EN

018-118/2006 Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Številka: 018-118/06-33-1149
Datum: 19. 4. 2006

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice mag. Metke Cerar in predsednika dr. Aleksija Mužine kot članov senata, ob sedelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo rokavic in igel (ponovitev sklopov: rokavice kirurške, lateks, ginekološke, brizgalke, kanile venozne, mandreni) ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje KEMOFARMACIJA, veletrgovina za oskrbo zdravstva d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.04.2006 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na I. fazo omejenega postopka, zavrže.

2. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na II. fazo omejenega postopka, zavrne.

3. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 50/05, z dne 20.05.2005, pod številko objave Ob-13789/05, za oddajo javnega naročila po omejenem postopku za dobavo rokavic in igel (ponovitev sklopov: rokavice kirurške, lateks, ginekološke, brizgalke, kanile venozne, mandreni) je naročnik dne 08.12.2005 kandidate s priznano sposobnostjo povabil, naj oddajo svoje ponudbe. Dne 18.01.2006 je naročnik izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 502-23/2005, iz katerega izhaja, da je kot najugodnejše kandidate za dobavo brizgalk I (v sklopu 02), brizgalk II (v sklopu 03) in brizgalk VI (v sklopu 07) izbral vlagatelja, za dobavo brizgalk III (v sklopu 04) ponudnika Profarmakon International d.o.o., Maribor, za dobavo brizgalk IV (v sklopu 05) ponudnika Sanolabor d.d., Ljubljana in za dobavo brizgalk V (v sklopu 06) ter za dobavo kanil venoznih in mandrenov (v sklopu 08) ponudnika Angiomedic d.o.o., Ljubljana.

Vlagatelj je dne 01.02.2006 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločiteve o oddaji naročila (ki mu jo je naročnik posredoval dne 21.02.2006) in zaprosil naročnika za vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Vpogled v ponudbeno dokumentacijo je bil opravljen dne 16.02.2006, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 01.03.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je na podlagi obrazložene odločitve o oddaji naročila in vpogleda v ponudbeno dokumentacijo ugotovil številne nepravilnosti, ki jih je naročnik, tekom postopka oddaje predmetnega javnega naročila, spregledal.
Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo podjetja Angiomedic d.o.o., Ljubljana ugotovil naslednje neprevilnosti:
- Iz ponudbene dokumentacije, ki se nanaša na I. fazo izhaja, da je kot zakoniti zastopnik naveden AA, kot kontaktna oseba pa BB, prodajni referent. Iz ponudbene dokumentacije, ki se nanaša na II. fazo pa izhaja, da je kot zakonita zastopnica navedena BB. Kot ugotavlja vlagatelj, navedena sprememba ni podkrepljena z ustreznim dokumentom.
- V I. fazi je predmetni ponudnik, in sicer v sklopu 04 – brizgalke III, za artikla pod številkama 00999120 in 00999114 ponudil enak proizvod, kar ne ustreza zahtevam naročnika.
- V ponudbeno dokumentacijo, ki se nanaša na II. fazo je priložen vzorec pogodbe, ki ni podpisan s strani zakonitega zastopnika.
- V ponudbeno dokumentacijo, ki se nanaša na II. fazo, je priložena bančna garancija za resnost ponudbe, ki ni brezpogojna, s čimer je predmetni ponudnik ravnal v nasprotju s 14. točko Navodil ponudnikom, kjer je naročnik zahteval nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo bančno garancijo za resnost ponudbe.

Vlagatelj še navaja, da iz ponudbene dokumentacije, ki se nanaša na I. fazo izhaja, da je ponudnik Profarmakon International d.o.o., Maribor priložil certifikat CE proizvajalca NOVICO S.p.a., ki je potekel (že) dne 14.10.2003.

Vlagatelj predlaga, da se obema ponudnikoma odvzame status usposobljenih ponudnikov in se posledično spremeni Obvestilo o oddaji naročila, št. 502-23/2005, z dne 18.01.2006.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo v višini plačane revizijske takse (200.000,00 SIT).

Naročnik je s sklepom, št. 502-9/2004-109, z dne 23.03.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je ponovno pregledal razpisno dokumentacijo in obe ponudbeni dokumentaciji ponudnikov Angiomedic d.o.o., Ljubljana in Profarmakon International d.o.o., Maribor.

Glede očitkov, ki se nanašajo na ponudbo podjetja Angiomedic d.o.o., Ljubljana naročnik ugotavlja:
- V zvezi z navedbo, ki se nanaša na zakonita zastopnika, se naročnik strinja z vlagateljem in zatrjuje, da je si je tekom predmetnega revizijskega postopka pridobil nov izpisek iz sodnega registra, ki potrjuje spremembo, ki jo je ugotovil vlagatelj. Sicer pa naročnik še meni, da ponudnikom v II. fazi ni bilo potrebno ponovno priložiti izpiska iz sodnega registra in zaključuje z ugotovitvijo, da v razpisni dokumentaciji ni postavil nikakršnih zahtev, ki bi se nanašale na izobrazbo zakonitih zastopnikov oziroma kontaktnih oseb.
- V zvezi z vlagateljevim očitkom, ki se nanaša na ponujene anake proizvode naročnik ugotavlja, da je bilo pod navedenima šiframa dovoljeno ponuditi enake artikle.
- Naročnik nadalje ugotavlja, da je vzorec pogodbe podpisan z enakim podpisom kot vsi drugi dokumenti v ponudbi in da ga je podpisala zakonita zastopnica podjetja Angiomedic d.o.o., Ljubljana.
- Kot še zatrjuje naročnik, je bančna garancija za resnost ponudbe, ki jo je priložil predmetni ponudnik brezpogojna, nepreklicna in unovčljiva na prvi poziv.

Glede očitka, ki se nanaša na ponudbo podjetja Profarmakon International, d.o.o., Maribor naročnik navaja, da je v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN vložen prepozno. Naročnik zaključuje z ugotovitvijo, da tudi sicer predmetni očitek ni utemeljen, saj gre v konkretnem primeru za ISO certifikat proizvajalca, ki v razpisni dokumentaciji ni bil zahtevan, v prijavo pa je predmetni ponudnik pravilno priložil CE certifikat, ki je veljaven do 28.11.2007.

Vlagatelj je dne 28.03.2006 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 03.04.2006, Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo z delom dokumentacije o predmetnem javnem naročilu. Po pozivu s strani Državne revizijske komisije je naročnik dne 18.04.2006, odstopil še ponudbo podjetja Angiomedic d.o.o., Ljubljana in dne 19.04.2006 še (vsa) obvestila o priznani sposobnost (ki so jih ponudniki prejeli v I. fazi omejenega postopka), skupaj s povratnicami.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Obravnavano javno naročilo je naročnik izvedel kot II. fazo oddaje javnega naročila za nabavo rokavic in igel (ponovitev sklopov: rokavice kirurške, lateks, ginekološke, brizgalke, kanile venozne, mandreni).
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije za I. fazo predmetnega omejenega postopka, je naročnik o priznanju sposobnosti potencialnih dobaviteljev odločal na podlagi izpolnjevanja pogojev iz 13. člena Navodil udeležencem za izdelavo prijave. V II. fazi postopka je naročnik, dne 08.12.2005 kandidate s priznano sposobnostjo povabil, naj oddajo svoje ponudbe. V ta namen so kandidati s priznano sposobnostjo prejeli razpisno dokumentacijo, na podlagi katere so pripravili svoje ponudbe.

Iz navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo in iz navedb naročnika v obrazložitvi sklepa, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, je mogoče razbrati, da sta se oba ukvarjala (tudi) z vprašanjem o tem, ali sta prijavi dveh ponudnikov (ponudnika Angiomedic d.o.o., Ljubljana in ponudnika Profarmakon International d.o.o., Maribor), ki sta ju oddala v predhodno zaključeni I. fazi postopka oddaje predmetnega javnega naročila, pravilni (v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1).

ZRPJN v 12. členu ureja določena procesna vprašanja v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo, kot so roki za vložitev ter vsebina in oblika revizijskega zahtevka. ZRPJN meritorno odločanje o zahtevku pogojuje tudi s pravočasno vložitvijo slednjega. Kot izhaja iz prvega odstavka 12. člena se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika razen, če zakon, ki ureja javna naročila in ZRPJN, ne določata drugače. V primeru, ko naročnik že sprejme odločitev o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti, ZRPJN za vložitev zahtevka za revizijo določa desetdnevni prekluzivni rok, ki začne teči od dneva prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Glede pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo je potrebno upoštevati tudi drugi odstavek 78. člena ZJN-1, ki določa, da teče desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko ponudnik od naročnika zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti, od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. V tem primeru je torej rok za vložitev zahtevka za revizijo podaljšan, saj je potek desetdnevnega prekluzivnega roka vezan na prejem obrazloženega obvestila o oddaji naročila.

V obravnavanem primeru iz predložene dokumentacije ni razvidno, da bi vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 (navedeno dejstvo je potrdil tudi naročnik oziroma je slednji, Državni revizijski komisiji, tekom predmetnega revizijskega postopka sporočil, da takšna zahteva, s strani vlagatelja, ni bila podana), zato je rok za vložitev zahtevka za revizijo potrebno šteti od dneva, ko mu je bilo vročeno Obvestilo o priznani sposobnosti, št. 502-23/2005, z dne 27.09.2005.
Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je bilo v obravnavanem primeru Obvestilo o priznani sposobnosti, št. 502-23/2005, z dne 27.09.2005 poslano dne 29.09.2005 (kar je razvidno iz priložene povratnice), vlagatelju pa vročeno dne 30.09.2005. Ob navedenem se je v skladu s pravili o računanju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05 in 90/05 - v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi postopkih revizije postopkov oddaje javnih naročil, prekluzivni rok desetih dni za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavku 12. člena ZRPJN iztekel dne 10.10.2005 (drugi odstavek 111. člena ZPP), torej pred več kot šestimi meseci.

Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja je potrebno zaključiti, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na I. fazo predmetnega omejenega postopka nedvomno vložen po poteku prekluzivnega desetdnevnega roka iz prvega odstavku 12. člena ZRPJN in je zato v procesnem smislu vložen prepozno.

Iz zgoraj navedenega sledi, da je vlagateljev zahtevek za revizijo (v delu, ki se nanaša na I. fazo) vložen prepozno ter ga kot takšnega po vsebini ni več mogoče obravnavati, zato Državna revizijska komisija pri obravnavi revizijskega zahtevka ni presojala revizijskih navedb in dokazov, ki se nanašajo na nepravilnost prijav, ki so bile oddane v I. fazi predmetnega omejenega postopka.

Ob vsem navedenem (ker torej niso podane procesne predpostavke za meritorno obravnavanje zahtevka za revizijo, v delu, ki se nanaša na I. fazo predmetnega postopka) je Državna revizijska komisija skladno s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevek za revizijo v tem delu zavrgla kot prepozen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala še preostala (dva) vlagateljeva očitka, torej očitka v zvezi z (ne)pravilnostjo ponudbe podjetja Angiomedic d.o.o., Ljubljana, ki je bila oddana v II. fazi predmetnega omejenega postopka. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je predmetni ponudnik v ponudbo priložil vzorec pogodbe, ki ni podpisan s strani zakonitega zastopnika in hkrati navaja, da priložena bančna garancija za resnost ponudbe ni brezpogojna.

Pregled ponudbe ponudnika podjetja Angiomedic d.o.o., Ljubljana vlagateljevih očitkov ne potrjuje.

Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je naročnik v zvezi z (v razpisno dokumentacijo) priloženim vzorcem pogodbe, od ponudnikov zahteval le, da ga morajo izpolniti, parafirati vse strani in podpisati (6. člen Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe za II. fazo), iz samega vzorca pogodbe pa izhaja podobno navodilo, le da je naročnik tokrat zahteval od ponudnikov, da priloženi vzorec pogodbe tudi žigosajo (21. stran razpisne dokumentacije). Pregled ponudbe Angiomedic d.o.o., Ljubljana pokaže, da je v ponudbo priložil izpolnjen, parafiran, žigosan in podpisan vzorec pogodbe. Ker je ponudnik upošteval vse zahteve naročnika, ki se nanašajo na vzorec pogodbe in ker naročnik ni postavil nikakšnih zahtev o tem, kdo mora podpisati vzorec pogodbe, je Državna revizijska komisija predmetni očitek zavrnila.
Čeprav navedeno v nadaljevanju ne vpliva na odločitev v obravnavani primeru pa Državna revizijska komisija še ugotavlja, da si je naročnik, tekom obravnavanega revizijskega postopka (čeprav tega ni bil dolžan storiti) pridobil sklep, ki ga je izdalo Okrožno sodišče v Kopru, iz katerega (med drugim) izhaja, da je zakonita zastopnica predmetnega ponudnika tudi BB (slednja je bila imenovana dne 19.09.2005), torej oseba, ki je (kot pravilno ugotavlja tudi naročnik) v vzorcu pogodbe navedena kot zastopnica podjetja Angiomedic d.o.o., Ljubljana.

Državna revizijska komisija tudi ne more pritrditi vlagatelju v tem, da je bančna garancija za resnost ponudbe, ki jo je predložilo podjetje Angiomedic d.o.o., Ljubljana, sestavljena v nasprotju z naročnikovimi navodili iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, in sicer v 14. členu Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe za II. fazo (med drugim) zahteval od ponudnikov, da morajo: »…predložiti bančno garancijo (nepreklicno, brezpogojno, unovčljivo na prvi poziv) za resnost ponudbe v višini 5% ponujene vrednosti. Trajanje in veljavnost garancije za resnost ponudbe mora biti en (1) dan daljša od veljavnosti ponudbe, to je do 04.05.2006«. V ta namen je naročnik v razpisno dokumentacijo priložil tudi »Osnutek bančne garancije za resnost ponudbe«.
Pregled Bančne garancije za resnost ponudbe (izdane, s strani Banke Koper), ki jo je v ponudbo predložil ponudnik Angiomedic d.o.o., Ljubljana pokaže, da je slednja po obliki (bančna garancija je nepreklicna, brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv in podana »brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja«), višini zahtevanega zneska (bančna garancija je podana v višini 5% ponudbene vrednosti) in veljavnosti (veljavna je do 04.05.2006) izdana v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz 14. člena Navodil kandidatom za izdelavo ponudbe (za II. fazo) oziroma v celoti izdelana po naročnikovem osnutku bančne garancije, ki jo je priložil v razpisno dokumentacijo.

Ob zgoraj opisanem, Državna revizijska komisija ugotavlja, da trditev vlagatelja, da je ponudba podjetja Angiomedic d.o.o., Ljubljana nepravilna, nima podlage v ugotovljenem dejanskem stanju ter da je zahtevek za revizijo v tem delu potrebno zavrniti kot neutemeljen (2. alineja prvega odstavka 23. člena ZRPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer povračilo vplačane revizijske takse v višini 200.000,00 SIT. Ker tretji odstavek 22. člena ZRPJN povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo treba zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov tega revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19.04.2006


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, Ljubljana
- KEMOFARMACIJA, veletrgovina za oskrbo zdravstva d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20 A, Maribor
- Angiomedic d.o.o., Tabor 4, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, LjubljanaNatisni stran