Na vsebino
EN

018-056/2019 Občina Radovljica

Številka: 018-056/2019-6
Datum sprejema: 29. 4. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Tadeje Pušnar in dr. Mateje Škabar kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica«, v zvezi s predlogom ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, d.o.o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa TANJA BOŽIČ – ODVETNICA, Tržaška cesta 8, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: predlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 4. 2019

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, katerega predmet je »Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica«. Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 3. 12. 2018 pod številko objave JN008287/2018-B01.

Dne 15. 3. 2019 je naročnik na Portalu javnih naročil pod številko objave JN008287/2018-ODL01 objavil Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je naročilo oddal predlagatelju, dne 28. 3. 2019 pa je pod številko objave JN008287/2018-ODL01P1 objavil Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, s katero je vse prejete ponudbe zavrnil kot nedopustne. Po prejetem pozivu k spremembi odločitve je naročnik dne 2. 4. 2019 na Portalu javnih naročil pod številko objave JN008287/2018-C01 objavil Obvestilo o odstopu od izvedbe javnega naročila.

Dne 4. 4. 2019 je naročnik na Portalu javnih naročil pod številko objave JN002011/2019-B01 objavil (novo) Obvestilo o naročilu, katerega predmet je »Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica«.

Predlagatelj je dne 8. 4. 2019 vložil zahtevek za revizijo zoper Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila z dne 28. 3. 2019 ter zoper Obvestilo o odstopu od izvedbe javnega naročila z dne 2. 4. 2019. Hkrati je predlagal izdajo sklepa o zadržanju (novega) postopka oddaje javnega naročila, objavljenega pod številko objave JN002011/2019-B01.

Predlagatelj v predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila navaja, da je Odločitev o oddaji javnega naročila z dne 15. 3. 2019 pravnomočna, naročnik pa ni izpolnil pogojev (ne procesnih ne materialnih) za odstop od izvedbe javnega naročila, zato vzporedno vodenje ponovljenega postopka ni dopustno. Če ponovljeni postopek oddaje javnega naročila ne bo zadržan, lahko pride do situacije, da bo naročnik oddal novo javno naročilo drugemu subjektu, čeprav že obstoji pravnomočna Odločitev o oddaji javnega naročila predlagatelju, in bo naročnik z novim ponudnikom tudi sklenil pogodbo, kar bo vse bistveno vplivalo na položaj predlagatelja in učinkovitost pravnega varstva do katerega je upravičen.

Naročnik o predlagateljevem predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni izdal posebnega sklepa, je pa dne 12. 4. 2019 na Portalu javnih naročil pod številko objave JN002011/2019-ODL01 objavil Odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila, začetega dne 4. 4. 2019.

Dne 19. 4. 2019 pa je naročnik izdal še sklep, s katerim je predlagateljev zahtevek za revizijo zoper Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila z dne 28. 3. 2019 ter zoper Obvestilo o odstopu od izvedbe javnega naročila z dne 2. 4. 2019 zavrnil.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih zakon našteva v prvem in drugem odstavku istega člena. Vlagatelj ima v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila vezan na vloženi zahtevek za revizijo in je namenjen zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika do pravnomočne odločitve o slednjem, pri čemer je zadržanje postopka javnega naročanja pridržano le za izjemne primere, ko bi lahko njegovo nadaljevanje bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v obravnavani zadevi vodil dva (zaporedna) postopka oddaje javnega naročila za isti predmet, tj. »Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica«. Prvega je začel z objavo Obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, št. JN008287/2018-B01 z dne 3. 12. 2018, in ga zaključil z objavo Obvestila o odstopu od izvedbe javnega naročila, št. JN008287/2018-C01 z dne 2. 4. 2019. Drugi postopek pa je začel z objavo Obvestila o naročilu, št. JN002011/2019-B01 z dne 4. 4. 2019, in ga zaključil z objavo Odločitve o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila, št. JN002011/2019-ODL01 z dne 12. 4. 2019. Dalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je predlagatelj zahtevek za revizijo vložil v postopku oddaje javnega naročila, ki se na Portalu javnih naročil vodi pod št. objave JN008287/2018, predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila pa je podal v postopku, ki se na Portalu javnih naročil vodi pod št. objave JN002011/2019.

Ker torej predlagatelj hkrati s podajo predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni vložil tudi zahtevka za revizijo zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, niti zahtevka za revizijo ni vložil do dneva odločanja Državne revizijske komisije o predmetnem predlogu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da o morebitni neučinkovitosti pravnega varstva v (novem) postopku, ki se na Portalu javnih naročil vodi pod št. objave JN002011/2019, sploh ni mogoče govoriti, kaj šele da bi bila učinkovitost pravnega varstva v tem postopku zmanjšana oz. otežena. Resda je predlagatelj vložil zahtevek za revizijo v (predhodnem) postopku javnega naročanja, ki se na Portalu javnih naročil vodi pod št. objave JN008287/2018, vendar pa je potrebno pojasniti, da gre kljub istemu predmetu naročanja za dva ločena postopka, znotraj katerih je zagotovljeno ločeno pravno varstvo.

Upoštevaje zgoraj navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da okoliščine, ki bi narekovale zadržanje postopka oddaje javnega naročila, ki se na Portalu javnih naročil vodi pod št. objave JN002011/2019, v obravnavani zadevi niso podane, zato predlagateljevemu predlogu skladno z 19. členom ZPVPJN ni mogoče ugoditi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 29. 4. 2019
Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
- TANJA BOŽIČ – ODVETNICA, Tržaška cesta 8, 1360 Vrhnika,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran