Na vsebino
EN

018-128/2018 DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.

Številka: 018-128/2018-11
Datum sprejema: 26. 9. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je upoštevajoč 328. in 332. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po predsedniku senata mag. Gregorju Šebeniku v zvezi s postopkom pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice« (sklop 2), začetim z zahtevkoma za revizijo, ki sta ju vložila vlagatelja Kostmann, d. o. o., Glavni trg 29, Slovenj Gradec in Rafael, d. o. o., Sevnica, Savska cesta 24, Sevnica, ki ju zastopa TG Glušič, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Komenda, in vlagatelj VOC Celje, d. o. o., Lava 42, Celje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-128/2018-10 z dne 24. 9. 2018, 26. 9. 2018

odločila:

Sklep Državne revizijske komisije št. 018-128/2018-10 z dne 24. 9. 2018 se spremeni tako, da se v uvodu besedilo »prvi vlagatelj« nadomesti z besedilom »drugi vlagatelj«, besedilo »drugi vlagatelj« pa z besedilom »prvi vlagatelj«.

Po novem se uvod sklepa št. št. 018-128/2018-10 z dne 24. 9. 2018 glasi:
»Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice« (sklop 2) in na podlagi zahtevkov za revizijo, ki sta ju vložila vlagatelj VOC Celje, d. o. o., Lava 42, Celje (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Ljubljana, ter vlagatelja Kostmann, d. o. o., Glavni trg 29, Slovenj Gradec in Rafael, d. o. o., Sevnica, Savska cesta 24, Sevnica (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), ki ju zastopa TG Glušič, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Komenda, zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), 24. 9. 2018«.

Obrazložitev:

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice« (sklop 2) obravnavala zahtevka za revizijo dveh vlagatelj, ki ju je v uvodu sklepa št. 018-128/2018-10 z dne 24. 9. 2018 poimenovala prvi vlagatelj in drugi vlagatelj ter to navedla v oklepaja. Državna revizijska komisija je po odpremi sklepa št. 018-128/2018-10 z dne 24. 9. 2018 ugotovila, da je v oklepajih v uvodu sklepa št. 018-128/2018-10 z dne 24. 9. 2018 očitno pomotoma navedeno, katerega izmed vlagateljev je treba v izreku in obrazložitvi sklepa št. 018-128/2018-10 z dne 24. 9. 2018 šteti za prvega vlagatelja in katerega za drugega vlagatelja. Državna revizijska komisija je zato s tem sklepom upoštevajoč 328. in 332. člen ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN popravila očitno pomotoma naveden zapis.

S tem je odločitev iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 26. 9. 2018

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana,
- TG Glušič, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Pod javorji 6, 1218 Komenda,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran