Na vsebino
EN

018-096/2021Lekarniška zbornica Slovenije

Številka: 018-096/2021-12
Datum sprejema: 16. 7. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata, Sama Červeka kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava zdravil za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev« v zvezi s predlogom vlagatelja Salus, Veletrgovina, d. o. o., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Cukrov, o. p., d. o. o., Ljubljana, za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila pooblaščenega naročnika Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 16. 7. 2021

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku (objava obvestila o javnem naročilu 10. 5. 2021 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN002961/2021-B01, in 11. 5. 2021 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2021/S 091-235250) 24. 5. 2021 na portalu eRevizija, kar je pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo z dne 24. 5. 2021 in predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti. Vlagatelj je tudi predlagal, da se izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. V zvezi z omenjenim predlogom je Državna revizijska komisija sprejela odločitev št. 018-092/2021-6 z dne 2.6.2021, s katerim predlogu vlagatelja ni ugodila.

Naročnik je dne 3. 6. 2021 zavrnil zahtevek za revizijo in Državni revizijski komisiji posredoval dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ter dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo »Dopolnitev zahtevka za revizijo« z dne 2. 7. 2021. V tej vlogi vlagatelj (po lastnih navedbah) odgovarja na naročnikove navedbe na portalu e-Naročanje predlaga Državni revizijski komisiji, da sprejme sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik, kateremu je Državna revizijska komisija posredovala omenjeno vlogo v opredelitev, se do vlagateljevega predloga za sprejem sklepa o zadržanju postopka ni opredelil.


Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih zakon našteva v prvem in drugem odstavku istega člena. Vlagatelj ima v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila namenjen zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo, pri čemer je zadržanje postopka javnega naročanja pridržano le za izjemne primere, ko bi lahko njegovo nadaljevanje bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Vlagatelj je v vlogi z dne 2. 7. 2021 zgolj podal predlog, da se postopek oddaje javnega naročila zadrži do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo, argumentov, ki bi utemeljevali njegov predlog, pa ni navedel. Vlagatelj tako z ničemer ni utemeljil, kako bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (bistveno) vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva. Razlogov, ki bi narekovali zadržanje postopka javnega naročanja, v obravnavani zadevi tudi ni ugotovila Državna revizijska komisija. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Če bo Državna revizijska komisija v postopku vsebinske presoje zahtevka za revizijo ugotovila naročnikove kršitve določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe), bo zahtevku za revizijo ugodila, zaradi česar bo delno ali v celoti razveljavila postopek javnega naročanja ali naročniku naložila odpravo kršitev (2. alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pomeni, da bo moral naročnik v primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, uskladiti svoja ravnanja že v fazi pred potekom roka za predložitev ponudb, t. im. razpisni fazi. S tem bi vlagatelj pridobil možnost oddati ponudbo in se potegovati za pridobitev javnega naročila v drugačnih dejanskih okoliščinah oz. ob drugačnih zahtevah naročnika. Učinkovitost pravnega varstva vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila, zavrnitve vseh ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo zmanjšana ali otežena. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija zaključuje, da okoliščine, ki bi narekovale zadržanje postopka oddaje javnega naročila, v obravnavani zadevi niso podane, zato vlagateljevemu predlogu skladno z 19. členom ZPVPJN ni mogoče ugoditi. Državna revizijska komisija še dodaja, da ni ugotavljala, ali v obravnavanem primeru obstojijo okoliščine procesne narave, ki bi preprečevale vsebinsko presojo omenjenega predloga, saj bi lahko vlagatelj z omenjenim predlogom uspel še toliko manj, če bi bilo potrebno njegov predlog zavreči.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


V Ljubljani, 16. 7. 2021


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj po pooblaščencu,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran