Na vsebino
EN

018-086/2020 Občina Prevalje

Številka: 018-086/2020-4
Datum sprejema: 1. 7. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je upoštevajoč 30. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Sama Červeka kot člana senata in dr. Mateje Škabar kot članice senata v zvezi s postopkom pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izbira izvajalca gradenj za objekt: Plazovi na cesti LC 350 351 Žagarjev mlin-Kot-Leše, ID iz AJDE: 1152779, faza I.« v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SLEMENŠEK d.o.o., Dobja vas 190A, Ravne na Koroškem, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Prevalje, Trg 2A, Prevalje (v nadaljevanju: naročnik), dne 1. 7. 2020

odločila:

Vlogi z dne 5. 6. 2020 se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 23. 3. 2020 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 24. 3. 2020, pod št. objave JN001914/2020-B01.

Naročnik je na portalu javnih naročil (pod št. objave JN001914/2020-ODL01) dne 13. 5. 2020 objavil »Odločitev o oddaji naročila«, s katero je javno naročilo oddal ponudniku Davorin Temnikar s.p., Tomšičeva ulica 52, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 22. 5. 2020 vložil zahtevek za revizijo in predlagal, da se razveljavi izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila z dne 13. 5. 2020 in se mu povrne stroške za revizijo (takso) ter v stroškovniku priglašene stroške. Vlagatelj je navajal, da odločitev naročnika ni zakonita, saj je naročilo oddal izbranemu ponudniku, čeprav njegova ponudba ni dopustna zaradi nepriglasitve podizvajalca in neustreznih referenc.

Izbrani ponudnik se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 26. 5. 2020.

Naročnik je sprejel odločitev, kot izhaja iz dokumenta št. 430-0004/2020-64 z dne 3. 6. 2020, da se zahtevku za revizijo ugodi in se javno naročilo razveljavi v celoti. V obrazložitvi odločitve je navedel, da je razveljavil celoten postopek zaradi nejasnosti razpisne dokumentacije (te nejasnosti tudi določneje navaja) ter da bo izvedel nov postopek, razpisno dokumentacijo pa v spornih delih dopolnil. Naročnik je s to odločitvijo seznanil sodelujoče ponudnike – kot je razvidno iz poštnih povratnic, je bila odločitev vlagatelju vročena dne 4. 6. 2020, vlagateljevi pooblaščenki pa dne 8. 6. 2020.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 6. 2020 predlagal začetek revizijskega postopka. Ne strinja se z naročnikovo odločitvijo, da se javno naročilo v celoti razveljavi. Meni, da je naročnik presegel meje zahtevka, saj je bila predlagana zgolj razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega naročila izbranemu ponudniku, nikjer pa ni bilo zahtevano, da se razveljavi tudi sam razpis. Ne samo, da je naročnik kršil meje postavljenega zahtevka, za takšno odločitev naj tudi ne bi imel zakonite pravne podlage.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 10. 6. 2020 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi razlogov, navedenih v nadaljevanju, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj je torej vložil zahtevek za revizijo, ki mu je naročnik ugodil, vendar se vlagatelj ne strinja z obsegom ugoditve, zato je – sklicujoč se na drugi odstavek 29. člena ZPVPJN – predlagal začetek revizijskega postopka.

Skladno s prvim odstavkom 5. člena ZPVPJN se zahtevek za revizijo lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo glede na prvi odstavek 5. člena ZPVPJN torej lahko izpodbija naročnikova ravnanja v zvezi z oddajo javnega naročila, kar vključuje naročnikove odločitve v postopku javnega naročanja.

Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo skladno s prvim odstavkom 26. člena ZPVPJN preveri, ali so izpolnjeni določeni postopkovni (procesni) pogoji, ki so našteti v petih alinejah prvega odstavka 26. člena ZPVPJN. Če zahtevek za revizijo izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, ga naročnik skladno z drugim odstavkom 26. člena ZPVPJN sprejme v (vsebinsko, meritorno) obravnavo in o njem odloči skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Naročnik lahko v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodi, zaradi česar delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja ali odpravi kršitev. V primeru ugoditve zahtevku za revizijo ima naročnik skladno z drugo alinejo prvega odstavka 28. člena ZPVPJN možnost ravnati le kasatorično (tj. razveljavitveno) ali odpraviti kršitev. Iz druge alineje prvega odstavka 28. člena ZPVPJN je razvidno, da ZPVPJN določa dva obsega razveljavitve postopka javnega naročanja, in sicer delna ali celotna. Odločitev naročnika iz druge alineje prvega odstavka 28. člena ZPVPJN je skladno s šestim odstavkom 28. člena ZPVPJN pravnomočna. Na podlagi šestega odstavka 28. člena ZPVPJN je mogoče sklepati, da postaneta pravnomočni tako odločitev o razveljavitvi dela postopka javnega naročanja kot odločitev o razveljavitvi postopka javnega naročanja v celoti.

Kadar naročnik zahtevku za revizijo ugodi in le delno razveljavi postopek javnega naročanja, lahko vlagatelj skladno s prvo povedjo iz drugega odstavka 29. člena ZPVPJN v roku treh delovnih dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo pri naročniku vloži predlog za začetek revizijskega postopka. Naročnik mora skladno z drugo povedjo iz drugega odstavka 29. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh vso dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in vso dokumentacijo o predrevizijskem postopku posredovati Državni revizijski komisiji. Revizijski postopek se skladno s prvo povedjo iz 30. člena ZPVPJN začne, ko Državna revizijska komisija na podlagi prvega, drugega ali tretjega odstavka 29. člena ZPVPJN od naročnika prejme zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali so izpolnjeni postopkovni (procesni) pogoji, ki so našteti v petih alinejah prvega odstavka 31. člena ZPVPJN. Če zahtevek za revizijo izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, ga Državna revizijska komisija skladno z drugim odstavkom 31. člena ZPVPJN sprejme v (vsebinsko, meritorno) obravnavo in o njem odloči skladno s prvim odstavkom 39. člena ZPVPJN. Iz citiranih pravnih podlag izhaja, da Državna revizijska komisija v primeru naročnikovega ravnanja po drugi alineji prvega odstavka 28. člena ZPVPJN lahko odloči le o zahtevku za revizijo, pri čemer morajo biti za to izpolnjeni pogoji, in sicer mora vlagatelj pravočasno predlagati začetek revizijskega postopka, ker je naročnik ugodil zahtevku za revizijo in le delno razveljavil postopek javnega naročanja (prva poved iz drugega odstavka 29. člena ZPVPJN), za (vsebinsko, meritorno) obravnavo zahtevka za revizijo po prvem odstavku 39. člena ZPVPJN pa morajo biti izpolnjeni postopkovni (procesni) pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN. Iz zahtevka za revizijo in iz vloge z dne 5. 6. 2020 je razvidno, da vlagatelj želi, da se razveljavi postopek javnega naročanja v manjšem obsegu od tistega, kot ga je razveljavil že naročnik sam. Vlagatelj torej po vsebini predlaga, da se o zahtevku za revizijo odloči drugače, kot je odločil že naročnik.

Ker je naročnikova odločitev postala pravnomočna že v predrevizijskem postopku (šesti odstavek 28. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija vanjo ne more več poseči. Vloga z dne 5. 6. 2020 očitno tudi ni pritožba zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo v smislu 50. člena ZPVPJN, saj naročnik ni zavrgel zahtevka za revizijo, niti pritožba o stroških v predrevizijskem postopku v smislu 50. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da vloga z dne 5. 6. 2020 ne glede na poimenovanje po vsebini ne predstavlja predloga za začetek revizijskega postopka v smislu prve povedi iz drugega odstavka 29. člena ZPVPJN, zato niso izpolnjeni pogoji iz 30. člena ZPVPJN za začetek revizijskega postopka. Državni revizijski komisiji zato ni treba ugotavljati, ali bi zahtevek za revizijo izpolnjeval postopkovne (procesne) pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, da bi ga lahko sprejela v (vsebinsko, meritorno) obravnavo, kot to določa drugi odstavek 31. člena ZPVPJN.

Upoštevajoč vse navedeno Državna revizijska komisija ni ugotovila, da so izpolnjeni pogoji iz prve povedi iz 30. člena ZPVPJN za začetek revizijskega postopka, zato vlogi z dne 5. 6. 2020 ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 1. 7. 2020

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana,
- Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje,
- Davorin Temnikar s.p., Tomšičeva ulica 52, 2380 Slovenj Gradec,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran