Na vsebino
EN

018-163/2018 Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o

Številka: 018-163/2018-5
Datum sprejema: 1. 10. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »nadgradnjo tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO – faza II« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Riko, d. o. o., Bizjanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o., Teharska cesta 49, Celje (v nadaljevanju: naročnik), 1. 10. 2018

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »nadgradnjo tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO – faza II« se ustavi.

2. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 18. 7. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN004962/2018-B01) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 22. 8. 2018 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Willy Stadler, d. o. o., Velika vas 62 a, Leskovec pri Krškem (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Zoper slednjo odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 3. 9. 2018, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom z dne 21. 9. 2018. Naročnik je s tem sklepom zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, o zahtevi za povrnitev stroškov, ki jih je uveljavljal izbrani ponudnik v izjasnitvi z dne 11. 9. 2018, ki jo je vložil po pooblaščencu, pa ni odločil.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 9. 2018 umaknil zahtevek za revizijo in uveljavljal vračilo polovice plačane takse.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 27. 9. 2018 Državni revizijski komisiji posredoval umik zahtevka za revizijo, zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za »nadgradnjo tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO – faza II« ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o zahtevku za revizijo priglasil povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 1. 10. 2018

Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje,
- Riko, d. o. o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Kosmač, d. o. o., Tavčarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana,
- Kostak, d. d., Leskoškova cesta 2 a, 8270 Krško,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran