024.

Ker je vlagatelj skladno s prvo povedjo iz drugega odstavka 13.a člena ZPVPJN pravilno uporabil portal eRevizija za vložitev zahtevka za revizijo, je upoštevajoč prvo in četrto poved iz četrtega odstavka 13.a člena ZPVPJN petek, 15. 3. 2024, dan, ko je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, in hkrati dan, ko je bil zahtevek za revizijo vročen naročniku. Zahtevek za revizijo je vseboval tudi obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, zato je bil ob vložitvi in prejemu pri naročniku popoln v smislu prve povedi iz četrtega odstavka 28. člena ZPVPJN, ki je relevantna pravna podlaga za reševanje položaja molka naročnika. Glede na pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN, in drugega odstavka 111. člena Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi z drugim odstavkom 13. člena ZPVPJN je rok 20 delovnih dni iz prve povedi iz četrtega odstavka 28. člena ZPVPJN začel teči v ponedeljek, 18. 3. 2024, in je upoštevajoč dejstvo, da je bil ponedeljek, 1. 4. 2024, velikonočni ponedeljek, ki je dela prost dan skladno s prvo alineo 2. člena Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/91 s sprem; v nadaljevanju: ZPDPD), zaradi česar se ga glede na peti odstavek 1. člena ZPVPJN ne všteva v rok, potekel v ponedeljek, 15. 4. 2024. Rok 25 delovnih dni iz druge povedi iz četrtega odstavka 28. člena ZPVPJN, ki je tudi relevanten pri reševanju položaja molka naročnika, je glede na pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN in drugega odstavka 111. člena ZPP v povezavi z drugim odstavkom 13. člena ZPVPJN prav tako začel teči v ponedeljek, 18. 3. 2024, in je upoštevajoč dejstvo, da je bil ponedeljek, 1. 4. 2024, velikonočni ponedeljek, ki je dela prost dan skladno s prvo alineo 2. člena ZPDPD, zaradi česar se ga glede na peti odstavek 1. člena ZPVPJN ne všteva v rok, potekel v ponedeljek, 22. 4. 2024. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da se je vlagatelj v vlogi z dne 17. 4. 2024 upravičeno in pravočasno skliceval na nastop molka naročnika. Vlagatelj namreč ni v roku iz prve povedi iz četrtega odstavka 28. člena ZPVPJN prejel naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, prav tako je zahteval začetek revizijskega postopka zaradi molka naročnika še pred potekom roka iz druge povedi iz četrtega odstavka 28. člena ZPVPJN. Čeprav naročnik po seznanitvi z vlogo z dne 17. 4. 2024 Državni revizijski komisiji ni posredoval tudi zahtevka za revizijo, kar bi moral storiti zaradi zahteve iz tretjega odstavka 29. člena ZPVPJN, niti ji ga ni posredoval po prejemu dopisa št. 018-042/2024-4 z dne 7. 5. 2024, kar bi moral storiti zaradi zahteve iz druge povedi iz četrtega odstavka 29. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija vseeno štela, da so izpolnjeni pogoji iz prve povedi iz 30. člena ZPVPJN za začetek revizijskega postopka. Državna revizijska komisija se je namreč seznanila z zahtevkom za revizijo, saj je bil objavljen na portalu eRevizija, in se je zaradi pospešitve reševanja zadeve zato oprla na prvo in četrto poved iz četrtega odstavka 13.a člena ZPVPJN, zato ni znova pozivala naročnika, da ji posreduje dokumentacijo, ki bi jo morala prejeti od naročnika, v tem primeru zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija nadalje tudi ugotavlja, da naročnik zahtevka za revizijo 27. 3. 2024 ni posredoval izbranemu ponudniku prek portala eRevizija, kot bi to moral storiti skladno s prvo povedjo iz drugega odstavka 13.a člena ZPVPJN, temveč po elektronski pošti. Prav tako izbrani ponudnik ni upošteval prve povedi iz drugega odstavka 13.a člena ZPVPJN, ko je vlogo z dne 2. 4. 2024 poslal naročniku po elektronski pošti, ne pa prek portala eRevizija. Naročnik je sicer 23. 4. 2024, dvajset minut kasneje, kot je Državni revizijski komisiji prek portala eRevizija posredoval del dokumentacije, izbranemu ponudniku prek portala eRevizija posredoval zahtevek za revizijo. Izbrani ponudnik se nato ni izjasnil o navedbah iz zahtevka za revizijo (tudi) prek portala eRevizija. Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali bi ravnanje izbranega ponudnika, ko je opustil uporabo portala eRevizija, lahko kakorkoli vplivalo na to, ali naj se (ne) upošteva izjasnitev, kot jo je podal v vlogi z dne 2. 4. 2024. Ne glede na to, ali bi morala Državna revizijska komisija vlogo z dne 2. 4. 2024 spregledati pri obravnavi zahtevka za revizijo ali pa jo nasprotno upoštevati, vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspe. Če naj bi se vlogo z dne 2. 4. 2024 upoštevalo, izbrani ponudnik priznava vsaj nekatere pomanjkljivosti v svoji ponudbi in celo predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila (za postopek pravnega varstva niso relevantni predlogi, ki se nanašajo na naročnikova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila), če pa naj se je ne bi upoštevalo in bi bilo celo treba kakorkoli tolmačiti, da izbrani ponudnik nasprotuje vlagateljevim navedbam, je treba upoštevati, da vlagatelj, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa, utemeljeno očita naročniku vsaj eno kršitev pri ravnanju s ponudbo izbranega ponudnika.

Po pregledu posredovane dokumentacije in preučitvi zadeve je Državna revizijska komisija na podlagi razlogov, navedenih v nadaljevanju, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj je uveljavljal več kršitev, povezanih s pregledom ponudbe izbranega ponudnika, pri čemer je skupno vsem očitanim kršitvam, da se osredotočajo na to, da je naročnik izbral ponudbo, ki ni dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

Naročnik lahko izbere le ponudbo, ki je dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3. To po vsebini izhaja iz prvega odstavka 89. člena ZJN-3, saj naročnik odda javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju 84., 85. in 86. člena ZJN-3 po tem, ko preveri, da so izpolnjeni pogoji iz točk a (ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3) in b (ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena).

Če bi se ugotovilo, da je katerakoli od očitanih kršitev podana, bi bilo treba zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila, saj bi vlagatelj pravilno uveljavljal, da je naročnik izbral ponudbo, ki ni dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Obravnava kršitev v vrstnem redu, kot jih je podal vlagatelj, zato ni bistvena za rešitev zadeve.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na točko b zahtevka za revizijo (Registracija in dovoljenje za opravljanje dejavnosti), saj je treba najprej identificirati, kateri gospodarski subjekt je predložil ponudbo, čeprav naj bi bila ta, kot je uveljavljal vlagatelj (zahtevek za revizijo, str. 3–5), le informativne narave.

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem (zahtevek za revizijo, str. 6), da mora ponudnik pripraviti ponudbo skrbno in v skladu z naročnikovimi zahtevami, prav tako se strinja z vlagateljem (zahtevek za revizijo, str. 5), da v uradnih evidencah ni subjekta s firmo »FS prevozi d.o.o.« in matično številko »5919594000« (podatka, ki izhajata iz izbrane ponudbe – obrazca OBR-1/1 in OBR-4; Državna revizijska komisija pripominja, da se tu navedena firma ponovi v vseh obrazcih), pa niti ne subjekta z identifikacijsko številko za DDV »SI2855409« (podatek, ki izhaja iz izbrane ponudbe – obrazec OBR-1/1). Državna revizijska komisija hkrati ugotavlja, da so v izbrani ponudbi tudi podatki za firmo »FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o.« (vsi žigi, redni izpis iz sodnega/poslovnega registra z dne 9. 3. 2020, bančno potrdilo z dne 24. 1. 2024, bančno potrdilo z dne 25. 1. 2024) oziroma »FS d.o.o.« (licenca št. GE14594/00566, overjena kopija licence št. GE14594/00566/001, overjena kopija licence št. GE14594/00566/004, redni izpis iz sodnega/poslovnega registra z dne 9. 3. 2020, prometni dovoljenji za minibusa), matično številko »5919584000« (redni izpis iz sodnega/poslovnega registra z dne 9. 3. 2020, bančno potrdilo z dne 25. 1. 2024, podatek pri navedbi strank v vzorcu pogodbe – OBR-12) in identifikacijsko številko za DDV »SI 28554906« (redni izpis iz sodnega/poslovnega registra z dne 9. 3. 2020, bančno potrdilo z dne 25. 1. 2024, podatek pri navedbi strank v vzorcu pogodbe – OBR-12). Iz tega je treba razbrati, da so v izbrani ponudbi očitno razhajajoči podatki. Vendar kljub temu iz izbrane ponudbe ves čas enako izhaja, da je sedež izbranega ponudnika na naslovu Grajski trg 15, (8360) Žužemberk (vsi žigi ter vsi obrazci in vsa dokazila, ko je v katerem naveden sedež), ter da ima izbrani ponudnik transakcijska računa »SI56 029700018548117« (obrazec OBR-1/1 in bančno potrdilo z dne 25. 1. 2024) in »03510-1000020508« (bančno potrdilo z dne 24. 1. 2024). Transakcijska računa »SI56 029700018548117« in »03510-1000020508« se nanašata le na gospodarski subjekt »FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o.« (gl. »polno« firmo v rednem izpisu iz sodnega/poslovnega registra z dne 9. 3. 2020), ki ima okrajšano firmo »FS d.o.o.« (gl. skrajšano firmo v rednem izpisu iz sodnega/poslovnega registra z dne 9. 3. 2020), kar potrjuje izpis iz aplikacije eDosje z dne 5. 3. 2024, ki ga je pridobil naročnik, saj se podatek o transakcijskih računih v aplikaciji eDosje zbira iz registra transakcijskih računov eRTR pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Izbrani ponudnik se je v obrazcu OBR-4 skliceval na licenco št. GE14594/00566, pri čemer je v obrazcu OBR-1/1 označil, da nastopa »sam (samostojno)«. Državna revizijska komisija na podlagi vseh podatkov iz izbrane ponudbe in dejstva, da je naročnik v aplikaciji eDosje preveril podatke za gospodarski subjekt »FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o.« (izpis z dne 5. 3. 2024), lahko razume, da je naročnik razhajajoče podatke upošteval tako, da je štel, da je ponudbo predložil gospodarski subjekt s firmo »FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o.«, matično številko »5919584000« in identifikacijsko številko za DDV »SI 28554906«, pri čemer se tudi licenca št. GE14594/00566 glasi nanj (gospodarski subjekt »FS d.o.o.«). Naročnik je torej ravnal v smislu četrte povedi iz petega odstavka 89. člena ZJN-3, ki mu omogoča, da očitne in nebistvene napake lahko spregleda. Državna revizijska komisija ni posebej ugotavljala, ali bi bilo tako stališče mogoče sprejeti pri vseh treh spornih elementih (ker bi morebiti to bile le napake pri tipkanju), saj to ni ključno za rešitev zadeve. Implicitno pa izhaja, da vlagatelj kljub uveljavljanju spornosti vpisanih podatkov šteje, da je ponudbo predložil gospodarski subjekt »FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o.«, saj ni uveljavljal, da gospodarski subjekt »FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o.« ni predložil ponudbe (in mu zato naročnik ne bi mogel oddati javnega naročila), temveč je uveljavljal, da je njegova ponudba informativna, ne pa zavezujoča (točka a zahtevka za revizijo), poleg tega pa je z izpostavljanjem razlogov, ki se nanašajo na odvzem licence (točka d zahtevka za revizijo), razlog za izključitev zaradi obsodbe za kazniva dejanja (točka e zahtevka za revizijo) in vsebinsko neskladnost referenc, ki se nanaša na obstoječo pogodbo z referenčnim naročnikom (točka g zahtevka za revizijo), uveljavljal take kršitve, ki so lahko relevantne le za primer, če je ponudbo predložil gospodarski subjekt »FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o.«

Državna revizijska komisija se tudi strinja z vlagateljem (zahtevek za revizijo, str. 5), da izbrani ponudnik v obrazcu OBR-1/1 ni navedel, ali je malo ali srednje podjetje, saj je razdelek s tem podatkom ostal neizpolnjen. Vendar Državna revizijska komisija dodaja, da je izbrani ponudnik predložil obrazec ESPD, v katerem je v II. delu, oddelek A na vprašanje »Ali je gospodarski subjekt mikropodjetje, malo ali srednje podjetje?« navedeno »Ne«. Tako je treba zaključiti, da se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja tudi podatek, ki ga je naročnik zahteval v obrazcu OBR-1/1. Naročnik je lahko preveril podatek o velikosti izbranega ponudnika torej iz drugega dela ponudbe sam (ravnanje, ki je skladno z drugo povedjo iz petega odstavka 89. člena ZJN-3). Ob takih okoliščinah Državni revizijski komisiji tudi ni treba ugotavljati, ali bi bila zaradi odsotnosti podatka o velikosti podjetja v obrazcu OBR-1/1 taka pomanjkljivost ponudbe, da bi lahko naročnik v zvezi z njo sicer ravnal v smislu četrte povedi iz petega odstavka 89. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija je nadalje ugotavljala, ali je vlagatelj utemeljeno uveljavljal, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti, ker izbrani ponudnik ni ponudil predmeta skladno s tehničnimi specifikacijami. Obravnava te kršitve je tudi povezana s tem, da v primeru njene ugotovitve naročnik zaradi omejitve iz šestega odstavka 89. člena ZJN-3 ne bi mogel izbranemu ponudniku omogočiti popravka ali dopolnitve ponudbe. Skladno s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 namreč ponudnik, razen v primeru popravka ali dopolnitve očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ne sme dopolnjevati ali popravljati ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Naročnik je pripravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bila dostopna prek povezave iz točke I.3 obvestila o javnem naročilu. Naročnik je prek portala javnih naročil podal posamezna pojasnila kot odgovore na vprašanja gospodarskih subjektov, s čimer so ti odgovori postali del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (tretja poved iz prvega odstavka 67. člena ZJN-3). Naročnik je na portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije tudi zagotovil objavo obvestila o dodatnih informacijah ali popravku iz 6. točke prvega odstavka 52. člena ZJN-3 oziroma 60. člena ZJN-3:
˗ objava 18. 1. 2024 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000006/2024-K01, pri čemer je v točki VII.1.2 objave navedeno: »Popravek dokumentacije za razpis v delu, ki se nanaša na odgovore na vprašanja vključno s popravkom referenčnih pogojev (uskladitev časa glede na zakonsko določilo 3. let za storitve in vezano na šolske prevoze)«, v točki VII.2 pa je podana povezava na popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
˗ objava 18. 1. 2024 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000006/2024-K02, pri čemer je v točki VII.1.2 objave navedeno: »Naročnik objavlja predvideni vozni red«, v točki VII.2 pa je podana povezava na dokument »Vozni red v šolskem letu 2023/24«,
˗ objava 19. 1. 2024 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2024/S 014-037730, ki v točkah VII.1.2 in VII.2 vsebuje enake navedbe in povezavi, kot v objavah na portalu javnih naročil.

Kot je razvidno iz prvotno objavljene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik vanjo vključil obrazec OBR-3 Specifikacija, ki določa predmet javnega naročila. Naročnik je med drugim določil dve relaciji (s konkretnimi podatki o poteh) za prevoz pred poukom in tri relacije (s konkretnimi podatki o poteh) za prevoz po pouku, vsakič skupaj s podatki o času prihoda in odhoda. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik v obrazcu OBR-3 določil, da se prevozi opravljajo z minibusoma, ki imata od 30 do 40 sedežev, podatek o številu sedežev od 30 do 40 na minibusih pa je vključil tudi v obrazec OBR-2, ki predstavlja obrazec za ponudbo oziroma ponudbeni predračun. Ponudniki so morali v obrazcu OBR-2 navesti cene za 250 km prevozov dnevno ob upoštevanju velikosti minibusov. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik v obrazec OBR-3 vključil besedilo:
»Podatki o poteku relacije, št. km in št. otrok so ocena naročnika. Točni podatki bodo znani pred pričetkom opravljanja storitve. Navedenim relacijam se lahko dodajajo nove.
Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujene storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.«

Naročnik je v odgovoru, ki je bil objavljen 16. 1. 2024 ob 13.15 na portalu javnih naročil, navedel, da ima minibus lahko najmanj 29 sedežev in največ 35 sedežev, v odgovoru, ki je bil objavljen 16. 1. 2024 ob 15.24 na portalu javnih naročil, pa je to ponovil v odgovoru na šesto vprašanje.

Kot je razvidno iz objave 18. 1. 2024 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000006/2024-K01 (točki VII.1.2 in VII.2), in 19. 1. 2024 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2024/S 014-037730 (prvi del podatkov v točkah VII.1.2 in VII.2), je naročnik seznanil gospodarske subjekte z obrazcema OBR-2 in OBR-3, ki število sedežev za minibusa določa od 29 do 35.

Kot je razvidno iz objave 18. 1. 2024 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN000006/2024-K02 (točki VII.1.2 in VII.2), in 19. 1. 2024 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2024/S 014-037730 (drugi del podatkov v točkah VII.1.2 in VII.2), je naročnik seznanil gospodarske subjekte z dokumentom »Vozni red v šolskem letu 2023/24«, ki pred in po pouku določa po tri relacije (s konkretnimi podatki o poteh, ki se razlikujejo od podatkov o poteh iz obrazca OBR-3) ter navaja čase prihoda in odhoda (ki se tudi v posameznih terminih razlikujejo od tistih iz obrazca OBR-3), za temi relacijami pa določa še eno relacijo med tremi kraji s po enim odhodom zjutraj in popoldne ter opombo, da »vozi vsak dan, razen ob četrtkih odhod iz šole«.

Naročnik je prejel vprašanje »Glede na to, da je naročnik objavil popravljen vozni red, bi moral popraviti tudi obrazec 3«, na katerega je 26. 1. 2024 ob 8.01 prek portala javnih naročil odgovoril: »Obrazec bo objavljen«.

Naročnik je v odgovoru, ki je bil objavljen 26. 1. 2024 ob 10.42 na portalu javnih naročil, navedel, da »Specifikacija prevozov, je objavljena v obrazcu dnevnega reda, ki je bil objavljen naknadno. Obrazec 3 naj ponudniki ne upoštevajo saj je nadomeščen z objavljenim dokumentom "Vozni red v šolskem letu 2023/24"«. Na podlagi odgovora, ki je bil objavljen 26. 1. 2024 ob 10.42 na portalu javnih naročil, je treba zaključiti, da so morali ponudniki ponuditi prevoze na šestih (in ne več petih) relacijah, pa tudi prevoz na relaciji med tremi kraji s po enim odhodom zjutraj in popoldne, pri kateri je treba upoštevati tudi opombo, da »vozi vsak dan, razen ob četrtkih odhod iz šole«. Ker je bil ta odgovor objavljen tudi kasneje kot odgovor, ki je bil objavljen 26. 1. 2024 ob 8.01 na portalu javnih naročil, je treba razumeti, da naročnik ne bo objavil novega obrazca OBR-3, saj ga je nadomestil z dokumentom »Vozni red v šolskem letu 2023/24«.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil obrazca OBR-2 in OBR-3, oba datirana na 16. 1. 2024. V obeh je navedeno besedilo, ki se sklicuje na minibusa s sedeži od 30 do 40, pri čemer je v obrazcu OBR-3 navedenih pet relacij. Ob dejstvu, da je naročnik z objavo dokumenta »Vozni red v šolskem letu 2023/24« 18. 1. 2024, kar je potrdil z odgovorom, ki je bil objavljen 26. 1. 2024 ob 10.42 na portalu javnih naročil, povečal število relacij, iz ponudbe izbranega ponudnika ni izrecno razvidno, da je tudi ponudil prevoze na izrecno določenih sedmih relacijah. To potrjuje že vsaj dejstvo, da je bil obrazec OBR-3, ki ga je izbrani ponudnik predložil v ponudbo (čeprav bi bil glede na odgovor, ki je bil objavljen 26. 1. 2024 ob 10.42 na portalu javnih naročil, nerelevanten), datiran na čas pred objavo odgovora 26. 1. 2024 ob 10.42 na portalu javnih naročil, pa tudi pred objavo dokumenta »Vozni red v šolskem letu 2023/24«. To dodatno potrjuje enak datum obrazca OBR-2 (tj. 16. 1. 2024), pa tudi upoštevano besedilo o velikosti minibusov, ki je v obrazcu OBR-2 enako tistemu iz obrazca OBR-3. Državna revizijska komisija tako ne more niti šteti, da bi bila v ponudbi izbranega ponudnika očitna napaka v smislu šestega odstavka 89. člena ZJN-3, temveč neskladje ponujenega predmeta s tehničnimi specifikacijami, ki jih je določil naročnik, kar je vlagatelj utemeljeno uveljavljal (zahtevek za revizijo, str. 6). Vlagatelj je zato tudi utemeljeno uveljavljal (zahtevek za revizijo, str. 6–7), da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti, saj glede na dejansko stanje ponudbe v tem delu, ki se nanaša na predmet javnega naročila, skladno s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ni mogoče ne dopolniti ne popraviti. Naročnik je torej ravnal v nasprotju s točko a prvega odstavka 89. člena ZJN-3.

Na podani zaključek ne more vplivati dejstvo, da je izbrani ponudnik sicer v ponudbi navedel dva minibusa s po 30 sedeži (gl. obrazec OBR-6 z dne 16. 1. 2024 in prometni dovoljenji zanju), kar je skladna številka s prvotno zahtevo za minibuse s sedeži od 30 do 40 in naknadno spremenjeno zahtevo za minibuse s sedeži od 29 do 35, pa tudi to, da ponuja prevoze za 250 km na dan (gl. obrazec OBR-2, ki ta podatek vključuje ne glede na spreminjanje obrazca), saj to ne spremeni dejstva, da iz ponudbe izbranega ponudnika (tudi zaradi datuma 16. 1. 2024) ne izhaja, da je izbrani ponudnik izjavil voljo glede predmeta, ki upošteva število relacij in njihov potek poti ter ure prihoda in odhoda, kot izhajajo iz dokumenta "Vozni red v šolskem letu 2023/24". Pri tem tudi ni bistveno, da se v obrazcu OBR-3, ki je predložen v ponudbo izbranega ponudnika, nadalje nahaja besedilo: »Podatki o poteku relacije, št. km in št. otrok so ocena naročnika. Točni podatki bodo znani pred pričetkom opravljanja storitve. Navedenim relacijam se lahko dodajajo nove«, ki bi morebiti lahko vplivalo na drugačno tolmačenje zaradi možnosti dodajanja novih tras, saj je iz odgovora, ki je bil objavljen 26. 1. 2024 ob 10.42 na portalu javnih naročil, razvidno, da »Obrazec 3 naj ponudniki ne upoštevajo«. Pa tudi v primeru, če naj bi se odgovor, ki je bil objavljen 26. 1. 2024 ob 10.42 na portalu javnih naročil, zaradi uporabljene besede »naj« tolmačilo v smislu predloga, ne pa omejitve, je treba upoštevati, da so drugačne relacije skupaj s podatki o poteh ter prihodi in odhodi bile znane že med postopkom oddaje javnega naročila, ne pa šele pred pričetkom opravljanja storitve. Podani zaključek Državne revizijske komisije podpira tudi nadaljnje besedilo iz obrazca OBR-3, saj zastopnik oziroma pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavi, da ponujene storitve v celoti ustrezajo »zgoraj navedenim opisom« (torej tistemu, kar je navedeno v obrazcu OBR-3), in se ta izjava ne nanaša na opise iz dokumenta "Vozni red v šolskem letu 2023/24".

Že navedeno zadošča, da Državna revizijska komisija ugotovi kršitev, zaradi katere je treba skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugoditi zahtevku za revizijo in razveljaviti odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-20/2023-9 z dne 5. 3. 2024.

Državna revizijska komisija se glede na sprejeto odločitev ni opredeljevala še do drugih očitanih kršitev, saj se vlagateljev položaj v postopku oddaje javnega naročila ne bi mogel več spremeniti.

Skladno z drugo povedjo iz tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo izpodbijane odločitve se postopek oddaje naročila znova znajde v trenutku pred njenim sprejemom, naročnik pa je zavezan sprejeti eno izmed odločitev, ki jih omogoča 90. člen ZJN-3, pri čemer jo mora obrazložiti skladno z drugo povedjo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 in z njo seznaniti gospodarske subjekte (prva poved iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3). Pri svojih ravnanjih mora naročnik upoštevati 6. in 7. člen ZJN-3.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT) in Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/2019), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške:
- takse v višini 8.654,88 eurov,
- stroške za sestavo zahtevka za revizijo (tarifna številka 44/1 OT) v višini 1.560 eurov (2.600 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 1.903,20 eurov,
- stroške za sestavo vloge z dne 17. 4. 2024 (tarifna številka 44/3 OT) v višini 390 eurov (650 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 475,80 eurov,
in
- izdatke (tretji odstavek 11. člena OT) od 3.250 točk v višini 25,50 eurov (20 + 22,5 točk), povečane za 22 % DDV, kar znese 31,11 eurov,
kar skupaj znese 11.064,99 eurov, ki jih je naročnik dolžan vlagatelju povrniti v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Državna revizijska komisija je kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 11.064,99 eurov, saj je odvetniške stroške glede na predmet izpodbijanja (nezakonitost izbire ponudbe izbranega ponudnika) treba priznati glede na vrednost ponudbe izbranega ponudnika, ne pa vrednost vlagateljeve ponudbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper odločitev o zahtevku za revizijo je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti (na portalu eRevizija):
˗ naročnik,
˗ vlagatelj po pooblaščencu,
˗ izbrani ponudnik,
˗ Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
˗ v spis zadeve, tu.

Natisni stran