Na vsebino
EN

018-013/2022 Republike Slovenija, Ministrstva za obrambo

Številka: 018-013/2022-5
Datum sprejema: 4. 3. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka kot predsednika senata, Aleksandra Petrovčiča kot člana senata in Tadeje Pušnar kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup zaščitne opreme v okviru projekta RESCEU skladiščenje« v sklopu 7 »Nitrilne rokavice« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnik Klemen Kmetič, Slovenska cesta 55b, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, objavil na portalu javnih naročil dne 27. 7. 2021, pod številko objave JN005146/2021-B01 (popravek z dne 24. 8. 2021, pod št. objave JN005146/2021-K01), dne 28. 7. 2021 pa še v Uradnem listu EU, pod številko objave 2021/S 144-382310 (popravek pod št. objave 2021/S 164-431010 z dne 25. 8. 2021).

Naročnik je dne 25. 10. 2021 sprejel »Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 197/2021 – ODP Nakup osebne zaščitne opreme v okviru EU projekta RESCEU skladiščenje za sklope 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 9« št. 430-255/2021-71, s katero je sodelujoče ponudnike med drugim obvestil, da je za sklop 7 »Nitrilne rokavice« (v nadaljevanju: sklop 7) od dveh prispelih ponudb izbral ponudbo ponudnika SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o., Motnica 3, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ki je bila glede na merilo najugodnejša. Nadalje je naročnik dne 8. 11. 2021 izdal »Spremembo odločitve o oddaji naročila za sklop 7« št. 430-225/2021-99, v obrazložitvi katere navaja, da se je na podlagi vlagateljevega poziva k spremembi obstoječe odločitve (po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika dne 3. 1. 2021), odločil za ponoven pregled ponudb, spremenil svojo predhodno odločitev in postopek javnega naročila vrnil v fazo ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik je dne 6. 1. 2022 sprejel novo odločitev št. 430-225/2021-143 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), v kateri je kot najugodnejšo ponudbo ponovno izbral ponudbo izbranega ponudnika, s katerim bo Univerzitetni klinični center Ljubljana sklenil okvirni sporazum za obdobje do 31. 12. 2025. Vlagateljevo ponudbo je kot nedopustno zavrnil iz razloga neustreznosti materiala ponujenih medicinskih rokavic.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila dne 19. 1. 2022 vložil zahtevek za revizijo, predlaga njeno razveljavitev in zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva. V obrazložitvi navaja, da je naročnikova odločitev o nedopustnosti vlagateljeve in dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika nezakonita iz več razlogov, ki se vežejo na neskladje med lastnostmi ponujenega predmeta in naročnikovimi zahtevami. Vlagatelj navaja, da je že v odgovoru na poziv naročnika dodatno pojasnil domnevno sporno sestavo ponujenih rokavic ter priložil izjavo proizvajalca, iz katere izhaja, da je ponudil rokavice, katerih glavna sestavina je nitril skupaj z dodatki, ki so po mnenju vlagatelja obvezna sestavina vseh vrst rokavic, saj omogočajo njihove pričakovane lastnosti, kot so elastičnost, udobje itd. V dokaz ustrezne sestave se vlagatelj sklicuje še na priloženo izjavo o skladnosti pooblaščene institucije, ki je predmetne rokavice označila kot nitrilne. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da tudi ponujene rokavice izbranega ponudnika ne ustrezajo naročnikovi zahtevi glede sestave, saj tako kot vlagateljeve poleg nitrila vsebujejo še dodatne sestavine, barvila, Zinc Dibutyldthiocarbamate (ZDBC) (predloženi tehnični list), ki so potrebne za izdelavo nitrilnih rokavic, saj je po mnenju vlagatelja nemogoče narediti rokavice iz 100% nitrila.

Glede dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj ugotavlja, da dokumentacija o tehničnih lastnostih predloženih vzorcev ponujenih rokavic v več delih ni skladna z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS [v nadaljevanju: Uredba (EU) 2017/745], kot je bila zahteva naročnika. Sprva izpostavi neustrezno vsebino izjave o skladnosti izbranega ponudnika, saj ne vsebuje nobenih informacij o uporabljenih harmoniziranih standardih oz. specifikacijah, ter povsem odvečno navaja skladnost s tedaj že neveljavno Direktivo Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (v nadaljevanju: Direktiva 93/42/EGS), kar pa po vlagateljevem mnenju vzbuja dvom v predloženo tehnično dokumentacijo ponujenega izdelka. Nadalje vlagatelj problematizira dano izjavo proizvajalca s sedežem v Maleziji, saj – kot navaja – je bila izrecna zahteva naročnika, da zgolj izjava proizvajalca o izpolnjevanju zahtev standarda ne zadostuje. V nadaljevanju vlagatelj ugotavlja, da sta tehnični list in izjava o skladnosti, ki jo je predložil izbrani ponudnik, med sabo v nasprotju, saj iz vsebine tehničnega lista izhaja, da izdelek ustreza Direktivi Sveta 89/686/EGS (v nadaljevanju: Direktiva 89/686/EGS), iz Izjave o skladnosti pa skladnost izdelka z zahtevami iz Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS [v nadaljevanju: Uredba (EU) 2016/425], kar po mnenju vlagatelja vzbuja dvom v verodostojnost vsebine tehničnega lista. Nadalje izpostavlja neskladnost podatkov na priloženih vzorcih in v Izjavi o skladnosti, saj je na slednji navedeno, da je izdelek skladen z Uredbo 2017/745, iz priloženih navodil za uporabo pa izhaja, da je izdelek skladen z Direktivo 93/42/EGS, pri čemer vlagatelj pojasnjuje, da isti izdelek ne more biti istočasno skladen tako z direktivo kot tudi z uredbo. Glede vzorcev ponujenih rokavic pa vlagatelj zatrjuje pomanjkljivosti glede embalaže, ki ni bila označena v slovenskem jeziku, ni pa bilo niti priloženih navodil za uporabo za posamezno škatlo vzorcev posebej. Ta pa, kot v nadaljevanju pojasnjuje, se med seboj razlikujejo v navedbi, in sicer na enih je zapisano 01/20, na drugih pa 01/19, posledično pa je vsebina navodil različna v delu navajanja skladnosti z Uredbo oziroma Direktivo, vlagatelj pa vztraja pri že zgoraj navedenem dejstvu, da izdelek ne more biti hkrati skladen z obema.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ne izhaja skladnost ponujenih rokavic s standardom SIST EN ISO 21420:2020, ki nadomešča standard SIST EN 420:2003+A1:2010, temveč zgolj s slednjim, kar pa ni v skladu z odgovorom naročnika na portalu javnega naročanja in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija). Nadalje se vlagateljeve navedbe nanašajo na neskladja v tehnični dokumentaciji. Vlagatelj tako zaključuje, da navedeno vzbuja dvom v resničnost navedb izbranega ponudnika v celotnem javnem naročilu. Vlagatelj izpostavlja še neskladnost med opisom [ROKAVICA MICROFLEX 93-853 (pakiranje A200)] in priloženo sliko škatle ponujenega vzorca rokavic [ROKAVICA MICROFLEX 93-868 (pakiranje A100], kar naj bi vzbujalo dvom, kateri predmet je sploh bil ponujen.

Vlagatelj v zaključku zahtevka za revizijo zatrjuje, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v morebitne dodatne dopolnitve izbranega ponudnika in korespondenco med njim in naročnikom, nastalo po spremembi odločitve o oddaji javnega naročila z dne 8. 11. 2021, saj se je vlagatelj želel prepričati, če je naročnik sledil in ravnal v skladu z njegovimi navedbami iz poziva k spremembi odločitve. V posledici navedenega vlagatelj z veliko verjetnostjo domneva in hkrati zatrjuje, da je naročnik naknadno, po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila, navajal dodatne zahteve glede sestave rokavic v odnosu do izbranega ponudnika. Posledično naročniku očita kršitev enakopravne obravnave ponudnikov. Glede na navedeno vlagatelj zahteva vpogled oziroma ga naloga Državni revizijski komisiji v domnevno dopolnjeno ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in vso korespondenco med naročnikom in izbranim ponudnikom, nastalo po spremembi odločitve dne 8. 11. 2021.

Naročnik je v skladu s prvim odstavkom 27. člena ZPVPJN dne 21. 1. 2022 izbranega ponudnika obvestil, da je bil zoper izdano odločitev o oddaji naročila vložen zahtevek za revizijo. Naročnik je istega dne 21. 1. 2022 izdal sklep, s katerim je zadržal izvajanje predmetnega postopka javnega naročila do odločitve naročnika oziroma odločitve Državne revizijske komisije.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 26. 1. 2022 izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo in zahteva povrnitev stroškov. V nadaljevanju izpostavlja, da vlagateljeva ponudba ni dopustna, saj je ponudil rokavice, ki ne ustrezajo zahtevam, določenim v tehničnih specifikacijah naročnika, iz razloga, ker njihova sestava ni zgolj iz nitrila, kot ponujene rokavice izbranega ponudnika, temveč iz mešanice dveh materialov (nitrila in neoprena). Očitek vlagatelja, da rokavice izbranega ponudnika vsebujejo tudi primesi drugih materialov, izbrani ponudnik zavrača z obrazložitvijo, da je v njegovi specifikaciji materiala kot edini material naveden nitril, obvezni dodatki pa ne predstavljajo materiala, temveč so to pospeševalci polimerov, ki sodijo v proces izdelave in obdelave materiala. Izbrani ponudnik vlagateljeve navedbe zavrača kot neutemeljene, saj proizvajalec rokavic, ki jih je ponudil vlagatelj (tj. duoSHIELD), poleg ponujenih rokavic iz nitrila in neoprena (tj. ShieldskinOrange) proizvaja tudi rokavice iz nitrila (duoShiled PFT Nitrile 240), ki so za konkretni primer tehnično ustreznejše.

Izbrani ponudnik glede vlagateljevih očitkov navaja razloge za zavrnitev zahtevka za revizijo na podlagi pravila o trditveno-dokaznem bremenu, saj vlagatelj z navajanjem pomanjkljivosti, ki naj bi jih imelo posamezno dokazilo izbranega ponudnika, ni zmogel določno navesti, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da rokavice niso skladne z določenim standardom oziroma tehnično specifikacijo. Nadalje navaja, da je vlagateljeva revizijska logika zgrešena, saj se pri zatrjevanju domnevnih kršitev naročnika sklicuje zgolj na eno listino in ji pripiše določeno pomanjkljivost, pri čemer pa spregleda, da zadošča, če izpolnjevanje vseh zahtev dokazuje celotna ponudbena dokumentacija.

Glede revizijskega očitka neskladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 dodaja, da pri vlagateljevi ugotovitvi, »da navedba direktive, ki ni bila zahtevana, saj je neveljavna, postavlja pod vprašaj verodostojnost celotne dokumentacije izdelka« umanjka konkretizacija očitka in posledično vlagateljevo zatrjevanje ostane na ravni neopredeljivih dvomov kot tudi, da je odvečna, nikakor pa ne dokazuje, kot želi to prikazati vlagatelj, da ponujene rokavice niso skladne z naročnikovimi zahtevami, saj ta skladnost izhaja iz številnih drugih dokazil. Z enako obrazložitvijo izbrani ponudnik zavrne tudi vlagateljev očitek, da ponujene rokavice ne morejo biti hkrati skladne z Direktivo in Uredbo. Nadalje izbrani ponudnik glede očitka razlikovanja navodil za uporabo ponujenih rokavic v zvezi z oznako 01/20 in 01/19 pojasnjuje, da navedena številka označuje serijo oziroma leto proizvodnje blaga, pri čemer izpostavlja, da ne more razbrati kršitve naročnikovih navodil, ki naj bi iz vlagateljevega zatrjevanja izhajala. Glede revizijskega očitka v zvezi z vsebino tehničnega lista, pa izbrani ponudnik navaja, da tehnični list predstavlja zgolj proizvajalčevo predstavitev artikla, ali ponujene rokavice izpolnjujejo določene zahteve, pa je odvisno od vsebinske presoje tega blaga in ostalih verodostojnih dokazov skupaj.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« št. 430-51/2022-8 z dne 4. 2. 2022 (v nadaljevanju: odločitev) zahtevek za revizijo zavrnil, posledično pa zavrnil tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, enako pa tudi zahtevo za povrnitev stroškov izbranega ponudnika. V obrazložitvi vztraja pri navedbah iz odločitve o oddaji naročila, se v celoti strinja s pojasnili izbranega ponudnika v vlogi z dne 26. 1. 2022 glede posameznih očitkov, in dodaja, da so ponujene medicinske rokavice izključno iz materiala nitril, kar je izbranemu ponudniku uspelo izkazati s testnimi poročili, v katere pa vlagatelj ni imel vpogleda, ker jih je izbrani ponudnik označil kot poslovno skrivnost. Glede vlagateljeve ponudbe naročnik še dodaja, da je na podlagi predloženega tehničnega lista s QR kodo in povezavo na spletno stran proizvajalca Shield Scientific preveril sestavo vlagateljevih ponujenih rokavic in (kot že navedeno) ugotovil, da so vlagateljeve rokavice sestavljene iz dveh materialov – nitrila in neoprena. Glede očitka o skladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 in z zahtevami standarda EN 455-1/2/3/4 naročnik navaja, da je izbrani ponudnik skladnost z Uredbo izkazal z izjavo o skladnosti proizvajalca Ansell in priloženimi laboratorijskimi testi, skladnost standardu pa je izkazal z laboratorijskimi testi in ne zgolj z izjavo proizvajalca, kot to zmotno zatrjuje vlagatelj. Naročnik glede domnevne neskladnosti ponujenih rokavic izbranega ponudnika z Uredbo 2016/425 tudi navaja, da je izbrani ponudnik skladnost izkazal s številnimi listinami. V zvezi z neomembo skladnosti z navedeno uredbo v angleški verziji tehničnega lista dodaja, da je vsebina tehničnega lista povzetek lastnosti posameznega izdelka in da izostanek navedbe v njem še ne pomeni, da ponujene rokavice niso skladne z Uredbo 2016/425. Naročnik še dodatno pojasnjuje, da je zahteval zgolj skladnost z obema omenjenima uredbama, ni pa določil, da mora slednje izhajati ravno iz tehničnega lista.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom št. 430-51/2022-9 z dne 10. 2. 2022 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je do navedb naročnika opredelil z vlogo z dne 10. 2. 2022, ki jo je prek portala eRevizija posredoval dne 11. 2. 2022. Vztraja pri zatrjevanjih iz zahtevka za revizijo in še dodatno pojasnjuje glede navedbe naročnika, da bi lahko ponudil druge rokavice iz nitrila istega proizvajalca, da razen ponujenih rokavic drugih rokavic z zahtevanimi lastnostmi proizvajalec nima v svojem programu. Nadalje izrazi nestrinjanje z navedbo naročnika, da so ponujene rokavice iz 100% nitrila, saj meni, da je to tehnično nemogoče, kar dokazuje dejstvo, da že iz razpoložljive dokumentacije izhaja, da vsebuje material poleg nitrila tudi druge dodatke, kot so barvila, itd., kar pomeni, da material ponujenih rokavic ni 100% nitril kot je bila zahteva naročnika. V posledici navedenega vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija vpogleda v testna poročila ponujenih rokavic izbranega ponudnika, s čimer bi utemeljil dejstvo, da so vlagateljeve ponujene rokavice ustrezne, posledično pa, da je njegova ponudba dopustna.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo preverila, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno in pri naročniku; ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN; ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN; ali obstajajo omejitve iz 16. člena ZPVPJN in ali je dopusten. Ker je ugotovila, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe kot nedopustne in odločitvi o dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika in posledično oddaji predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku. Natančneje je spor med strankama, ali predmet, ki sta ga ponudila vlagatelj in izbrani ponudnik - medicinske rokavice -, ustreza tehničnim specifikacijam naročnika.

Vlagateljeve revizijske navedbe glede dopustnosti njegove ponudbe je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati tudi ob upoštevanju določil prvega odstavka 89. člena ZJN-3. Skladno s to določbo zakona naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena ZJN-3, po tem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena tega zakona in
b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena tega zakona, če so bila določena.

Skladno z alineo b 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 tehnične specifikacije v primeru javnih naročil blaga ali storitve pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda (ali storitve), kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. Tehnične specifikacije tako določajo zahtevane značilnosti blaga (druga poved iz prvega odstavka 68. člena ZJN-3). Naročnik z njimi torej opiše predmet javnega naročila. Tehnične specifikacije se lahko določijo na enega izmed načinov (peti odstavek 68.člena), kot na primer (točka b) s sklicevanjem na tehnične specifikacije in po prednostnem vrstnem redu na nacionalne standarde, ki so prevzeti po evropskih standardih, evropske tehnične ocene oziroma evropski ocenjevalni dokument, če se ta uporabi kot podlaga za izdajo evropske tehnične ocene, skupne tehnične specifikacije, mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme, ki jih določijo evropski organi za standardizacijo.

Naročnik je tehnične specifikacije na splošno določil v 3. poglavju »Tehnični pogoji« (str. 13 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila):

»3.1 Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

DOKAZILO:
• izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje;
• slika (lahko fotokopija iz kataloga) in tehnična dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga. Ponudnik tehnično dokumentacijo in ostala dokazila predloži preko eJN, in sicer v razdelek »Druge priloge«;
• zahtevane izjave o skladnosti, certifikati, tehnični listi …;
• vzorci ponujenega blaga.«

Konkretneje za posamezen sklop oziroma ponujeni artikel, pa v tabeli »Prilog[e] 1 Tehnične specifikacije za osebno zaščitno opremo za EU projekt Resceu skladiščenje« (v nadaljevanju: Priloga 1 oz. tehnične specifikacije) za sklop 7 »Nitrilne rokavice«, merska enota: »kos«, potrebne količine: »vsako velikost po 2 škatli«:

»Nitrilne rokavice – podaljšane
‒ nitrilne,
‒ nepudrane,
‒ za enkratno uporabo,
‒ zelo elastične; dolžina rokavic najmanj 295 mm,
‒ hrapave konice prstov,
‒ obarvane,
‒ AQL največ 0,65,
‒ standard EN 455-1/2/3/4; standard EN 420; standard EN 374-1 in 5,
‒ test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5),
‒ CE oznaka,
‒ skladno z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS,
‒ medicinski pripomoček razreda I skladno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih,
‒ pakirano v tovarniški embalaži, pakiranje rokavic do 100 kosov v osnovni embalaži,
‒ na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka (zaželena 0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti,
‒ enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat),
‒ velikostne številke: cca 15% vel. S, 40% vel. M, 40% vel. L,5% vel. XL,
‒ rok uporabe od dneva proizvodnje mora biti vsaj 3 leta, dobavljeno blago ne sme biti starejše od 3 mesecev.«


Na koncu tabele v »Prilog[i] 1 […]« je navedeno še:

‒ »Vsi proizvodi morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora predložiti kopijo certifikata.
‒ Ponudnik mora za proizvode razpolagati z izjavo o skladnosti.
‒ Proizvajalci morajo imeti pridobljen certifikat ISO 9001 (dokazilo mora biti predloženo ponudbi).
‒ Natančen opis ponujenega izdelka, z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve (zgolj izjava, da izdelek zadostuje zahtevam, ne zadostuje).
‒ Za vsak ponujeni izdelek je potrebno navesti proizvajalca in kataloško številko, ki morajo biti navedeni tudi na primarni embalaži (na osnovnem pakiranju).
‒ Za vsaj ponujen izdelek mora ponudnik navesti tudi količino opreme, ki pride na 1 paleto, in rok trajanja od dneva proizvodnje.
‒ Ob ponudbi je potrebno priložiti katalog, navodila za uporabo in hranjenje v slovenskem in angleškem jeziku ter vzorce, vključno z zunanjo embalažo.
‒ Vzorce ponujenega blaga je potrebno predložiti za vsakega izmed sklopov, pri čemer so zahtevane naslednje količine:
o Sklopa 1, 2 - 2 škatli
o Sklopa 3, 4 - 2 škatli
o Sklopa 5, 6 - 1 karton z notranjim pakiranjem
o Sklop 7 - 2 škatli za vsako velikosti S, M, L in XL
o Sklopa 8, 9 - 2 kosa.«

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljev očitek o dopustnosti njegove ponudbe, saj zatrjuje, da je ponudil medicinske rokavice iz zahtevanega materiala (nitrila); navaja, da je na poziv naročnika pojasnil, da je primarna sestavina ponujenih medicinskih rokavic nitril, neopren (Polychloroprene) pa le komponenta, dodana z namenom večje elastičnosti, skupaj z ostalimi dodatki [barvila – Violet blue, Cink-Zinc Oxide (ZnO)], ki so obvezni za izdelavo katerekoli vrste rokavic, saj rokavice iz 100% nitrila ne obstajajo.

Skladno s prvim odstavkom 67. člena ZJN-3 se kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja. Skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 se informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik prek portala javnih naročil odgovoril na vprašanja potencialnih ponudnikov, kaj pomeni »vrsta« kot del zahteve navedene v tehničnih specifikacijah »AQL vrednost ter vrsta«, odgovor naročnika pa predstavlja pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

»Datum objave: 20. 8. 2021 7:01

Datum prejema: 12. 8. 2021 11:55

VPRAŠANJE
Spoštovani,

[…]
15. Sklop 7. Nitrilne rokavice. V tehničnih specifikacijah navajate zahtevo: »AQL vrednost ter
vrsta«. Prosimo za pojasnilo kaj ste mislili kot »vrsta«?

ODGOVOR
Vrsta je specifikacija materiala nitril.«

Naročnik je z zgoraj navedenim odgovorom še dodatno pojasnil, da je zahteval medicinske rokavice, katerih specifikacija (vrsta) materiala je nitril.

Po vpogledu v ponudbo vlagatelja Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je vlagatelj v izkaz izpolnjevanja tehničnih specifikacij ponujenih medicinskih rokavic »SHIELDskin ORANGE NITRILE 300« v ponudbi predložil naslednje dokumente: tabelo z opisom tehničnih zahtev, katalog izdelka, navodila za uporabo in hranjenje v slovenskem in angleškem jeziku, EU izjavo o skladnosti, EU certifikat o potrditvi skladnosti z Uredbo (EU) 2016/425 in v njej navedenimi standardi, kopijo certifikata o registraciji izdelka za pridobitev standarda ISO 13485:2016, testna poročila, kopijo certifikata za izpolnjevanje standarda ISO 9001:2015, izjavo proizvajalca, dokazila skladnosti z Uredbo (EU) 2017/745 za medicinske pripomočke (MDR), izjavo proizvajalca ter sliki izdelka in njegove embalaže. Naročnik je s pozivom št. 430-225/2021-104 z dne 17. 11. 2021 vlagatelja pozval na pojasnilo sestave rokavic, (naročnik je v pozivu navedel, da naj sestava ne bi bila skladna s priloženo izjavo o skladnosti). Vlagatelj je v dokaz, da je ponudil rokavice iz nitrila, priložil še izjavo proizvajalca SHIELD Scientific, iz katere izhaja, da je primarna sestavina – material rokavic nitril, sekundarni pa neopren.

Za presojo pravilnosti naročnikovega ravnanja je v konkretnem primeru potrebno ugotoviti, ali je naročnik utemeljeno zaključil, da vlagatelj ne izpolnjuje zahteve glede vrste materiala nitril, iz katerega naj bi bile ponujene medicinske rokavice, in njegovo ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj priložil vso tehnično dokumentacijo in na način, kot je bila zahtevana v 3. poglavju »Tehnični pogoji« razpisne dokumentacije in v Prilogi 1 tehnične specifikacije, kar med strankama niti ni sporno. Nadalje ugotavlja, da iz zgoraj navedenih tehničnih specifikacij Priloge 1 in odgovora naročnika na vprašanje na portalu javnih naročil izhaja, da je za artikel medicinskih rokavic zahtevano, da mora biti njihova sestava zgolj iz materiala nitril. Iz vlagateljeve dodatno priložene izjave proizvajalca izhaja, da je ponudil rokavice, ki so pretežno iz materiala nitril, ob prisotnosti drugega materiala neoprena. Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da vlagatelj ni ponudil rokavic, ki bi bile skladne z naročnikovo jasno zahtevo, da morajo biti iz materiala nitril in je zato predmetni očitek kot neutemeljenega zavrnila. Državna revizijska komisija še dodaja, da navedbam vlagatelja, da ne obstojijo medicinske rokavice iz 100% nitrila, saj vse vsebujejo dodatke (barvila, itd.), ni mogoče slediti že zaradi samega dejstva, da je izbrani ponudnik, kar izhaja iz priloženega testnega poročila »Enersol« in priložene izjave proizvajalca Ansell, ponudil medicinske rokavice, ki so iz 100% nitrila. Glede dodatkov, kot so barvila, pomožne snovi, pa se je moč strinjati z vlagateljem, da jih vsebujejo vse medicinske rokavice, vendar je na tem mestu treba pojasniti, da gre za pomožne snovi, ki sodijo v proces izdelave in obdelave materiala, in nimajo statusa materiala, kot ga ima neopren v rokavicah, ki jih je ponudil vlagatelj.

V zvezi s posameznimi revizijskimi navedbami, ki se vežejo na domnevno neskladnost tehnične dokumentacije in vzorcev izbranega ponudnika z Uredbo (EU) 2017/745, kot izhaja iz naročnikove zahteve v Prilogi 1, kot tudi navedbe v tehničnem listu, da so ponujene rokavice skladne z Direktivo 89/686/EGS v dokumentaciji, ki več ne velja, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je predmetne navedbe vlagatelja zaradi njihove prepletajoče se vsebine obravnavala skupaj v nadaljevanju.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je vlagatelj v izkaz izpolnjevanja tehničnih specifikacij ponujenih medicinskih rokavic »MICROFLEX 93-853« v ponudbi predložil slednje dokumente: certifikat, ki potrjuje skladnost s standardom ISO 14001:2015, izjavo o skladnosti z uredbo (EU) 2017/745, poročilo o skladnosti z uredbo 2016/425, certifikat, ki potrjuje, da je proizvod skladen s standardom EN 420:2003+A1:2009, testna poročila za skladnost s posameznimi standardi, izjavo proizvajalca Ansell, testno poročilo »Enersol« iz katerega izhaja sestava rokavic in skladnost s posameznimi standardi, navodila za uporabo v slovenskem in angleškem jeziku, ter sliko embalaže. Na podlagi poziva naročnika št. 430-225/2021-124 z dne 14. 12. 2021, v katerem je naročnik izbranega ponudnika (enako kot vlagatelja) pozval na dopolnitev ponudbe glede sestave ponujenih rokavic, je izbrani ponudnik v izkaz, da je ponudil medicinske rokavice iz 100% nitrila dodatno priložil še tehnični list proizvajalca Ansell, izjavo o skladnosti, testno poročilo in izjavo proizvajalca Ansell.

Državna revizijska komisija na tem mestu pojasnjuje, da vlagatelj z revizijskimi navedbami o tem, da iz več dokumentov (iz izjave o skladnosti ne izhaja tudi navedba zahtevanih standardov, skladnost z Uredbo (EU) 2016/425 oz. 2017/745 ne izhaja iz tehničnega lista v angleškem jeziku) ne izhaja zahtevana skladnost ponujenih medicinskih rokavic z Uredbo (EU) 2017/745, ne zadosti trditveno-dokaznemu bremenu, saj niti ne zatrjuje, da ponujene rokavice izbranega ponudnika niso skladne z zahtevano uredbo, kot je bila zahteva naročnika, temveč zatrjuje le, da zgolj iz določenega dokumenta v ponudbi zahtevana skladnost ne izhaja. Na podlagi opravljenega vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil vso zahtevano dokumentacijo, s katero je uspel izkazati zahtevane tehnične lastnosti ponujenih rokavic, na način, kot je to zahteval naročnik (kar med strankama niti ni sporno). Zahteva naročnika je namreč, kot izhaja iz citiranih določb Priloge 1 razpisne dokumentacije, da mora izbrani ponudnik izkazati skladnost ponujenega izdelka z Uredbama (EU) 2016/425 in 2017/745 in standardom EN 455-1/2/3/4, EN 374-1 in EN 374-5 ter testom na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5), pri čemer naročnik ni navedel dokumenta, iz katerega bi zahtevana skladnost morala izhajati. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija predmetne navedbe kot neutemeljene zavrnila.

V zvezi z izpostavljeno dodatno navedbo Direktive 89/686/EGS na tehničnem listu v ponudbi izbranega ponudnika, ki naj ne bi veljala več, in tako po mnenju vlagatelja vzbuja dvom v verodostojnost celotne dokumentacije izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija kot že navedeno izpostavlja, da vlagatelj ni izkazal, zakaj ponujene rokavice, če so skladne s predmetno direktivo, ne morejo biti hkrati skladne tudi z zahtevano Uredbo (EU) 2016/425. V izogib ponavljanju Državna revizijska komisija pojasnjuje, da velja enako glede očitka navedbe vlagatelja, da je bila na angleški verziji tehničnega lista še dodatno navedena direktiva 93/42/EEC. Glede vlagateljevega očitka, da skladnost z zahtevanim standardom EN 455-1/2/3/4 ne more biti izkazana zgolj z izjavo poslovnega subjekta s sedežem v Maleziji, Državna revizijska komisija, kot že iz uvodoma predstavljene obrazložitve, pritrjuje pojasnilu izbranega ponudnika in naročniku v odločitvi, da je izbrani ponudnik skladnost z navedenim standardom uspel izkazati z drugim dokumentom – testnimi poročili –, in torej slednjega niti ni dokazoval z izjavo poslovnega subjekta, kot to zmotno zatrjuje vlagatelj.

Glede domnevne neskladnosti medicinskih rokavic izbranega ponudnika s standardom SIST EN ISO 21420:2020 (kot je bila zahteva naročnika), Državna revizijska komisija citira odgovor naročnika, objavljen na portalu javnih naročil dne 20. 8. 2021: »Navajate standard EN 420, ki je nadomeščen z EN 21420. Prosimo za potrditev, da ustreza tudi EN 24120. Odgovor: Da, ustreza tudi EN 24120«; iz odgovora naročnika torej izhaja, da je naročnik dopustil izkazati skladnost ponujenih medicinskih rokavic z enim ali drugim standardom, kar je izbrani ponudnik izkazal s standardom EN 420. Državna revizijska komisija je zato navedeni vlagateljev očitek v celoti zavrnila kot neutemeljenega.

V zvezi z revizijskimi navedbami, da v ponudbi izbranega ponudnika obstoji neskladje med opisom in sliko ponujenih rokavic, ki se je razlikoval v številki za imenom, in sicer MICROFLEX 93-853 (pakiranje A200) 93-868 (pakiranje A100), Državna revizijska komisija pojasnjuje, da se je sicer moč strinjati z vlagateljem, da je na ponudniku skrb, da pripravi ponudbo na način, ki ne vzbuja dvoma glede predmeta, kaj v resnici ponuja, vendar v konkretnem primeru, glede na to, da so bila v ponudbi predložena vsa dokazila (predračun, tehnična dokumentacija) zgolj za rokavice tipa Microflex 93-853 in gre le za zapis (lapsus) pod sliko, na podlagi katerega ob strani vseh ostalih ustreznih dokazil predloženih za drug tip rokavic ne gre zaključiti, da vzbudi dvoma, kateri tip rokavic je bil v resnici ponujen, kot to zatrjuje vlagatelj. Glede na navedeno, je Državna revizijska komisija tudi slednji očitek kot neutemeljenega v celoti zavrnila.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija skupaj obravnavala vlagateljeve očitke, ki so se nanašali na domnevno pomanjkljivost vzorcev ponujenih rokavic. Sprva je vlagatelj zatrjeval, da embalaža vzorcev ni bila označena v slovenskem jeziku in da niso bila priložena za vsako škatlo pakiranja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz citiranih določb razpisne dokumentacije »skupnih zahtev razpisa«, ki se nahajajo pod Prilogo 1, izhaja, da je »[o]b ponudbi […] potrebno priložiti katalog, navodila za uporabo in hranjenje v slovenskem in angleškem jeziku ter vzorce, vključno z zunanjo embalažo«, iz teh pa jasno in nedvoumno izhaja, da so morali ponudniki v ponudbi priložiti zgolj ena navodila za uporabo, kar ne pomeni, da je morala imeti vsaka škatla pakiranja svoja navodila, kot to zatrjuje vlagatelj, in da je naročnik v slovenskem in angleškem jeziku zahteval izključno navodila za uporabo in hranjenje, ne pa tudi napisov na embalaži. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija kot neutemeljena zavrnila oba med seboj povezana očitka vlagatelja. Vlagatelj v nadaljevanju problematizira med seboj različne oznake navodil za uporabo, »01/20« in »01/19«, pri čemer Državna revizijska komisija sledi naročnikovi utemeljitvi, da različne številke označujejo serije oziroma leto proizvodnje blaga; za kakšno kršitev naročnikov navodil bi v konkretnem primeru sploh šlo, pa po oceni Državne revizijske komisije vlagatelju niti ni uspelo pojasniti, zato je navedeni očitek zavrnila kot neutemeljen.

Na podlagi vsega zgoraj navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja in hkrati zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z določbami ZJN-3 in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno oz. oddal javno naročilo izbranemu ponudniku, katerega ponudbo je obravnaval kot dopustno.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o zahtevku za revizijo priglasil povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.
Pravni pouk:
Zoper to odločitev je dovoljen upravni spor. Tožba se vloži neposredno pisno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, ali pa se mu pošlje po pošti. Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve odločitve Državne revizijske komisije.


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti (prek portala eRevizija):
‒ vlagatelj,
‒ pooblaščenec vlagatelja,
‒ naročnik,
‒ izbrani ponudnik,
‒ pooblaščenec izbranega ponudnika,
‒ RS MJU.

Vložiti:
‒ v spis zadeve.

Natisni stran