Na vsebino
EN

018-115/2022 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-115/2022-5
Datum sprejema: 3. 11. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Marka Medveda kot predsednika senata ter Sama Červeka in Andraža Žvana kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »A-62/22; Gradnja kolesarske povezave Celje-Žalec«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja VOC Celje d.o.o., Lava 42, Celje, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 3. 11. 2022

odločila:


1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« z dne 7. 9. 2022, št. 43001-200/2022/14 412.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 31.661,20 EUR v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je 26. 5. 2022 sprejel sklep o začetku postopka. Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 8. 6. 2022, pod št. objave JN003922/2022-B01. Naročnik izvaja odprti postopek.

Naročnik je 9. 9. 2022 na portalu javnih naročil (pod št. objave JN003922/2022-ODL01) objavil »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« z dne 7. 9. 2022, št. 43001-200/2022/14 412, s katero je javno naročilo oddal ponudniku TRGOGRAD trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Litija, Breg pri Litiji 56, Litija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da izbrana ponudba po dopolnitvi izpolnjuje vse razpisane zahteve in pogoje, njena prednost v razmerju do edine preostale ponudbe (tj. ponudba vlagatelja) pa je najnižja ponudbena cena; manj ugodne vlagateljeve ponudbe ni preverjal in jo je zavrnil iz razloga, ker je manj ugodna od izbrane.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila 21. 9. 2022 vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, naj naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi izpodbijano odločitev in mu povrne priglašene stroške pravnega varstva. Zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, pri čemer izpostavlja, da:
- je naročnik zahteval, da mora referenčni posel iz točke 3.2.3.5 b) Navodil izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi oziroma pri predmetnem naročilu, podizvajalec G., ki je edini v ponudbi predložil referenco po tem pogoju, pa prevzema zgolj dela v vrednosti 1.021.265,45 EUR brez DDV. Ker znaša vrednost del, ki se nanašajo na izgradnjo mosta čez Savinjo na Špici v Celju, 1.615.090,51 EUR brez DDV, naj bi bilo očitno, da teh del ne bo v celoti izvajal podizvajalec, pač pa bo dela v znesku 593.825,06 EUR brez DDV izvajal izbrani ponudnik sam, ki zanje ni izkazal referenčne sposobnosti;
- je izbrani ponudnik prvotno nastopal s podizvajalcem P., ki pa ga je po pozivu naročnika zamenjal, saj ta subjekt ni izkazal ustrezne reference. Kot problematično vlagatelj navaja, da novi podizvajalec G. ne prevzema istih del kot prvotni podizvajalec, saj iz dokumentov »Podatki o gospodarskem subjektu« izhaja, da bi prvotni podizvajalec prevzel »izdelav[o] kovinske konstrukcije in opreme«, novi podizvajalec pa »izgradnj[o] jeklenega premostitvenega objekta«, torej kar vsa dela, vezana na most, in ne le postavk v zvezi z jekleno konstrukcijo in opremo mosta. Dodaja, da poslovna volja gospodarskih subjektov o novi delitvi del, kot je bila izražena po poteku roka za predložitev ponudb, ni obstajala že pred potekom roka za oddajo ponudb;
- tudi sicer zaradi nejasnosti, nasprotij in nekonsistentnosti dokumentov v izbrani ponudbi ni mogoče objektivno ugotoviti, katera dela naj bi prevzel P. in za njim G.;
- naročnik ni ravnal v skladu z lastno razpisno dokumentacijo, 89. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) in opozorilom na portalu javnih naročil, ko ni izločil ponudbe izbranega ponudnika, in to kljub temu, da slednji za podizvajalca in za imenovano osebo J. H. v zvezi z referenčnim delom »Rekonstrukcija priključka Letališke ceste na AC-1 sklop 2« ni predložil s strani investitorja oziroma naročnika referenčnega objekta potrjenega referenčnega potrdila – predloženo je bilo namreč referenčno potrdilo, ki ga je potrdila Mestna občina Ljubljana, ki na predmetnem objektu ni nastopala kot investitor ali naročnik, pač pa kot sofinancer;
- izbrani ponudnik kljub nedovoljenemu večkratnemu pozivanju ni predložil niti potrdil o nekaznovanosti iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 niti izpolnjenih in podpisanih pooblastil naročniku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za podizvajalca G.;
- izbrani ponudnik ob zamenjavi podizvajalca ni predložil novega ESPD za TRGOGRAD, d.o.o., Litija, iz v ponudbi predloženega ESPD pa izhaja, da ta (še vedno) nastopa s podizvajalcem P.

Izbrani ponudnik se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 29. 9. 2022. Navedbe vlagatelja označuje za neutemeljene in kot bistveno navaja, da:
- v Navodilih za pripravo ponudbe ni določeno, da mora biti podana kakršnakoli povezava v zvezi z vrednostmi del, ki jih prevzema subjekt, ki je izkazal referenco, ter ponudbeno vrednostjo teh del. Nominirani podizvajalec, ki je izkazal usposobljenost po spornem pogoju, tovrstna dela tudi dejansko prevzema v ponudbi. V okviru pozicije »Most čez Savinjo na Špici v Celju« so poleg gradnje jeklenega premostitvenega objekta previdena tudi druga dela, ki ne predstavljajo kakršnekoli specifike, zato za ta dela tudi ni zahtevana usposobljenost;
- bo zamenjani podizvajalec v celoti prevzel delež, ki ga je prvotno prevzemal podizvajalec P. (tj. enako vrsto in vrednost del), pri čemer se delitev del med izbranim ponudnikom in podizvajalcem ne spreminja, na vse skupaj pa ne vpliva nekoliko drugačno poimenovanje povsem istovrstnih del – povsem jasno in samoumevno naj bi namreč bilo, da »izdelava kovinske konstrukcije in opreme« in »izvedba kovinskih konstrukcij mosta« ter nenazadnje tudi »izvedba jeklenega premostitvenega objekta« predstavlja izvedbo enakih del;
- je zahtevi naročnika po predložitvi referenčnega potrdila zadostil, saj je predložil referenčno potrdilo, potrjeno s strani Mestne občine Ljubljana, ki je pri referenčnem projektu nesporno sofinancer in s tem posledično tako investitor kot soinvestitor;
- ga v zvezi s potrdili o nekaznovanosti naročnik v nobenem segmentu ni večkrat pozival k odpravi iste pomanjkljivosti, saj je zgolj ravnal v skladu z določbami lastne razpisne dokumentacije in relevantnimi določbami ZJN-3. Poudarja, da je s predložitvijo potrdil o nekaznovanosti, ki jih je izdala država sedeža podizvajalca, v celoti zadostil zahtevi naročnika, da predloži vso dokumentacijo za nov gospodarski subjekt; naročnik je te navedbe še dodatno preverjal, kar pa ne pomeni, da ga je pozval k dopolnitvi o isti stvari;
- naročnik ni zahteval tudi predložitve spremenjenega obrazca ESPD za izbranega ponudnika.

Naročnik je s sklepom z dne 4. 10. 2022 (ki ga je vlagatelju prek portala eRevizija posredoval 5. 10. 2022) zahtevek za revizijo zavrnil. Navaja, da:
- je izbrani ponudnik izkazal izpolnjevanje spornega referenčnega pogoja z referenco podizvajalca G., nesporno pa bo ta podizvajalec izvedel izgradnjo jeklenega premostitvenega objekta. Sama izgradnja mostu čez Savinjo pa poleg trajne nosilne konstrukcije (dobave in vgradnje opornikov ter same jeklene konstrukcije, za kar je bila zahtevana referenca), obsega tudi druga dela, razvidna iz popisa, za katera pa ni bilo treba izkazati usposobljenosti, zato za subjekt, ki izkazuje izpolnjevanje zadevnega referenčnega pogoja, posledično tudi ni zahtevano, da ta (druga) dela prevzame. Dodaja, da je vsak gospodarski subjekt v obrazec »Podatki o gospodarskem subjektu« zapisal svojo ponudbeno vrednost prevzetih del, ki pa ni nujno identična ponudbeni vrednosti izbranega ponudnika, saj ni nujno ali kakorkoli zahtevano, da bi podizvajalec izvajal prevzeta dela za isto (ponudbeno) vrednost, kot jo je ponudnik (izvajalec) ponudil naročniku za izvedbo predmetnega javnega naročila;
- podizvajalec G. prevzema enaka dela v enaki ponudbeni vrednosti kot prejšnji (zamenjani) podizvajalec P., in sicer izgradnjo premostitvenega objekta. Na podlagi različnega poimenovanja del v zvezi z izgradnjo premostitvenega objekta naj ne bi bilo mogoče jasno in nedvoumno sklepati, da je prvotni podizvajalec P. prevzel v izvedbo le posamezne postavke, še toliko bolj, ker je bilo treba za izkazovanje pogoja pod točko 3.2.3.5 b) Navodil za pripravo ponudbe predložiti referenco zgolj za trajno nosilno konstrukcijo za izvedbo premostitvenega objekta (in ta dela prevzeti v ponudbi), ne pa za vsa dela iz popisa, ki se nanašajo na most čez Savinjo;
- je referenco za »Rekonstrukcij[o] priključka Letališke ceste na AC-1 sklop 2« potrdila Mestna občina Ljubljana kot (javni) naročnik referenčnega posla, pojasnjuje pa tudi razloge, zakaj jo je mogoče šteti kot (so)investitorja referenčnega objekta;
- izbranega ponudnika, vezano na vprašanje potrdil o nekaznovanosti, ni dvakrat pozival na odpravo iste pomanjkljivosti; s prvim pozivom z dne 22. 7. 2022 je izbranega ponudnika pozval na zamenjavo podizvajalca na podlagi drugega odstavka 81. člena ZJN-3, z drugim pozivom z dne 19. 8. 2022 pa je izbranega ponudnika pozval k predložitvi potrdil o neobstoju razlogov za izključitev na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3;
- je s pozivom z dne 22. 7. 2022 zahteval predložitev dokumentov in dokazil za nov gospodarski subjekt, ne pa tudi predložitve novega obrazca ESPD za izbranega ponudnika. Naročnik dodaja, da je navedbo podizvajalca P. v ESPD izbranega ponudnika na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3 spregledal kot očitno ali nebistveno napako, saj je bilo iz preostale ponudbene dokumentacije jasno, da je izbrani ponudnik podizvajalca zamenjal z novim podizvajalcem G.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 5. 10. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je do navedb naročnika opredelil z vlogo z dne 10. 10. 2022. V celoti vztraja pri navedbah, dejstvih, dokazih in kršitvah iz zahtevka za revizijo ter kot bistveno še pojasnjuje oziroma dodaja, da ker bi moral v skladu z izrecnimi navodili naročnika podizvajalec G. [ki je edini predložil referenco za točko 3.2.3.5 b) Navodil] prevzeti tako dobavo in vgradnjo armiranobetonskih krajnih opornikov konstrukcije kot tudi dobavo in vgradnjo jeklene ali sovprežne (jeklo in beton) prekladne konstrukcije, že zgolj vrednost jeklene konstrukcije v ponudbi izbranega ponudnika pa znaša 955.483,50 EUR brez DDV, naj bi bilo zares več kot očitno, da v vrednosti 65.483,50 EUR brez DDV (tj. razlika med 1.021.265,45 EUR brez DDV kot vrednostjo del, ki jo prevzema podizvajalec, in vrednostjo jeklene konstrukcije) ni mogoče izvesti del, ki se nanašajo na dobavo in vgradnjo armiranobetonskih krajnih opornikov konstrukcije in del, ki se nanašajo na izvedbo prekladne konstrukcije.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN sprejela v obravnavo.

Državna revizijska komisija je pri odločanju o zahtevku za revizijo pregledala dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila, pri čemer je vpogledala v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vlagateljevo ponudbo, pozive naročnika, dopolnitev ponudbe in v izpodbijano odločitev. Po preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik kršil določbe ZJN-3 in lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni zavrnil kot nedopustne.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Naročnik mora v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 pred oddajo javnega naročila preveriti obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Če ob tem ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

Naročnik lahko gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na (a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, (b) ekonomski in finančni položaj ter (c) tehnično in strokovno sposobnost. V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Pri javnem naročanju gradenj, storitev ali blaga, za katera je treba izvesti namestitvena ali inštalacijska dela, lahko naročnik strokovno sposobnost gospodarskih subjektov za izvedbo gradenj, storitev ali inštalacijskih del oceni glede na njihove veščine, učinkovitost, izkušnje in zanesljivost (enajsti odstavek 76. člena ZJN-3). Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost (med drugim) predloži seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, oziroma seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter potrdili o zadovoljivi izvedbi del [točki a) in b) osmega odstavka 77. člena ZJN-3].

ZJN-3 v 76. in 77. členu določa le izhodišča za oblikovanje pogojev za priznanje tehnične in strokovne (kadrovske) sposobnosti oziroma možna dokazila za njeno izkazovanje, naročnik pa je tisti, ki mora v vsakem konkretnem postopku oddaje javnega naročila, upoštevajoč specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne okoliščine v zvezi z njegovo izvedbo, določiti vsebinske, vrednostne in časovne kriterije posameznih pogojev ter način izkazovanja v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci. Naročnik mora torej, ob upoštevanju predmeta naročila, v razpisni dokumentaciji določiti vsebinske kriterije, ki jih mora izpolnjevati referenčni posel za presojo primerljivosti del, da lahko ponudnik z izkazovanjem njegove uspešne izvedbe dokaže strokovno in kadrovsko usposobljenost za izvedbo naročila, ter način dokazovanja, ki ga mora ponudnik upoštevati pri izkazovanju ustreznosti referenc.

Skladno s prvim odstavkom 81. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Drugi odstavek 81. člena ZJN-3 naročniku nalaga, da preveri, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik mora od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev (druga poved drugega odstavka 81. člena ZJN-3).

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v dokumentu »Navodila za pripravo ponudbe« (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) pod poglavjem »3.2 Pogoji za sodelovanje« med drugim navedel:

»3.2.3.5 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno zaključene referenčne posle z zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb:

a) […]
b) novogradnjo vsaj enega jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta s svetlim razponom vsaj 30,0 m med krajnima opornikoma.

dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta.

opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a in b) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla (gradnje).

Referenčni posel iz točk (a in b), ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo, projekt izvedenih del, izvedbeni načrt izvedenih del, dovoljenje za začasno omejeno uporabo ali končno dovoljenje v skladu z Zakonom o cestah oz. uporabno dovoljenje, zapisnik o pregledu izvedenih investicijskih vzdrževalnih del) o uspešno zaključenem referenčnem poslu v skladu z Zakonom o cestah oz. Gradbenemu zakonu.

Za uspešno zaključen referenčni posel se šteje posel, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali dovoljenje ministra/župana za uporabo ceste v skladu z Gradbenim zakonom oz. Zakonom o cestah. Za uspešno zaključen referenčni posel opravljen v tujini bo naročnik upošteval druga enakovredna dokazila.«

Razpisna dokumentacija vsebuje še naslednje relevantne določbe:
- pod točko 4.3 »Podatki o gospodarskem subjektu in dokazila o usposobljenosti«:
»Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec. V listini »Podatki o gospodarskem subjektu« mora vsak navesti katera dela prevzema in njihovo vrednost. Izpolnjena in podpisana dokazila o zahtevani usposobljenosti (naročnikove predloge) ter podatke o gospodarskem subjektu se priloži kot »pdf« dokumente v razdelek »druge priloge«.«
- pod točko 2.6 »Ponudba s podizvajalci«:
»Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri je za izvedbo določenega dela naročila kot podizvajalec nominiran ustrezno usposobljen gospodarski subjekt. Ne glede na število podizvajalcev v razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Menjava podizvajalcev iz ponudbe je pred naročnikovo odločitvijo o oddaji naročila, skladno z zakonom, možna le na zahtevo naročnika, po oddaji naročila pa le, če bi bila sicer ogrožena izvedba naročila skladno s pogodbo, če novi podizvajalec izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje in zanj ni razloga za izključitev ter ob soglasju naročnika. Za podizvajalca, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo za izvedena dela, mora ponudnik to njegovo zahtevo predložiti že v ponudbi ter navesti dela, ki jih prevzema in njihovo vrednost.«

Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel obrazec »Referenca gospodarskega subjekta«, ki so ga morali ponudniki izpolniti s podatki o imetniku reference, nazivu posla in investitorju oziroma naročniku ter z datumom izvedbe in pogodbeno vrednostjo reference; v obrazec so morali vpisati tudi izvedena dela – vrsto, obseg in vrednost. S podpisom obrazca je imetnik reference pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavil, da so navedeni podatki resnični in da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila o uspešni izvedbi referenčnega posla.

V zvezi s pogojem za sodelovanje iz točke 3.2.3.5 b) razpisne dokumentacije je na portalu javnih naročil v okviru vprašanj potencialnih ponudnikov ter odgovorov naročnika najti naslednje objave:

Na vprašanje (objavljeno z objavo z dne 1. 7. 2022 ob 9:05 uri): »Ali ponudnik zadosti pogoju iz točke 3.2.3.5 Navodil za pripravo ponudbe: b) novogradnjo vsaj enega jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta s svetlim razponom vsaj 30,0 m med krajnima opornikoma z naslednjim referenčnim poslom: Novogradnja jeklene mostne konstrukcije (dobava in montaža) v skupni dolžini 63m, (referenčna dela je nosilec referenčnega posla izvajal kot podizvajalec)« je naročnik odgovoril: »Ne. Naročnik bo za premostitveni objekt iz Navodil pod točko 3.2.3.5. b) upošteval splošno potrjeno referenco gospodarskega subjekta, ki mora vključevati najmanj celotno trajno nosilno konstrukcijo za izvedbo in sicer dobava in vgradnja armiranobetonskih krajnih opornikov konstrukcije in dobava in vgradnja jeklene ali sovprežne (jeklo in beton) prekladne konstrukcije s svetlim razponom vsaj 30,0 m med krajnima opornikoma.«

Na vprašanje (objavljeno z objavo z dne 1. 7. 2022 ob 11:22 uri): »V točki 3.2.3.5. zahtevate: b) novogradnjo vsaj enega jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta s svetlim razponom vsaj 30,0 m med krajnima opornikoma. Kaj je veljavna referenca, če je med krajnima opornikoma svetla mera 30 m in je vmes še ena vmesna podpora?« je naročnik odgovoril: »Da.«

Na vprašanje (objavljeno z objavo z dne 1. 7. 2022 ob 11:46 uri): »V točki 3.2.3.5. zahtevate: b) novogradnjo vsaj enega jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta s svetlim razponom vsaj 30,0 m med krajnima opornikoma. Kaj je veljavna referenca, če je med krajnima opornikoma svetla mera 30 m in je vmes še ena vmesna podpora?« je naročnik odgovoril: »PRAVILNI ODGOVOR Naročnik bo priznal ustrezno referenco v Navodilih pod točko 3.2.3.5 b) za premostitveni objekt svetlega razpona med krajnima opornikoma vsaj 30,0 m ne glede na število vmesnih podpor.«

Na vprašanje (objavljeno z objavo z dne 4. 7. 2022 ob 7:17 uri): »Ali ponudnik zadosti pogoju iz točke 3.2.3.5 Navodil za pripravo ponudbe: b) novogradnjo vsaj enega jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta s svetlim razponom vsaj 30,0 m med krajnima opornikoma, na način, da en gospodarski subjekt izpolnjuje pogoj z dobavo in montažo jeklene konstrukcije premostitvenega objekta s svetlim razponom več kot 30m, drugi gospodarski subjekt pa izpolnjuje pogoj z izvedbo AB krajnih opornikov. Vsak gospodarski subjekt referenco izpolnjuje z ločenim referenčnim poslom, torej gospodarska subjekta nimata reference iz istega referenčnega posla oz. objekta. Izvajalcev, ki samostojno izpolnjujejo referenčni posel iz zgoraj navedene točke 3.2.3.5 b) Navodil za pripravo ponudbe je v Republiki Sloveniji zelo omejeno število oziroma je omejeno na le enega ali dva, kar predstavlja resno omejitev konkurence in nezmožnost, da naročnik pridobi večje število ustreznih konkurenčnih ponudb. Zaradi navedenega dejstva prosimo naročnika za omilitev pogoja kot je zgoraj navedeno in razloženo.« je naročnik odgovoril: »Zahteve iz točke 3.2.3.5 Navodil za pripravo ponudbe so jasne: Zahtevane reference, ločene po točkah (a in b) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla (gradnje). Torej v konkretnem primeru iz vprašanja, ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.2.3.5 Navodil za pripravo ponudbe. Naročnik ne bo spreminjal pogojev iz razpisne dokumentacije.«

Skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 se informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Zlasti z odgovorom, objavljenim 1. 7. 2022 ob 9.05, je naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo z bolj natančno opredelitvijo referenčnih del, katerih izvedbo mora za priznanje izpolnjevanja pogoja za sodelovanje izkazati gospodarski subjekt. Iz zadevnega odgovora naročnika in iz siceršnje vsebine pogoja za sodelovanje tako tudi izhaja, da mora gospodarski subjekt izkazati uspešno izvedbo vsaj trajne nosilne konstrukcije (tj. dobavo in vgradnjo armiranobetonskih krajnih opornikov konstrukcije in jeklene ali sovprežne prekladne konstrukcije s svetlim razponom vsaj 30,0 m med krajnima opornikoma) premostitvenega objekta, tovrstna dela pa tudi prevzeti v predmetnem javnem naročilu – glede na preostala že citirana določila razpisne dokumentacija je treba ugotoviti, da so morali gospodarski subjekti navedeno potrditi oziroma izkazati z ustreznim vpisom vrste oziroma opredelitve del na obrazcu »Podatki o gospodarskem subjektu«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v prvotno oddani ponudbi nastopal s podizvajalcem P. Iz izpolnjenih obrazcev »Podatki o gospodarskem subjektu« (enega za izbranega ponudnika in drugega za podizvajalca P.) je razvidno, da naj bi podizvajalec P. prevzel »[i]zdelav[o] kovinske konstrukcije in opreme« v vrednosti 1.021.265,45 EUR brez DDV, izbrani ponudnik pa »[v]odenje projekta, vodenje del za izgradnjo premostitvenih objektov ter izvedb[o] vseh preostalih GOI del, ki jih ne prevzemajo podizvajalci« v vrednosti 1.974.363,32 EUR brez DDV. Iz prvotno oddane ponudbe je tudi razvidno, da izbrani ponudnik pogoj za sodelovanje iz točke 3.2.3.5 b) izkazuje s podizvajalcem P.; s tem v zvezi sta bila v ponudbi predložena izpolnjena obrazca »Referenca gospodarskega subjekta« in »Potrdilo tehnične sposobnosti«. Naročnik je tekom pregleda ponudbe – kar v obravnavanem primeru ni sporno – ugotovil, da referenca podizvajalca P. ni ustrezna, saj ne vključuje tudi izvedbe armiranobetonskih krajnih opornikov konstrukcije. Izhajajoč (tudi) iz te ugotovitve je naročnik na izbranega ponudnika naslovil »Poziv za dopolnitev ponudbe ter predložitev dodatnih dokazil« z dne 22. 7. 2022, s katerim je izbranega ponudnika pozval, naj ugotovljeno pomanjkljivost v ponudbi odpravi bodisi s predložitvijo ustrezne reference istega podizvajalca bodisi z zamenjavo podizvajalca, ki razpolaga z ustrezno referenco, pri čemer pa je izbranega ponudnika opozoril, da se vrednost ponudbe in vrednosti po posameznih sodelujočih gospodarskih subjektih ne smejo spremeniti. Glede na vsebino poziva je mogoče ugotoviti, da naročnikov poziv v delu, ki se nanaša na predložitev ustrezne reference za prvotnega podizvajalca, temelji na petem odstavku 89. člena ZJN-3, v delu, ki pa se nanaša na zamenjavo podizvajalca, pa na določbi drugega odstavka 81. člena ZJN-3.

Kot je razvidno iz nadaljnje dokumentacije, je izbrani ponudnik na poziv v predstavljenem delu naročnika reagiral tako, da je (z dopisom in prilogami z dne 16. 8. 2022) prvotno nominiranega podizvajalca P. zamenjal s podizvajalcem G., zanj pa predložil izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ESPD, »Podatki o gospodarskem subjektu«, »Izjava podizvajalca« (v zvezi z zahtevo za naročnikovo neposredno plačilo terjatve podizvajalca do ponudnika), »Referenca gospodarskega subjekta« in dokazila glede nekaznovanosti. Iz obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu« je razvidno, da naj bi podizvajalec G. prevzel »[i]zgradnj[o] jeklenega premostitvenega objekta« v vrednosti 1.021.265,45 EUR brez DDV.

Med strankama opisano dejansko stanje glede vsebine prvotne ponudbe izbranega ponudnika in glede vsebine naknadnih dokumentov ni sporno, prav tako ni sporna referenca podizvajalca G., vezana na pogoj za sodelovanje iz točke 3.2.3.5 b) v razpisni dokumentaciji.

V zvezi z zatrjevanjem vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, ker podizvajalec G. [s katerim izbrani ponudnik izkazuje pogoj za sodelovanje iz točke 3.2.3.5 b) razpisne dokumentacije] ne prevzema v izvedbo vseh del oziroma postavk v popisu del, ki se nanašajo na izgradnjo mosta čez Savinjo na Špici v Celju, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da to niti ni bilo zahtevano. Glede na razpisno dokumentacijo in odgovore na portalu javnih naročil (zlasti odgovor, objavljen 1. 7. 2022 ob 9.05) so morali gospodarski subjekti v smislu pogoja za sodelovanje izkazati splošno potrjeno referenco gospodarskega subjekta, ki mora vključevati najmanj celotno trajno nosilno konstrukcijo za izvedbo (tj. dobavo in vgradnjo armiranobetonskih krajnih opornikov konstrukcije in jeklene ali sovprežne prekladne konstrukcije) in tovrstna dela tudi prevzeti; po drugi strani popis del v delu, ki se nanaša na izgradnjo mosta čez Savinjo na Špici v Celju, poleg (dobave, izdelave, vgradnje) trajne nosilne konstrukcije vključujejo tudi druge postavke v zvezi z dobavo ali vgradnjo (npr. geodetska dela, voziščne konstrukcije…). V posledici vsega navedenega zato ne more biti problematično, da podizvajalec ne prevzema prav vseh postavk iz popisa del, ki so v povezavi z zadevnim mostom.

Sporna med strankama ob tem je še ustreznost zamenjave podizvajalca oziroma dopolnitev (sprememba) ponudbe izbranega ponudnika: vlagatelj uveljavlja, da je prišlo do spremembe vrste del, ki naj bi jih zamenjani podizvajalec izvedel, ter da je ta sprememba nezakonita. Naročnik in izbrani ponudnik oporekata že sami trditvi, da je prišlo do spremembe vrste del.

Iz prvotne ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je prvotni podizvajalec P. prevzel »[i]zdelav[o] kovinske konstrukcije in opreme« z vrednostjo prevzetih del 1.021.265,45 EUR brez DDV, česar (tudi) ob upoštevanju vsebine rekapitulacije in popisa del ni mogoče razumeti na način, da prevzema še kaj drugega kot postavko »4 JEKLENA KONSTRUKCIJA« [z opisom »Konstrukcijsko jeklo nosilne konstrukcije (postavka vključuje, nabavo, izdelavo, zaščito, transport in montažo vključno z vsemi dokazi in izkazi«] v vrednosti 955.981,95 EUR brez DDV in nekatere postavke pod »6 OPREMA MOSTA« (vsota vrednosti vseh postavk, uvrščene pod »oprema mosta«, je sicer 122.672,70 EUR brez DDV, kar v seštevku z vrednostjo jeklene konstrukcije znaša več kot vrednost del, ki naj bi jih prevzel podizvajalec). Smiselno enako je navedeno tudi v obrazcu »Zahtevek in soglasje za direktno plačilo«, kjer prvotni podizvajalec potrjuje, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodeluje kot podizvajalec »za izvedbo kovinskih konstrukcij mosta«. Pristaviti velja, da je (kot je to ugotovil naročnik) prvotni podizvajalec izkazal referenco le za dobavo in vgradnjo prekladne konstrukcije, ne pa tudi za izvedbo armiranobetonskih krajnih opornikov konstrukcije. Po drugi strani naj bi zamenjani podizvajalec G. prevzel »izgradnj[o] jeklenega premostitvenega objekta«, česar pa ne glede na drugačna stališča naročnika in izbranega ponudnika ni mogoče interpretirati na način, da vključuje zgolj jekleno konstrukcijo in opremo mosta (kar bi omogočalo ugotovitev, da do spremembe razdelitve del ni prišlo), ne pa tudi drugih postavk, ki se nanašajo na izgradnjo objekta (npr. tistih, ki so v popisu del uvrščene pod »GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA« in vključujejo dela, povezana z izdelavo opornih zidov). Državna revizijska komisija še pristavlja, da tudi v primeru, če bi bilo mogoče šteti, da zamenjani podizvajalec prevzema enako vrsto del kot prvotni podizvajalec, ponudba še vedno ne bi bila skladna z zahtevami naročnika, saj – kot to opozarja tudi vlagatelj v vlogi z dne 10. 10. 2022 – tisti subjekt, ki bi potemtakem prevzel preostala dela (torej izbrani ponudnik sam, glede na navedbe v obrazcih »Podatki o gospodarskem subjektu«), ne izkazuje reference iz iste gradnje za dobavo in vgradnjo armiranobetonskih krajnih opornikov konstrukcije skladno s pogojem za sodelovanje iz točke 3.2.3.5 b) razpisne dokumentacije, kakor je bil dopolnjen z odgovorom na portalu javnih naročil, objavljenim 1. 7. 2022 ob 9.05.

Državna revizijska komisija nadalje tudi pritrjuje vlagatelju v tem, da sprememba razdelitve del med sodelujočimi gospodarskimi subjekti, do katere je prišlo v okviru odpravljanja pomanjkljivosti v prvotni ponudbi izbranega ponudnika, ni dopustna, saj je prišlo do posega v del ponudbe, v katerega ni mogoče poseči ne glede na to, ali je (oziroma bi) izbrani ponudnik pomanjkljivost v ponudbi odpravljal na podlagi zamenjave podizvajalca v smislu drugega odstavka 81. člena ZJN-3 ali na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3.

Peti odstavek 89. člena ZJN-3 omogoča pojasnjevanje, popravljanje in dopolnjevanje ponudb, vendar le v omejenem obsegu in pod pogojem, da gre za takšne elemente oziroma podatke, katerih obstoj je pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudb, mogoče objektivno preveriti, da ne gre za bistvene spremembe, ki bi dejansko privedle do nove ponudbe, in da je pri tem spoštovano načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Spremembe, ki so po spremembi izbranega ponudnika nastale v njegovi ponudbi, presegajo dopusten obseg, saj je pri podizvajalcu prišlo do razširitve nabora del, ki jih bo prevzel v okviru izvedbe naročila. V ponudbi izbranega ponudnika ne gre za to, da bi bil podizvajalec že od začetka predviden za izvedbo armiranobetonskih krajnih opornikov konstrukcije. S spremembo ponudbe je podizvajalec izbranega ponudnika dodatno prevzel tudi izvedbo opornikov, kar iz prvotne ponudbe ni izhajalo. S tem se je spremenila razdelitev del med izbranim ponudnikom in podizvajalcem na način, kot iz prvotne ponudbe ni bila razvidna, zaradi česar dopolnitev ponudbe tudi ni objektivno preverljiva, saj gre za novo dejstvo (novo razdelitev del), do katerega je prišlo po poteku roka za predložitev ponudb. Spremenjena ponudba izbranega ponudnika v tem smislu predstavlja novo ponudbo, kar glede na peti odstavek 89. člena ZJN-3 ni dopustno.

Kot že pojasnjeno, drugi odstavek 81. člena ZJN-3 v določenih primerih nalaga naročniku poziv ponudnika k zamenjavi subjekta, katerih zmogljivosti namerava uporabiti (v tem primeru prvotnega podizvajalca), vendar pa niti ta določba ¬– ki glede na pravila v zvezi s posegi v ponudbo iz petega odstavka 89. člena ZJN-3 predstavlja posebno ureditev za subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, pa ti ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje ali zanje obstajajo razlogi za izključitev – ne omogoča spreminjanja razdelitve del med sodelujočimi subjekti, pač pa zgolj zamenjavo zadevnega subjekta.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v okviru zahtevka za revizijo uspel izkazati naročnikovo kršitev ZJN-3. S tem, ko je naročnik pri presoji dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika upošteval spremembo ponudbe, s katero je izbrani ponudnik podizvajalcu razširil nabor prevzetih storitev z namenom naknadnega izpolnjevanja zahtev za priznanje sposobnosti, je kršil določila lastne razpisne dokumentacije (točka 4.3 v razpisni dokumentaciji) ter prvi odstavek 89. člena ZJN-3 in drugi odstavek 81. člena ZJN-3 v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija je zato v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« z dne 7. 9. 2022, št. 43001-200/2022/14 412.

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ni obravnavala preostalih vlagateljevih revizijskih navedb glede neustreznosti referenčnega potrdila v povezavi s pogojem za sodelovanje iz točke 3.2.3.4 razpisne dokumentacije, glede potrdil o nekaznovanosti in glede obrazca ESPD izbranega ponudnika, niti ni izvedla s temi navedbami povezanih predlaganih dokazov. Obravnava teh navedb ne bi več v ničemer vplivala ali spremenila odločitve Državne revizijske komisije v predmetni zadevi.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ponovno presojo ponudb opraviti skladno z določili razpisne dokumentacije in ZJN-3 ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika, zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju, skladno s prvim in tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN in skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015 s sprem.; v nadaljevanju: OT), kot potrebne priznala naslednje priglašene stroške:
- strošek plačane takse za predrevizijski in revizijski postopek v višini 25.000,00 EUR,
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 9.000 točk (prva točka tar. št. 44 OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke (tj. 0,60 EUR) in 22% DDV znaša 6.588,00 EUR,
- izdatke v pavšalnem znesku (vlagatelj izdatkov v dejanski višini ni specificiral niti izkazal) po tretjem odstavku 11. člena OT (in sicer 2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk in 1 % od presežka nad 1.000 točk) v višini 100 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke (tj. 0,60 EUR) in 22% DDV znaša 73,20 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenih stroškov za sestavo vloge, s katero se je opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, saj ti v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena OT); navedbe vlagatelja v omenjeni vlogi niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Posledično Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ni priznala priglašenega presežka nad priznanimi stroški za izdatke v pavšalnem znesku po 11. členu OT ter stroška prevoda listin (priloga opredelitvi) po računu št. 511/2022 z dne 3. 8. 2022.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne stroške priznala stroške v višini 31.661,20 EUR, ki mu jih je dolžan povrniti naročnik v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper odločitev o zahtevku za revizijo je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- izbrani ponudnik,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran