Na vsebino
EN

018-001/2019 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o.

Številka: 018-001/2019-3
Datum sprejema: 11. 1. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper«, v zvezi s predlogom vlagatelja GEOPORTAL, d. o. o., Tehnološki park 21, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Na trati 11, Ljubljana – Šentvid (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., Železna cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 1. 2019

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila »Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper«, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 20. 11. 2018 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN008004/2018-E01.

Vlagatelj je zoper vsebino posameznih delov razpisne dokumentacije z vlogo z dne 24. 12. 2018 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev razpisne dokumentacije, hkrati pa predlaga tudi zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Predlog za zadržanje postopka vlagatelj utemeljuje s tem, da očitki v zahtevku za revizijo izvirajo iz številnih kršitev temeljnih načel javnega naročanja in drugih določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3). Nadaljevanje postopka pod takimi pogoji bi vlagatelju povzročilo veliko poslovno škodo, saj glede na očitne kršitve pravil javnega naročanja ne more oddati ponudbe, ki bi izpolnjevala naročnikove nedopustne zahteve, oz. zaradi diskriminatornih zahtev sploh ne more oddati ponudbe. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je razpisna dokumentacija izrazito diskriminatorna, to pomeni, da razpis ni primerno pripravljen in ga je zato treba v spornih delih razveljaviti.

Naročnik je z vlogo z dne 3. 1. 2019 predlog za zadržanje postopka posredoval Državni revizijski komisiji. V vlogi naročnik navaja, da je predlog za zadržanje postopka neutemeljen, saj nadaljevanje postopka ne bi bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Po mnenju naročnika bi morala biti možnost zadržanja postopka pridržana za izjemne primere, ko bi nadaljevanje postopka bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Če bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve. To pomeni, da bo moral naročnik v tem primeru uskladiti ravnanja že v razpisni fazi, vlagatelj pa bo imel možnost oddati ponudbo pod spremenjenimi pogoji.

Po preučitvi dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija, na podlagi 19. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oz. opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije, ki ga bo moral najprej obravnavati naročnik v predrevizijskem postopku, zatem pa še, če bodo izpolnjene procesne predpostavke, Državna revizijska komisija v revizijskem postopku. Če bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (2. alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in 2. alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pomeni, da bo moral naročnik v primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, uskladiti svoja ravnanja že v razpisni fazi (npr. spremeniti posamezne sporne določbe razpisne dokumentacije ali začeti postopek oddaje javnega naročila znova). Če se bo torej ob vsebinski presoji zahtevka za revizijo ugotovilo, da so bile kršene določbe ZJN-3, bo moral naročnik razveljaviti že izvedena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila in odpraviti zatrjevane kršitve, vlagatelj pa bo imel možnost oddati ponudbo pod drugačnimi pogoji. Učinkovitost pravnega varstva tako vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila, zavrnitve vseh ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo zmanjšana ali otežena. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal nobenih okoliščin, zaradi katerih bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, zato njegovemu predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 11. 1. 2019

predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Na trati 11, 1210 Ljubljana – Šentvid
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran