Na vsebino
EN

018-095/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-095/2019-2
Datum sprejema: 8. 7. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter dr. Mateje Škabar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup vzmetnic« in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj LAGEA, trgovsko podjetje, d.o.o., Brezina 19C, Brežice, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mitja Lamut, Pražakova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 7. 2019

odločila:

1. Vlagateljevi pritožbi se ugodi.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 2.327,57 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pritožbenih postopkov v višini 559,98 EUR, in sicer v roku 15 od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavil na Portalu javnih naročil dne 21. 3. 2019, pod številko objave JN001653/2019-W01.
Dne 19. 4. 2019 je naročnik na Portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-132/2019-25, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se predmetno javno naročilo odda vlagatelju. Iz dokumenta izhaja tudi, da je naročnik po izvedeni elektronski dražbi ugotovil tehnično nesprejemljivost najugodnejše ponudbe, ki jo je podala družba Reny24, d.o.o., Muljava, in je to ponudbo izločil, javno naročilo pa oddal vlagatelju.
Vlagatelj je z vlogo z dne 25. 4. 2019 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval, da se mu javno naročilo odda glede na stanje (in s tem ponudbeno ceno) pred tem, ko je prvotno izbrani ponudnik (katerega ponudba je bila kasneje zavrnjena) podal svojo zadnjo ponudbo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku prvič odločil s Sklepom, št. 430-203/2019-2 z dne 29. 4. 2019, s katerim je tega zavrgel kot prepoznega.
Vlagatelj je z vlogo z dne 9. 5. 2019 vložil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je dne 4. 6. 2019 izdala Sklep, št. 018-067/2019-7, s katerim je vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila naročnikov Sklep, št. 430-203/2019-2 z dne 29. 4. 2019, o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka. Naročniku je ob tem naložila, da o vlagateljevem zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odloči v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN. Odločitev o stroških postopka s pritožbo je Državna revizijska komisija pridržala za končno odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku ponovno odločil z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo MORS 122/2019-JNMV za nakup vzmetnic«, z dne 13. 6. 2019, s katerim je vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodil tako, da je razveljavil izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila ter postopek vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik je odločil tudi, da se vlagatelju povrnejo stroški plačane takse za revizijo ter odvetniški stroški, in sicer skupaj v višini 2.327,57 EUR.

Vlagatelj je z vlogo z dne 19. 6. 2019 na naročnika naslovil pritožbo zoper naročnikovo odločitev o stroških postopka. V pritožbi navaja, da mu je naročnik priznal odvetniške stroške za sestavo zahtevka za revizijo (1.100 točk ter materialni stroški) ter stroške takse, ni pa mu priznal stroškov pritožbe zoper odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo. Ker je naročnik z odločitvijo z dne 13. 6. 2019 vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil, bi slednjemu moral (tudi ob upoštevanju Sklepa Državne revizijske komisije z dne 4. 6. 2019) priznati tudi te stroške. Glede na navedeno vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da se njegovi pritožbi ugodi in spremeni naročnikovo odločitev o stroških, naročniku pa naloži tudi povrnitev stroškov s tokratno pritožbo.
Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 24. 6. 2019, vlagateljevo pritožbo ter spisovno dokumentacijo odstopil Državni revizijski komisiji.

Po pregledu odstopljene dokumentacije in preučitvi pritožbenih navedb je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede pravilnosti naročnikove odločitve o stroških postopka pravnega varstva, kot izhaja iz naročnikove odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku (dokument »Odločitev o zahtevku za revizijo MORS 122/2019-JNMV za nakup vzmetnic«, z dne 13. 6. 2019). Naročnik je vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodil in odločil tudi o povrnitvi stroškov, pri čemer pa, sledeč pritožbenim navedbam, vlagatelju neupravičeno ni priznal stroškov pritožbenega postopka, vodenega v zvezi z naročnikovim (predhodnim) zavrženjem vlagateljevega revizijskega zahtevka.
Skladno z določili tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Če je pritožba utemeljena, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v pritožbenem postopku.
Iz določil prvega odstavka 70. člena ZPVPJN ob tem izhaja, da so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek ter drugi izdatki, vključno s stroški dela, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov. Skladno z določili drugega odstavka 70. člena ZPVPJN pa se v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku vlagatelju, izbranemu ponudniku in naročniku priznajo stroški odvetniških storitev v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo.

Vlagatelj je s pritožbo, vloženo dne 9. 5. 2019 zoper naročnikovo odločitev o zavrženju njegovega zahtevka za revizijo (naročnikov Sklep, št. 430-203/2019-2 z dne 29. 4. 2019), v celoti uspel (Sklep Državne revizijske komisije, št. 018-067/2019-7 z dne 4. 6. 2019). Vlagatelj je (ob ponovnem naročnikovem odločanju) uspel tudi s svojim zahtevkom za revizijo, ki mu je naročnik ugodil tako, da je razveljavil izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila ter postopek vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (dokument »Odločitev o zahtevku za revizijo MORS 122/2019-JNMV za nakup vzmetnic«, z dne 13. 6. 2019).

Skladno z določili tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN je vlagatelj posledično upravičen do povrnitve potrebnih stroškov predrevizijskega in pritožbenega postopka.

Iz dokumenta »Odločitev o zahtevku za revizijo MORS 122/2019-JNMV za nakup vzmetnic«, z dne 13. 6. 2019, je razvidno, da je naročnik vlagatelju priznal priglašene odvetniške stroške sestave zahtevka za revizijo (in pripadajoče materialne stroške) ter stroške plačane takse, tj. stroške predrevizijskega postopka, ni pa vlagatelju povrnil stroškov pritožbenega postopka (o teh niti ni odločil), do katerih je ta, kot že navedeno, ravno tako upravičen. Naročnik je tako ravnal v neskladju z določili tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, s tem povezane pritožbene navedbe pa so utemeljene.

Ob upoštevanju predstavljenih ugoditev je Državna revizijska komisija, na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN, vlagateljevi pritožbi ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija je v okviru postopka najprej odločila o stroških predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelju po temelju in višini priznal vse priglašene stroške predrevizijskega postopka, kar je pri odločanju o teh stroških upoštevala tudi Državna revizijska komisija.

Ob navedenem je Državna revizijska komisija, skladno s 70. členom ZPVPJN in Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015 in sprem.; v nadaljevanju: OT), odločila, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti naslednje stroške predrevizijskega postopka:
- strošek vplačane takse za revizijski zahtevek 1.507,00 EUR,
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.100 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 805,20 EUR, ter
- materialne stroške v višini 21 točk (2% od vrednosti 1000 točk, 1% od presežka – tj. vrednosti 100 točk), kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 15,37 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 2.327,57 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V nadaljevanju je Državna revizijska komisija odločila o stroških pritožbenega postopka, nastalih v zvezi z vlagateljevo pritožbo z dne 9. 5. 2019.

Državna revizijska komisija, skladno s 70. členom ZPVPJN in OT, vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške pritožbenega postopka:
- strošek odvetniške storitve za sestavo pritožbe (z dne 9. 5. 2019) kot obrazložene vloge med postopkom (Tarifna številka 40) v višini 550 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 402,60 EUR,
- materialne stroške v višini 11 točk (2% od vrednosti 550 točk), kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 8,05 EUR.
Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenih stroškov za sestanek s stranko (2 x 50 točk), saj so v Tarifni številki 39 OT opredeljene storitve, ki niso zajete v drugih tarifnih številkah (gre torej za samostojne storitve). Ker pa sestava pritožbe v konkretnem primeru ni bila mogoča brez sestanka s stranko, gre šteti, da so navedeni stroški sestanka s stranko že zajeti v strošku odvetniške storitve za sestavo pritožbe (kot obrazložene vloge med postopkom).


Vlagatelj je povračilo stroškov uveljavljal tudi v zvezi s pritožbo, ki je predmet tokratnega pritožbenega postopka (pritožba z dne 19. 6. 2019).

Državna revizijska komisija, skladno s 70. členom ZPVPJN in OT, vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške pritožbenega postopka:
- strošek odvetniške storitve za sestavo pritožbe (z dne 19. 6. 2019) kot obrazložene vloge med postopkom (Tarifna številka 40) v višini 200 točk (meje vlagateljevega zahtevka), kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 146,40 EUR,
- materialne stroške v višini 4 točke (2% od vrednosti 200 točk), kar ob upoštevanju vrednosti točke (0,60 EUR) ter 22% DDV znaša 2,93 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške (obeh) pritožbenih postopkov v skupni višini 559,98 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 8. 7. 2019

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Mitja Lamut, Pražakova ulica 10, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran