Na vsebino
EN

018-106/2018 Občina Tolmin

Številka: 018-106/2018-4
Datum sprejema: 18. 6. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja komunalne infrastrukture na območju OPPN stanovanjska zazidava Modrej«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika GINEX International, d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Na Trati 11, Ljubljana – Šentvid (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.6.2018

odločila:

1. Postopek revizije oddaje javnega naročila »Gradnja komunalne infrastrukture na območju OPPN stanovanjska zazidava Modrej«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 17.5.2018, se ustavi.

2. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 29.3.2018, pod št. objave JN002113/2018.

Naročnik je dne 7.5.2018 na Portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji naročila, s katero je kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo ponudnika Erik Sever, s.p., Dobravlje 49C, Dobravlje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper izpostavljeno odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 17.5.2018 vložil zahtevek za revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 28.5.2018 opredelil do revizijskih navedb.

Naročnik je s sklepom z dne 8.6.2018 zavrnil zahtevek za revizijo, in vlagatelju naložil povračilo naročnikovih stroškov v predrevizijskem postopku.

Naročnik je z dopisom z dne 11.6.2018 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo z dne 13.6.2018, v kateri je navedel, da umika zahtevek za revizijo v postopku javnega naročanja »Gradnja komunalne infrastrukture na območju OPPN stanovanjska zazidava Modrej«. V izpostavljeni vlogi vlagatelj zahteva tudi povračilo polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice vplačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Naročnik je s sklepom, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, odločil, da mu mora vlagatelj povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 575,58 EUR. Ker pa je (končna) odločitev o stroških odvisna od končne odločitve o zahtevku za revizijo, pri čemer v primeru nadaljevanja postopka pravnega varstva v revizijskem postopku odloča Državna revizijska komisija (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN), ki odloči tudi o stroških postopka, je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru naročnikovo odločitev o stroških štela kot naročnikovo priglasitev svojih stroškov.

Skladno s četrtim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora vlagatelj, če zahtevek za revizijo ni utemeljen ali če vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, naročniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku. Stroški predrevizijskega postopka so tudi izdatki, ki nastanejo med predrevizijskim postopkom ali zaradi tega postopka (prim. drugo alinej prvega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Naročnik uveljavlja stroške izdelave strokovnega mnenja, katerega je pridobil v predrevizijskem postopku. Ob upoštevanju, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjeval, da je izbrani ponudnik nedopustno posegel v popis del, in sicer v postavko pod zap. št. 4 poglavja I Predela, in ob upoštevanju, da je izbrani ponudnik v izjasnitvi zatrjeval, da so izpisani znaki # v navedeni postavki popisa del, ki se nahaja v njegovi ponudbi, posledica uporabe programa Excel 2007, je naročnik, ki po lastnih navedbah z znanjem s področja računalništva in informatike ne razpolaga, pridobil strokovno mnenje. Postavljeni strokovnjak je pojasnil, da se v primeru uporabe programa Excel 2013 v izpostavljeni postavki izpiše besedilo postavke, kot ga je zapisal naročnik v popisu del, v primeru uporabe programa Excel 2007, pa se v izpostavljeni postavki izpišejo znaki #. Naročnik je upoštevajoč izpostavljeno strokovno mnenje zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

V obravnavanem primeru so priglašeni stroški sicer nastali med predrevizijskim postopkom, vendar pa po presoji Državne revizijske komisije izpostavljeni stroški niso bili potrebni za predrevizijski postopek. Naročnik je namreč šele na podlagi ugotovitve, da izbrani ponudnik ni spreminjal popisa del, ker so znaki # v ponudbi izbranega ponudnika posledica uporabe programa Excel 2007, lahko sprejel zaključek o dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika in posledično izbranemu ponudniku oddal predmetno naročilo. Stroški za postavitev strokovnjaka s področja računalništva in informatike, ki je pojasnil, kaj je posledica znakov #, izpisanih v ponudbi izbranega ponudnika, so zato stroški, ki so bili potrebni v postopku oddaje javnega naročila. Če naročnik z zahtevanim znanjem ne razpolaga, bi bili stroški za izdelavo strokovnega mnenja potrebni pred sprejemom odločitve o oddaji naročila in posledično pred začetkom zadevnega postopka pravnega varstva.

Ker je naročnik (v primeru umika zahtevka za revizijo) upravičen le do povračila potrebnih stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in ker priglašeni stroški za izdelavo strokovnega mnenja niso bili potrebni za postopek pravnega varstva (pač pa bi bili, če naročnik z zahtevanim znanjem ne razpolaga, potrebni v postopku oddaje javnega naročila), naročnik do povrnitve priglašenih stroškov ni upravičen. Državna revizijska komisija je zato naročnikovo zahtevo zavrnila (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 18.6.2018


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
– Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin,
– odvetnik mag. Franci Kodela, Na Trati 11, 1210 Ljubljana – Šentvid,
– Erik Sever, s.p., Dobravlje 49C, 5263 Dobravlje,
– Kolektor CPG, d.o.o., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
– finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran