Na vsebino
EN

018-206/2020 ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

Številka: 018-206/2020-5
Datum sprejema: 5. 1. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v povezavi z drugim odstavkom 334. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) in drugega odstavka 18. člena ZPVPJN, v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata ter Nine Velkavrh in Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva v zvezi z javnim naročilom »Gradbena dela za izgradnjo GIS stikališča in krajevnega nadzorništva ter dobava in montaža GIS stikališča kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Škofja Loka«, v zvezi z zahtevkom za revizijo in pritožbo, ki ju je vložil vlagatelj CBE, družba za gradnjo in inženiring, d. o. o., Tehnološki park 20, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 1. 2021

odločila:


1. Ugotovi se, da je v postopku pravnega varstva v zvezi z javnim naročilom »Gradbena dela za izgradnjo GIS stikališča in krajevnega nadzorništva ter dobava in montaža GIS stikališča kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Škofja Loka« (objava 15. 10. 2020 na portalu javnih naročil pod št. objave JN006403/2020-E01) umik zahtevka za revizijo brezpredmeten.


2. Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo umaknil.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Gradbena dela za izgradnjo GIS stikališča in krajevnega nadzorništva ter dobava in montaža GIS stikališča kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Škofja Loka«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15. 10. 2020 pod številko objave JN006822/2018-E01.

Vlagatelj je dne 11. 12. 2020, pred potekom roka za prejem ponudb, vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je s sklepom št. ŠS/JN20-010/2443626 z dne 17. 12. 2020 zahtevek za revizijo zavrgel, z obrazložitvijo, da vlagatelj ni uspel izkazati aktivne legitimacije. Zoper navedeni sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj dne 23. 12. 2020 vložil pritožbo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 29. 12. 2020, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 30. 12. 2020, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom in dokumentacijo predrevizijskega ter pritožbenega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 29. 12. 2020 prejela vlogo z dne 28. 1. 2020, s katero je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo in pritožbo. Vlagatelj je v tej vlogi zahteval tudi povračilo polovice plačane takse, tj. 2.000 EUR.

V skladu s prvim odstavkom 18. člena ZPVPJN lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Drugi odstavek 18. člena ZPVPJN določa, da naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ZPVPJN ali iz prvega odstavka 28. člena ZPVPJN. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila naročnik zahtevek za revizijo s sklepom z dne 17. 12. 2020 že zavrgel, je treba na podlagi drugega odstavka 18. člena ZPVPJN ugotoviti, da se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Ker ZPVPJN ne ureja vprašanj, povezanih z umikom pritožbe, umik zahtevka za revizijo pa se, kot je bilo pojasnjeno, glede na določbo drugega odstavka 18. člena ZPVPJN šteje za brezpredmeten (ker je naročnik zahtevek za revizijo že zavrgel), je treba na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN za vprašanja v pritožbenem postopku, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporabiti določbe ZPP.

V skladu z drugim odstavkom 334. člena ZPP lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo. Skladno s tretjim odstavkom 334. člena ZPP se umik pritožbe ne more preklicati.

Ker je vlagatelj v obravnavanem primeru umaknil pritožbo, še preden je Državna revizijska komisija o njej odločila, je Državna revizijska komisija upoštevaje sodno prakso sodišč (npr. v zadevah VSL Sklep I Cp 1073/2005, VSL Sklep I Cp 2636/2015, VSL Sklep I Cp 100/2017, VSL Sklep I Cp 671/2018) izdala ugotovitveni sklep, da je vlagatelj pritožbo umaknil.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 5. 1. 2021


predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

– ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj,
– CBE, družba za gradnjo in inženiring, d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:

– finančna služba – tu.

Vložiti:

– v spis zadeve – tu.

Natisni stran