Na vsebino
EN

018-069/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-069/2020-10
Datum sprejema: 22. 6. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA, vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na progi št. 30 Zidani most Šentilj - d.m.« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Iskratel, telekomunikacijski sistemi d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24 A, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 6. 2020

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-414/2018/100, z dne 25. 3. 2020.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 25.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu dne 13. 6. 2019 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 004079/2019-B01.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 43001-414/2018/100, z dne 25. 3. 2020, oba sodelujoča ponudnika obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo konzorciju Metronik elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. Stegne 9 A, Ljubljana, Ostria, okoljski inženiring d.o.o., Sojerjeva ulica 40, Ljubljana in Siemens Mobility, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Letališka cesta 29 C, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da sta obe ponudbi dopustni in da je bila izbrana ponudba izbranega ponudnika, ker je po merilih za ocenitev ponudb prejela (naj)večje število točk.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 8. 4. 2020 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neveljavna, ker ponudbe ni podaljšal do 10. 3. 2020, poleg tega iz listin, ki so mu bile posredovane, tudi ne izhaja, da je izbrani ponudnik bančno garancijo podaljšal do 20. 6. 2020. Vlagatelj še navaja, da je izbrani ponudnik na podlagi naročnikovega poziva posredoval potrdila iz kazenske evidence in izjave o nekaznovanosti, pri čemer listine, ki se nanašajo na družbo Metronik d.o.o. ter na tri fizične osebe (A.T., J.Ž. in M.C.), ne izkazujejo stanja na dan 2. 9. 2019. Ker izbrani ponudnik ustreznih dokazil ni preložil, bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti. V konkretnem primeru pa je naročnik mimo zakonske določbe 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) ter lastne razpisne dokumentacije izbranega ponudnika ponovno pozval k predložitvi dokazil o nekaznovanosti. Ponudba izbranega ponudnika je nedopustna tudi iz naslednjih razlogov: 1.) Obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 1. Koordinator projekta (projektni vodja) je podpisal napačen podpisnik. Izbrani ponudnik je kot naročnika projekta »Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobava in montaža vgradne opreme na objektu UKC Ljubljana DTS sever II. Faza« navedel družbo Kolektor Koling d.o.o., obrazec je podpisal direktor te družbe (T.V.), čeprav bi moral biti podpisan s strani investitorja projekta (investitor navedenega projekta je RS, Ministrstvo za zdravje). 2.) V obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 2. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja logičnega dela sistema SCADA Koordinator projekta (projektni vodja) je navedena predračunska vrednost logičnega dela sistema SCADA v znesku 1.855.177,38 EUR brez DDV, kar glede na znesek predračunske vrednosti celotnega projekta ni pravilno. Iz listin je razvidno, da znaša pogodbena vrednost brez DDV 1.855.177,38 EUR, pri čemer instalacijska dela znašajo 1.134.890,00 EUR brez DDV. Ker logičnega dela sistema SCADA ni mogoče umestiti med inštalacijska dela, prav tako ne zajemajo celotnega sistema, je znesek nepravilen in neresničen. Poleg tega predmetnega obrazca ni podpisala prava oseba, saj je investitor navedenega projekta RS, Ministrstvo za zdravje. 3.) Obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 3. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja energetskega sistema SCADA in obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 4. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja gretja kretnic je potrdila družba Siemens Mobility d.o.o., kar ni pravilno, saj ta družba nastopa kot partner izbranega ponudnika. Navedena obrazca bi moral, kot investitor projekta »Modernizacija obstoječe proge Divača - Koper, etapa B in C, Slovenija«, podpisati naročnik (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo). Tudi sicer je bila družba Siemen Mobility d.o.o. ustanovljena šele v letu 2018, zato pri zadevnem projektu, ki naj bi se izvajal v obdobju od dne 12. 10. 2012 do 22. 6. 2015, ni mogla sodelovati. 4.) V obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 5. Vodja del za elektro dela - SCADA vpisani vrednosti projekta v višini 10.000.000,00 EUR in izvedenih del sistema SCADA, vključno z notranjimi in zunanjimi napravami, za katera je ogovoren kader, v višini 1.184.593,14 EUR, nista skladni z zneskoma, kot sta navedena v naknadno predloženi listini (Določitev projektne ekipe z dne 13. 4. 2018), iz katere je razvidno, da znašata 1.184.593,26 EUR (brez DDV) in 471.868,06 EUR. Poleg tega ni jasno, ali oseba, ki je nominirana za vodjo del za elektro dela, izpolnjuje vse razpisne pogoje. Naknadno predložene listine pa tudi niso v slovenskem jeziku, kar je neskladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije. 5.) Oseba, ki je navedena v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 6. Vodja del za elektro dela - gretje kretnic, ne izpolnjuje naročnikove zahteve, ki se nanaša na izobrazbo. Kot izhaja iz točke 3.2.3.2 Navodil za pripravo ponudbe mora imeti vodja del za elektro dela (gretje kretnic) izobrazbo elektro smeri, oseba ki jo je nominiral izbrani ponudnik pa je inženir telekomunikacij. Vlagatelj še navaja, da je izbrani ponudnik v obrazec Seznam kadrovske zasedbe pod zap. št. 4, 5, 6 in 7 navedel sistemske inženirje, ki niso opredeljeni v nobenem drugem dokumentu. Ker pa slednji predstavljajo del ključnega kadra, bi morali biti navedeni tudi v obrazcih Podatki o gospodarskem subjektu. Izbrani ponudnik tega ni storil, zato ni mogoče ugotoviti, katere sistemske inženirje je navedel kot tiste, ki se upoštevajo v okviru merila, ponudbe pa v tem delu ni več dopustno spremeniti ali dopolniti. Poleg tega je izbrani ponudnik tako za vodjo projekta, kakor tudi za vodjo gradnje imenoval eno osebo, čeprav bi moral imenovati dve osebi, zato je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi iz tega razloga. Nepravilnosti izhajajo tudi iz obrazca Podatki o referenčnem delu: b) gretje kretnic - 1, kjer je kot projektant navedena družba Ostria d.o.o., kar pa glede na vsebino preostalih listin ni pravilno. Iz listin je razvidno, da je bila projektant družba Eprojekt d.o.o. (danes v stečaju), kar pomeni, da izbrani ponudnik razpisnega pogoja glede izvedbe projektiranja iz točke 3.2.3.3. b) gretje kretnic, ni izpolnil. V povezavi s projektom »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača Koper, etapi B in C« pa tudi sicer družba Siemens Mobility d.o.o. ni mogla nastopati kot izvajalec del, saj je bila ustanovljena šele leta 2018. V konkretnem primeru je nepravilen tudi obrazec Podatki o referenčnem delu: b) gretje kretnic - 2. Izbrani ponudnik je kot izvajalca pri projektu »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko - Hodoš - Sklop 1« navedel konzorcij Siemens AG in Siemens d.o.o., s pripisom, da je družba Siemens d.o.o. predhodnik univerzalnega pravnega naslednika. Ta referenca je vprašljiva tudi iz razloga, ker predmet tega javnega naročila ni enak opisu referenčnih del, kot izhajajo iz objave na Portalu javnih naročil pod št. JN 1443/2013. Ponudba izbranega ponudnika je nepravilna tudi zato, ker za partnerja Ostria d.o.o. ni v celoti izpolnjen obrazec Podatki o gospodarskem subjektu. V navedenem obrazcu vrednosti posameznih prevzetih del niso navedene, vpisana je zgolj skupna vrednost prevzetih del. Na koncu vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi iz razloga, ker ni v celoti izpolnil vzorca pogodbe.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 15. 4. 2020, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da je sledil obema pozivoma naročnika in obakrat podaljšal tako veljavnost ponudbe, kakor tudi veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe. 9. 1. 2020 je naročniku posredoval dopis, s katerim je podaljšal veljavnost ponudbe do 10. 3. 2020, istega dne je predložil tudi Dodatek št. 2 k finančnemu zavarovanju za resnost ponudbe, s katerim ga je podaljšal do 20. 3. 2020. Poleg tega je (pravočasno) 13. 3. 2020 veljavnost ponudbe podaljšal do 10. 6. 2020 ter 16. 3. 2020 predložil tudi Dodatek št. 3 k finančnemu zavarovanju za resnost ponudbe, s katerim je zavarovanje podaljšal do 22. 6. 2020. Izbrani ponudnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na potrdila o nekaznovanosti. Navaja, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da v zvezi z nekaznovanostjo predložijo ESPD obrazec, pridržal pa si je tudi pravico, da bo v primeru, če nekaznovanosti ne bo mogel preveriti sam, od ponudnikov zahteval predložitev dokazil. Iz naročnikovega poziva izhaja, da je moral predložiti bodisi potrdila iz kazenske evidence (pri čemer potrdila niso smela biti starejša od 2. 6. 2019) bodisi lastne pisne izjave, podane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno, trgovinsko organizacijo, da gospodarskemu subjektu in fizičnim osebam na dan 2. 9. 2019 ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Zatrjuje, da je v celoti sledil naročnikovemu pozivu in opozarja, da je naročnik v zvezi s potrdili iz kazenske evidence zahteval zgolj, da niso starejša od 2. 6. 2019. V konkretnem primeru je zato pravilno, da ga je naročnik, ki je sprva zahteval le predložitev potrdil iz kazenske evidence, ki niso starejša od 2. 6. 2019, pozval k predložitvi dodatnih dokazil, in sicer potrdil iz kazenske evidence, izdane pred 2. 9. 2019 (vendar ne starejša od 2. 6. 2019), navedel pa je tudi, da naj v primeru, če s takšnimi potrdili ne razpolaga, predloži lastno izjavo, podano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno trgovinsko organizacijo. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je tudi tokrat sledil naročnikovemu pozivu. Izbrani ponudnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na reference gospodarskih subjektov in nominiranih kadrov. Zatrjuje, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel, da se bodo upoštevali le tisti referenčni posli, ki jih bo potrdil bodisi investitor bodisi končni naročnik, poleg tega ti pojmi v razpisni dokumentaciji tudi niso opredeljeni. Zato ni utemeljene podlage za vlagateljevo stališče, da bi morali ponudniki v obrazce navesti končnega naročnika oziroma investitorja. Iz vnaprej pripravljenih obrazcev izhaja celo nasprotno, in sicer, da so morali ponudniki v obrazce navesti bodisi investitorja bodisi naročnika projekta. Izbrani ponudnik navaja, da bi vlagatelj s svojimi očitki, ki se nanašajo na podpise zakonitega zastopnika družbe Kolektor Koling d.o.o., lahko uspel le v primeru, če bi uspel dokazati, da navedena družba ni bila niti naročnik niti investitor referenčnih del, ki so vpisana v obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 1. Koordinator projekta (vodja projekta) in v obrazec Podatki o referenčnem delu: a) SCADA-1. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je z navedenima obrazcema, ki ju je podpisal naročnik Kolektor Koling d.o.o., izpolnil in izkazal izpolnjevanje referenčnega pogoja za kader in ponudnika. Izbrani ponudnik še navaja, da je bil pri referenci »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača - Koper, etapi B in C« in referenci »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko - Hodoš - Sklop 1«, ki jih je podpisala družba Siemens Mobility d.o.o., investitor prav naročnik, zato je njuno ustreznost lahko preveril sam. Izbrani ponudnik še navaja, da je družba Siemens Mobility d.o.o. z dnem vpisa oddelitve v sodni register postala univerzalni pravni naslednik družbe Siemens d.o.o., dopustnost tovrstnega prenosa referenc pa je večkrat potrdila tudi Državna revizijska komisija. Družba Siemens Mobility d.o.o. je naročnika o oddelitvi in prenosu sredstev in pogodb obvestila 7. 6. 2018. Zato so vlagateljevi očitki, ki se nanašajo na referenčno potrdilo za projekt »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko - Hodoš - Sklop 1«, neutemeljeni. S spornimi obrazci, ki jih je podpisal naročnik Siemens Mobility d.o.o., zatrjuje izbrani ponudnik, je tako izkazal izpolnjevanje pogojev iz točk 3.2.3.2.3, 3.2.3.2.4 in 3.2.3.3.b) razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 2. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja logičnega dela sistema SCADA. Opozarja, da se naveden obrazec nanaša na izpolnjevanje pogojev iz točke 3.2.3.2.2 razpisne dokumentacije, ki določa, da mora predračunska vrednost za logični del sistema SCADA brez DDV znašati 600.000,00 EUR. Navaja, da pri tem poslu vrednost logičnega dela sistema SCADA znaša 1.855.177,38 EUR brez DDV, pri čemer izbrani ponudnik pri tem poslu ni izvajal glavnih instalacijskih del in jih v tej vrednosti tudi ni upošteval. V navedeni vrednosti so upoštevana le dela, ki so bila neposredno vezana na logični del sistema SCADA v vrednosti 1.134.890,00 EUR brez DDV, preostala vrednost do 1.855.177,38 EUR brez DDV pa predstavlja vrednost dobavljene opreme, ki je bila del logičnega sistema SCADA, v manjšem obsegu pa se nanaša tudi na izvedbo instalacijskih del, a le tistih, ki so bila potrebna za povezavo in vgradnjo opreme. V zvezi z obrazcem Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 5. Vodja del za elektro dela - SCADA izbrani ponudnik pojasnjuje, da se nanaša na referenčni pogoj iz točke 3.2.3.2.5 razpisne dokumentacije, v skladu s katerim mora končna vrednost izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA znašati vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV. Vrednost izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA pri tem referenčnem poslu znaša 1.184.593,14 EUR, kar je potrdil tudi naročnik teh del, in kar je potrdil tudi z elektronskim sporočilom, z dne 28. 1. 2020. Vrednost samih del znaša 471.868,06 EUR brez DDV, preostali znesek do vrednosti 1.184.593,14 EUR, pa predstavlja vrednost dobavljene opreme. Izbrani ponudnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na obrazec Podatki o referenčnem delu: b) gretje kretnic -1. Navaja, da s tem obrazcem ni izkazoval izpolnjevanja referenčnega pogoja za subjekt Ostria d.o.o., Ljubljana. Za ta subjekt je predložil druge reference, iz katerih je razvidno, da je referenčno zahtevo iz točke 3.2.3.3 v celoti izpolnil. S tem obrazcem je izkazoval izpolnjevanje referenčnega pogoja za osebo A.L. V obrazcu je tako navedel projektanta (pravno osebo), pri katerem je kader trenutno zaposlen in ki bo funkcijo projektanta za relevantna dela izvajal tudi pri obravnavanem poslu (to je družba Ostria d.o.o.). V času, ko se je referenčni posel izvajal, pa je bil ta kader zaposlen pri družbi Eprojekt d.o.o., Trzin. Izbrani ponudnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na kadre. Najprej zavrača tiste očitke, ki se nanašajo na osebo P.P. Navaja, da vlagatelj ni upošteval, da poklic »inženir telekomunikacij« združuje tudi izobrazbo elektro smeri. Med nevarnosti tega poklica spadajo predvsem nevarnosti z električno napetostjo in sevanjem elektromagnetnih naprav, kar je značilno za poklice elektro smeri. Predvidena izobrazba za inženirja telekomunikacij je visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba na fakulteti za elektrotehniko. Poleg tega ima oseba P.P. opravljen strokovni izpit s področja elektrotehnike in je vpisan v imenik IZS pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pod E-1472, označba E pa izkazuje, da gre za strokovnjaka na področju elektrotehnike. Izbrani ponudnik navaja, da je naročnik v poglavju 3.2.3 zahteval od ponudnikov, da nominirajo 3 sistemske inženirje ter zanje predložijo certifikat proizvajalca sistemske programske opreme in izpolnjen obrazec Seznam kadrovske zasedbe in obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih. Zatrjuje, da je vsem tem zahtevam sledil, saj je v Seznam kadrovske zasedbe vpisal tri (oz. štiri) sistemske inženirje z imeni in priimki. Za vse kadre je navedel, da so zaposleni pri izbranem ponudniku (pri družbi Metronik d.o.o.). Za vse kadre, z izjemo P.K., je v celoti izpolnil tudi obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih in predložil certifikate proizvajalca sistemske programske opreme. Izbrani ponudnik v nadaljevanju priznava, da je pri vpisu vodje projekta in vodje gradnje prišlo do pomote, vendar meni, da navedena napaka ne more povzročiti nedopustnosti njegove ponudbe. Pri navedbi vodje projekta in vodje gradnje ne gre za tisti del ponudbe, ki je odvisen od volje ponudnika, saj bosta določena glede na vsebino in predmet javnega naročila, zato napačna navedba predstavlja očitno pomoto. Izbrani ponudnik (glede na naravo posla) kot vodjo projekta določa osebo D.J., kot vodjo gradnje pa osebo E.S. Navaja še, da so očitki, ki se nanašajo na jezik prilog k ponudbi, nekonkretizirani ter v nasprotju s prakso Državne revizijske komisije. Zatrjuje, da se naročnikova zahteva iz 4. točke Navodil za pripravo ponudbe ne nanaša tudi na naknadno predloženo dokumentacijo. Opozarja še, da predložitev ponudbene dokumentacije v tujem jeziku ne more biti razlog za takojšnjo izločitev ponudbo, zato navedeno še toliko bolj velja za predložitev dokumentacije, s katero se podatki iz ponudb zgolj preverjajo. Izbrani ponudnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na razmerja med partnerji. Zatrjuje, da naročnik v točki 2.5.2 (Skupna ponudba) ni zahteval predložitve konzorcijske pogodbe že ob oddaji ponudbe, vse podatke o vrsti del, vrednosti in deležu pa je navedel in izhajajo iz že priloženih obrazcev ponudbene dokumentacije. Izbrani ponudnik na koncu še zatrjuje, da so manjkajoči podatki iz vzorca pogodbe razvidni iz drugih delov ponudbe in da gre pri tem za nebistveno pomanjkljivost ponudbe.

Naročnik je z dokumentom št. 43001-414/2018/106, z dne 7. 5. 2020, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik uvodoma zavrača očitke, ki se nanašajo na s strani izbranega ponudnika podaljšanje ponudbe in bančne garancije. V tem delu so naročnikove navedbe enake ugotovitvam, ki jih je navedel izbrani ponudnik, zato jih Državna revizijska komisija v izogib ponavljanju ne navaja ponovno. Naročnik se strinja z izbranim ponudnikom tudi v delu, ki se nanaša na potrdila o nekaznovanosti. Navaja, da je moral izbrani ponudnik predložiti bodisi potrdila iz kazenske evidence, pri čemer ta potrdila niso smela biti starejša od 2. 6. 2019 bodisi lastno pisno izjavo, dano pred pristojnim organom, da skupnim ponudnikom in fizičnim osebam na dan 2. 9. 2010 ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik je sledil njegovi zahtevi in za družbo Metronik d.o.o. ter fizične osebe A.T., J.Ž. in M.C. predložil potrdila iz kazenske evidence, ki niso starejša od 2. 6. 2019. Ker potrdila iz kazenske evidence, ki so izdana po roku za prejem ponudb, še ne izkazujejo neobstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, je izbranega ponudnika pozval k predložitvi dodatnih dokazil. Naročnik v nadaljevanju zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na s strani izbranega ponudnika dodatno predložene dokumente, ki so v tujem jeziku. Opozarja, da vlagatelj ni navedel, na katere dokumente se ta očitek nanaša. Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji zapisal, da mora biti ponudbena dokumentacija predložena v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru pa prevedena v overjenem prevodu, pri čemer opozarja, da ni mogoče šteti, da se ta zahteva nanaša tudi na dokumente, ki jih je izbrani ponudnik predložil naknadno. Navaja še, da četudi ni dopustil predložitve ponudbe v tujem jeziku, pa gre pri tem za takšno pomanjkljivost, katere odpravo je mogoče zahtevati v okviru določila petega odstavka 89. člena ZJN-3. V konkretnem primeru, zatrjuje naročnik, razpolaga z zadostnim znanjem tujega (konkretno hrvaškega in angleškega jezika), zato je vsebino spornih dokumentov razumel. Iz navedenega razloga dejstvo, da od izbranega ponudnika prevodov ni zahteval, ne vpliva na dopustnost njegove ponudbe. Naročnik nadalje navaja, da v razpisni dokumentaciji ni določil, kdo mora podpisati reference, da jih bo štel kot ustrezne. V točki 3.2.3.2 je v zvezi s tem navedel le, da mora ponudnik v ponudbi predložiti izpolnjene obrazce Seznam kadrovske zasedbe in Podatki o kadrovskih zmogljivostih. Za kader Koordinator projekta (projektni vodja) je bilo potrebno priložiti obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 1. Koordinator projekta (projektni vodja), v katerega je bilo potrebno vpisati podatke o zadevnem kadru ter referenčna dela, ki jih je izvedel. V obrazcu je navedena tudi rubrika »investitor/naročnik projekta«, kar pomeni, da je vanj lahko vpisal bodisi investitorja bodisi naročnika projekta. Izbrani ponudnik je tako v obrazec vpisal naročnika projekta - to je družbo Kolektor Koling d.o.o., ki je kot naročnik sklenila podizvajalsko pogodbo z družbo Metronik d.o.o., iz dokazil in obrazca pa tudi izhaja, kdo sta naročnik in investitor referenčnega posla. Naročnik zavrača tudi očitek, ki se nanaša na obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 2. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja logičnega dela sistema SCADA. V navedeni obrazec je izbrani ponudnik vpisal kader, ki je v okviru referenčnega posla »Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobava in montaža vgradne opreme na objektu UKC Ljubljana DTS sever II. Faza« izdeloval IZN za logični sistem SCADA. Pri tem je navedel tudi, da znaša predračunska vrednost projekta 1.855.177,38 EUR brez DDV, isto vrednost pa je navedel tudi v rubriko, kamor je bilo potrebno vpisati vrednost logičnega dela sistema SCADA. Na podlagi poziva mu je izbrani ponudnik posredoval pojasnilo, iz katerega izhaja, da je predračunska vrednost za logični del sistema SCADA brez DDV znašala več kot 600.000,00 EUR (oziroma da presega vrednost, ki jo je naročnik določil kot minimalno). Poleg tega mu je posredoval tudi dokument »Določitev projektne ekipe«, iz katerega izhaja, da znaša vrednost pogodbenih del 1.134.890,00 EUR brez DDV. V zvezi z očitkom, da navedenega obrazca ni podpisal investitor, pa se naročnik sklicuje na že podane navedbe. Naročnik ravno tako zavrača očitke, ki se nanašajo na obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 3. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja energetskega dela sistema SCADA in na obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 4. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja gretja kretnic. Naročnik navaja, da sta navedena kadra izvajala dela na projektu »Modernizacija obstoječe proge Divača - Koper, etapa B in C Slovenija«, katere investitor je bil sam, naročnik referenčnega dela pa je bila družba Siemens d.o.o. oziroma njen pravni naslednik (Siemens Mobility d.o.o.). Zato je bila ustreznost referenc preverjana na dva načina - ustreznost je potrdil tako naročnik del, kakor tudi investitor, zato ne more biti dvoma, da so referenčna dela ustrezna. V zvezi z očitki, ki se nanašajo na družbo Siemens Mobility d.o.o., kot podpisnikom in prevzemno družbo, se naročnik strinja z izbranim ponudnikom, zato Državna revizijska komisija teh navedb ne navaja ponovno. Naročnik se tudi ne strinja z očitki, ki se nanašajo na obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 5. Vodja del za elektro dela SCADA. Izbrani ponudnik je v ta obrazec vpisal kader, ki je v okviru referenčnega posla »MRP Pilot Plant, Hrvaška« vodil dela za CNS/SCADA sistem. Pri tem je navedel, da znaša vrednost projekta 10.000.000,00 EUR, vrednost izvedenih del sistema SCADA pa 1.184.593,14 EUR brez DDV. Izbrani ponudnik se je odzval tudi na njegov poziv, in v zvezi s tem poslom navedel, da znaša končna vrednost izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA več kot 1.000.000,00 EUR oziroma da znaša 1.148.593,26 EUR. Navedeni znesek se za 12 centov razlikuje od tistega iz obrazca, vendar je pogoj kljub temu izpolnjen. V zvezi z očitki, ki se nanašajo na izobrazbo vodje del za elektro dela - gretje kretnic, na sistemske inženirje, na isto osebo, ki je bila imenovana kot vodja projekta in kot vodja gradnje ter na očitke, ki se nanašajo na razmerja med partnerji se naročnik v celoti strinja z izbranim ponudnikom, zato Državna revizijska komisija teh navedb ponovno ne navaja. V zvezi z imenovanjem istega strokovnjaka na dve funkciji, pa naročnik še opozarja, da je enako napako storil tudi vlagatelj. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na obrazec Podatki o referenčnem delu: a) SCADA-1. S tem v zvezi se sklicuje na svoje navedbe, ki se nanašajo na podpisnika Kolektor Koling d.o.o. in na projekt »Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobava in montaža vgradne opreme na objektu UKC Ljubljana DTS sever II. faza«. Opozarja še, da je bil sam naročnik projekta »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper, etapi B in C. Navaja, da je bil skladno s pogodbo št. 2430-13-371340, z dne 6. 9. 2012, eden izmed podizvajalcev tudi Siemens d.o.o. (pravni prednik Siemens Mobility d.o.o), dejansko pa sta ta dela izvajala Eprojekt d.o.o. in Ostria d.o.o., Ljubljana. Opozarja še, da je bil tudi investitor projekta »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko-Hodoš-sklop 1, po pogodbi, z dne 23. 12. 2013, v okviru katere je izbrani ponudnik (družba Siemens d.o.o.) izvedla projektiranje, izvedbo, predajo v obratovanje SV in TK naprav, vključno z gretjem kretnic v vrednosti 300.819,73 EUR brez DDV.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 12. 5. 2020, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Navaja, da iz naročnikovih pojasnil, ki se nanašajo na neveljavnost ponudbe izbranega ponudnika (na podaljšanje veljavnosti ponudbe in bančne garancije), razvidno, da mu naročnik ni posredoval celotne ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika. Zatrjuje, da se nekateri dokumenti, na katere opozarja naročnik, v ponudbeni dokumentaciji ne nahajajo, zato je naročnikovo pojasnilo neutemeljeno. Opozarja še, da so morali ponudniki podaljšanje veljavnosti ponudbe in bančne garancije posredovati tako po pošti, kakor tudi na naročnikov elektronski naslov. Glede na to, da naročnik nikjer ni navedel, da je podaljšanje veljavnosti ponudbe in bančne garancije prejel tudi po elektronski pošti, vlagatelj vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo. Zatrjuje še, da se zahteva glede nekaznovanosti na dan 2. 9. 2020 nanaša tako na potrdilo o nekaznovanosti, kakor tudi na lastno izjavo, zato je naročnikovo drugačno pojasnilo podano zgolj z namenom opravičevanja nezakonitega ravnanja. Vlagatelj tudi navaja, da je na podlagi primerjave vsebine prvega in drugega poziva mogoče zaključiti, da se oba nanašata na stanje nekaznovanosti na dan 2. 9. 2019. Zatrjuje še, da mu naročnikov poziv št. 43001-414/2018/86, z dne 17. 1. 2020, ni bil posredovan, poleg tega je naročnik izrecno navedel, da morebitne druge komunikacije z izbranim ponudnikom ni bilo, zato je naročnikovo pojasnilo nepravilno in neutemeljeno. Vlagatelj vztraja tudi pri očitkih, ki se nanašajo na naknadno predložene listine v tujem jeziku. Zatrjuje, da se listine nanašajo na izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolniti nominiran kader, ki je vpisan v obrazec Podatek o kadrovskih zmogljivostih - 5. Vodja del za elektro dela - SCADA, zato bi morale biti prevedene v slovenski jezik. Vlagatelj še opozarja, da je v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 1. Koordinator projekta, kot oseba, ki ga mora podpisati zapisano »ime in priimek pooblaščene osebe investitorja projekta«. Izbrani ponudnik pa je predložil obrazec, ki je podpisan s strani naročnika projekta (družbe Kolektor Koling d.o.o.) in ne investitorja, ki je Ministrstvo za zdravje. Vlagatelj še navaja, da v preostalih obrazcih, ki se nanašajo na podatke o kadrovskih zmogljivostih, zapisano »ime in priimek naročnika projekta«. Vlagatelj se tudi ne strinja z naročnikom, da je bila v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 2. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja logičnega dela sistema SCADA storjena zgolj očitna napaka. Nepravilno zapisana predračunska vrednost logičnega dela sistema SCADA ne predstavlja očitne napake, pač pa neresnično in nepravilno vsebino, zato naročnik tega obrazca ne bi smel upoštevati. Vlagatelj vztraja tudi pri očitkih, ki se nanaša na obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 3. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja energetskega dela sistema SCADA in na obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 4. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja gretja kretnic. Dokazila, ki jih je naročnik priložil k izpodbijani odločitvi, namreč ne predstavljajo relevantnih dokazil, na podlagi katerega bi bilo mogoče zaključiti, da je bil referenčni posel (»Modernizacija obstoječe proge Divača - Koper, etapa B in C«) dejansko prenesen na družbo Siemens Mobility d.o.o., Ljubljana. Relevanten dokaz bi lahko predstavljala zgolj pogodba o prenosu dela družbe oziroma pogodba o oddelitvi in prevzemu, v kateri bi bilo izrecno navedeno, da je predmet prenosa tudi posel, ki je zajet v referenčnem obrazcu. Enako velja tudi glede projekta »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko - Hodoš - Sklop 1«. Vlagatelj vztraja tudi pri očitkih, ki se nanašajo na obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 5. Vodja del za elektro dela - SCADA. Iz dodatnih dokazil, ki jih je predložil izbrani ponudnik, izhaja drugačna vrednost izvedenih del sistema SCADA, vključno z notranjimi in zunanjimi napravami, zato obrazec ne vsebuje pravilnih in resničnih podatkov. Vlagatelj se tudi ne strinja z naročnikom, da izobrazba »inženir telekomunikacij« predstavlja izobrazbo elektro smeri, kot je zahteval naročnik. Smer telekomunikacije je povsem ločena, to je na enak način kot informatika in računalništvo. Poleg tega tudi ni relevanten način vpisa pri Inženirski zbornici. Naročnik pa v tem delu tudi v celoti povzema navedbe izbranega ponudnika, kar kaže na njegovo preferiranje. Vlagatelj še navaja, da predstavljajo sistemski inženirji del ključnega kadra, zato bi morali biti vpisani v obrazec Podatki o gospodarskem subjektu. Vlagatelj se tudi ne strinja z navedbami naročnika v zvezi z imenovanjem iste osebe za vodjo projekta in vodjo gradnje. Vztraja pri očitkih iz zahtevka za revizijo in navaja, da v tem delu ne gre za očitno napako, ZJN-3 pa tudi ne daje podlage za razlikovanje med bistvenimi in nebistvenimi napakami. Opozarja še, da je predmet revizijskega postopka ponudba izbranega ponudnika, zato se naročnik do njegove ponudbe v zvezi s tem ne bi smel opredeljevati. Vlagatelj še navaja, da so nepravilne tudi naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na vlogo družbe Ostria d.o.o. pri projektu »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača - Koper, etapi B in C«. Kot projektant je navedena družba Eprojekt d.o.o., v nobeni listini, ki jih je naročnik priložil k izpodbijani odločitvi, pa se ne omenja družba Ostria d.o.o., Ljubljana. Vlagatelj še poudarja, da osebne reference ni mogoče enačiti z referenco gospodarskega subjekta, zato dejstvo, da je pri tem projektu kot projektant sodelovala oseba A.L., ne izkazuje reference družbe Ostria d.o.o., Ljubljana. Vlagatelj vztraja tudi pri očitkih, ki se nanašajo na nevpisane deleže del družbe Ostria d.o.o. in na neizpolnjen vzorec pogodbe.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna. Zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ustrezno podaljšal veljavnosti ponudbe in finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ter da je naročnik izbranega ponudnika dvakrat (in zato nezakonito) pozval k predložitvi dokazil o nekaznovanosti. Nadaljnji vlagateljevi očitki, ki so tudi najštevilnejši, se nanašajo na referenčne obrazce, ki jim vlagatelj očita različne formalne in vsebinske pomanjkljivosti. Zadnji pet očitkov se nanaša na predložitev dodatnih dokazil v tujem jeziku, na sistemske inženirje (ki niso vpisani v ustrezne obrazce), na vodjo projekta in vodjo gradnje (za katera je izbrani ponudnik nominiral isto osebo), na s strani partnerja izbranega ponudnika pomanjkljiv vpis prevzetih del (za navedenega partnerja niso navedene vrednosti in deleži posameznih prevzetih del) ter na vzorec ponudbe, ki ga izbrani ponudnik ni izpolnil v celoti.

Državna revizijska komisija je najprej zavrnila vlagateljev očitek, ki se nanaša na nepravočasno podaljšanje veljavnosti ponudbe in finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Iz odstopljene dokumentacije, na kar pravilno opozarjata tako naročnik, kakor tudi izbrani ponudnik, je namreč razvidno, da je izbrani ponudnik sledil obema pozivoma k podaljšanju veljavnosti ponudbe in finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (naročnik je prvi poziv k podaljšanju veljavnosti ponudbe in bančne garancije za resnost ponudbe obema sodelujočima ponudnikoma poslal dne 6. 1. 2010 - dopis št. 43001-414/2018/78, drugi poziv pa dne 11. 3. 2020 - dopis št. 43001-414/2018/96). Izbrani ponudnik je 9. 1. 2020 naročniku (znotraj danega roka) posredoval dopis, s katerim je podaljšal veljavnost ponudbe do 10. 3. 2020, istega dne je predložil tudi Dodatek št. 2 k finančnemu zavarovanju za resnost ponudbe, s katerim ga je podaljšal do 20. 3. 2020 (ponudnika sta morala obe podaljšanji predložiti najkasneje je do 10. 1. 2020). Poleg tega je (pravočasno) 13. 3. 2020 veljavnost ponudbe podaljšal še do 10. 6. 2020 ter 16. 3. 2020 predložil tudi Dodatek št. 3 k finančnemu zavarovanju za resnost ponudbe, s katerim ga je podaljšal do 22. 6. 2020 (ponudnika sta morala dokumentacijo o tokratnem podaljšanju ponudbe posredovati najkasneje do 13. 3. 2020, dokumentacijo o podaljšanju finančnega zavarovanja pa najkasneje do 19. 3. 2020).

Drugi vlagateljev očitek se nanaša na naročnikov (drugi) poziv k predložitvi dokazil o nekaznovanosti.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da morajo ponudniki v dokaz neobstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, predložiti ESPD obrazec, pridržal pa si je pravico, da bo v primeru, če sam ne bo uspel preveriti teh navedb, od ponudnikov zahteval dokazila. Izbrani ponudnik je, kar med naročnikom in vlagateljem ni sporno, za vse tri partnerje predložil ESPD obrazce, iz katerih je razvidno, da pri njih ne obstajajo izključitveni razlogi iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik je dne 18. 10. 2019 izbranemu ponudniku posredoval naslednji poziv:

»Ob preverjanju vaše ponudbe vas pozivamo, da nam do vključno ponedeljka 4. 11. 2019 predložite za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi in za vse fizične osebe gospodarskih subjektov:

Potrdila iz kazenske evidence (ki niso starejša od 2. 6. 2019) ali lastne pisne izjave, podane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno, trgovinsko organizacijo, da gospodarskemu subjektu (za vsak gospodarski subjekt posebej: M., S.M., O.) in fizični osebi (za vsako osebo posebej: A.T., J.Ž., A.N., H.I., M.C., A.H., B.B., P.N.), ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na dan 2. 9. 2019 ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V skladu z določili 2.9 točke Navodil za pripravo ponudbe se ponudba izloči, če ponudnik v določenem roku ne predloži zahtevanih dokazil.«

Med strankama ni spora o tem, da se je izbrani ponudnik na naveden poziv naročnika odzval pravočasno in za vse tri parterje in za vse fizične osebe priložil zahtevana dokazila (bodisi potrdila iz kazenske evidence bodisi lastne pisne izjave). Ker pa potrdila iz kazenske evidence (ti dokumenti sicer niso bili starejši od 2. 6. 2019), ki so bila predložena za družbo Metronik d.o.o. in za tri fizične osebe (A.T., J.Ž. in M.C.), niso izkazovala stanja na dan 2. 9. 2019, je naročnik na izbranega ponudnika dne 29. 10. 2019 naslovil naslednji poziv:

»Po pregledu predloženih potrdil iz kazenske evidence in lastnih pisnih izjav smo ugotovili, da za potrebe preverjanja nekaznovanosti na dan 2. 9. 2019 potrebujemo dodatno spodnja dokazila:

Potrdilo iz kazenske evidence, izdano pred 2. 9. 2019 (vendar ne starejše od 2. 6. 2019), v kolikor pa s takšnim potrdilom ne razpolagate, pa predložite lastno pisno izjavo (za vsak gospodarski subjekt in fizično osebo posebej), podano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno, trgovinsko organizacijo za gospodarski subjekt Metronik d.o.o. in fizične osebe J.Ž., A.T. ter M.C.«

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik ravnal nezakonito, saj je izbranega ponudnika ponovno pozval k dopolnitvi ponudbe v istem delu. Nasprotno, naročnik in izbrani ponudnik zatrjujeta, da je prvi poziv omogočal dve možnosti - izbrani ponudnik je lahko (za navedene družbe in fizične osebe) predložil potrdila iz kazenske evidence, pri čemer ta niso smela biti starejša od 2. 6. 2019, lahko pa je predložil tudi lastne izjave, dane pred pristojnim organom, da navedenim družbam in fizičnim osebam na dan 2. 9. 2020 ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Izbrani ponudnik ob tem še zatrjuje, da se ne strinja z vlagateljem, da je moralo potrdilo iz kazenske evidence izkazovati stanje na dan 2. 9. 2019, saj je naročnik izrecno navedel le, da potrdila iz kazenske evidence ne smejo biti starejša od 2. 6. 2019.

Z vlagateljevim stališčem se ni mogoče strinjati. Izbrani ponudnik v zvezi s tem pravilno opozarja na naročnikova nelogična in nesmiselna navodila. Ni namreč mogoče, da bi potrdilo iz kazenske evidence, ki ni starejše od 2. 6. 2019 (na primer potrdilo, z dne 3. 6. 2019) zajemalo stanje nekaznovanosti za skoraj tri mesece vnaprej). Iz navedenega razloga si je izbrani ponudnik naročnikov poziv lahko razlagal (tudi) na način, da so bila dovoljena bodisi potrdila iz kazenske evidence, ki niso starejša od 2. 6. 2019 bodisi lastne izjave, da navedenim družbam in fizičnim osebam na dan 2. 9. 2019 ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Ker je nastalo situacijo povzročil naročnik oziroma iz razloga, ker je izbrani ponudnik ravnal v skladu z naročnikovim pozivom ter za družbo Metronik d.o.o. in za tri fizične osebe (J.Ž., A.T. in M.C.) v danem roku predložil potrdila iz kazenske evidence, ki niso bila starejša od 2. 6. 2019 (za preostala partnerja in fizične osebe pa je predložil, kar med strankama v tem postopku ni sporno, lastne pisne izjave, ki so izkazovale stanje na dan 2. 9. 2019), ga je naročnik pozval še k predložitvi dokumentov, ki bodo za navedeno družbo in fizične osebe izkazovali stanje na dan poteka roka za oddajo ponudb. Ker se je izbrani ponudnik tudi tokrat odzval v skladu z naročnikovim pozivom, ter za družbo Metronik d.o.o. in za vse tri fizične osebe (J.Ž., A.T. in M.C.) znotraj danega roka predložil lastne izjave o tem, da jim na dan 2. 9. 2019 ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti.

Državna revizijska komisija je zavrnila tudi tiste vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na sistemske inženirje. Kot namreč opozarja vlagatelj, je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker sistemskih inženirjev, ki predstavljajo ključni kader, ni vpisal (tudi) v obrazec Podatki o gospodarskem subjektu. Ker zato ni mogoče ugotoviti, katere sistemske inženirje je izbrani ponudnik ponudil v okviru merila, je njegova ponudba nedopustna, ponudbe pa v tem delu ni več dopustno spremeniti ali dopolniti.

Z vlagateljevim stališčem se ni mogoče strinjati. Naročnik je v točki 3.2.3.2 točke 3.2.3 (Tehnična in strokovna sposobnost) Navodil za pripravo ponudbe navedel vse kadre, ki so jih morali zagotoviti ponudniki. Pod točkami 7, 8 in 9 je zahteval od ponudnikov, naj nominirajo (tudi) tri sistemske inženirje. Od ponudnikov je zahteval, da za vsakega izmed njih predložijo veljaven certifikat proizvajalca tiste sistemske programske opreme, ki jo ponujajo. Drugih zahtev v zvezi s sistemskimi inženirji naročnik ni postavil. Poleg tega je naročnik v obravnavanem primeru (poleg merila Ponudbena cena, ki ga je utežil z 90 % ponderjem in merila Dolžina garancije s 4 % ponderjem) navedel, da bo ponudbe ocenjeval tudi v okviru merila Izvedba del s svojimi kadrovskimi sposobnostmi, ki ga je utežil s 6 točkami. V okviru navedenega merila je predvidel, da v kolikor bo ponudnik zagotovil svoje certificirane sistemske inženirje (in sicer »v samostojni ponudbi ponudnik sam brez podizvajalcev, v primeru skupne ponudbe, pa katerikoli od partnerjev brez podizvajalcev«), lahko dobi za vsakega zaposlenega sistemskega inženirja, ki zadosti pogojem, 2 dodatni točki oziroma skupno največ 6 točk. Ponudniku so torej morali (v okviru pogoja) zagotoviti tri sistemske inženirje, v kolikor pa so izkazali, da so nominirani strokovnjaki lasten kader ponudnika ali lasten kader kateregakoli izmed partnerjev v skupni ponudbi, pa so (v okviru merila Izvedba del s svojimi kadrovskimi sposobnostmi) lahko prejeli največ 6 točk (za vsakega sistemskega inženirja po 2 točki).

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v obrazec Seznam kadrovske zasedbe vpisal štiri sistemske inženirje, in sicer je pod št. 4 nominiral osebo M.O. (univ. dipl. inž. elektrotehnike), pod št. 5 osebo P.S. (univ. dipl. inž. elektrotehnike), pod št. 6 osebo A.P. (univ. dipl. inž. elektrotehnike) in pod št. 7 osebo P.K. (univ. dipl. inž. elektrotehnike). Za vse navedene kadre je navedel, da so zaposleni pri izbranem ponudniku (pri vodilnem partnerju - družbi Metronik d.o.o.). Za tri izmed njih (za M.O., P.S. in A.P.) je prav tako v celoti izpolnil tri obrazce Podatki o kadrovskih zmogljivostih ter zanje predložil tudi certifikate proizvajalca sistemske programske opreme. Ker je naročnik (v okviru pogoja) zahteval (le) tri sistemske inženirje, je izbrani ponudnik naročnikovo zahtevo v celoti izpolnil. Iz razloga, ker so vsi trije sistemski inženirji zaposleni pri izbranem ponudniku, pa je izbrani ponudnik po merilu Izvedba del s svojimi kadrovskimi sposobnostmi tudi upravičeno prejel najvišje možno število točk (6 točk).

Naslednji očitek se nanaša na podpisnike obrazcev nominiranih kadrov (Podatki o kadrovskih zmogljivostih) in referenčnih obrazcev ponudnikov (Podatki o referenčnem delu). Pregled obeh vrst s strani naročnika vnaprej pripravljenih obrazcev pokaže, da so morali ponudniki v kadrovske obrazce med drugim vpisati bodisi investitorja bodisi naročnika referenčnega projekta, v referenčne obrazce ponudnika pa investitorja, projektanta in izvajalca referenčnega projekta. Naročnik je zgolj pri enem kadrovskem obrazcu (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 1. Koordinator projekta - projektni vodja) predvidel podpis s strani pooblaščene osebe investitorja projekta, pri vseh preostalih devetih obrazcih pa je predvidel podpis s strani naročnika projekta.

Naročnik je torej zahteval, da vse obrazce (razen enega) podpiše naročnik projekta. A kot pravilno opozarja tudi izbrani ponudnik, iz naročnikove zahteve ni jasno, ali se nanaša na »končnega naročnika«, ki je največkrat tudi investitor del, ali na tistega naročnika, ki je izvedbo referenčnega posla pridobil od investitorja, potem pa ga je (deloma ali v celoti) opravil njegov podizvajalec.

Vlagatelj sicer pravilno ugotavlja, da je tudi prvi referenčni obrazec kadra, torej edini izmed obrazcev, ki naj bi ga podpisal investitor (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 1. Koordinator projekta - projektni vodja), podpisal naročnik projekta (Kolektor Koling d.o.o.). A ob upoštevanju naročnikovih nedoslednih in nejasnih navodil, ki se nanašajo na podpis predmetnih obrazcev in zlasti iz razloga, ker vlagatelj tej referenci po vsebini v ničemer ne oporeka, Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudba nedopustna tudi iz razloga, ker oseba P.P., ki jo je izbrani ponudnik nominiral za vodjo del za elektro dela - gretje kretnic (v kadrovskem obrazcu 6), nima izobrazbe elektro smeri. Ker je nominiran strokovnjak inženir telekomunikacij, izbrani ponudnik naročnikove zahteve ni izpolnil.

Izbrani ponudnik in naročnik pravilno navajata, da je na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri opisu poklica inženir telekomunikacij navedeno, da je za pridobitev navedenega poklica predvidena visoka ali univerzitetna izobrazba na fakulteti za elektrotehniko, med sorodnimi poklici pa je med drugim naveden tudi poklic inženir elektrotehnike. Prav tako pravilno ugotavljata, da Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v okviru študijskega programa elektrotehnika ponuja tudi smer telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru pa ponuja tudi samostojni študijski program telekomunikacij. Ob navedenem in ob dejstvu, da je nominiran strokovnjak, kar med strankama v tem postopku ni sporno, pri Inženirski zbornici Slovenije vpisan v imenik za strokovno področje elektrotehnika (oznaka E) in zlasti tudi zato, ker je naročnikova zahteva v zvezi z izobrazbo določena zgolj ohlapno (naročnik je za vodjo del za elektro dela - gretje kretnic zahteval izobrazbo elektro smeri oziroma od ponudnikov ni zahteval, da morajo na to mesto nominirati inženirja elektrotehnike), Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Vlagatelj tudi očita naročniku, da je dva kadrovska obrazca - Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 3 - Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja energetskega dela sistema SCADA in Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 4 - Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja gretja kretnic) ter referenčni obrazec, ki se nanaša na ponudnika -Podatki o referenčnem delu; b) Gretje kretnic -1 (vsi trije obrazci se nanašajo na referenco »Modernizacija obstoječe proge Divača Koper, etapa B in C Slovenija«) podpisala družba Siemens Mobility d.o.o., kar po njegovem mnenju ni pravilno, saj ta družba nastopa v vlogi partnerja izbranega ponudnika. Zatrjuje tudi, da je bila navedena družba ustanovljena šele v letu 2018, zato pri referenčnem projektu »Modernizacija obstoječe proge Divača Koper, etapa B in C Slovenija«, ki se je izvajal med 12. 10. 2012 in 22. 6. 2015, ni mogla sodelovati.

Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku, da spornih obrazcev ne bi smela podpisati navedena družba iz razloga, ker nastopa v vlogi enega izmed partnerjev v ponudbi izbranega ponudnika, ni mogla slediti. Kot pravilno opozarja naročnik, se z referenco izkazuje, da je gospodarski subjekt ali nominiran kader v preteklosti podobna dela že (uspešno) izvedel ter tako razpolaga(ta) z ustreznimi znanjem in izkušnjami. Pri tem ni pomembno, če gospodarska subjekta, ki sta predhodno že sodelovala v vlogi naročnika in izvajalca, v postopku oddaje predmetnega javnega naročila nastopata v vlogi partnerjev v skupni ponudbi. Že po naravi stvari je namreč smotrno in logično, da gospodarski subjekt, ki je bil v preteklosti, kot naročnik referenčnih del, zadovoljen z njihovo izvedbo, s takšnim izvajalcem zopet sodeluje (tudi pri oddaji skupne ponudbe) ter mu potrdi tudi opravljena referenčna dela.

Kot pravilno navajata izbrani ponudnik in naročnik, je oddelitev (poleg razdelitve in izčlenitve) ena od oblik delitve kapitalskih družb (prvi odstavek 623. člena Zakona o gospodarskih družbah; v nadaljevanju: ZGD-1), ki se opravi s prenosom posameznih delov premoženja družbe, ki z oddelitvijo ne preneha, na nove ali prevzemne družbe (četrti odstavek 623. člena ZGD-1). Skladno s prvo točko prvega odstavka 638. člena v povezavi s šestim odstavkom 623. člena ZGD-1 z delitvijo preide na novo ali prevzemno družbo posamezen del premoženja prenosne družbe, določen s pogodbo o delitvi in prevzemu (ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa), ter pravice in obveznosti prenosne družbe v zvezi s tem premoženjem. Nova ali prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s tem premoženjem, katerih subjekt je bila prenosna družba. Pojem premoženja se ne nanaša le na aktivo (premoženjske pravice oziroma sredstva) prenosne družbe, ampak tudi na vse pravice, obveznosti in pravna razmerja te družbe v zvezi s tem premoženjem, kar pomeni, da prevzemni pravni subjekt celostno vstopi v pravni položaj prenosnega pravnega subjekta in je njegov pravni naslednik glede celote pravic, obveznosti in pravnih razmerij.

Kot pravilno navaja naročnik, ga je družba Siemens Mobility d.o.o. o oddelitvi ter prenosu sredstev in pogodb obvestila z dopisom, z dne, 7. 6. 2019. A naveden dopis v smislu zgoraj predstavljenih določil ne predstavlja relevantnega dokaza, na podlagi katerega bi bilo mogoče zaključiti, da je bil referenčni posel »Modernizacija obstoječe proge Divača Koper, etapa B in C Slovenija« z družbe Siemens d.o.o. prenesen na družbo Siemens Mobility d.o.o., Ljubljana. Poleg tega je v tem dopisu izmed obeh spornih referenčnih poslov (kot bo razvidno iz nadaljnje obrazložitve, vlagatelj tudi trdi, da je iz istih razlogov sporna tudi referenca »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko - Hodoš - Sklop 1«) navedena le slednja. Iz navedenega dopisa namreč izhaja, da so bile na družbo Siemens Mobility d.o.o., Ljubljana prenesene štiri pogodbe, med njimi tudi »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko - Hodoš - Sklop 1«. Poleg tega je izbrani ponudnik v izjasnitveni vlogi tudi povzel (kot je navedel) »izsek notarskega zapisa opr. št. SV 452/18 Lokalne pogodbe o oddelitvi in prevzemu med Siemens d.o.o. in Siemens Mobility d.o.o., z dne 11. 5. 2018«, a iz navedenega izseka ni razvidno, ali in če sploh se nanaša na navedeno pogodbo, saj predstavlja zgolj manjši delček iz tabele, v katero je vpisana referenca »Rekonstrukcija SVTK naprav na postaji Divača v sklopu projekta Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper«. Ker iz predloženih dokumentov zato ni razvidno, ali se lahko družba Siemens Mobility d.o.o., kot univerzalni pravni naslednik družbe Siemens d.o.o., upravičeno sklicuje na sporni referenci, je vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo utemeljen.

Vlagatelj tudi očita naročniku, da vrednosti referenčnih del, ki sta vpisani v kadrovska obrazca 2 in 5 (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 2. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja logičnega dela sistema SCADA in Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 5. Vodja del za elektro dela - SCADA), nista skladni z zneski iz naknadno predložene dokumentacije.

Naročnik je za strokovnjaka iz kadrovskega obrazca št. 2 (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 2. Pooblaščeni inženir (projektant) s področja projektiranja logičnega dela sistema SCADA) zahteval vsaj eno referenco, ki je morala izhajati iz zadnjih 5 let pred objavo predmetnega javnega naročila, in sicer je moral ponudnik izkazati, da je bil nominiran kader odgovorni projektant ali pooblaščeni inženir (projektant) pri izdelavi PZI ali IZN projekta s področja projektiranja strojne in programske opreme centralnega nadzornega sistema SCADA, vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami (kot je predmet tega javnega naročila) za logični del sistema SCADA, in katerih predračunska vrednost za logični del sistema SCADA je znašala vsaj 600.000,00 EUR brez DDV.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je za strokovnjaka iz tega obrazca nominiral osebo D.J. (magistra elektrotehnike z opravljenim strokovnim izpitom s področja elektro stroke). V obrazec je vpisana referenca »Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobava in montaža vgradne opreme na objektu UKC Ljubljana DTS sever - II. faza«. Prav tako sta v obrazec vpisani predračunska vrednost projekta, kakor tudi predračunska vrednost logičnega dela sistema SCADA. Obe vrednosti sta enaki in znašata 1.855.177,38 EUR brez DDV in 2.263.316,40 EUR z DDV. Tekom pojasnjevanja predmetne reference je izbrani ponudnik predložil še Izjavo ponudnika o referenčnem potrdilu, z dne 28. 1. 2020, iz katere izhaja, da je znašala predračunska vrednost za logični del sistema SCADA več kot 600.000,00 EUR (navedeno vrednost je potrdil vodilni partner izbranega ponudnika), prvo in zadnjo stran Podizvajalske pogodbe, ki sta jo v zvezi z navedeno referenco dne 10. 8. 2015 sklenila naročnik referenčnih del (družba Kolektor Koling d.o.o., Idrija) in vodilni partner izbranega ponudnika ter dokumenta Zahtevek za izvedbo projekta in Določitev projektne ekipe, iz katerih je razvidno, da znaša pogodbena vrednost 1.855.177,38 EUR brez DDV, vrednost del pa 1.134.890,00 EUR brez DDV.

Ker oba zneska presegata naročnikovo zahtevo, poleg tega je izbrani ponudnik tudi pojasnil, da so v znesku 1.134.890,00 EUR brez DDV upoštevana le tista dela, ki so bila neposredno vezana na logični del SCADA sistema (dela, ki se nanašajo na projektiranje, programiranje in zagone), razliko do vrednosti 1.855.177,38 EUR brez DDV pa predstavlja vrednost dobavljene opreme, ki je bila del logičnega sistema SCADA, v manjšem obsegu pa tudi izvedbo tistih instalacijskih del, ki so bila potrebna za povezovanje in vgradnjo opreme (ki je bila prav tako del logičnega sistema SCADA), Državna revizijska komisija temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Za strokovnjaka iz kadrovskega obrazca št. 5 (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 5. Vodja del za elektro dela - SCADA) je naročnik zahteval vsaj eno referenco, ki je morala izhajati iz zadnjih 5 let pred objavo predmetnega javnega naročila, in sicer je moral ponudnik izkazati, da je bil nominiran kader odgovorni vodja posameznih del ali vodja del ali pooblaščeni inženir pri izvedbi centralnega nadzornega sistema SCADA, vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami (kot je predmet tega javnega naročila), pri katerem je končna vrednost izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA znašala vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je za strokovnjaka iz tega obrazca nominiral osebo E.S. (univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike z opravljenim strokovnim izpitom s področja elektrotehnike in telekomunikacij). V obrazec je vpisana referenca »MRP Pilot Plant, Hrvaška«. V obrazec sta vpisani tudi vrednost projekta in vrednost izvedenih del sistema SCADA, vključno z notranjimi in zunanjimi napravami, za katera je bil odgovoren nominiran strokovnjak. Vrednost celotnega projekta znaša 10.000.000,00 EUR brez DDV in 12.200.000,00 EUR z DDV, vrednost izvedenih del sistema SCADA, vključno z notranjimi in zunanjimi napravami, za katera je bil odgovoren nominiran strokovnjak, pa znaša 1.184.593,14 EUR brez DDV in 1.445.203,63 EUR z DDV.

Tekom pojasnjevanja predmetne reference je izbrani ponudnik predložil še Potrdilo in Naročilnico referenčnega naročnika (Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb), iz katerih je razvidno, da znaša vrednost referenčnega posla 1.184.593,14 EUR brez DDV, Izjavo ponudnika o referenčnem potrdilu, z dne 28. 1. 2020, iz katere izhaja, da je znašala končna vrednost izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA več kot 1.000.000,00 EUR brez DDV (naveden dokument je podpisal vodilni partner izbranega ponudnika). Izbrani ponudnik pa je predložil tudi dokument Določitev projektne ekipe, iz katerega izhaja pogodbena vrednost v višini 1.184.593,26 EUR brez DDV, vrednost del pa 471.868,06 EUR brez DDV.

Ker je tako v kadrovskem obrazcu, kakor tudi v obeh dokumentih, ki jih je izbrani ponudnik tekom pojasnjevanja ponudbe naknadno predložil naročniku (pri čemer mu je slednja potrdil naročnik referenčnih del - to je družba Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, ki je bila hkrati tudi investitor), navedena ista vrednost izvedenih del sistema SCADA, vključno z notranjimi in zunanjimi napravami referenčnega projekta (1.184.593,14 EUR brez DDV in 1.445.203,63 EUR z DDV), in ker navedena vrednost presega naročnikovo zahtevo, poleg tega se referenčna zahteva nanaša na izvedbo centralnega nadzornega sistema SCADA, ki vključuje tudi opremo oziroma pripadajoče zunanje in notranje naprave (izbrani ponudnik pa je pojasnil, da je vrednost samih del znašala 471.868,06 EUR brez DDV, preostali znesek do vrednosti 1.184.593,14 EUR brez DDV pa predstavlja vrednost dobavljene opreme), Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni sledila.

Vlagatelj je tudi navedel, »da mu ni jasno, ali oseba, ki je nominirana v kadrovskem obrazcu št. 5 (Podatki o kadrovskih zmogljivostih - 5. Vodja del za elektro dela - SCADA), izpolnjuje vse razpisne pogoje«. Ker vlagatelj z ničemer ni pojasnil, zakaj naj nominiran vodja elektro del ne bi izpolnjeval vseh naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije (vpogled v naveden obrazec pokaže, da je na to mesto je nominirana oseba E.S., univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, ki ima opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja elektrotehnike in telekomunikacij, navedena oseba je vpisana tudi v imenik pristojne poklicne zbornice, poleg tega je kadrovski obrazec za navedenega strokovnjaka tudi sicer v celoti izpolnjen), je Državna revizijska komisija te revizijske navedbe zaradi njihove pavšalnosti in neobrazloženosti zavrnila.

Vlagatelj nadalje očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker je naknadno zahtevane dokumente, ki se nanašajo na referenco navedenega strokovnjaka, predložil v tujem jeziku (deloma v hrvaščini deloma v angleščini). Naročnik je sicer res (v 4. točki Navodil za pripravo ponudbe) zahteval, da mora biti ponudbena dokumentacija predložena v slovenskem jeziku, navedel pa je tudi, da v kolikor bo dokumentacija, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev, predložena v tujem jeziku, mora biti prevedena v overjenem prevodu. A ker je naročnik s pozivom preverjal obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe izbranega ponudnika (v smislu drugega odstavka 89. člena ZJN-3) in ker od vlagatelja ni zahteval, da morajo biti (tudi) dodatna dokazila predložena v slovenščini, je Državna revizijska komisija navedeni očitek zavrnila (takšno stališče je Državna revizijska komisija zavzela tudi v odločitvi št. 018-44/2017, na katero opozarja naročnik). Poleg tega je naročnik tudi navedel, da razpolaga z zadostnim znanjem hrvaškega in angleškega jezika, da je vsebino dokumentov popolnoma razumel, razumela pa jo tudi Državna revizijska komisija.

Naslednji trije očitki se nanašajo na referenčne obrazce ponudnika. V zvezi s tem vlagatelj očita naročniku, da je obrazec Podatki o referenčnem delu: a) SCADA-1 ni podpisal investitor, pač pa družba Kolektor Koling d.o.o., Idrija. Opozarja tudi, da je v obrazcu Podatki o referenčnem delu: b) gretje kretnic-1 kot projektant navedena družba Ostria d.o.o., čeprav iz naknadno predloženih pojasnil izhaja, da je bil projektant Eprojekt d.o.o., Trzin. Vlagatelj še zatrjuje, da je naveden obrazec, ki se nanaša na referenco »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper, etapi B in C«, in referenčni obrazec Podatki o referenčnem delu: b) gretje kretnic-2, ki se nanaša na referenco »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko-Hodoš - Sklop 1«, podpisala družba Siemens Mobility d.o.o., ki ni mogla sodelovati kot izvajalec del, saj je bila ustanovljena šele leta 2018. Zatrjuje še, da je referenca »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko-Hodoš - Sklop 1« vprašljiva tudi zato, ker njen predmet ni enak opisu referenčnih del, ki ga je navedel izbrani ponudnik (to je projektiranje, izvedba, predaja v obratovanje SV in TK naprav, vključno z gretjem kretnic).

Naročnik je referenčne zahteve, ki se nanašajo na ponudnika, navedel v točki 3.2.3.3 Navodil za pripravo ponudbe, in sicer:

»a) SCADA:

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega razpisa, uspešno izvedel vsaj dva (2) projekta projektiranja in izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA, vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na javni železniški infrastrukturi z integracijo vsaj petih (5) železniških postaj v en center vodenja prometa (CVP) kot je predmet tega javnega naročila, in katerih pogodbena vrednost samo za del centralnega nadzornega sistema SCADA, vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami brez DDV, je znašala vsaj 1.000.000,00 EUR.

ali

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega razpisa, uspešno izvedel vsaj dva (2) projekta projektiranja in izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA z industrijskimi krmilniki, vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na sistemih industrijske avtomatizacije z najmanj petimi (5) dislociranimi enotami v en nadzorni center (CNS), kot je predmet tega javnega naročila, in katerih pogodbena vrednost samo za del centralnega nadzornega sistema SCADA, vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami brez DDV, je znašala vsaj 1.000.000,00 EUR.

b) Gretje kretnic:

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega razpisa, uspešno izvedel vsaj dva (2) projekta projektiranja in izvedbe sistema električnega gretja kretnic na javni železniški infrastrukturi z najmanj 20 kretnicami, kot je predmet tega javnega naročila, in katerih pogodbena vrednost samo za sistema električnega gretja kretnic brez DDV, je znašala vsaj 100.000,00 EUR.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil štiri referenčne obrazce (1. Podatki o referenčnem delu: a) SCADA-1, 2. Podatki o referenčnem delu: a) SCADA-2, 3. Podatki o referenčnem delu: b) gretje kretnic-1 in 4. Podatki o referenčnem delu: b) gretje kretnic-2), ki so jih morali ponudniki izpolniti z vsemi zahtevanimi podatki, obrazce so morali, poleg ponudnikov, podpisati tudi naročniki projekta.

Iz zgoraj citiranih zahtev je razvidno, da je moral ponudnik izkazati štiri reference, in sicer dva referenčna projekta projektiranja in izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA, vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami (in sicer bodisi na javni železniški infrastrukturi z integracijo vsaj petih železniških postaj v en center vodenja prometa bodisi na sistemih industrijske avtomatizacije z najmanj petimi dislociranimi enotami v en nadzorni center) in dva referenčna projekta projektiranja in izvedbe sistema električnega gretja kretnic na javni železniški infrastrukturi z najmanj dvajsetimi kretnicami. Referenčni projekti so se morali nanašati na obdobje zadnjih 5 let pred datumom objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil. Referenčna projekta projektiranja in izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA, vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami, sta morala biti izkazana v višini vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV, vrednost referenčnih del projektiranja in izvedbe sistema električnega gretja kretnic pa je morala znašati vsaj 100.00,00 EUR brez DDV.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je predložil pet referenčnih obrazcev. Prvi trije obrazci izkazujejo tri referenčne projekte projektiranja in izvedbe centralnega nadzornega sistema SCADA, zadnja dva referenčna obrazca pa se nanašata na projekta projektiranja in izvedbe sistema električnega gretja kretnic na javni železniški infrastrukturi.

Državna revizijska komisija je najprej zavrnila vlagateljev očitek, ki se nanaša na referenčni obrazec Podatki o referenčnem delu: a) SCADA-1. Ker je naročnik v obrazcu predvidel podpis s strani naročnika projekta (in ne s strani investitorja), vlagateljevemu očitku ni bilo mogoče slediti. Poleg tega je izbrani ponudnik v referenčni obrazec vpisal tako investitorja projekta (RS, Ministrstvo za zdravje), kakor tudi naročnika projekta (torej družbo Kolektor Koling d.o.o.) in vse ostale podatke, ki jih je zahteval naročnik, vlagatelj pa tej referenci po vsebini ne oporeka. Državna revizijska komisija se v zvezi s podpisniki referenčnih obrazcev (v izogib ponavljanju) sklicuje na svoje že podane ugotovitve iz te obrazložitve.

Zadnja dva očitka v tem sklopu zahtevka za revizijo se nanašata na obrazec Podatki o referenčnem delu: gretje kretnic-1 (na referenco »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper, etapi B in C«) in na obrazec Podatki o referenčnem delu: b) gretje kretnic-2 (na referenčni projekt »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko-Hodoš-Sklop1«).

Vlagatelj očita naročniku, da je v obrazec Podatki o referenčnem delu: gretje kretnic-1, kot projektant referenčnega projekta »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper, etapi B in C« vpisana družba Ostria d.o.o., Ljubljana, čeprav iz naknadno predloženega dokumenta izhaja, da je bil projektant Eprojekt d.o.o., Trzin (vlagatelj pravilno opozarja, da je navedeno razvidno iz dokumenta »Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu«, ki ga je izbrani ponudnik predložil naročniku tekom pojasnjevanja svoje ponudbe, in iz katerega izhaja, da je PZI projekt »Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper, postaja Divača - spremembe in dopolnitve« projektiral Eprojekt d.o.o., Trzin).

Izbrani ponudnik je navedel, »da je s tem obrazcem izkazoval izpolnjevanje referenčnega pogoja za kader (za osebo A.L.), zato je v obrazec vpisal projektanta, pri katerem je kader trenutno zaposlen (to je družbo Ostria d.o.o.), v času izvajanja referenčnega projekta pa je bil projektant A.L. zaposlen pri družbi Eprojekt d.o.o., Trzin«. Nasprotno, naročnik je navedel, »da je bil skladno s pogodbo za izvedbo del, eden izmed podizvajalcev tudi Siemens d.o.o., Ljubljana (pravni prednik Siemens Mobility d.o.o.), dejansko pa sta ta dela izvajala Eprojekt d.o.o., Trzin in Ostria d.o.o., Ljubljana«.

V odstopljeni dokumentaciji se nahaja tudi Podizvajalska pogodba št. 36/13, ki sta jo dne 8. 11. 2012 sklenili družbi Eprojekt d.o.o., Trzin (kot naročnik) in Ostria d.o.o., Ljubljana (kot podizvajalec), iz katere pa je razvidno, da naj bi projektno dokumentacijo PZI in PID na železniški postaji Divača v okviru rekonstrukcije SVTK naprav in gretja kretnic izdelala družba Ostria d.o.o., Ljubljana. Iz spornega referenčnega obrazca pa je tudi razvidno, da je imetnik te reference (»Modernizacija obstoječe proge Divača - Koper, etapi B in C«) podjetje Ostria d.o.o., kot izvajalec pa je vpisan Siemens Mobility d.o.o., ki je referenco (v vlogi »naročnika projekta«) tudi podpisal.

Ker na podlagi nasprotujočih si trditev izbranega ponudnika in naročnika ni mogoče ugotoviti, kdo je bil dejanski projektant spornega referenčnega posla, tega pa ni mogoče ugotoviti niti iz odstopljene dokumentacije ter iz razloga, ker je naročnik zahteval dve referenci s področja projektiranja in izvedbe električnega gretja kretnic, ki sta morali biti izpolnjeni tudi s pravilnimi podatku o projektantu, je Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo sledila.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, vlagatelj navaja, da je ustreznost reference »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko-Hodoš - Sklop 1« vprašljiva tudi zato, ker (kot je navedel), »predmet javnega naročila, kot izhaja iz javno dostopnih podatkov na Portalu javnih naročil pod št. JN 1443/2013, ni enak opisu referenčnih del, kot jih je v referenčnem obrazcu navedel izbrani ponudnik (to je projektiranje, izvedba, predaja v obratovanje SV in TK naprav, vključno z gretjem kretnic)«.

Državna revizijska komisija temu vlagateljevemu očitku ni sledila, saj se objava na Portalu javnih naročil št. JN 1443/2013, na katero se sklicuje vlagatelj, ne nanaša na to referenco, pač pa na izgradnjo optičnega omrežja za Univerzo v Mariboru, vlagatelj pa tudi ni pojasnil, v čem in zakaj referenčni predmet ni enak opisu referenčnih del iz spornega obrazca.

Državna revizijska komisija se je o očitkih, ki se nanašajo na podpisnika obeh referenčnih obrazcev, že izrekla, zato se v zvezi s tem sklicuje na svoje ugotovitve iz te obrazložitve.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala še preostale tri vlagateljeve revizijske očitke. S prvim očita naročniku, da izbrani ponudnik za partnerja Ostria d.o.o., Ljubljana v obrazcu Podatki o gospodarskem subjektu ni navedel vrednosti posameznih prevzetih del, pač pa je navedel zgolj skupno vrednost prevzetih del. Drugi očitek se nanaša na nedopustno imenovanje iste osebe, ki naj bi opravljala naloge vodje projekta in vodje gradnje, tretji pa na neizpolnjen vzorec pogodbe.

Naročnik je v točki 2.5.2 Navodil za pripravo ponudbo zapisal:

»Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev), ki skupaj prevzemajo izvedbo naročila. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela iz naročila in za kakšno ceno vsak prevzema. Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil tudi obrazec Podatki o gospodarskem subjektu, ki so ga morali ponudniki izpolniti za ponudnika, partnerje in podizvajalce. V obrazec so morali vpisati prevzeta dela (pri čemer so morali izhajati iz ponudbenega predračuna), ponudbeno vrednost posameznih prevzetih del brez DDV in delež teh (posameznih) del v %, navesti pa so morali tudi skupno ponudbeno vrednost vseh prevzetih del brez DDV in skupen delež vseh prevzetih del v %.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da so za vse tri partnerje predloženi obrazci Podatki o gospodarskem subjektu. Ker je za družbo Ostria d.o.o., Ljubljana prevzeta dela navedel v treh alinejah (1. izdelava projektne dokumentacije, 2. izvedba elektro montažnih del ter vseh potrebnih instalacij in 3. izvedba gradbenih ureditev), za vsa tri dela pa navedel zgolj skupno vrednost del in skupen delež del v %, v tem delu ni sledil naročnikovi zahtevi. Izbrani ponudnik in naročnik sicer pravilno opozarjata, da si je naročnik pridržal pravico zahtevati pisni dogovor o skupnem nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev, a navedeno ne spremeni dejstva, da so morali ponudniki v obrazec Podatki o gospodarskem subjekti vpisati tako vrednosti posameznih prevzetih del, kakor tudi skupno vrednost vseh prevzetih del (ter deleže posameznih del in vseh prevzetih del v %).

Prav tako je utemeljen vlagateljev očitek, ki se nanaša na imenovanje iste osebe, ki naj bi opravljala naloge vodje projekta in vodje gradnje.

Naročnik je 3.2.3.2 Navodil za pripravo ponudbe (med drugim) navedel:

»Ponudnik mora zagotoviti, da bo tisti izmed pooblaščenih inženirjev (projektantov), ki glede na vrsto del prevladuje, opravljal naloge vodje projekta in tisti izmed imenovanih vodij del, ki glede na vrsto del prevladuje, tudi naloge vodje gradnje«.

Vlagatelj, naročnik in izbrani ponudnik se strinjajo v tem, da ob upoštevanju zgoraj citiranih navodil, nalog vodje projekta in vodje gradnje ne mora opravljati ista oseba. Izbrani ponudnik prav tako priznava, da je pri izpolnjevanja obrazca Seznam kadrovske zasedbe prišlo do pomote oziroma da je tako za vodjo projekta, kakor tudi za vodjo gradnje nominiral osebo B.H. Izbrani ponudnik in naročnik pa hkrati opozarjata, da pri navedbi vodje projekta in vodje gradnje ne gre za tisti del ponudbe, ki je odvisen od poslovne odločitve ponudnika, saj mora biti vodja projekta imenovan izmed tistih nominiranih pooblaščenih inženirjev (projektantov), vodja gradnje pa izmed tistih imenovanih vodij del, ki glede na vrsto del prevladujejo. Navedeno imenovanje pa je, kot zatrjujeta naročnik in izbrani ponudnik, skladno tudi s šestnajstim odstavkom 14. člena Gradbenega zakona (Uradni lis RS, št. 61/17 in spremembe; v nadaljevanju GZ). Naročnik in izbrani ponudnik zato menita, da je prišlo v tem delu ponudbe za očitno napako, vpis nepravilne osebe pa ne pomeni, da na mesto vodje projekta in vodje gradnje ne bosta imenovani ustrezni osebi, ki izpolnjuje pogoje in GZ. Kot je navedel izbrani ponudnik, bo funkcijo vodje projekta opravljal D.J., ker je navedeni pooblaščeni inženir projektant tistih del, ki glede na vrsto prevladujejo, funkcijo vodje gradnje pa bo iz istih razlogov lahko opravljal le nominiran kader E.S.

Čeprav izbrani ponudnik in naročnik pravilno opozarjata, da so morali ponudniki vodjo projekta in vodjo gradnje (v skladu s točko 3.2.3.2 Navodil za pripravo ponudbe) imenovati izmed tistih strokovnjakov, ki glede na vrsto del prevladujejo oziroma da bosta navedena strokovnjaka določena glede na vsebino in predmet javnega naročila, pa v konkretnem primeru ni mogoče sprejeti stališča, da gre pri tej pomanjkljivosti za očitno napako. Navedeno pomanjkljivost je bilo je bilo namreč mogoče ugotoviti šele z dodatnim pojasnjevanjem, ki pa je bilo opravljeno prepozno oziroma šele tekom (pred)revizijskega postopka. Izbrani ponudnik je šele v svoji izjasnitveni vlogi pojasnil, katera dva strokovnjaka bosta opravljala navedeni funkciji oziroma je priznal, da je pri imenovanju osebe B.H. prišlo do pomote, saj bo funkcijo vodje opravljala oseba D.J., funkcijo vodje gradnje pa strokovnjak E.S.

Ker izbrani ponudnik 15. člena Vzorca pogodbe ni izpolnil z imenom in priimkom vodje projekta in vodje gradnje, se ob navedenem tudi ni mogoče strinjati z naročnikom in izbranim ponudnikom v tem, da gre v tem delu za podatke, ki izhajajo iz drugih delov ponudbene dokumentacije.

Ob opisanem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika v nekaterih delih ni pripravljena v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pomanjkljivosti so bile ugotovljene v naslednjih delih: 1.) iz dokumentacije ni razvidno, katera izmed družb (Ostria d.o.o., Ljubljana ali Eprojekt d.o.o., Trzin) je bila projektant pri referenci »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper, etapi B in C«, 2.) v obrazec Podatki o gospodarskem subjektu za družbo Ostria d.o.o., Ljubljana niso vpisani zneski in deleži posameznih prevzetih del, 3.) v obrazec Seznam kadrovske zasedbe je kot vodja projekta in vodja gradnje vpisana ista oseba in 4.) vzorec pogodbe ni izpolnjen z vsemi podatki, nekateri izmed njih pa tudi niso razvidni iz drugih delov ponudbe. Poleg tega iz odstopljene dokumentacije ni razvidno, ali se družba Siemens Mobility d.o.o., kot univerzalni pravni naslednik družbe Siemens d.o.o., upravičeno sklicuje na referenci »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper, etapi B in C« in »Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko-Hodoš-Sklop 1«. Zato je Državna revizijska komisija skladno z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika, z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, napotuje, da predmetni postopek zaključi na enega izmed načinov, ki ga omogoča ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo postopek oddaje javnega naročila nadaljeval s sprejemom odločitve o oddaji naročila, mora ponovno presojo ponudbe izbranega ponudnika opraviti skladno z določbami ZJN-3 in lastno razpisno dokumentacijo (naročnik v zvezi s tem pravilno opozarja, da si je v točki 2.9 Navodil za pripravo ponudbe pridržal pravico, da bo od ponudnikov zahteval odpravo pomanjkljivosti glede predloženih listin ali dodatna dokazila za navedbe v ponudbi) ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo uspel, zato mu je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN priznala vse priglašene stroške - to je stroške vplačane takse v znesku 25.000,00 EUR.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 25.000,00 EUR v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Ljubljani, dne 22. 6. 2020Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Iskratel, telekomunikacijski sistemi d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24 A, Kranj,
- Odvetniška družba Potočnik in prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.Vložiti:

- v spis zadeve, tu.
Natisni stran