Na vsebino
EN

018-238/2017 Pošta Slovenije, d.o.o.

Številka: 018-238/2017-7
Datum sprejema: 8. 12. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje javnega naročila »Čiščenje poslovnih prostorov PS - ponovitev« (v sklopu številka 4 »PE Koper za območja« in v sklopu številka 5 »PE Ljubljana za območja«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj EES SISTEMI, d. o. o., Ameriška ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Barjanska cesta 3, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika POŠTA SLOVENIJE, d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 12. 2017

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 19. 10. 2017, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV ŠT. 0030/2017/0030/JNS/6«, številka 6/22-30, z dne 3. 10. 2017, v sklopu številka 4 »PE Koper za območja« in v sklopu številka 5 »PE Ljubljana za območja«.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 3.702,34 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne

3. Zahteva ponudnika Metrodom, d. o. o., za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13. 7. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »za izbiro izvajalca (dobavitelja) "Čiščenje poslovnih prostorov Pošte Slovenije ponovitev", za dobo 4 let« (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu po postopku s pogajanji z objavo (z namenom sklenitve okvirnega sporazuma) je bilo dne 18. 7. 2017 (s številko objave JN006883/2017-E01) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19. 7. 2017 pa (s številko dokumenta 279762) v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2017/S 136.

Naročnik je dne 3. 10. 2017 sprejel dokument »ODLOČITEV ŠT. 0030/2017/0030/JNS/6«, številka 6/22-30 (v nadaljevanju: odločitev številka 6/22-30), iz katere izhaja, da bo okvirni sporazum v sklopu številka 4 »PE Koper za območja« (v nadaljevanju: sklop številka 4) in v sklopu številka 5 »PE Ljubljana za območja« (v nadaljevanju: sklop številka 5) sklenil tako z vlagateljem kot s ponudnikom »Metrodom d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana« (v nadaljevanju: ponudnik Metrodom, d. o. o.).

Odločitev številka 6/22-30 je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN006883/2017-ODL01) objavljena dne 9. 10. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 19. 10. 2017 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 19. 10. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V njem zatrjuje »[n]edovoljeno oddajanje celotnega javnega naročila v podizvajanje«, neizpolnjevanje »zahtevanih pogojev« glede kadrov (strokovne sposobnosti) in referenc (tehnične sposobnosti). V posledici vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev številka 6/22-30 »v delu, ki se nanaša na Sklop 4 in Sklop 5« ter »odpravi oziroma razveljavi vsa dejanja, ki jih je naročnik opravil v zvezi z omenjenim postopkom oddaje javnega naročila«. Vlagatelj obenem zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka.

Ponudnik Metrodom, d. o. o., je kopijo vlagateljevega zahtevka za revizijo (glej prvi odstavek 27. člena ZPVPJN) prejel dne 24. 10. 2017, dne 27. 10. 2017 pa je na pošto priporočeno oddal »IZJASNITEV IZBRANEGA PONUDNIKA«, z dne 27. 10. 2017 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Ponudnik Metrodom, d. o. o., ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana, v njej zatrjuje, da »je stališče vlagatelja, da sme ponudnik oddati zgolj del predmeta javnega naročila v podizvajanje, v popolnem nasprotju s pravili ZJN-3, prakso DKOM, pravili obligacijskega prava in sodno prakso, ter tudi prakso Sodišča EU«, obenem pa kot neutemeljena označuje zatrjevanja vlagatelja, da v ponudbi ni izkazal izpolnjevanja »zahtevanih pogojev« glede kadrov (strokovne sposobnosti) in referenc (tehnične sposobnosti).

Naročnik je dne 13. 11. 2017 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo »v delu, ki se nanaša na sklop 4 in sklop 5«, v celoti zavrnil, kot neutemeljeno pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V njej naročnik meni, da je ponudba ponudnika Metrodom, d. o. o., dopustna, prepričan pa je tudi, da »omejevanje % sodelovanja podizvajalca s strani naročnika ne bi bilo dopustno, saj ZJN-3 ne določa omejitev najvišjega dopustnega deleža sodelovanja podizvajalcev pri izvedbi naročila«. Naročnik zavrača tudi zatrjevanja vlagatelja, da ponudnik Metrodom, d. o. o., v svoji ponudbi ni izkazal izpolnjevanja »zahtevanih pogojev« glede kadrov (strokovne sposobnosti) in referenc (tehnične sposobnosti).

Naročnik je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 14. 11. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 20. 11. 2017 prejela vlagateljevo »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 17. 11. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri se vlagatelj opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, pri čemer »v celoti nasprotuje naročnikovim navedbam« v njej ter »vztraja pri svojem zahtevku za revizijo«.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in ponudnika Metrodom, d. o. o., pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga zoper odločitev številka 6/22-30 v »delu, ki se nanaša na Sklop 4 in Sklop 5« (strani 1 in 2 zahtevka za revizijo), sklopi številka »2, 3, 6, 8 in 9« (ter ostali sklopi) »pa niso predmet« […] »revizijskega zahtevka« (tretji odstavek na strani 3 zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je bila vlagateljeva ponudba v sklopih številka 4 in 5 »po pogajanjih 2 krog« uvrščena na drugo mesto, takoj za (prvouvrščeno) ponudbo ponudnika Metrodom, d. o. o..

Upoštevaje ti uvodni ugotovitvi je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da »bi morala biti ponudba družbe METRODOM d.o.o. izključena kot nedopustna« (četrti odstavek na strani 3, primerljivo pa tudi drugi odstavek IV. naslova na strani 4), kot prvi razlog za takšen zaključek pa izpostavlja »[n]edovoljeno oddajanje celotnega javnega naročila v podizvajanje« (1. točka V. naslova na strani 4).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v Razpisni dokumentaciji tega javnega naročila, številka 0030/2017/0030/JNS/6 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), zapisal, da »vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo« (prvi odstavek Povabila k oddaji ponudbe), ponudbe pa so morale biti »v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu« (četrti odstavek Povabila k oddaji ponudbe). Iz razpisne dokumentacije nadalje izhaja, da »[p]onudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje«, če bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, pa mora v skladu s 94. členom ZJN-3 v ponudbi (med drugim) navesti »vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje« (poglavje »1.5 Podizvajalci«). V situaciji, v kateri »ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci«, je moral »predložiti dokumentacijo v skladu s poglavjem 1.5« […] »dokumentacije (ESPD obrazec za vsakega podizvajalca)« (pogoj P9 poglavja »2. POGOJI ZA UDELEŽBO« razpisne dokumentacije).

V razpisni dokumentaciji je naročnik še določil, da se ponudba »sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te« (poglavje »3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE« razpisne dokumentacije), med drugim tudi »izpolni, podpiše in žigosa obrazec - »Podatki o podizvajalcu«(v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem) obrazec št. 4« (9. točka drugega odstavka poglavja »3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE« razpisne dokumentacije).

V posledici predstavljenih dejstev in ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je zahtevek za revizijo vložen po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ter po prejemu odločitve številka 6/22-30 (in se ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo – glej prvi odstavek 25. člena ZPVPJN). Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v številnih svojih odločitvah pa po poteku roka, določenega za predložitev ponudb (in po prejemu odločitve številka 6/22-30), vsebinska presoja določb oziroma zahtev razpisne dokumentacije ni več dopustna (primerjaj četrti odstavek 25. člena ZPVPJN), zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje zahteve naročnika na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Glede na navedeno niso pravno relevantna zatrjevanja vlagatelja v točki »1.2. zakonski okvir in njegova razlaga« na straneh 5 in 6 (razen zadnje povedi četrtega odstavka na strani 6) zahtevka za revizijo, iz istega razloga pa niso pravno relevantna niti zatrjevanja ponudnika Metrodom, d. o. o., da »je stališče vlagatelja, da sme ponudnik oddati zgolj del predmeta javnega naročila v podizvajanje, v popolnem nasprotju s pravili ZJN-3, prakso DKOM, pravili obligacijskega prava in sodno prakso, ter tudi prakso Sodišča EU« (tretji odstavek točke 2 na strani 2 izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, v povezavi s točkami od 3 do 11). Omenjena zatrjevanja ponudnika Metrodom, d. o. o., bi bila pravno relevantna lahko zgolj v primeru, če bi bil zahtevek za revizijo vložen zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (ob upoštevanju prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, v povezavi s petim odstavkom 5. člena ZPVPJN in drugim odstavkom 14. člena ZPVPJN). Vsebinsko enako velja za zatrjevanja naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi in tretji odstavek 1. točke I. poglavja na strani 2).

V razpisni dokumentaciji naročnik pomena uporabljenega pojma »del« (javnega naročila) ni izrecno pojasnil, vendar pa je določba razpisne dokumentacije, po kateri »[p]onudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje« (poglavje »1.5 Podizvajalci«), vseeno jasna: ponudnik lahko v podizvajanje oddal le del javnega naročila, ne pa javnega naročila v celoti. Beseda »del« namreč ne pomeni celote, temveč to, kar nastane z delitvijo celote, oziroma to, kar z drugimi sestavinami tvori celoto in ima navadno samostojno nalogo (glej Slovar slovenskega knjižnega jezika – izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, založila DZS, d. d., Ljubljana 1997). Zato ni upravičena drugačna razlaga naročnika (drugi odstavek 1. točke I. poglavja na strani 2 odločitve o zahtevku za revizijo), v predstavljenem smislu pa tudi ni upravičeno zatrjevanje ponudnika Metrodom, d. o. o., da naročnik »v konkretnem razpisu ni postavil zahteve, da bi moral določene naloge opraviti ponudnik sam, zato je brez dvoma potrebno sklepati, da je naročnik dopustil, da se predmet« (tega) »javnega naročila odda v podizvajanje« (drugi odstavek točke 3 na strani 4 izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, v povezavi s prvo povedjo drugega odstavka in tretjim odstavkom na strani 5 iste izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo).

Ob proučitvi ponudbe ponudnika Metrodom, d. o. o., je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz ESPD obrazca gospodarskega subjekta Metrodom, d. o. o., izhaja, da namerava oddati v podizvajanje podizvajalcu S, d. o. o. (firmo na prvo črko okrajšala Državna revizijska komisija), 100 % predmeta zadevnega javnega naročila (»Del IV: Pogoji za sodelovanje«, oddelek »C: Tehnična in strokovna sposobnost«, rubrika »Delež podizvajanja«) v sklopih, glede katerih je predložena ponudba. Po drugi strani pa iz ESPD obrazca podizvajalca S, d. o. o., izhaja, da se na zadevno javno naročilo prijavlja »z nosilcem Metrodom, d.o.o.« (»Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta«, oddelek »A: Informacije o gospodarskem subjektu«, alinea a, v povezavi z alineo b). V posledici so v predstavljenem smislu upravičena vsebinsko primerljiva zatrjevanja vlagatelja v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 4, prvi in drugi odstavek na strani 5 ter zadnja poved četrtega odstavka na strani 6), upravičena pa so tudi zatrjevanja vlagatelja, da »iz izpolnjenega obrazca ESPD družbe METRODOM d.o.o.(del II: Informacije glede gospodarskega subjekta, poglavje C) izhaja, da« […] »za predmetno javno naročilo uporablja zmogljivosti drugih subjektov. Hkrati družba METRODOM d.o.o. v obrazcu navaja, da dela javnega naročila ne namerava oddati v podizvajanje tretjim osebam v smislu določbe 94. člena ZJN-3 (II: Informacije glede gospodarskega subjekta, poglavje D« (drugi odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo). Podatek o tem, da bo podizvajalec S, d. o. o., izvedel vsa dela predmeta javnega naročila v sklopih, glede katerih je predložena ponudba, le dodatno potrjuje vsebina izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca 4, ki se nahaja v ponudbi ponudnika Metrodom, d. o. o., saj je v njem med drugim zapisano tudi: »Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec _Storitve čiščenja kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji (Sklop 1-9 s pripadajočimi podsklopi)«, »Predmet del, ki jih izvede podizvajalec _Storitve čiščenja v celoti kot predvidene v razpisni dokumentaciji«, oziroma, »Količina del podizvajalca _Sklop 1,2,3,4,5,6,7,8,9 v celoti s pripadajočimi podsklopi kot opredeljena v razpisni dokumentaciji«. V predstavljenem smislu so tako upravičena vsebinsko primerljiva zatrjevanja vlagatelja v zahtevku za revizijo (četrti odstavek na strani 5).

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da ponudba ponudnika Metrodom, d. o. o., ne izpolnjuje zahteve prve povedi poglavja »1.5 Podizvajalci« razpisne dokumentacije, po kateri ponudnik lahko v podizvajanje odda le del javnega naročila, ne pa celotnega javnega naročila (ponudba ponudnika Metrodom, d. o. o., je predložena za vse sklope). Iz ponudbe ponudnika Metrodom, d. o. o., namreč jasno izhaja, da namerava oddati podizvajalcu S, d. o. o., v podizvajanje 100 % predmeta zadevnega javnega naročila (torej javno naročilo v sklopih, v katerih je predložena ponudba, v celoti). Enak zaključek izpostavljajo vlagatelj (na več mestih 1. točke V. naslova na straneh od 4 do 7), kot tudi ponudnik Metrodom, d. o. o. (po vsebini na več mestih izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, zlasti še v četrtem odstavku na strani 8 in v prvem odstavku točke 12 na strani 10), in naročnik (drugi in tretji odstavek 1. točke I. poglavja na strani 2 odločitve o zahtevku za revizijo).

Ob upoštevanju vseh doslej predstavljenih dejstev in zaključkov Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo dokazal, da je naročnik s tem, ko je ponudbo ponudnika Metrodom, d. o. o., označil za dopustno, kršil alineo a) osmega odstavka 89. člena ZJN-3, v povezavi z alineo a) prvega odstavka 89. člena ZJN-3 in 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Ponudba, ki ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je namreč nedopustna, naročnik pa jo mora kot tako izključiti. Naročnik je s tem, ko je ponudbo ponudnika Metrodom, d. o. o., označil za dopustno, kršil tudi četrti odstavek Povabila k oddaji ponudbe, po katerem so morale biti ponudbe »v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu«, ter prvo poved poglavja »1.5 Podizvajalci«, po kateri lahko ponudnik v podizvajanje odda (le) del javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v posledici dosedanje obrazložitve tega sklepa zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu »ODLOČITEV ŠT. 0030/2017/0030/JNS/6«, številka 6/22-30, z dne 3. 10. 2017, v sklopu številka 4 »PE Koper za območja« in v sklopu številka 5 »PE Ljubljana za območja«.

Državna revizijska komisija (tudi ob upoštevanju načela hitrosti in učinkovitosti – 9. člen ZPVPJN) v nadaljevanju ni odločala o tem, ali je naročnik kršil določbe ZJN-3 še iz katerega od ostalih razlogov, ki jih v zahtevku za revizijo (v tretjem odstavku na strani 7 in na straneh od 8 do 10) zatrjuje vlagatelj, saj vsebinska presoja zahtevka za revizijo v teh delih v ničemer ne bi več vplivala na odločitev Državne revizijske komisije (iz izreka predmetnega sklepa) in na vlagateljev pravni položaj.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopih številka 4 in 5, v katerih je bil postopek javnega naročanja razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila v sklopih številka 4 in 5 sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

Čeprav to, kar je navedeno v zadevnem odstavku, v ničemer ne vpliva na predmetno odločitev Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija pripominja, da bi bilo v okoliščinah konkretnega dejanskega stanja, v katerih je
– gospodarski subjekt V, d. o. o. (firmo na prvo črko okrajšala Državna revizijska komisija; v nadaljevanju: gospodarski subjekt V, d. o. o.), v predhodnem postopku javnega naročanja kot ponudnik predložil ponudbo
– naročnik v predhodnem postopku javnega naročanja za predmet »Čiščenje poslovnih prostorov Pošte Slovenije« (številka javnega naročila 0009/2017/0009/JNS/6) dne 12. 6. 2017 sprejel »ODLOČITEV ŠT. 0009/2017/0009/JNS/6«, v kateri je bilo ugotovljeno (med drugim), da ponudnik V, d. o. o., ne »izpolnjuje pogoja«, […] »saj na dan oddaje ponudb 3. 4. 2017 nima poravnanih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo«
– z dnem 10. 5. 2017 (kot datumom vpisa subjekta), torej v času, ki vključuje tudi preverjanje razlogov za izključitev (75. člen ZJN-3), ter pred sprejemom odločitve, navedene v prejšnji alinei tega odstavka, v sodni register vpisan gospodarski subjekt Metrodom, d. o. o., katerega direktorica je (kot se zdi) ista fizična oseba, torej fizična oseba, ki je direktorica gospodarskega subjekta V, d. o. o., z datumom podelitve pooblastila dne 15. 6. 2017 (torej tri dni po sprejemu odločitve, navedene v prejšnji alinei tega odstavka),
– datum podelitve pooblastila direktorici gospodarskega subjekta Metrodom, d. o. o. (to je 15. 6. 2017), obenem tudi datum sklepa o spremembi družbene pogodbe / statuta gospodarskega subjekta Metrodom, d. o. o.
– gospodarski subjekt V, d. o. o., tudi edini (torej 100 %) družbenik gospodarskega subjekta Metrodom, d. o. o., z datumom vstopa dne 15. 6. 2017 (torej tri dni po sprejemu odločitve, navedene v drugi alinei tega odstavka),
– upravičeno zatrjevanje vlagatelja, da je vsa »zahtevana dokazila za izpolnjevanje« ključnih »pogojev« v postopku oddaje tega javnega naročila »predložila zgolj družba« S, d. o. o. (peti odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo), vključno (in celo) z bančno garancijo za resnost ponudbe
– ponudnik Metrodom, d. o. o., nameraval oddati podizvajalcu S, d. o. o., v podizvajanje 100 % predmeta zadevnega javnega naročila v sklopih, glede katerih je predložena ponudba,
mogoče upravičeno šteti, da bi šlo (lahko) za obid nekaterih določb pozitivne zakonodaje, tudi nekaterih določb ZJN-3. Namen ZJN-3 (tudi upoštevaje 94. člen, v povezavi s 75. členom) namreč ni v tem, da bi ponudniki v predstavljenih okoliščinah dejanskega stanja v postopku oddaje javnega naročila predložili ponudbo v vsebini, kot jo je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila predložil ponudnik Metrodom, d. o. o..

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva, da mu naročnik povrne strošek »sestava zahtevka za revizijo (tar. št. 40 Odv. tarife)« v višini 3.000 točk, »materialni stroški (11. člen Odv. tarife)« v višini 2 %, oboje povečano za »22% DDV«, pa tudi »taksi v znesku 4.566,99 EUR in 11.453,60 EUR«, v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo pa zahteva, da mu naročnik povrne še stroška »opredelitev do navedb naročnika (tar. št. 40/2 Odv. tarife)« v višini 1.500 točk in »materialni stroški (11. člen Odv. tarife)« v višini 2 %, oboje povečano za »22% DDV«. Povračilo stroškov vlagatelj zahteva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje predvsem 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
– strošek plačane takse za postopek pravnega varstva v znesku 2.000,00 EUR (za vsak sklop po 1.000,00 EUR),
– strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 1.377,00 EUR (3.000 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa),
– izdatke za zahtevek za revizijo v pavšalnem znesku 18,36 EUR (40 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife,
– 22 % davek na dodano vrednost v znesku 306,98 EUR na strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo in izdatke, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife, ob upoštevanju prvega odstavka 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006, in sprem.). Iz »Seznam[a] davčnih zavezancev – pravne osebe«, dostopnega na spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, je namreč razbrati, da je pooblaščena odvetniška družba, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec,
skupaj torej 3.702,34 EUR.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ostali stroški, za katere je vlagatelj v tem postopku pravnega varstva zahteval povračilo, v konkretnem primeru niso potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife) oziroma za priznanje njihovega povračila v Odvetniški tarifi ni najti ustrezne pravne podlage. V zvezi s stroški, priglašenimi v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da niso bili potrebni iz razloga, ker prispevek vlagatelja k rešitvi zadeve v vsebini, kot izhaja iz opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Vsa dejstva in podatki, ki narekujejo na ugoditev zahtevku za revizijo, v celoti izhajajo že iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik.

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov postopka vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne »v 15 dneh od izdaje odločitve o zahtevku za revizijo«, kot to v zahtevku za revizijo predlaga vlagatelj), ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od izteka navedenega roka. Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 3.702,34 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo in njegovih obveznih sestavin (druga alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, v povezavi s 15. členom ZPVPJN) ugotovila, da je vlagatelj (skladno s pravnim poukom v odločitvi številka 6/22-30) v navezavi na takso zahtevku za revizijo priložil tudi dokumenta »Pregled prometa« v znesku 4.566,99 EUR in 11.453,60 EUR. Ker oddaja tega javnega naročila vključuje sklenitev okvirnega sporazuma z dvema izvajalcema za posamezni sklop (točka III.1.8 obvestila o javnem naročilu in poglavje »1.1 Način izvajanja naročila« razpisne dokumentacije), znaša taksa za predrevizijski in revizijski postopek (upoštevaje 76. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 – Uradni list RS, št. 80/2016 in sprem. – ter »Stališče 2. občne seje Državne revizijske komisije glede odmere takse«, z dne 3. 6. 2016, javno objavljeno na spletni strani http://www.dkom.si/aktualno/obvestila/2016060310405361/) za vsak sklop (sklop številka 4 in sklop številka 5) 1.000,00 EUR. Državna revizijska komisija bo zato ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč vplačane takse v znesku 14.020,59 EUR vlagatelju na njegov transakcijski račun (četrti odstavek 72. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo ponudnik Metrodom, d. o. o., zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je zahtevo ponudnika Metrodom, d. o. o., za povrnitev stroškov, kot izhaja iz izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek ponudnika Metrodom, d. o. o., k rešitvi zadeve ni bil bistven (izbrani ponudnik z vsebino zadevne vloge ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve, saj vsi pravno relevantni podatki, potrebni za odločitev o zahtevku za revizijo, izhajajo že iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik). Posledično temu stroški izbranega ponudnika niso bili potrebni (tretji, šesti in osmi odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 8. 12. 2017
Predsednica senata
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
– POŠTA SLOVENIJE, d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
– Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o., Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana
– ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA, ŽVIPELJ IN PARTNERJI, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

V vednost:
– finančna služba Državne revizijske komisije – tu

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran