Na vsebino
EN

018-073/2021 Občina Prebold

Številka: 018-073/2021-4
Datum sprejema: 26. 5. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Komunalna oprema Latkova vas 2. faza«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Hidroplanum d.o.o., Kasaze 34 b, Petrovče, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Andrej Švencbir, Mariborska cesta 88, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 5. 2021

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu male vrednosti je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 16. 3. 2021, pod številko objave JN001558/2021-W01.

Naročnik je z dokumentom Odločitev št. 4300-0018/2021-Odl z dne 12. 4. 2021 vse sodelujoče ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Sekopt d.o.o., Keršičev hrib 17, Trbovlje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je vlagateljeva ponudba, ki je sicer najugodnejša, nedopustna, ker pri pripravi ponudbe ni upošteval odgovorov naročnika, ki so bili na Portalu javnih naročil objavljeni dne 22. 3. 2021 ob 7:29 in ob 8:26 uri ter dne 23. 3. 2021 ob 10:23 uri. Izbrana je bila naslednja najugodnejša in dopustna ponudba, to je ponudba izbranega ponudnika.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 23. 4. 2021 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Navaja, da je oddal najugodnejšo (najcenejšo) ponudbo, vendar jo je naročnik nezakonito označil kot nedopustno in ga izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Navaja, da je v postavki 4.05 ponudbenega predračuna (projektantski nadzor), upošteval pravilno količino ur, pri čemer je ponudil 25 EUR za ceno urne postavke projektantskega nadzora oziroma 200 EUR za 8 ur (8 x 25 EUR) projektantskega nadzora. Prav tako je pri postavki 4.06 (geološki nadzor) podal ustrezno ceno urne postavke v višini 25 EUR oziroma 100 EUR za 4 ure (4 x 25 EUR) geološkega nadzora. Ponudniki so na Portalu javnih naročil postavljali vprašanja, na podlagi katerih je naročnik postavil ceno za posamezno urno postavko geološkega in projektantskega nadzora v višini 50 EUR, torej za 8 ur projektantskega nadzora 400 EUR, za 4 ure geološkega nadzora 200 EUR, kar pomeni za 100 % višje cene, kot jih je v samem popisu prvotno navedel naročnik in kot jih je v ponudbi upošteval vlagatelj, ki s spremenjeno ceno ni bil seznanjen. Vlagatelj opozarja, da bi bila njegova ponudba najugodnejša tudi v primeru, če bi se upoštevali višji oziroma spremenjeni ceni projektantskega in geološkega nadzora. Vlagatelj še navaja, da je naročnik (prav tako na podlagi vprašanja, ki ga je postavil eden izmed zainteresiranih ponudnikov) spremenil tudi ceno v postavki 1.01, oziroma so morali ponudniki v tej postavki po novem ponuditi ceno v višini 500 EUR, na enak znesek (500 EUR) pa je naročnik spremenil tudi ceno v postavki 1.26, pri čemer je pri obeh postavkah navedel, da se bo obračun izvedel pa dejanskih stroških. Navedeno pa pomeni, da cena, ki jo je v teh dveh postavkah določil naročnik, ni fiksna. Vlagatelj ponovno opozarja, da bi bila njegova ponudba najugodnejša tudi v primeru, če bi v vseh štirih postavkah upošteval spremenjene cene.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 3. 5. 2021, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da je njegova ponudba sestavljena skladno z zahtevami naročnika in odgovori, ki jih je naročnik na pregleden način objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik je z dokumentom št. 4300-0018/2021-R z dne 6. 5. 2021 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je v 2. točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Pojasnila razpisne dokumentacije) zapisal, da lahko ponudniki naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno preko Portala javnih naročil. V tej točki je tudi navedel, da se informacije, ki jih posreduje preko Portala javnih naročil, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz njihove vsebine izhaja, da z njimi spreminja ali dopolnjuje dokumentacijo ali če s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v dokumentaciji ali javni objavi. Navedeno pa pomeni, da je bil vlagatelj seznanjen z načinom komuniciranja, zato bi moral spremljati informacije na Portalu javnih naročil. Iz navedenega razloga, zatrjuje naročnik, mu zato ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) ali razpisno dokumentacijo. Navaja še, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je ravnal z vso potrebno skrbnostjo, saj v ponudbi ni upošteval odgovorov, ki so bili objavljeni na Portalu javnih naročil dne 22. 3. 2021 in 23. 3. 2021. Naročnik navaja, da je s podanimi odgovori zahteval od ponudnikov, naj pri postavkah 1.01 in 1.26 upoštevajo ceno v višini 500 EUR, pri projektantskem nadzoru ceno 400 EUR (8 x 50 EUR), pri geološkem nadzoru 200 EUR (4 x 50 EUR) ter pri postavki 1.25 ceno postavke za komplet v višini 150 EUR. Naročnik navaja, da je vlagatelj v postavki 1.01 ponudil ceno v višini 300 EUR, za projektantski nadzor 200 EUR (8 x 25 EUR), za geološki nadzor 100 EUR (4 x 25 EUR), v postavki 1.26 je ponudil ceno v višini 50 EUR in v postavki 1.25 ceno v višini 150 EUR za komplet (le v postavki 1.25 je vlagatelj ponudil pravilno ceno). Navedenih napak ni mogoče šteti za računske napake, zato je vlagateljeva ponudba posledično neprimerljiva z ostalimi ponudbami, ne glede na skupno končno vrednost njegove ponudbe. Naročnik navaja, da je dolžan pri pregledu ponudb ravnati strogo v skladu z merili in zahtevami, ki jih je določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ta obveznost pa je del načela enakopravnega obravnavanja ponudnikov in iz njega izhajajočega načela preglednosti, ki ju mora spoštovati. Ponudnik je tisti, od katerega se pričakuje, da ponudbo pripravi z ustrezno skrbnostjo in odgovornostjo, v kolikor ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pa posledice nosi ponudnik sam.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo dne 12. 3. 2021 vložil pritožbo. Vlagatelj ponavlja očitke iz zahtevka za revizijo ter se dodatno opredeljuje do posameznih naročnikovih navedb. Zatrjuje, da bi ga moral naročnik v vseh spornih delih pozvati k dopolnitvi ponudbe oziroma mu omogočiti, da ponudbo popravi. Zatrjuje še, da je naročnik s podanimi odgovori pri ponudnikih povzročil zmedo, saj so odgovori nezadostni in pomanjkljivi. Navaja tudi, da naročnik ni obrazložil in utemeljil, zakaj ga je izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter opozarja, da razlog njegove izločitve ni razviden niti iz izpodbijane odločitve niti iz sklepa, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo. Ponovno opozarja, da je oddal najcenejšo ponudbo ter zatrjuje, da ima najvišjo bonitetno oceno ter najboljše reference od vseh sodelujočih ponudnikov.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kadar naročnik meritorno odloči o zahtevku za revizijo (in zahtevek za revizijo v skladu s 1. in 2. alinejo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN bodisi zavrne bodisi mu ugodi) se lahko vlagatelj v treh delovnih dni od prejema te odločitve opredeli do navedb naročnika v tej odločitvi, vendar ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku. Vlagatelj posreduje opredelitev Državi revizijski komisiji in naročniku (šesti odstavek 29. člena ZPVPJN). Ker je vlagatelj v obravnavanem primeru ravnal v skladu z naročnikovim pravnim poukom (naročnik je v pravnem pouka sklepa, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, navedel, da je zoper njegovo odločitev dopustna pritožba v skladu z 51. členom ZPVPJN), je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo štela kot (pravočasno) vlogo v smislu šestega odstavka 29. člena ZPVPJN.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je bil nezakonito izločen iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila, saj je njegova ponudba najugodnejša. Vlagatelj sicer priznava, da ni ravnal v skladu z (vsemi) odgovori naročnika, ki so bili objavljeni na Portalu javnih naročil, vendar zatrjuje, da bi bila njegova ponudba, tudi če bi upošteval naročnikove odgovore (oziroma višje vrednosti v vseh štirih spornih postavkah), še vedno najugodnejša. Poleg tega zatrjuje, da je naročnik pri dveh spornih postavkah tudi navedel, da se bo obračun izvedel po dejanskih stroških, kar pomeni, da vnaprej določeni ceni nista fiksni.

Revizijske navedbe, ki se nanašajo na nedopustnost ponudb, je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar ponudnik (med drugim) izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3) in kadar ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

V skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 je ponudniku (razen izjemoma, to je pod pogoji, določenimi z ZJN-3) izrecno prepovedano dopolnjevanje ali popravljanje (tudi) tistega dela ponudbe, ki se nanaša na ponujene cene na enoto, vrednosti postavk in skupne vrednosti ponudbe (brez DDV). Navedena določba, ki onemogoča posege v ponujene cene po roku za oddajo ponudb in s tem predstavlja izjemo od načeloma dopustnega dopolnjevanja, popravljanja ter pojasnjevanja ponudb, urejenega v petem odstavku 89. člena ZJN-3, kaže na posebno težo, ki jo zakon pripisuje ponujenim cenam. Ponudbena cena torej predstavlja jedro ponudbe in tisti del ponudbene vsebine, v katero ni dovoljeno posegati. Navedeni del ponudbe ima poseben status, saj ga ponudniki (razen če gre za popravek ali dopolnitev očitne napake v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ali za popravo računske napake in napačno zapisane stopnje DDV v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3) v postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb ne smejo dopolnjevati ali spreminjati.

Naročnik je navodila, ki se nanašajo na pojasnjevanje razpisne dokumentacije, navedel v točki 2 razpisne dokumentacije (Pojasnila razpisne dokumentacije), in sicer:

»Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3.

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naroči. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil, se skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.«

V zvezi z obravnavanimi spremembami cen je naročnik prvo vprašanje prejel dne 22. 3. 2021:

»Postavko št. 1.01 verjetno izvede upravljavec vodovoda, zato je smiselno, da se določi cena s strani naročnika/upravljalca in je enaka za vse ponudnike.

Naročnik naj določi vrednost za postavko 1.26 ali pa naj pripravi podrobnejši opis.«

Naročnik je podal naslednji odgovor vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 22. 3. 2021 ob 7:29 uri:

»1.01 (zapiranje in odpiranje vode na javnem vodovodnem sistemu) je potrebno naročiti pri upravljalcu javnega vodovodnega sistema.

1.26 - v ponudbi naj vsi ponudniki upoštevajo ceno 500,00 EUR (pripis: obračun se bo izvršil po dejanskih stroških).«

Istega dne je naročnik prejel enako vprašanje, pri čemer je ob 8:26 uri podal sledeči odgovor:

»1.01 (zapiranje in odpiranje vode na javnem vodovodnem sistemu) - je potrebno naročiti pri upravljalcu javnega vodovodnega sistema. V ponudbi naj vsi ponudniki upoštevajo ceno 500,00 EUR (pripis: obračun se bo izvršil po dejanskih stroških).

1.26 Nepredvideni stroški zaradi križanj: 500,00 EUR (obračun bo izvršen po dejanskih stroških).«

Naročnik je prejel tudi naslednje vprašanje:

»Naročnik naj določi ceno za projektantski in geološki nadzor in s tem zagotovi enakopravno obravnavo vseh ponudnikov.«

Naročnik se je odzval z naslednjim odgovorom (vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 23. 3. 2021 ob 10:23 uri):

»Projektantski nadzor: 8 x 50 = 400,00 EUR; Geološki nadzor: 4 x 50 = 200,00 EUR.«

Naročnik je dne 24. 3. 2021 prejel še naslednje vprašanje:

»Ali postavko 1.25 izvede ponudnik ali upravljalec omrežja? Verjetno je potrebno upoštevati kakšen nadzor s strani JKP, zato naj se stroški definirajo.«

Naročnik je navedel naslednji odgovor (vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 24. 3. 2021 ob 13:40 uri):

»Pri postavki 1.25 je material za navezavo novega vodovoda na obstoječe javno vodovodno omrežje že zajet v zgornjih postavkah, montažna dela na javnem vodovodu pa bi moral izvesti upravljavec.

Za montažna dela naj vsi ponudniki v ponudbi upoštevajo oceno 150,00 za kompl. (pripis: obračun se bo izvršil po dejanskih stroških).«

Kot je razumeti citirana vprašanja in naročnikove odgovore nanj, je naročnik v navedenih postavkah določil (fiksiral) cene bodisi iz razloga, ker so dela v teh postavkah odvisna od sodelovanja zunanjih izvajalcev (od upravljalca javnega vodovodnega sistema oziroma upravljavca omrežja ter od nadzora projektantov in geologov) bodisi zato, ker ene izmed postavk (postavke 1.26) ni mogel podrobneje opredeliti. Kot pravilno navaja naročnik, so vsi citirani odgovori jasni in nedvoumni ter enako zavezujejo vse ponudnike, po drugi strani pa si je na ta način zagotovil prejem medsebojno primerljivih ponudb. Naročnik tudi pravilno opozarja, da je bil vlagatelj v 2. točki razpisne dokumentacije (Pojasnila razpisne dokumentacije) seznanjen z načinom komuniciranja, zato bi moral pozorno spremljati vsa vprašanja in odgovore, ki so bili objavljeni na Portalu javnih naročil. Poleg tega tudi pravilno navaja, da je v navedeni točki razpisne dokumentacije ponudnike tudi izrecno opozoril, da bodo vse spremembe razpisne dokumentacije (objavljene na Portalu javnih naročil) postale del razpisne dokumentacije ter da takšno določilo v 67. členu vsebuje tudi ZJN-3.

Kot izhaja iz zgoraj citiranih odgovorov, je naročnik tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije spremenil dve postavki popisa del, ki se nanaša na gradbena dela, in tri postavke popisa del, ki se nanaša na strojne instalacije:

Ponudniki so morali v Popisu del, ki zajema gradbena dela fekalnega kanala in vodovoda, v postavki 4.05 (Projektantski nadzor) upoštevati ceno v višini 400 EUR (naročnik je previdel 8 ur projektantskega nadzora, pri čemer je eno uro ovrednotil s 50 EUR). S podanim odgovorom je naročnik tudi navedel, da morajo ponudniki v postavki 4.06 (Geološki nadzor) upoštevati skupno ceno v višini 200 EUR (naročnik je predvidel 4 ure geološkega nadzora, pri čemer je eno uro ovrednotil s 50 EUR). Nadalje je naročnik spremenil tudi cene v treh postavkah Popisa del, ki se nanaša na strojne instalacije razpisanega javnega naročila. Naročnik je v postavki 1.01 (Zapiranje vodovodne trase zunanjega omrežja, praznjenje, na koncu ponovno polnjenje izpraznjene trase) določil ceno v višini 500 EUR. Ponudniki so morali točno določeno ceno (v višini 150 EUR za en komplet, oziroma za tri komplete 450 EUR) ponuditi tudi v postavki 1.25 (Navezava novega vodovoda na obstoječi zemeljski razvod). Naročnik je na novo določil tudi ceno postavke 1.26 (Nepredvideni stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi - eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase), v kateri so morali ponudniki ponuditi ceno v višini 500 EUR (naročnik je predvidel en komplet navedene postavke).

Med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem (navedeno pa potrjuje tudi vlagateljeva ponudba), da vlagatelj pri postavkah 4.05 (Projektantski nadzor), 4.06 (Geološki nadzor), 1.01 (Zapiranje vodovodne trase zunanjega omrežja, praznjenje, na koncu ponovno polnjenje izpraznjene trase) in 1.26 (Nepredvideni stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi - eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase) ni upošteval naročnikovih odgovorov oziroma je pri vseh navedenih postavkah podal nižje cene (v postavki 4.04 je ponudil ceno v višini 200 EUR (8 x 25 EUR), v postavki 4.06 ceno v višini 100 EUR (4 x 25 EUR), v postavki 1.01 ceno v višini 300 EUR in v postavki 1.26 ceno v višini 50 EUR. Kljub temu vlagatelj zatrjuje, da ga je naročnik nezakonito izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila, saj (kot navaja) bi bila njegova ponudba (na)ugodnejša tudi v primeru, če bi upošteval vse naročnikove odgovore, poleg tega tudi opozarja, da pri postavkah 1.01 in 1.26 ne gre za fiksne cene, saj se bodo ta dela obračunala po dejanskih stroških.

Z vlagateljevim stališčem se ni mogoče strinjati. Čeprav bi bila vlagateljeva ponudba tudi z upoštevanjem naročnikovih odgovorov oziroma z upoštevanjem višjih cen še vedno najugodnejša, pa je njegova ponudba nedopustna in je bila zakonito izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik pravilno opozarja, da gre v obravnavanem primeru za napake v tistem delu ponudbe, v katerega ni dovoljeno posegati, saj neupoštevanja s strani naročnika vnaprej določenih cen ni mogoče obravnavati niti kot očitne napake niti kot računske napake (tega sicer ne zatrjuje niti vlagatelj) prav tako ne gre za pomanjkljivost v zvezi z določitvijo DDV. Četudi je vlagatelj s strani naročnika podane jasne in nedvoumne odgovore spregledal po pomoti ali iz malomarnosti, gre zato takšno ravnanje pripisati njegovi premajhni skrbnosti, katere posledice, mora nositi sam. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v ponudbe preostalih ponudnikov, pri čemer je ugotovila, da so vsi preostali ponudniki (vključno z izbranim ponudnikom) pravilno in dosledno upoštevali vse zgoraj citirane naročnikove odgovore. Enega izmed podanih odgovorov, s katerim je naročnik spremenil/določil ceno v postavki 1.25, pa je upošteval tudi vlagatelj - vlagatelj je v tej postavki ponudil ceno v zahtevani višini 150 EUR za komplet oziroma skupno ceno v višini 450 EUR za tri komplete. Ob navedenem ni odveč poudariti, da sta natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbene dokumentacije ter njena skladnost z vsemi naročnikovimi zahtevami v postopku oddaje javnega naročanja (kot izhaja iz zgoraj citiranih zakonskih določil, so postale spremembe razpisne dokumentacije, ki jih je naročnik objavil na Portalu javnih naročil del razpisne dokumentacije) temeljni interes in dolžnost, ki zavezuje vsakega razumno obveščenega ter povprečno skrbnega ponudnika. Ker je torej ponudnik tisti, ki mu je v vsakokratnem postopku javnega naročanja naloženo breme priprave dopustne ponudbe, je obenem tudi tisti, ki nosi posledice neizpolnitve navedene dolžnosti. Navedeno velja še toliko bolj v obravnavanem primeru, saj gre za napake v popisu del, ki hkrati predstavlja tudi ponudbeni predračun, kjer je podrobno predstavljen predmet javnega naročila in cene za vse storitve, ki sestavljajo razpisano javno naročilo oziroma za tisti del ponudbene vsebine, v katerega ni več dovoljeno posegati. Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da je naročnik pri dveh spornih postavkah (v postavki 1.01 in 1.26) navedel, da se bodo dela obračunala po dejanskih stroških. Kljub temu pa so morali ponudniki v ponudbi upoštevati tiste cene, ki jih je določil naročnik (na naveden način so razpisno dokumentacijo očitno razumeli vsi sodelujoči ponudniki razen vlagatelja) oziroma navedeno pomeni le, da se bo obračun v navedenih postavkah izvršil po dejanskih stroških v fazi izvedbe oziroma takrat, ko bodo znane dejanske (končne) cene teh storitev. In nenazadnje, naročnik je v izpodbijani odločitvi dovolj jasno zapisal, da je bila vlagateljeva ponudba izločena iz razloga, ker ni upošteval tistih odgovorov, ki so bili na Portalu javnih naročil objavljeni dne 22. 3. 2021 ob 7:29 in ob 8:26 uri ter dne 23. 3. 2021 ob 10:23 uri. Da je naročnikova Odločitev št. 4300-0018/2021-Odl dovolj obrazložena, pa je razvidno tudi iz vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem je opozoril na vse štiri sporne postavke ter tudi navedel, zakaj jih ni izpolnil v skladu z naročnikovimi odgovori.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati, da je naročnik kršil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3, ko je njegovo ponudbo kot nedopustno zavrnil, je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, njegov zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel. Ker je povrnitev stroškov odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.

V Ljubljani, dne 26. 5. 2021




Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije












Vročiti:

- Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold,
- Odvetniška pisarna Andrej Švencbir, Mariborska cesta 88, Celje,
- Sekopt d.o.o., Keršičev hrib 17, Trbovlje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.



































Natisni stran