Na vsebino
EN

018-074/2019 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Številka: 018-074/2019-4
Datum sprejema: 30. 5. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil«, ki ga je z vložitvijo zahtevka za revizijo začel vlagatelj RORA, d. o. o., Zadobrovška cesta 67C, Ljubljana - Polje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 34, Ljubljana, v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 30. 5. 2019

odločila:

Predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, ki ga je podal v zahtevku za revizijo z dne 9. 5. 2019, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 27. 2. 2019 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN001131/2019-B01. Naročilo je bilo dne 28. 2. 2019 objavljeno tudi v Uradnem listu EU pod oznako 2019/S 042-095633. Dne 29. 4. 2019 je naročnik na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji naročila« (dokument št. 430-8/2019-DI/45 z dne 29. 4. 2019), iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo v sklopu 1 in sklopu 3 dodelil ponudniku Cleaning, d. o. o., Cesta 24. junija 25, Ljubljana – Črnuče.

Zoper navedeno odločitev v sklopu 1 in sklopu 3 je vlagatelj z vlogo z dne 9. 5. 2019 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal tudi, da naročnik v predmetnem postopku oddaje predmetnega javnega naročila izda sklep o zadržanju nadaljnjih aktivnosti. Kot je navedel vlagatelj, bi on moral biti izbran kot najugodnejši ponudnik, zato bi nadaljevanje postopka bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega sredstva in bi morebitnim ponudnikom tudi povzročilo nadaljnje stroške, vlagatelju pa bi lahko povzročilo hudo nepopravljivo škodo.

Naročnik je z dopisom z dne 24. 5. 2019 predlog za zadržanje postopka odstopil Državni revizijski komisiji.

Po pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora odstopiti Državni revizijski komisiji (druga alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, in sicer da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo niso potrebne. To pravilo zagotavlja, da po vloženem zahtevku za revizijo (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) ne more priti do sklenitve pogodbe in da so zato lahko vsa naročnikova ravnanja, za katera se izkaže njihova nezakonitost, razveljavljena. ZPVPJN naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) izrecno prepoveduje tudi zavrnitev vseh ponudb zaradi okoliščin na njegovi strani, ustavitev postopka javnega naročanja ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

V predmetnem postopku je treba pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, upoštevati, da je naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila oz. da je bil zahtevek za revizijo vložen po objavi odločitve o oddaji naročila. To pomeni, da bi lahko naročnik postopek oddaje javnega naročila nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, našteta v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, česar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ne izpostavlja). Z drugimi besedami: vlagatelj bi lahko s predlogom za zadržanje postopka praviloma dosegel le zadržanje sklenitve pogodbe. Ker pa je sklenitev pogodbe po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predlog po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN za zadržanje postopka oddaje javnega naročila brezpredmeten. Vlagatelj je pravno posledico (tj. preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila) dosegel že s pravočasno vložitvijo zahtevka za revizijo, zaradi česar tudi ne more priti do vpliva na učinkovitost pravnega varstva. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni ugodila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, dne 30. 5. 2019predsednica senata
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 34, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Bojan Župevec, Hrvatski trg 3, 1000 Ljubljana
- Cleaning, d. o. o., Cesta 24. junija 25, 1231 Ljubljana – Črnuče
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran