Na vsebino
EN

018-193/2017 Dom upokojencev Ptuj

Številka: 018-193/2017-5
Datum sprejema: 23. 10. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava posteljnega perila in hišnega tekstila«, v sklopu 1 »Posteljno perilo« in v sklopu 2 »Hišni tekstil«, ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja BTT TEKSTIL d.o.o., Zgornja Kungota 73, Zgornja Kungota (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 10. 2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Nabava posteljnega perila in hišnega tekstila«, v sklopu 1 »Posteljno perilo«, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. JN0009/2017-0013 z dne 16. 8. 2017.

2. Zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 2 »Hišni tekstil« se zavrne kot neutemeljen.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 27. 6. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 28. 6. 2017, pod št. objave JN006336/2017-W01.

Dne 16. 8. 2017 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. JN0009/2017-0013, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 17. 8. 2017 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila v sklopu 1 in 2 izbral prvouvrščenega ponudnika BRANKO MAK S.P., Ob potoku 8, Breg pri Polzeli, Polzela (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je v obeh sklopih prejel tri pravočasne ponudbe, ki jih je najprej razvrstil glede na postavljeno merilo, v obeh sklopih se je ponudba vlagatelja uvrstila na tretje mesto, drugouvrščeno ponudbo pa je naročnik v obeh sklopih zavrnil kot nedopustno.

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 1 in 2 pravočasno, dne 24. 8. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve v sklopu 1 in 2 ter zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva. Uvodoma zatrjuje, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil, da bo z izbranim ponudnikom naknadno (po izbiri) uskladil posamezne artikle glede na naročnikove potrebe in barvne odtenke, zato bi moral izbrani ponudnik predložiti vzorce za vse razpisane izdelke, ne pa le nekaterih, saj so bile določene točne specifikacije s slikami, katerih pa izbrani ponudnik ni izpolnil. Nadalje izraža sum, da je izbrani ponudnik namenoma predložil samo nekatere vzorce, ter navaja, da obstaja upravičen dvom, da bo izbrani ponudnik v sklopu 2 lahko dobavil nekatere artikle v skladu z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami. Glede nedopustnosti ponudbe izbranega ponudnika v sklopu 1 vlagatelj zatrjuje, da predloženi vzorec prevleke za vzglavnik izbranega ponudnika ne ustreza zahtevam naročnika, saj je odprtina na daljši stranici (80 cm) in ne na krajši stranici (60 cm), v sklopu 2 pa ne ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam predloženi vzorec obračalke izbranega ponudnika (pozicija 32). Zato naročniku očita ravnanje v nasprotju z lastno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter neenakopravno obravnavo ponudnikov.

Izbrani ponudnik se je v vlogi z dne 30. 8. 2017 opredelil do posameznih revizijskih navedb vlagatelja ter jih zavrnil. Navaja, da je pravočasno dostavil vse vzorce, ki jih je zahteval naročnik, ter da vsi ponujeni izdelki ustrezajo tehničnim zahtevam, zato je njegova ponudba dopustna. Glede vzorca prevleke za blazino navaja, da je res predložil vzorec z odprtino na daljši (80 cm) stranici, saj zaradi kratkega roka za predložitev vzorcev ni mogel predložiti vzorca z odprtino na krajši (60 cm) stranici. Kot dokaz, da ponujeni izdelek ustreza tehničnim specifikacijam, prilaga elektronsko sporočilo proizvajalca z dne 11. 7. 2017, da bo prevleka za blazino izdelana z odprtino na krajši stranici (60 cm). Prav tako ponujena obračalka v sklopu 2 ustreza vsem tehničnim specifikacijam.

Naročnik je zahtevek za revizijo z dokumentom »Sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo«, št. JN0009/2017-0019 z dne 12. 9. 2017 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), zavrnil kot neutemeljenega, hkrati pa je zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva. Uvodoma naročnik podaja razlago določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila glede ustreznosti ponujenega blaga. Pojasnjuje, da je kot edini dokaz za skladnost ponujenega blaga s tehničnimi specifikacijami določil »Krovno izjavo«, zato, sklicujoč se na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-313/2012, po mnenju naročnika vzorci blaga ne predstavljajo zavezujoče vsebine ponudbe izbranega ponudnika oz. dokazila o ustreznosti ponujenega blaga. Po mnenju naročnika tako ni imel podlage, da bi vzorce izbranega ponudnika, predložene na njegov poziv, upošteval pri presoji dopustnosti njegove ponudbe. Glede vlagateljevega dvoma v zvezi z dobavo ustreznih izdelkov s strani izbranega ponudnika naročnik poudarja, da vlagatelj v tem delu ni zadostil trditveno - dokaznemu bremenu. Glede obračalke (pozicija 32) še pojasnjuje, da vlagatelj ni izkazal niti navedel, kateri od zahtevanih tehničnih specifikacij vzorec obračalke izbranega ponudnika ne ustreza. Naročnik vlagateljevih navedb v tem delu zaradi neustrezne trditvene podlage ni presojal.

Vlagatelju je bila odločitev o zahtevku za revizijo vročena dne 13. 9. 2017, v zakonskem roku se do navedb naročnika ni opredelil.

Naročnik je dne 18. 9. 2017 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, v odločanje odstopil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka. Na poziv Državne revizijske komisije, št. 018-193/2017-3 z dne 21. 9. 2017, je naročnik dne 2. 10. 2017 odstopil še preostalo dokumentacijo.

Po pregledu vse odstopljene dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila v sklopih 1 in 2, in sicer vezano na naročnikovo oceno ponudbe izbranega ponudnika kot dopustne. Vlagatelj naročniku očita ravnanje v nasprotju z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter načelom enakopravne obravnave ponudnikov, saj naj ponudba izbranega ponudnika ne bi izpolnjevala zahtevanih tehničnih specifikacij glede sklopov 1 in 2 predmetnega javnega naročila.

Uvodoma Državna revizijska komisija v zvezi z zahtevo vlagatelja v zahtevku za revizijo glede naročnikove oddaje javnega naročila njemu pojasnjuje, da ima Državna revizijska komisija v skladu z 39. členom ZPVPJN zgolj kasatorična in ne reformatoričnih pooblastil, kar pomeni, da lahko naročnikova ravnanja v primeru ugotovljenih kršitev le razveljavi, ne more pa namesto naročnika sprejemati odločitev v postopku oddaje javnega naročila.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Izhodišča za določanje tehničnih specifikacij so določena v 68. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 68. člena ZJN-3 se tehnične specifikacije iz 23. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona določijo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. S tehničnimi specifikacijami naročnik opiše predmet javnega naročila in s tem določi njegove zahtevane značilnosti. Tehnične specifikacije tako predstavljajo informacije, potrebne za pripravo dopustnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb ter so hkrati izhodišče za presojo o tem, ali je ponudnik ponudil takšen predmet javnega naročila, ki ustreza naročnikovim potrebam in pričakovanjem.

Naročnik je v zvezi s tehničnimi specifikacijami za sklop 1 (str. 18 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in za sklop 2 (str. 23 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) v poglavju z naslovom »Tehnična sposobnost« v točki »POGOJ 1: Tehnične lastnosti« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zapisal:

»Ponudnik ponuja blago, ki ustreza vseh strokovnim in tehničnim zahtevam naročnika in bo v primeru izbire njegove ponudbe kot najugodnejše z naročnikom uskladil posamezne artikle glede na naročnikove potrebe, kot tudi barvne odtenke posameznih artiklov.
DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.«.

Nadalje je naročnik tehnične specifikacije določil v obrazcu predračuna za sklop 1 in 2 »priloga 2« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z naslovom »Specifikacije zahtevanega blaga – popis za sklop 1 in 2«. Naročnik je pripravil obrazec predračuna v obliki Excelove tabele, v katerem je predvidel 10 stolpcev, ki jih je poimenoval zap. št., vrsta blaga, dimenzije, skupaj (količina), slike so simbolične, cena/e.m. brez DDV, DDV, cena/e.m. z DDV, skupaj brez DDV, skupaj z DDV.

Iz omenjenih določb izhaja, da je naročnik kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pripravil obrazec »Krovna izjava«, ki so ga morali ponudniki priložiti k ponudbi ter s katerim so med drugim izjavili, da sprejemajo postavljene pogoje naročnika ter da je predložena ponudba za izvedbo razpisanih del v skladu z vsemi postavljenimi pogoji. V obrazcu predračuna pa je naročnik v stolpcu »vrsta blaga« in »dimenzije« določil tehnične specifikacije posameznega izdelka, v skladu s katerimi so morali ponudniki ponuditi blago.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da del te ponudbe predstavljata tudi izpolnjena, žigosana in podpisana »Krovna izjava« ter izpolnjen obrazec predračuna. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da so bila v ponudbi izbranega ponudnika predložena vsa dokazila, ki jih je naročnik v dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila predvidel kot dokaz za izpolnjevanje postavljenih tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru potrebno najprej odgovoriti na sporno vprašanje, ali iz določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da bi moral izbrani ponudnik predložiti vzorce vseh ponujenih izdelkov.

Iz izpostavljenih določil nedvoumno izhaja, da je naročnik predvidel kot dokazilo glede ustreznosti ponujenega blaga tehničnim specifikacijam »Krovno izjavo«, posledično pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da ne gre pritrditi vlagatelju, da bi moral izbrani ponudnik predložiti vzorce vseh ponujenih izdelkov. Navedeno izhaja tudi iz vprašanja in odgovora objavljenega na Portalu javnih naročil dne 30. 6. 2017 ob 9.48 uri (katerega navaja tudi vlagatelj): »3. V razpisni dokumentaciji nikjer ne piše da so potrebni vzorci. ali so potrebni vzorci za kakšen izdelek?
Vzorci se lahko predložijo, niso pa obvezni.«.

V zvezi s tehničnimi specifikacijami vlagatelj še zatrjuje, da je naročnik določil tehnične specifikacije (tudi) s slikami, s katerimi predloženi vzorci izbranega ponudnika niso skladni. Državna revizijska komisija v zvezi s tem ugotavlja, da ne gre pritrditi vlagatelju, saj je naročnik v obrazcu predračuna v petem stolpcu jasno in nedvoumno zapisal, da so slike simbolične, zato slik (nekaterih) izdelkov, ki jih je naročnik vstavil v ponudbeni predračun, ne gre šteti za tehnične specifikacije posameznih izdelkov.

Nadalje je potrebno odgovoriti na vprašanje, ali se predloženi vzorci izbranega ponudnika štejejo kot del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika. Namreč, po mnenju naročnika predloženi vzorci ne predstavljajo zavezujoče vsebine ponudbe, saj naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni zahteval kot dokazilo za skladnost ponujenega blaga s tehničnimi specifikacijami predložitve vzorcev. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika z dopisom, št. JN0009/2017-0010 z dne 24. 7. 2017, pozval na predložitev nekaterih vzorcev ponujenega blaga, in sicer »z namenom preveriti dopustnosti ponudbe oz. ustreznosti tehničnim zahtevam naročnika« (kar navaja tudi naročnik). Naročnik je od izbranega ponudnika zahteval predložitev vzorcev, in sicer za sklop 2 vzorec ene posteljne garniture (zap. št. 1 in 9) in jogi rjuhe (zap. št. 12), za sklop 1 pa vzorec ene kuhinjske krpe (zap. št. 15-19), predpasnika (zap. št. 20), kuhinjske krpe dvojno tkane (zap. št. 21), kuhinjske krpe – vafel (zap. št. 22), posteljne podlage (zap. št. 31), obračalke (zap. št. 32). Dne 31. 7. 2017 (v postavljenem roku) je izbrani ponudnik predložil zahtevane vzorce (gl. dobavnico z dne 31. 7. 2017).

V zvezi z omenjenim pozivom naročnika gre najprej pojasniti, da ga je naročnik sicer naslovil poziv »Dopolnitev / pojasnilo ponudbe«, vendar gre po vsebini za poziv v smislu preveritve obstoja in vsebine podatkov ter navedb v ponudbi izbranega ponudnika v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3, v zvezi s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3, in ne v smislu dopolnjevanja ponudbe v smislu petega odstavka 89. člena ZJN-3. Torej gre ugotoviti, da je naročnik v konkretnem primeru pred oddajo javnega naročila izvedel postopek preverjanja ponudbe izbranega ponudnika v zvezi z določenimi ponujenimi izdelki.

Ob zapisanem Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre pritrditi naročniku, da v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročil kot dokazilo za tehnično ustreznost blaga ni bila zahtevana predložitev vzorcev, vendar gre, upoštevaje naročnikov poziv izbranemu ponudniku z dne 24. 7. 2017 na predložitev vzorcev nekaterih ponujenih izdelkov (gl. že zapisano vsebino poziva), šteti, da so s predložitvijo ti vzorci postali zavezujoči del ponudbene vsebine izbranega ponudnika, na podlagi katere je naročnik preverjal ustreznost ponujenega blaga tehničnim specifikacijam ter na tej podlagi tudi ocenjeval dopustnost ponudbe izbranega ponudnika. Ob tem je neutemeljeno sklicevanje naročnika na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-313/2012. V zadevi št. 018-313/2012 je namreč izbrani ponudnik katalog k ponudbi predložil sam, pri čemer gre ob upoštevanju drugih relevantnih okoliščin primera (npr. katalog se ni nanašal zgolj na en ponujeni izdelek oz. model / tip izdelka) ugotoviti, da gre za bistveno drugačno dejansko stanje od tu obravnavanega, kjer je naročnik pozval izbranega ponudnika na točno določen vzorec točno določenega ponujenega izdelka.

Glede očitka vlagatelja o tem, da naj bi izbrani ponudnik domnevno predložil samo vzorce, za katere je sam menil, da so ustrezni, Državna revizijska komisija ugotavlja, da mu ni mogoče slediti. Namreč, vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti tako očitane kršitve, kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se zatrjevane kršitve dokazujejo (5. in 6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN). Zahtevek za revizijo je namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila storil naročnik, v ta namen pa ZPVPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju pravno relevantnih dejstev, ki substancirajo njegov zahtevek, in da za trditve o teh dejstvih (če niso priznana ali splošno znana) ponudi tudi ustrezne dokaze. Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), zato so lahko, skladno s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu, predmet njene meritorne presoje le konkretizirane kršitve, za katere vlagatelj navede dejstva in predloži dokaze. Navedbam, iz katerih ni mogoče jasno razbrati kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila oziroma katerih namen je zgolj ugibanje ali namigovanje na določena dejstva, v revizijskem postopku ni mogoče slediti. Ker vlagatelj s tem v zvezi ni navedel nobenih pravno pomembnih dejstev, ki bi njegova zatrjevanja utemeljevala, niti ni predlagal nikakršnih dokazov, s katerimi bi bilo mogoče njegove trditve v postopku revizije preizkusiti (vlagatelj je v tem delu navedel le, da »je izbrani ponudnik predložil samo nekatere vzorce, domnevamo da tiste za katere je sam menil, da ustrezajo zahtevam…«), je Državna revizijska ta očitek zavrnila.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala revizijske navedbe vlagatelja v zvezi z (ne)dopustnostjo ponudbe izbranega ponudnika v sklopu 1.

Naročnik je v obrazcu predračuna »priloga 2« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v zvezi z dimenzijami prevleke za vzglavnik v sklopu 1 zapisal:
»60 x 80 + 25
[…]
Pri vseh prevlekah za vzglavnike mora biti odprtina ob strani na ožjem delu, zavihek-25 cm.«.

V zvezi z revizijskimi navedbami vlagatelja glede neustreznosti predloženega vzorca prevleke za vzglavnik gre najprej ugotoviti, da med strankama revizijskega postopka ni sporno, da je izbrani ponudnik na poziv predložil vzorec prevleke za vzglavnik dimenzij 60 x 80 + 25 cm, z odprtino na širši stranici. Sporno vprašanje pa je, ali bi moral naročnik, upoštevaje tehnične specifikacije, določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, glede odprtine prevleke, predloženi vzorec izbranega ponudnika šteti za neustreznega. Upoštevaje nesporno dejstvo med strankama ter da (kot že prej zapisano) predstavlja predloženi vzorec (zavezujoči) del ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik na podlagi predloženega vzorca ni mogel ugotoviti, da le – ta ustreza postavljenim tehničnim specifikacijam, na tej podlagi pa oceniti ponudbo izbranega ponudnika za dopustno. Na navedeno ne morejo vplivati navedbe naročnika, da je izbrani ponudnik predložil dokazilo, da je ponujena prevleka skladna s tehničnimi specifikacijami, to je elektronsko sporočilo proizvajalca z dne 11. 7. 2017 ob 10.04 h. Namreč, iz spisovne dokumentacije nikjer ne izhaja, da je naročnik z omenjenim dokazilom (elektronskim sporočilo proizvajalca), ki ga je izbrani ponudnik priložil (šele) k izjasnitvi do revizijskih navedb vlagatelja, razpolagal (že) v času preverjanja in ocenjevanja ponudbe (predloženega vzorca) izbranega ponudnika oziroma (že) ob odločitvi o oddaji javnega naročila.

Ob upoštevanju navedenega je potrebno ugotoviti, da naročnik na podlagi predloženega vzorca izbranega ponudnika ni mogel ugotoviti, da ponujena prevleka za vzglavnik v sklopu 1 v celoti ustreza tehničnim specifikacijam, določenim v obrazcu predračuna, na tej podlagi pa v predmetnem sklopu oceniti ponudbo izbranega ponudnika kot dopustno.

Zato je Državna revizijska komisija, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila »Nabava posteljnega perila in hišnega tekstila«, v sklopu 1 »Posteljno perilo«, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. JN0009/2017-0016 z dne 16. 8. 2017, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 17. 8. 2017.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila v sklopu 1 se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da predmetni postopek v sklopu 1 zaključi na enega izmed načinov, ki ga omogoča ZJN-3, pri tem pa upošteva določila omenjenega zakona, lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zlasti v zvezi z jasno določenimi tehničnimi specifikacijami, ter predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala revizijske navedbe vlagatelja v zvezi z (ne)dopustnostjo ponudbe izbranega ponudnika v sklopu 2.

Naročnik je v obrazcu predračuna »priloga 2« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v sklopu 2 pod pozicijo 32 zapisal:
»OBRAČALKE - zgornja plast pletenina 40% bombaž 60% poliester, membrana 100% poliuretan, gramaža cca 380 g/m2, pranje 95°C, vpojnost cca 1000ml/m2.«.

Navedene tehnične specifikacije je naročnik z objavljenim vprašanjem in odgovorom na Portalu javnih naročil dne 3. 7. 2017 ob 12.23h dopolnil z zahtevo po dimenzijah obračalke 85 x 150 cm.

Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik predložil vzorec obračalke, ki ne ustreza tehničnim specifikacijam in je že po testnem pranju uničena, kar kaže na nekvalitetno laminiranje, s čimer se vse funkcije izdelka poslabšajo, skrajša pa se tudi življenjska doba izdelka. Upoštevaje jasno in nedvoumno zapisane tehnične specifikacije pod pozicijo 32 ter ob umanjkanju zatrjevanja vlagatelja, kateri od zahtevanih tehničnih specifikacijah predloženi vzorec izbranega ponudnika ne ustreza, oziroma ob navajanju razlogov za neustreznost predloženega vzorca, ki ne izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (trditveno – dokazno breme je na vlagatelju), Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik ocenil predloženi vzorec kot ustrezen, posledično pa ponudbo izbranega ponudnika kot dopustno, v nasprotju z določili ZJN-3 ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v sklopu 2, zato gre s tem povezane revizijske navedbe zavrniti kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija (kot tudi naročnik) ni sledila očitku vlagatelja o tem, da naj izbrani ponudnik ne bi mogel dobaviti nekaterih izdelkov iz sklopa 2 v skladu z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami. Upoštevaje že zapisano v zvezi s trditveno – dokaznim bremenom ter da vlagatelj s tem v zvezi ni navedel nobenih pravno pomembnih dejstev, ki bi njegova zatrjevanja utemeljevala, niti ni predlagal nikakršnih dokazov, s katerimi bi bilo mogoče njegove trditve v postopku revizije preizkusiti (vlagatelj je v tem delu navedel le, da »obstaja upravičen dvom, da jih bo izbrani ponudnik dobavil v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij..«), je Državna revizijska komisija zavrnila tudi ta očitek.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni izkazal, da je naročnik v sklopu 2 ravnal nezakonito ter da je ravnal v nasprotju z določili lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot dopustno, zato je zahtevek za revizijo v sklopu 2, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroška takse za predrevizijski in revizijski postopek, plačane v višini 500,00 EUR za sklop 1 (gl. potrdilo o plačilu takse z dne 24. 8. 2017 – Plačilo takse za sklop 1) in v višini 662,87 EUR za sklop 2 (gl. potrdilo o plačilu takse z dne 24. 8. 2017 – Plačilo takse za sklop 2).

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je zahtevek za revizijo v sklopu 1 utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija je vlagatelju v sklopu 1 kot potreben strošek priznala strošek plačne takse v višini 500,00 EUR.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo zoper odločitev naročnika v sklopu 2 ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov za sklop 2 zavrnila.

Glede na navedeno je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške plačane takse v višini 500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 23. 10. 2017

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- BTT TEKSTIL d.o.o., Zgornja Kungota 73, 2201 Zgornja Kungota,
- BRANKO MAK S.P., Ob potoku 8, Breg pri Polzeli, 3313 Polzela,
- Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran