Na vsebino
EN

018-117/2021 Univerzitetni klinični center Ljubljana in Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-117/2021-6
Datum sprejema: 27. 7. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata ter mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in Tadeje Pušnar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Ureditev prostorov in oprema katetrskega laboratorija Kliničnega oddelka za kardiologijo Interne klinike, UKC Ljubljana«, ki ga je z vložitvijo zahtevka za revizijo začel vlagatelj GORENJE GTI, d. o. o., Partizanska 12, Velenje, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji d. o. o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje skupnih naročnikov Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, in Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 26. 7. 2021

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila »Ureditev prostorov in oprema katetrskega laboratorija Kliničnega oddelka za kardiologijo Interne klinike, UKC Ljubljana«, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25. 3. 2021 na portalu javnih naročil pod številko JN001825/2021-B01 objavil obvestilo o naročilu »Ureditev prostorov in oprema katetrskega laboratorija Kliničnega oddelka za kardiologijo Interne klinike, UKC Ljubljana«, ki ga, razdeljenega na sklop 1 (Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela) in sklop 2 (Koronarograf z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem, splošna in pohištvena oprema), oddaja po odprtem postopku.

Vlagatelj je dne 5. 7. 2021 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije v sklopu 2. V zahtevku za revizijo ugovarja zoper določbe razpisne dokumentacije in ravnanje naročnika v fazi priprave ponudb, na podlagi česar predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, predlaga pa tudi zaustavitev postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 19. 7. 2021 Državni revizijski komisiji odstopil v reševanje zahtevek za revizijo, vključno s predlogom za zaustavitev postopka. Naročnik se do omenjenega vlagateljevega predloga ni opredelil.

Po pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oz. opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V konkretnem primeru je zato treba ugotoviti, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj predloga za zadržanje postopka ni v ničemer utemeljil. Vlagatelj tako sploh ne zatrjuje, da bi lahko nadaljevanje postopka vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva, in ne navaja nobenih okoliščin, ki bi lahko utemeljevale tak sklep. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oz. ravnanje naročnika v razpisni fazi. Če bo Državna revizijska komisija v postopku vsebinske presoje zahtevka za revizijo ugotovila zatrjevane naročnikove kršitve določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe), bo zahtevku za revizijo ugodila, zaradi česar bo delno ali v celoti razveljavila postopek javnega naročanja ali naročniku naložila odpravo kršitev (2. alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pomeni, da bo moral naročnik v primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, uskladiti svoja ravnanja že v fazi pred potekom roka za predložitev ponudb, t. im. razpisni fazi. S tem bi vlagatelj pridobil možnost oddati ponudbo in se potegovati za pridobitev javnega naročila v drugačnih dejanskih okoliščinah oz. ob drugačnih zahtevah naročnika. Učinkovitost pravnega varstva vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila, zavrnitve vseh ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo zmanjšana ali otežena. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj ni izkazal nobenih okoliščin, zaradi katerih bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Državna revizijska komisija zato predlogu vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, dne 26. 7. 2021predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:

- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Odvetniška družba Marovt in partnerji d. o. o., Rozmanova 12, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran