Na vsebino
EN

018-079/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Številka: 018-079/2018-12
Datum sprejema: 28. 8. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava in dobava uniform za uslužbence URSP«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj UTG VODNIK proizvodnja, trgovina d.o.o., Vir, Tolstojeva 12, 1230 Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 8. 2018

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 16. 4. 2018.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 1.021,87 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti z dne 20. 12. 2017 in Obvestila o naročilu male vrednosti, ki je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 26. 2. 2018, št. objave JN000980/2018-W01, izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti »Izdelava in dobava uniform za uslužbence URSP«.

Dne 16. 4. 2018 je sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti, s katero je predmetno javno naročilo, upoštevaje merilo za izbor ponudb (ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne vrednosti z DDV), oddal ponudniku Kolarič Zlatko - Senior Joy krojaštvo, s.p., Wilhemova ulica 2, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Ponudba vlagatelja se je uvrstila na drugo mesto. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila dne 16. 4. 2018 objavljena na portalu javnih naročil, št. objave JN000980/2018-ODL01, v posledici česar se, na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena ZJN-3, z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno vložil Zahtevek za revizijo z dne 23. 4. 2018, v katerem je zahteval, da se mu omogoči vpogled v tehnične specifikacije in vzorce ponujenih izdelkov izbranega ponudnika ter omogoči dopolnitev zahtevka za revizijo, da se ugotovi nezakonitost ravnanj naročnika, razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila in da se mu povrnejo stroški.

Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku za revizijo dne 4. 6. 2018 ugodila s sklepom št. 018-079/2018-4 in naročniku naložila odpravo kršitve na način, da vlagatelju omogoči vpogled v specifikacije ponujenega blaga. Vlagatelju je dala možnost, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda svoj zahtevek za revizijo dopolni ali spremeni z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih bo pridobil pri vpogledu, naročnika pa obvestila, da se o dopolnitvi ali spremembi zahtevka za revizijo lahko izjasni v treh delovnih dneh od prejema vlagateljeve dopolnitve ali spremembe zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 19. 6. 2018 organiziral vpogled v specifikacije ponujenega blaga izbranega ponudnika, vlagatelj pa je pravočasno, dne 22. 6. 2018, dopolnil svoj zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje, da ponujeni vzorci osnovnih tkanin pri več zahtevanih artiklih ne izpolnjujejo zahtev naročnika iz tehničnih specifikacij in zanje niso predložena ustrezna dokazila ter vztraja, da je ponudbo izbranega ponudnika potrebno kot nedopustno zavrniti.

Naročnik je dne 29. 6. 2018 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku, do navedb vlagatelja v dopolnitvi zahtevka za revizijo pa se vsebinsko ni opredelil.

Državna revizijska komisija je dopolnitev vlagateljevega zahtevka za revizijo, skupaj s prilogami, dne 9. 7. 2018 posredovala izbranemu ponudniku in dne 16. 7. 2018 prejela njegovo izjasnitev. Izbrani ponudnik navedbe vlagatelja o nedopustnosti njegove ponudbe zavrača.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Sporno vprašanje v konkretni zadevi je, ali je naročnik ravnal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3), ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno in mu oddal predmetno javno naročilo.

Vlagatelj je v dopolnitvi zahtevka za revizijo navedel, da ponudba izbranega ponudnika v več delih ne izpolnjuje zahtev naročnika in sicer pri materialu za izdelavo: artikel »1. ZIMSKA UNIFORMA, SUKNJIČ IN HLAČE«, artikel »3. TKANINE ZA SRAJCE IN BLUZE POLETNE IN ZIMSKE UNIFORME«, ARTIKEL »4. MOŠKI PLAŠČ«, »5. VETROVKE«, artikel »6. BUNDA«, artikel »7. DELOVNA UNIFORMA«, ARTIKEL »9. ČEPICA«, artikel »10. PLETENA KAPA«, artikel »11. PULOVER«, artikel »13. DEŽNI PLAŠČ«.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala navedbe vlagatelja v zvezi z artiklom »1. ZIMSKA UNIFORMA, SUKNJIČ IN HLAČE« (v nadaljevanju: zimska uniforma). Vlagatelj zatrjuje, da
- je izbrani ponudnik predložil tri tehnične liste za eno osnovno tkanino artikla zimska uniforma, zaradi česar ni jasno, kaj ponuja oziroma je to mogoče šteti kot variantno ponudbo, ki v predmetnem postopku ni bila dovoljena,
- iz vseh treh tehničnih listov izhaja nedovoljeno odstopanje glede na zahtevano sestavo osnovne tkanine artikla zimska uniforma,
- na prvem in tretjem tehničnem listu ni »razvidne metode po ISO 1833«,
- iz prvega in tretjega tehničnega lista izhaja, da se tkanina »lahko pere na 30°C«.

Izbrani ponudnik vlagateljeve navedbe v zvezi z artiklom zimska uniforma označuje za pavšalne in površne, v nekaterih primerih kot popolnoma kontradiktorne in neresnične oziroma napačne. Navaja, da je predložil tri različne vzorce osnovnih tkanin in za vsakega svoj tehnični list, »dokončno izbiro« osnovne tkanine pa prepustil naročniku. Predloženi vzorci se med seboj sicer razlikujejo po sestavi, teži in barvi, vendar so vse razlike znotraj dopustnega odstopanja, na ceno tkanine pa te razlike nimajo nikakršnega vpliva. Razlike so po njegovem mnenju za naročnika lahko zelo pomembne, saj je skladnost barve zimskih oblačil, poleg tehničnih karakteristik, »ena izmed pomembnejših zahtev«. Izbrani ponudnik zaključuje, da ponudbe ni mogoče šteti kot variantne ter da je iz predloženih vzorcev osnovnih tkanin, tehničnih listov zanje in ponudbenega predračuna popolnoma jasno, kaj ponuja. Naročnik se do navedb vlagatelja iz dopolnitve zahtevka za revizijo ni opredelil.

Dopustna ponudba je tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika (29. točka drugega odstavka 2. člena ZJN-3). Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) sme naročnik javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. Naročnik namreč odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Predmet javnega naročila je izdelava in dobava uniform, njegove tehnične specifikacije pa so podrobno opisane v štirih prilogah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer: Priloga I – Opisi artiklov ter oznak na uniformi, v kateri je podal splošne zahteve glede tkanin za izdelavo uniform, za vsak artikel posebej; Priloga II – Materiali za izdelavo in navodila za vzdrževanje (v nadaljevanju: Priloga II), v kateri je zapisal zahtevane lastnosti tkanin za izdelavo uniform, za vsak artikel posebej (kakovostni parametri osnovne tkanine za posamezen artikel); Priloga III – Likovna in grafična podoba oznak na uniformi, v kateri je določil geometrijske, likovne in barvne zakonitosti aplikacij in Priloga IV – Okvirne skice artiklov, v kateri je prikazal skice posameznih artiklov.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik določil način izkazovanja tehnične ustreznosti ponujenih tkanin za uniforme, ki jih mora za zagotovitev predmeta javnega naročila izdelati in dobaviti ponudnik, saj je zahteval, da morajo ponudniki predložiti »[…] vzorce tkanin in pletenin osnovnih materialov, ki bodo uporabljeni za izvedbo naročila. […]« in »[…] dokazne listine za materiale, ki bodo uporabljeni za izvedbo naročila. Kot dokazne listine se štejejo tehnična dokumentacija proizvajalca ali potrdilo ustreznega organa za ugotavljanje skladnosti. Iz dokaznih listin mora izhajati skladnost z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični list proizvajalca tkanine/pletenine). […]« (podtočka 3, točke 3.3, poglavja 3. Ugotavljanje sposobnosti).

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika z dne 19. 3. 2018 Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v relevantnem razdelku »VZOREC OSNOVNE TKANINE ZIMSKI SUKNJIČ IN HLAČE« predložil tri vzorce osnovne tkanine s pripadajočimi tehničnimi listi (brez posebne oznake) in vzorec osnovne tkanine, s pripadajočim tehničnim listom z nalepko »VZOREC VLOŽEK HLAČ PO OPISU – SOFT SHELL«. Vsi trije (neoznačeni) vzorci osnovne tkanine s tehničnimi listi so predloženi kot vzorec osnovne tkanine za artikel zimska uniforma, kar v izjasnitvi navaja izbrani ponudnik sam in »dokončno izbiro« vzorca osnovne tkanine prepušča naročniku.

Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila tako izhaja, da so morali ponudniki predmet opredeliti na način, da so za osnovno tkanino posameznega artikla predložili ustrezen vzorec osnovne tkanine, ki bo uporabljen za izvedbo naročila, in dokazno listno zanj, podatki, ki iz dokazne listine za vzorec osnovne tkanine izhajajo, pa predstavljajo naročniku podlago za ugotovitev, kakšen predmet ponudniki sploh ponujajo, in podlago za presojo, ali je tako konkretiziran predmet skladen s tehničnimi zahtevami. Ker je ponudnik tisti, ki je zainteresiran za pridobitev javnega naročila, je hkrati tudi tisti, ki mu je naloženo breme priprave dopustne ponudbe, ki mora biti (med drugim) skladna tudi z vnaprej opredeljenimi zahtevami naročnika. Natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbe se od ponudnika pričakuje še posebej v delu, v katerem predstavlja predmet, kot enega njenih najpomembnejših elementov, ki se veže na tehnične specifikacije in ki jih (razen izjemoma), upoštevaje šesti odstavek 89. člena ZJN-3, ni dovoljeno dopolnjevati ali spreminjati.

V ponudbi izbranega ponudnika se torej nahajajo trije različni vzorci osnovne tkanine in pripadajoči tehnični listi, ki jih izbrani ponuja naročniku za izvedbo naročila (artikla zimska uniforma) in naročniku prepušča »dokončno izbiro« enega od njih. Dokončna izbira vzorca osnovne tkanine, iz katere bo izdelan artikel zimska uniforma, s strani naročnika bi pomenila, da nadomešča voljo ponudnika pri oblikovanju predmeta ponudbe, česar ni upravičen storiti. Ker glede na predložene tri različne vzorce osnovne tkanine naročnik ni mogel neposredno ugotoviti, kateri od predloženih vzorcev osnovnih tkanin bo uporabljen za izvedbo relevantnega dela predmeta naročila, kar pomeni, da izbrani ponudnik ni konkretiziral predmeta naročila (kar bi storil z izbiro/določitvijo enega vzorca osnovne tkanine in pripadajočega tehničnega lista), naročnik ni mogel zaključiti, da je tako pripravljena ponudba izbranega ponudnika dopustna. Navedba izbranega ponudnika, da je jasno kaj ponuja, je posledično neutemeljena.

V prid ugotovitvi, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno kljub predložitvi treh različnih vzorcev osnovne tkanine za artikel zimska uniforma, kaže tudi ugotovitev Državne revizijske komisije, do katere je prišla ob obravnavi navedb vlagatelja, da iz dveh tehničnih listov (predložen tehnični list 1 in tehnični list 3 za vzorec osnovne tkanine artikla zimska uniforma) izhaja, da vzorčni tkanini ne izpolnjujeta naročnikove zahteve iz Priloge II glede načina vzdrževanja: »Pranje, znak: H, Opis postopka: Normalen postopek do 40°C«, saj iz njiju izhaja, da je pranje tekstila dovoljeno na 30°C. Izbrani ponudnik teh očitkov v svoji izjasnitvi ne prereka in se do njih ne opredeljuje. Po vpogledu v relevantna tehnična lista Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v delu »Care labeling« narisan simbol kadi s številko 30, pod kadjo pa je vodoravna črta. Skladno s standardom SIST EN ISO 3758:2012, junij 2012, Tekstilije – Označevanje nege s simboli (ISO 3750:2012), v katerega je vpogledala Državna revizijska komisija in ki vzpostavlja sistem grafičnih simbolov za označevanje nege tekstilnih izdelkov in ponuja informacije o natančnih postopkih, s pomočjo katerih naj bi se preprečil nastanek nepopravljive škode med postopkom nege (prva alineja prvega odstavka 1. poglavja Področje uporabe), opisani simbol pomeni naslednje:
- simbol kadi z vodo označuje postopke pranja (3.1.2.1 Pranje, 3.1.2 Pranje, 3.1 Simboli, 3 Opis in razlaga simbolov omenjenega standarda)
- črta pod osnovnim simbolom pomeni, da mora biti postopek pranja bolj blag, kot pri enakem simbolu brez črte, npr. zmanjšana mehanska obdelava (3.1.3.1 Blag postopek, 3.1.3 Dodatni opisi, 3.1 Simobili, 3 Opis in razlaga simbolov omenjenega standarda)
- številka 30 v simbolu iz točke 3.1.2.1 (pranje) pomeni temperaturo pranja v stopinjah Celzija brez oznake »°C« (3.1.3.3 Temperatura obdelave, 3.1.3 Dodatni opisi, 3.1 Simobili, 3 Opis in razlaga simbolov omenjenega standarda).
Iz preglednice 1: Simboli za označevanje pranja (3.2 Pranje, 3 Opis in razlaga simbolov omenjenega standarda) izhaja razlaga simbola kadi s črto pod osnovnim simbolom in številko 30, in sicer »najvišja temperatura pranja 30°C« ter »blag postopek«. Ugotoviti gre, da ponujena vzorca osnovne tkanine z lastnostmi, kot izhajajo iz tehničnega lista 1 in tehničnega lista 3, nista skladna z naročnikovimi zahtevami glede načina vzdrževanja (pranje, normalen postopek do 40°C). V kolikor bi bilo izbranemu ponudniku dopuščeno pojasnjevanje, s katerim od predloženih vzorcev osnovnih tkanin bo dejansko izvedel javno naročilo, bi ta šele naknadno, po poteku roka za oddajo ponudb konkretiziral predmet naročila, kar pa bi predstavljalo ravnanje v nasprotju s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ter v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načelom transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3). Naknadno konkretiziranje ponujenega predmeta bi namreč pomenilo, da ponudnik svojo ponudbo dopolnjuje v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta naročila.

Ker je bila ugotovljena pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na artikel zimska uniforma v ponudbi izbranega ponudnika (izbrani ponudnik ni konkretiziral ponujenega predmeta v delu, ki se nanaša na artikel zimska uniforma), in ker naročnik predmetno javno naročilo oddaja kot enovito javno naročilo, ki ni razdeljeno na sklope (npr. po posameznih artiklih), gre ugotoviti, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno in izbranemu ponudniku oddal javno naročilo. S tem je kršil prvi odstavek 89. člena ZJN-3, v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, zato je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 16. 4. 2018.

Državna revizijska komisija preostalih navedb o neskladnosti predloženih tehničnih listov za vzorce osnovne tkanine za zimsko uniformo (zatrjevane pomanjkljivosti glede kakovostnih parametrov osnovne tkanine: surovinski sestav in metoda po ISO standardu) in navedbe glede predložitve variantnih ponudb, kot tudi navedb glede preostalih zatrjevanih pomanjkljivosti, ki izhajajo iz predloženih tehničnih listov za vzorce osnovnih tkanin drugih artiklov (artikel »3. TKANINE ZA SRAJCE IN BLUZE POLETNE IN ZIMSKE UNIFORME«, ARTIKEL »4. MOŠKI PLAŠČ«, »5. VETROVKE«, artikel »6. BUNDA«, artikel »7. DELOVNA UNIFORMA«, ARTIKEL »9. ČEPICA«, artikel »10. PLETENA KAPA«, artikel »11. PULOVER«, artikel »13. DEŽNI PLAŠČ«), vsebinsko ni obravnavala, saj njihova morebitna utemeljenost ne bi mogla vplivati na ugotovljene kršitve in drugačen zaključek Državne revizijske komisije..

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka oddaje predmetnega postopka oddaje javnega naročila v delu, v katerem je bil razveljavljen, naročnika v skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje tega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva, in sicer 975,97 EUR za plačilo takse, v dopolnitvi zahtevka za revizijo pa tudi stroške postopka – dodatnega vpogleda, in sicer: 104,30 EUR (strošek dela 5 ur x 10,43 EUR x 2) in 93,98 EUR (prevozni stroški na relaciji Vir-Koper = 127 km x 2 x 0,37 EUR).

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Stroški predrevizijskega in revizijskega postopka so taksa in drugi izdatki, vključno s stroški dela, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov (prvi odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške, ki jih je imel s plačilom zakonsko določene takse, in sicer v višini 975,97 EUR (potrdilo o plačilu takse v navedeni višini je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo).

V zvezi s stroški dela, katerih povrnitev zahteva vlagatelj, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ne ZPVPJN ne Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in spremembe, v nadaljevanju: ZPP), ki se uporablja glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja (prvi odstavek 13. člena ZPVPJN), ne določata, kateri stroški so potrebni za pravno varstvo, zato je treba v vsakem posameznem primeru, ob skrbni presoji vseh okoliščin, odločiti, kateri vlagateljevi stroški so bili potrebni ter koliko znašajo (155. člen ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 s sprem.; v nadaljevanju: ZOdv) v 20. členu določa, da sodišča in drugi organi o določitvi plačila in povračilu stroškov odvetniškega zastopanja v postopkih uporabljajo odvetniško tarifo. Skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa) je vlagatelj, ki je zastopan po odvetniku, upravičen do povračila stroškov odvetniških storitev, in sicer do povračila nagrade (oziroma plačila) za sestavo zahtevka za revizijo, ki zajema tudi povračilo nagrade (oziroma plačila) za zastopanje vlagatelja v postopku pravnega varstva. Vlagatelju, ki ima takega pooblaščenca, gre v primeru uspeha v revizijskem postopku znesek, določen v Odvetniški tarifi, ki zajema oboje, to je tako plačilo za delo odvetnika za sestavo zahtevka za revizijo kot plačilo za zastopanje. Vlagatelj, ki v postopku pravnega varstva nastopa sam (oziroma ni zastopan po odvetniku), ni upravičen do plačila za zastopanje (vlagatelj že po naravi stvari ne more zastopati samega sebe), niti ni upravičen do plačila (nagrade) za svoje delo (sestavo zahtevka za revizijo), ampak je upravičen zgolj do povračila stroškov, ki jih je imel s sestavo zahtevka za revizijo. Po ustaljeni praksi Državne revizijske komisije je mogoče vlagatelju, ki v postopku pravnega varstva nastopa sam, kot potrebne stroške dela mogoče priznati petino zneska, ki bi mu pripadal, če bi bil v postopku pravnega varstva zastopan po odvetniku.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da so priglašeni stroški dodatnega vpogleda stroški, potrebni za pripravo dopolnitve zahtevka za revizijo v smislu druge točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife (obrazložena vloga med postopkom), ki so nastali v posledici nezakonitega ravnanja naročnika pri izvedbi (prvega) vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Na podlagi navedenega in ob upoštevanju dejstva, da bi v konkretnem primeru, če bi vlagatelj nastopal z odvetnikom, vrednost odvetniške storitve (ob upoštevanju vrednosti spornega predmeta, druge točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife in vrednosti točke v višini 0,459 EUR) znašala 229,50 EUR, Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne priznava stroške dela za pripravo dopolnitve zahtevka za revizijo v višini 45,90 EUR, razliko do priglašenih 198,28 EUR pa zavrača kot neutemeljeno.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške pravnega varstva v višini 1.021,87 EUR dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 28. 8. 2018Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper
- UTG VODNIK proizvodnja, trgovina d.o.o., Vir, Tolstojeva 12, 1230 Domžale
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- Kolarič Zlatko - Senior Joy krojaštvo, s.p., Wilhemova ulica 2, 2250 Ptuj


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran