Na vsebino
EN

018-111/2018 Splošna bolnišnica Novo mesto

Številka: 018-111/2018-4
Datum sprejema: 13. 7. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, mag. Mateje Škabar kot članice senata in Tadeje Pušnar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup anestezijskih aparatov in monitorjev«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Dräger Slovenija, servis in prodaja, d. o. o., Nadgoriška cesta 19, Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 7. 2018

odločila:

1. Zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 31. 5. 2018, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« št. 16-03/18 z dne 21. 5. 2018.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 2.913,66 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 17. 4. 2018 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN002567/2018-W01. Dne 24. 5. 2018 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji naročila (dokument št. 16-03/18 z dne 21. 5. 2018), iz katere je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil ponudniku Sonar, d. o. o., Cesta na Poljane 24, Ljubljana – Šentvid (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 31. 5. 2018, vložil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da naročnik predmetnega naročila ne bi smel dodeliti izbranemu ponudniku, ker njegova ponudba ni dopustna. Vlagatelj navaja, da je naročnik na portalu javnih naročil prejel vprašanje glede oblike izmenjave podatkov, na podlagi katerega je spremenil razpisno dokumentacijo, in sicer zahtevo iz točke 16 v okviru točke E) HEMODINAMSKO – NEVROLOŠKI MONITOR. Naročnik je tako določil, da lahko ponudnik, če mu to dopušča oprema, ki jo ponuja, zagotovi izmenjavo podatkov preko obstoječega naročnikovega strežnika HL7 proizvajalca Nihon Kohden, če to ni mogoče, pa mora v ponudbo vključiti vso potrebno opremo, ki bo omogočila izmenjavo podatkov po HL7 standardu, kot npr. poseben strežnik. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ponudil niti povezave z obstoječim strežnikom niti lastnega HL7 strežnika za izmenjavo podatkov, kot je to zahteval naročnik. Njegova ponudba je zato glede na določbo 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3) nedopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, in bi jo moral naročnik izločiti iz postopka. Glede na navedeno vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in sprejem nove odločitve v skladu z določili razpisne dokumentacije in ZJN-3, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 6. 6. 2018 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi navaja, da njegova ponudba v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika. Vsebina ponudbe je razvidna iz prilog tehnične dokumentacije, kjer je v datoteki »Tehnične lastnosti.pdf« na strani 6 pri zahtevi 16E označena povezljivost po standardu HL7 in v skladu z zahtevo naročnika ponudba vsebuje tudi lasten strežnik HL7 »Carescape Gateway«.

Naročnik je dne 11. 6. 2018 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je spremenil prvotno strokovno zahtevo iz točke 16 v okviru točke E) HEMODINAMSKO – NEVROLOŠKI MONITOR, ostalih delov razpisne dokumentacije pa ni spremenil. Naročnik ni nikjer zahteval, da ponudniki rešitev ločeno cenovno ovrednotijo, prav tako ni prilagajal obrazcev in ni predvidel posebne postavke za strežnik oz. ni zahteval, da ponudniki rešitev posebej prikažejo in ovrednotijo na lastnem predračunu. Naročnik je zahteval le, da se izpolnitev zahteve vključi v ponudbo, torej da se zagotovi v okviru ponudbene cene. Izbrani ponudnik je izpolnjevanje obravnavane zahteve izkazal s podpisom krovne izjave, s katero zagotavlja, da v celoti sprejema pogoje javnega razpisa in vse pogoje iz razpisne dokumentacije ter soglaša, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe. Poleg podpisa krovne izjave je izbrani ponudnik predložil ustrezno označeno tehnično dokumentacijo, iz katere izhaja, da je komunikacija omogočena preko standarda HL7 v okviru povezave s »Carescape Gateway«, za kar je naročnik iz javno objavljenih podatkov ugotovil, da gre za strežnik. Tudi izbrani ponudnik je v izjasnitvi navedel, da je v prilogah tehnične dokumentacije označena povezljivost po standardu HL7 in da ponudba v skladu z naročnikovo zahtevo vsebuje tudi lasten strežnik »Carescape Gateway«.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 19. 6. 2018 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 19. 6. 2018 opredelil do naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih argumentov in dodatno pojasnjuje svoje revizijske navedbe. Vlagatelj vztraja pri trditvi, da oprema izbranega ponudnika ne omogoča povezljivosti in izmenjave podatkov z obstoječim strežnikom naročnika in da izbrani ponudnik ni ponudil lastnega strežnika »Carescape Gateway«, saj to iz ponudbene dokumentacije ni razvidno. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidna natančna specifikacija opreme, med katero ni strežnika »Carescape Gateway«. Razvidna je le postavka »Carescape Monitor B650«, kar pa ne pomeni, da ponudnik ponuja tudi strežnik. Pri označbi 16E je navedeno le besedilo, iz katerega je razvidno, da je za izmenjavo in obdelavo podatkov ponujenega monitorja potreben strežnik »Carescape Gateway«, katerega pa izbrani ponudnik ni ponudil. Vlagatelj opozarja, da cena takšnega strežnika znaša približno 15.000,00 EUR brez DDV, zato ne gre za zanemarljiv del opreme, iz dela ponudbe, kjer je specificiran predmet, pa jasno izhaja, da strežnik »Carescape Gateway« ni vključen v ponudbo. Vlagatelj navaja, da gre za tehnične specifikacije, v katere ni dopustno posegati, prav tako pa tudi ni mogoče govoriti o očitni napaki. S tem, ko naročnik sklepa, da ponudbena cena vključuje strežnik »Carescape Gateway«, spreminja voljo izbranega ponudnika.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je za ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da izpolnjuje v razpisni dokumentaciji določene tehnične zahteve in jo posledično označil kot dopustno.

Ravnanje naročnika je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar (med drugim) ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko (med drugim) preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3.

Iz citiranih določil ZJN-3 izhaja, da lahko naročnik naročilo dodeli le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, in da je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe ta, da mora ponudba ustrezati tistim zahtevam naročnika, ki se nanašajo na predmet naročila in jih naročnik določi s tehničnimi specifikacijami. V skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomenijo tehnične zahteve specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom, ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. način delovanja in uporabe, stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila.

Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju določb iz 68. člena ZJN-3, ki predpisujejo, da morajo biti tehnične specifikacije navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da ponudnikom zagotavljajo enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov. Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če s splošnimi zahtevami ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila, pri čemer morajo v tem primeru vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«. Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da blago izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik (deveti odstavek 68. člena ZJN-3).

Na podlagi pregleda dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je predmet tega javnega naročila nabava treh anestezijskih aparatov z monitorji. Tehnične zahteve za predmet naročila je naročnik določil v poglavju »Tehnične specifikacije«. V 7. točki splošnih specifikacij je naročnik zapisal:

»Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika;

Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika (npr. tč.1 pri Tehničnih zahtevah se označi z A.1).«

V točki E) poglavja Tehnične specifikacije je naročnik določil tehnične zahteve za hemodinamsko – nevrološki monitor, pri čemer je v točki 16 zapisal:

»podpira in zagotavlja izmenjavo podatkov direktno ali preko strežnika HL7«.

V zvezi z navedeno tehnično zahtevo je naročnik na portalu javnih naročil dne 9. 5. 2018 od 11:34 uri objavil vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov:

»Naročnika prosimo, da se opredeli katero obliko izmenjave podatkov zahteva, saj sta rešitvi tehnično popolnoma različni. Direktna povezava RS232 ne omogoča prenosa vseh podatkov ki so na voljo na monitorju življenjskih funkcij.

V kolikor želite izmenjavo kompletnih podatkov predlagamo da se dikcija spremeni v: naj ponudba vsebuje strežnik HL7, v kolikor ga ponudnik že nima v ustanovi.«

Na citirano vprašanje je naročnik podal naslednji odgovor:

»Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer strokovno zahtevo pod tč. 16. v okviru tč. E) HEMODINAMSKO- NEVROLOŠKI MONITOR, tako da po novem glasi:

"16. podpira in zagotavlja izmenjavo podatkov preko strežnika HL7 (Naročnik ima v lasti in v uporabi HL7 strežnik proizvajalca Nihon Kohden. Ponudnik lahko, v kolikor mu to dopušča oprema, ki jo ponuja po tem naročilu, zagotovi izmenjavo podatkov preko obstoječega naročnikovega strežnika. V kolikor le-to ni mogoče, pa naj v svojo ponudbo vključi tudi vso potrebno opremo, ki bo omogočila izmenjavo podatkov po HL7 standardu (npr. poseben strežnik,...)«.

Državna revizijska komisija na podlagi preučitve razpisne dokumentacije in pojasnil na portalu javnih naročil ugotavlja, da je naročnik spremenil 16. točko točke E) tehničnih specifikacij za hemodinamsko – nevrološki monitor in da je v okviru spremenjene zahteve od ponudnikov zahteval, da bodisi zagotovijo izmenjavo podatkov preko obstoječega naročnikovega strežnika, če njihova ponujena oprema to omogoča, bodisi v ponudbo vključijo potrebno opremo, ki bo zagotavljala izmenjavo podatkov po HL7 standardu, kot npr. poseben strežnik. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ponudil niti povezave z obstoječim strežnikom niti lastnega HL7 strežnika za izmenjavo podatkov. Izbrani ponudnik in naročnik nasprotno zatrjujeta, da je iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika razvidno, da ta vsebuje tudi lasten strežnik HL7 »Carescape Gateway«. Glede na navedeno je zato treba ugotoviti, da je v predmetnem postopku pravnega varstva med strankami spor glede vprašanja, ali je izbrani ponudnik v ponudbo vključil poseben strežnik HL7, ki zagotavlja izmenjavo podatkov po HL7 standardu, kot je to zahteval naročnik.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da ta vsebuje dokument »Tehnične zahteve«, v katerem so navedene naročnikove tehnične specifikacije za anestezijske aparate z monitorji, izbrani ponudnik pa je pri vsaki zahtevi, kot je bilo to določeno v razpisni dokumentaciji, označil mesto v ponudbeni dokumentaciji, iz katerega je mogoče ugotoviti izpolnjevanje posamezne zahteve. Kot navaja izbrani ponudnik in je razvidno tudi iz njegove ponudbe, je pri 16. točki točke E) tehničnih specifikacij za hemodinamsko – nevrološki monitor vpisal opombo, da je izpolnjevanje te zahteve razvidno iz ponudbenega dokumenta »GE monitor specifications, stran 6 oznaka 16E«. Na 6. strani navedenega dokumenta se nahaja prospekt za »Carescape Monitor B650«, v katerem je izbrani ponudnik označil, da naj bi izpolnjevanje zahteve 16E (torej zahteve iz 16. točke točke E) tehničnih specifikacij za hemodinamsko – nevrološki monitor) izhajalo iz naslednjega opisa ponujenega monitorja:

»Connectivity with the CARESCAPE Gateway enables communications to EMR systems through standard HL7 protocol.«

Čeprav izbrani ponudnik in naročnik zatrjujeta, da je iz tega opisa razvidno, da je izbrani ponudnik v ponudbo vključil tudi strežnik »Carescape Gateway«, je treba pritrditi vlagatelju, ki navaja, da je iz citiranega besedila prospekta za »Carescape Monitor B650« razvidno le, da je tak strežnik potreben za izmenjavo in obdelavo podatkov ponujenega monitorja, ne pa tudi, da ga je izbrani ponudnik vključil v ponudbo. Iz navedbe, da povezljivost ponujenega monitorja s strežnikom »Carescape Gateway« omogoča komunikacijo po standardu HL7, tako ni mogoče sklepati, da je izbrani ponudnik tak strežnik dejansko tudi ponudil. Iz citiranega zapisa bi sicer morda lahko izhajalo izpolnjevanje prvotne tehnične zahteve iz 16. točke točke E) tehničnih specifikacij za hemodinamsko – nevrološki monitor, kot je bila določena pred spremembo (»podpira in zagotavlja izmenjavo podatkov direktno ali preko strežnika HL7«), ne pa tudi izpolnjevanje spremenjene zahteve, v okviru katere je naročnik izrecno zahteval bodisi zagotovitev izmenjave podatkov preko obstoječega naročnikovega strežnika, če ponujena oprema to omogoča (česar niti izbrani ponudnik niti naročnik v predmetnem postopku ne zatrjujeta!), bodisi zagotovitev potrebne opreme oz. strežnika za izmenjavo podatkov po HL7 standardu.

Dejstvo, da izbrani ponudnik v svojo ponudbo ni vključil strežnika »Carescape Gateway«, je toliko bolj razvidno iz njegovega ponudbenega dokumenta »Lasten predračun aparat_00243«, v katerem je specificiral posamezne dele ponujene opreme. V specifikacijo je izbrani ponudnik sicer vključil postavko »Carescape Monitor B650 ATO Model«, nikjer v postavkah pa ni navedel, da ob tem ponuja tudi strežnik »Carescape Gateway«. Četudi naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval predložitve posebne specifikacije opreme, pa ni mogoče spregledati dejstva, da jo je izbrani ponudnik kljub temu predložil in da v njo ni vključil strežnika »Carescape Gateway«. Ob dejstvu, da izbrani ponudnik tudi v tehnični del svoje ponudbe ni predložil tehnične dokumentacije, kot je bilo to izrecno zahtevano v 7. točki splošnih specifikacij (»Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …)«), zato ni mogoče slediti naročniku, ki v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, navaja, da je na podlagi označbe besedila v prospektu za monitor in javno objavljenih podatkov preko spleta »ugotovil, da gre za »server«, torej strežnik«. Izbrani ponudnik trditev o tem, da njegova ponudba vključuje tudi strežnik, utemeljuje izključno z besedilom iz tehničnega prospekta za »Carescape Monitor B650«, v katerem pa je opisana zgolj možnost povezljivosti monitorja po standardu HL7 preko strežnika »Carescape Gateway«, pri čemer iz nobenega dela prospekta ne izhaja, da bi bil strežnik del ponujenega monitorja. Na tej podlagi pa ni mogoče sklepati (zlasti ob upoštevanju odsotnosti navedbe postavke strežnika v dokumentu »Lasten predračun aparat_00243« in odsotnosti izrecno zahtevane tehnične prospektne dokumentacije za strežnik), da je izbrani ponudnik v prospektnem besedilu omenjeni strežnik »Carescape Gateway« dejansko tudi ponudil. Ob tem je treba pritrditi vlagatelju, ki navaja, da je izbrani ponudnik v specifikaciji ponudbe natančno specificiral posamezne elemente ponujene opreme, tudi npr. posamezne kable, ni pa specificiral strežnika, čeprav gre za pomemben del opreme, ki tudi cenovno predstavlja relativno veliko postavko.

Naročnik se v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek, sklicuje tudi na dejstvo, da je izbrani ponudnik v ponudbo predložil podpisano krovno izjavo, s katero je izjavil, da v celoti sprejema pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi daje svojo ponudbo, da soglaša, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila, da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija opozarja, da lahko krovna izjava predstavlja le splošno izjavo ponudnika in ne more nadomestiti natančne specifikacije ponujenega predmeta, ki je eden izmed najpomembnejših delov ponudbe in jo mora ponudnik pripraviti s posebno skrbnostjo, pri tem pa strogo upoštevati zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila bi bilo upoštevanje zgolj krovne izjave izbranega ponudnika tudi v nasprotju z razpisno dokumentacijo, v kateri je naročnik izrecno zahteval, da morajo ponudniki za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika, in da morajo v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve naročnika (7. točka splošnih specifikacij). Izbrani ponudnik spornega strežnika »Carescape Gateway« ni vključil niti v specifikacijo opreme niti ni zanj predložil zahtevane tehnične dokumentacije, temveč se sklicuje le na besedilo iz prospekta za ponujeni monitor, v katerem pa je omenjena le možnost povezljivosti monitorja preko strežnika, na podlagi česar pa ni mogoče sprejeti zaključka, da bi bil strežnik vključen v ponudbo.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika ne daje podlage za ugotovitev, da je slednji v ponudbo vključil strežnik »Carescape Gateway«. Naročnik je zato kršil določbe ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko je za ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da ustreza njegovim potrebam in zahtevam, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter jo ocenil kot dopustno. Ob tem je treba pritrditi vlagatelju, ki navaja, da gre za napako v predmetu naročila oz. za napako v tistem delu ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, ponudbe pa v tem delu, glede na določbo šestega odstavka 89. člena ZJN-3, ni dopustno dopolnjevati ali popravljati, saj takšne napake tudi ni mogoče označiti za očitno.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« št. 16-03/18 z dne 21. 5. 2018.

Državna revizijska komisija naročniku v skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN nalaga, da v primeru, če bo nadaljeval postopek oddaje javnega naročila, pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika upošteva, da njegova ponudbena dokumentacija ne daje podlage za ugotovitev, da je izbrani ponudnik v ponudbo vključil tudi vso potrebno opremo, ki omogoča izmenjavo podatkov po HL7 standardu, in sicer strežnik »Carescape Gateway«.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem postopku pravnega varstva zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju kot potrebne priznala stroške za revizijsko takso, in sicer v višini 2.913,66 EUR. Priznane stroške je naročnik vlagatelju dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 13. 7. 2018


predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
- Dräger Slovenija, servis in prodaja, d. o. o., Nadgoriška cesta 19, 1231 Ljubljana – Črnuče
- Sonar, d. o. o., Cesta na Poljane 24, 1210 Ljubljana – Šentvid
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran