Na vsebino
EN

018-039/2018 Vodovod - Kanalizacija javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-039/2018-3
Datum sprejema: 1. 3. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava volumetričnih vodomerov DN 20« in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil ponudnik MEB, d.o.o., Na Jelovcu 33, 2354 Brestanica, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 1.3.2018

odločila:

1. Pritožba se zavrne.

2. Zahteva za povrnitev stroškov pritožbenega postopka se zavrne

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu dne 4.12.2017 objavil na Portalu javnih naročil pod številko objave JN009989/2017-W01. Dne 18.1.2018 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 3300-0005/2017-11, s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku Servis Vodomerov Boštjan Podrepšek s.p., Obrtniška cesta 6, 3220 Štore (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) ter jo še istega dne objavil na Portalu javnih naročil. Dne 24.1.2018 je naročnik na Portalu javnih naročil objavil odločitev št. 3300-0005/2017-16 z dne 24.1.2018, s katero je na podlagi pisnega Ugovora vlagatelja z dne 23.1.2018 in z namenom odprave morebitne nezakonitosti v postopku skladno s šestim odstavkom 90. člena ZPVPJN razveljavil odločitev št. 3300-0005/2017-11 z dne 18.1.2018. Dne 26.1.2018 je naročnik na Portalu javnih naročil objavil odločitev št. 3300-0005/2017-20 z dne 26.1.2017, s katero je predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je na podlagi petega odstavka 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3) izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi njegove ponudbe ter da je slednji v roku ponudbo ustrezno dopolnil s predložitvijo manjkajočega potrdila o plačilni sposobnosti.
Vlagatelj je z vlogo z dne 2.2.2018 vložil zahtevek za revizijo zoper Odločitev naročnika o oddaji javnega naročila št. 3300-0005/2017-11 z dne 18.1.2018. V zahtevku navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna oz. napačna in da bi jo moral naročnik v skladu z 89. členom ZJN-3 izločiti. Vlagatelj navaja, da iz je Obrazca 9 v ponudbi izbranega ponudnika razvidno, da bo celotno javno naročilo izvedel vlagateljev podizvajalec, kar je nedopustno. Navedenega po vlagateljevem mnenju ne spremeni niti dodatno pojasnilo, ki ga je dne 10.1.2018 posredoval izbrani ponudnik, in sicer, da bo kot dobavitelj in izdajatelj računa navedeno podjetje izbranega ponudnika. Vlagatelj predlaga, da se zahtevku ugodi tako, da se Odločitev naročnika o oddaji javnega naročila št. 3300-0005/2017-11 z dne 18.1.2018 nadomesti z novo odločitvijo na način, da se predmetno javno naročilo odda vlagatelju, podrejeno pa, da se razveljavi Odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, št. 3300-0005/2017-11 z dne 18.1.2018. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov po predloženem stroškovniku.
Naročnik je dne 7.2.2018 sprejel sklep št. 3300-0005/2017-21, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. V obrazložitvi naročnik navaja, da je z odločitvijo št. 3300-0005/2017-16 z dne 24.1.2018 (istega dne objavljeno na Portalu javnih naročil) skladno s šestim odstavkom 90. člena ZPVPJN razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila št. 3300-0005/2017-11 z dne 18.1.2018. Navaja še, da je v nadaljevanju postopka sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila, št. 3300-0005/2017-20 z dne 26.1.2017, ter jo istega dne objavil na Portalu javnih naročil. Naročnik dalje navaja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo poslal priporočeno po pošti dne 2.2.2018 ter da je rok za vložitev zahtevka zoper napadeno odločitev št. 3300-0005/2017-11 z dne 18.1.2018 potekel v petih dneh, in sicer dne 25.1.2018.
Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj pravočasno vložil pritožbo. V njej uvodoma opisuje potek postopka sprejemanja odločitev ter zaključuje, da je bila nova naročnikova odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (odločitev št. 3300-0005/2017-20 z dne 26.1.2017) objavljena na Portalu javnih naročil dne 26.1.2018, kar pomeni, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno s 25. členom ZPVPJN, iztekel dne 2.2.2018 in je bil torej zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Zahtevek za revizijo vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa 15. člen ZPVPJN, vendar je bil pri navedbi datuma izpodbijane odločitve pomotoma prepisan datum iz prvotne identične odločitve naročnika z dne 18.2.2018, ki dne 2.2.2018 ni več obstajala. Iz tega po vlagateljevem mnenju povsem jasno izhaja, da gre za očitno pisno pomoto pri pisanju zahtevka za revizijo, ki ni relevantna, saj je zahtevek za revizijo vložen zoper aktualno odločitev o oddaji naročila, na 2. strani zahtevka pa je tudi izrecno navedeno, da je bila odločitev objavljena dne 26.1.2018. Naročnikova odločitev je nerazumna in ne vzdrži resne presoje, saj so očitne tipkarske napake pogoste in vsebinsko niso relevantne ter jih odločujoči organ lahko kadarkoli popravi (npr. sodba Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 438/2010), enako pa velja v skladu z uveljavljeno sodno prakso za stranke (npr. sodba Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 538/2017). V obravnavanem primeru je po vlagateljevem mnenju popolnoma jasno, da je zahtevek vložen zoper obstoječo odločitev o oddaji javnega naročila z dne 26.1.2018 in bi ga moral naročnik upoštevati kot pravočasnega. Celo v primeru, če bi menil, da vloga ne vsebuje vseh ustreznih sestavin ali da je nerazumljiva, je ne bi smel takoj zavreči, ampak bi moral v skladu s 26. členom ZPVPJN oziroma 108. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s 13. členom ZPVPJN zahtevati njen popravek ali dopolnitev. Ob navedenem vlagatelj predlaga, da se pritožbi ugodi tako, da se sklep o zavrženju zahtevka za revizijo razveljavi ter naročnika pozove, da o zahtevku odloči skladno s prvim odstavkom ZPVPJN, vlagatelju pa povrne pritožbene stroške po predloženem stroškovniku.
Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo št. 3300-0005/2017-23 z dne 16.2.2018 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.
Državna revizijska komisija po proučitvi pritožbe in predložene dokumentacije ugotavlja, da je pritožba vlagatelja neutemeljena, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Ravnanje naročnika po prejemu zahtevka za revizijo je urejeno v III. poglavju ZPVPJN (24. do 29. člen). Po prejemu zahtevka za revizijo mora naročnik najprej opraviti predhodni formalni preizkus vlagateljeve vloge z namenom ugotovitve, ali so izpolnjene vse procesne predpostavke za uvedbo predrevizijskega postopka (26. člen). Preizkusiti mora torej, ali so podane procesne predpostavke, to je okoliščine ali lastnosti, od katerih obstoja ali neobstoja je odvisna dopustnost začetka (pred)revizijskega postopka, razpravljanje v tem postopku in izdaja meritorne odločbe. Če so te predpostavke izpolnjene, mora naročnik zahtevek za revizijo sprejeti v meritorno obravnavo.
V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker naj bi bil ta po njegovem mnenju vložen prepozno.
Pravočasnost zahtevka za revizijo je treba presojati na podlagi pravil iz 25. člena ZPVPJN (Roki za vložitev zahtevka za revizijo), ki v petem odstavku določa, da je v okoliščinah, ko se v primeru postopka naročila male vrednosti ali postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Ob tem je treba upoštevati pravilo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 (Sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje kandidatov in ponudnikov), ki določa, da naročnik o vseh odločitvah v skladu s tem členom obvesti ponudnike in kandidate na način, da podpisano odločitev iz tega člena objavi na Portalu javnih naročil (naročnik mora svojo odločitev obrazložiti v skladu z določbami tega člena), pri čemer se odločitev šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.
Kot je razvidno iz predložene spisovne dokumentacije in vpogleda v dosje javnega naročila 009989/2017, je v obravnavanem primeru naročnik na Portalu javnih naročil objavil tri »odločitve o oddaji oz. neoddaji javnega naročila«, in sicer:
- dne 18.1.2018 odločitev št. 3300-0005/2017-11 z dne 18.1.2018,
- dne 24.1.2018 odločitev št. 3300-0005/2017-16 z dne 24.1.2018 in
- dne 26.1.2018 odločitev št. 3300-0005/2017-20 z dne 26.1.2018.
Iz vlagateljevega zahtevka za revizijo izhaja, da je le-ta vložen zoper odločitev št. 3300-0005/2017-11 z dne 18.1.2018. Tako je namreč zapisano na vseh mestih, kjer se navaja oznaka izpodbijane naročnikove odločitve, in sicer: (prvič) ob navedbi odločitve, zoper katero je zahtevek za revizijo vložen, (drugič) v uvodu besedila, (tretjič) ob navajanju okoliščin, na podlagi katerih vlagatelj utemeljuje dopustnost zahtevka za revizijo, (četrtič) v primarnem in (petič) podrednem pravnovarstvenem predlogu. Vlagatelj nikjer v zahtevku za revizijo ne navaja oznake katerekoli druge naročnikove odločitve, navaja le datum (26.1.2018), ko naj bi bila odločitev (katere oznake sicer ne navede) objavljena. Ob vsem navedenem je naročnik tudi po presoji Državne revizijske komisije upravičeno presodil, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil zoper odločitev, ki jo je vlagatelj z navedbo opravilne številke in datuma označil v zahtevku za revizijo. Ob upoštevanju fikcije o vročitvi iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3, je treba v obravnavanem primeru pet-dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo šteti od dneva, ko je bila izpodbijana odločitev naročnika objavljena na Portalu javnih naročil, tj. od dne 18.1.2018 (peti odstavek 25. člena ZPVPJN v povezavi z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3). V skladu s pravili o štetju rokov se je rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper izpodbijano odločitev iztekel dne 25.1.2018. Ob navedenem je treba naročniku pritrditi v tem, da je vlagateljev zahtevek za revizijo vložen prepozno.
Vlagateljevim zatrjevanjem o tem, da bi moral naročnik oznako naročnikove odločitve, ki se izpodbija z zahtevkom za revizijo, obravnavati kot »očitno pisno pomoto pri pisanju zahtevka za revizijo« ter da so »tipkarske napake pogoste in vsebinsko niso relevantne« po presoji Državne revizijske komisije ni mogoče pritrditi.
Najprej treba je upoštevati, da se (za razliko od sodnega postopka) v postopku oddaje javnega naročila odločitve naročnika sprejemajo v različnih fazah vodenja postopka, pri čemer je glede na fazo posameznega postopka oddaje javnega naročila zahtevek za revizijo mogoče vložiti bodisi zoper razpisno dokumentacijo ali zoper odločitev o oddaji javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zato ZPVPJN v 3. točki prvega odstavka 15. člena (Obvezne sestavine zahtevka za revizijo) določa, da je ena od obveznih sestavin, ki jih mora vsebovati zahtevek za revizijo, tudi »oznaka javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti« (pri čemer se »oznaka javnega naročila« nanaša na zahtevek za revizijo, ki je vložen zoper razpisno dokumentacijo, »oznaka odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti« pa na zahtevek, ki je vložen zoper naročnikovo odločitev, sprejeto ob zaključku postopke oddaje javnega naročila). Zahteva po navedbi (odvisno od faze postopka) oznake naročila ali oznake odločitve naročnika nakazuje na pomen pravilne identifikacije ravnanja naročnika, zoper katero je uperjen zahtevek za revizijo, to pa posledično od vlagateljev terja ustrezno stopnjo skrbnosti pri pripravi vloge (V obravnavanem primeru je vlagatelj zastopan po odvetniku, ki je, za razliko od prava neuke stranke, pri vseh dejanjih postopka, torej tudi pri sestavi zahtevka za revizijo, dolžan ravnati s skrbnostjo, ki se zahteva od strokovnjaka – prim. npr. Upravno sodišče RS, sodba U 200/2001).
Dalje je treba upoštevati, da se očitne pisne napake lahko nanašajo le na »tehniko pisne redakcije« oziroma na napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote in pomanjkljivosti glede oblike (prim. npr. GV, Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 3. knjiga, str. 199) ter da je napaka »očitna« le, če jo je mogoče ugotoviti neposredno, ne pa tudi v primeru, ko jo je mogoče ugotoviti šele s preverjanjem pravilnosti dejanskega stanja (prim. npr. Upravno sodišče RS, sodba I U 926/2014). V obravnavanem primeru je edina oznaka naročnikove odločitve, ki jo vlagatelj izpodbija v zahtevku za revizijo, v celotnem besedilu njegove vloge z dne 2.2.2018, oznaka odločitve naročnika o oddaji javnega naročila št. 3300-0005/2017-11 z dne 18.1.2018 (pri tem pa tudi iz vsebine vloge ni mogoče brez slehernega dvoma razbrati, da se zahtevek za revizijo ne nanaša na omenjeno odločitev). Ponavljajočega se zapisa (edine) oznake izpodbijane odločitve o oddaji javnega naročila v zahtevku za revizijo pa po presoji Državne revizijske komisije ni mogoče obravnavati kot »očitno« (prima facie) napako, napačno poimenovanje vloge ali drugo pisno pomoto oziroma pomanjkljivost vloge, ob kateri bi bilo mogoče takšno vlogo obravnavati drugače, kot zahtevek za revizijo zoper tisto naročnikovo odločitev, ki je v njej navedena. V takšnem primeru vlagatelja tudi ni mogoče pozivati na dopolnitev vloge na podlagi četrtega odstavka 26. oziroma 31. člena ZPVPJN ali njen popravek oziroma dopolnitev na podlagi 108. člena ZPP v povezavi s 13. členom ZPVPJN, saj v takšnem primeru ne gre ne za zahtevek za revizijo, ki »ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in manjkajoče sestavine niso razvidne iz vsebine dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila«, niti za vlogo, ki je »nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala«.
Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen, zato pritožba zoper to naročnikovo odločitev ni utemeljena in jo je treba zavrniti (prvi odstavek 55. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Zaradi neuspeha s pritožbo je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevo za povrnitev stroškov pritožbenega postopka, kot so bili priglašeni v pritožbi (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.V Ljubljani, dne 1.3.2018

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
- Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Maribor
- Servis Vodomerov Boštjan Podrepšek s.p., Obrtniška cesta 6, 3220 Štore
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve


Natisni stran