Na vsebino
EN

018-092/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-092/2018-4
Datum sprejema: 25. 5. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Ureditev problematike izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi – klasifikacijska številka 17 05 03* – na tovornem delu železniške postaje Celje«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 5. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Ureditev problematike izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi – klasifikacijska številka 17 05 03* – na tovornem delu železniške postaje Celje«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 26. 4. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12. 12. 2017 na portalu javnih naročil pod številko JN010159/2017-B01 objavil obvestilo o javnem naročilu »Ureditev problematike izkopanega materiala, ki vsebuje nevarne snovi – klasifikacijska številka 17 05 03* – na tovornem delu železniške postaje Celje«, ki je bilo dne 13. 12. 2017 pod številko 2017/S 239-496389 objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije. Omenjeno javno naročilo je naročnik oddajal po odprtem postopku.

Naročnik, ki je v konkretnem postopku javnega naročanja prejel štiri pravočasne ponudbe, je dne 16. 4. 2018 na portalu javnih naročil pod številko JN010159/2017-ODL01 objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, številka 43001-393/2017/40 z dne 11. 4. 2018. Iz omenjenega dokumenta izhaja, da je naročnik javno naročilo oddal ponudniku Stonex, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 26. 4. 2018, v katerem je predlagal razveljavitev omenjene odločitve, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je dne 15. 5. 2018 izdal dokument »Odločitev o zahtevku za revizijo«, številka 43001-393/2017/49, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Kot je razvidno iz priložene poštne povratnice, je bila omenjena odločitev o zahtevku za revizijo vlagatelju vročena dne 17. 5. 2018.

Državna revizijska komisija je dne 24. 5. 2018 prejela naročnikovo vlogo z dne 22. 5. 2018, s katero ji je naročnik odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 22. 5. 2018 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z istega dne, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo z dne 26. 4. 2018 umika, zahteva pa tudi vračilo polovice plačane takse. Kot je razvidno iz dohodnega žiga na vlogi, je Državna revizijska komisija omenjeno vlagateljevo vlogo prejela dne 23. 5. 2018.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 25. 5. 2018

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- VOC Celje, d.d., Lava 42, 3000 Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Stonex, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur,
- SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana,
- Saubermacher Slovenija, d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran