Na vsebino
EN

018-201/2017 Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Številka: 018-201/2017-5
Datum sprejema: 4. 10. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Menjava zunanje požarne pregrade, vzpostavitev notranje požarne pregrade in aplikativne kontrole«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja S & T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4. 10. 2017

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Menjava zunanje požarne pregrade, vzpostavitev notranje požarne pregrade in aplikativne kontrole«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 5. 9. 2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 9. 8. 2017 na portalu javnih naročil pod številko JN007445/2017-W01 objavil obvestilo o javnem naročilu za menjavo zunanje in vzpostavitev notranje požarne pregrade ter aplikativne kontrole, ki ga je oddajal po postopku naročila male vrednosti.

Naročnik je postopek oddaje konkretnega javnega naročila, v okviru katerega je prejel dve pravočasni ponudbi, ponudbo vlagatelja in ponudbo ponudnika Unistar LC, d.o.o., Litostrojska cesta 56, Ljubljana, zaključil z odločitvijo o zavrnitvi obeh ponudb. Kakor je namreč razbrati iz dokumenta »Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb«, št. 430-84/2017-15 z dne 29. 8. 2017, objavljenega na portalu javnih naročil dne 29. 8. 2017, je naročnik pri pregledu ponudb ugotovil, da predmet in obseg javnega naročila v dokumentaciji v zvezi z njegovo oddajo nista bila ustrezno opredeljena oziroma da so bile tehnične specifikacije, kot jih je določil naročnik, glede na njegove potrebe nepopolne. To po zatrjevanju naročnika pomeni, da je potrebno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z obrazcem 3 (»Ponudba/Predračun«), spremeniti oziroma dopolniti. V povezavi z omenjenim je naročnik v odločitvi o zavrnitvi ponudb navedel tudi, da bo za oddajo konkretnega javnega naročila izvedel nov postopek.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev o zavrnitvi obeh prejetih ponudb vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 9. 2017 ter zatrjeval, da razlogi, s katerimi je naročnik utemeljil izpodbijano odločitev, ne vzdržijo niti tehnično-strokovne niti pravne presoje in so torej zgolj navidezni. Glede na navedeno je vlagatelj predlagal, naj Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in odločitev o zavrnitvi ponudb razveljavi, poleg tega pa je zahteval tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je dne 25. 9. 2017 sprejel sklep, št. 430-84/2017-17, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Dne 26. 9. 2017 je naročnik Državni revizijski komisiji z vlogo »Zahtevek družbe S & T Slovenija, d.d., Ljubljana, zoper odločitev Uprave Republike Slovenije za javna plačila – nadaljevanje pravnega varstva po predrevizijskem postopku«, št. 430-84/2017-18 z dne 25. 9. 2017, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku. Državna revizijska komisija je omenjeno vlogo prejela dne 27. 9. 2017 (gl. dohodni žig na vlogi).

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 2. 10. 2017 posredoval vlogo z dne 29. 9. 2017, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo z dne 5. 9. 2017 umika. Kot je razvidno iz dohodnega žiga na vlogi, je Državna revizijska komisija omenjeno vlagateljevo vlogo prejela dne 3. 10. 2017.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 4. 10. 2017

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- S & T Slovenija, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana,
- Unistar LC, d.o.o., Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran