Na vsebino
EN

018-141/2017 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-141/2017-4
Datum sprejema: 7. 8. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in mag. Mateje Škabar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava laserja s potrošnim materialom«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika LRM, trgovina in storitve, d. o. o., Stegne 21c, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska cesta 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 8. 2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 6. 7. 2017, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta št. 4600-E-GZ-112/17 z dne 27. 6. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 5. 6. 2017 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN005644/2017-W01. Dne 29. 6. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 4600-E-GZ-112/17 z dne 27. 6. 2017), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku PRO-GEM, d. o. o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz odločitve o oddaji naročila je tudi razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka, z obrazložitvijo, da ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 6. 7. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik njegovo ponudbo izločil iz postopka z obrazložitvijo, da ponujeni aparat nima stopalke za aktivacijo. Naročnik je navedel, da je za ponujen tip preveril izpolnjevanje zahteve glede stopalke za aktivacijo na spletu in pri tem ugotovil, da ponujena oprema v standardni izvedbi ne vključuje stopalke za aktivacijo, temveč je to opcijska možnost, ki ni bila ponujena v ponudbi. Vlagatelj navedeni ugotovitvi ugovarja, saj ponujeni laser omogoča priklop stopalke za aktivacijo na klasičen način – s kablom, opcijsko pa lahko uporabnik izbere sistem, ki omogoča priklop WiFi stopalke. Laserja brez stopalke sploh ni mogoče aktivirati, zato mora imeti vsak laser, ki je namenjen za delo z optičnimi vlakni, stopalko, sicer ne deluje oz. ne omogoča varnega dela in tudi ne bi mogel pridobiti ustreznih dovoljenj. Vlagatelj navaja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo navedeno, da mora biti prikazana slika stopalke, temveč da mora laser izpolnjevati vse zahtevane karakteristike. Vlagatelj je zato sklepal, da naročnik razume sestavo in delovanje laserja, saj ga je že uporabljal v preteklosti. Proizvajalec posebej ne navaja in prikazuje stopalke v prospektih, saj je brez nje laser neuporaben. Po mnenju vlagatelja podatki na spletu niso vedno verodostojni in je naročnik kršil njegove pravice, ko je upošteval neverodostojne podatke in ko tudi ni navedel, kje na spletu je preverjal podatke. Vlagatelj poudarja, da je ponudil predmet naročila, ki v celoti ustreza zahtevam naročnika. Stopalka v ponudbi ni izrecno navedena zgolj zato, ker je to osnovni sestavni del laserja FOX 514, brez katerega ta ne deluje. Če je bil naročnik v dvomih, bi lahko zahteval pojasnilo od vlagatelja ali proizvajalca, poleg tega pa je tudi v navodilih za uporabo laserja FOX 514 nedvoumno navedeno, da laser ne deluje brez stopalke, saj se pojavi obvestilo o napaki, vendar naročnik ni uporabil možnosti, da bi navodila zahteval naknadno. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 10. 7. 2017 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi trdi, da je razpisna dokumentacija zahtevala predložitev tehnične dokumentacije, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve naročnika. Glede na navedbo vlagatelja, da izrecno ni navedel stopalke, ker je to osnovni sestavni del ponujenega laserja, izbrani ponudnik sklepa, da zavestno ni navedel stopalke, kljub temu, da je bila podana nedvoumna zahteva po označitvi dokazov o izpolnjevanju tehničnih specifikacij.

Naročnik je s sklepom z dne 21. 7. 2017 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je za ponujeni laser vlagatelja preveril izpolnjevanje zahteve glede stopalke za aktivacijo na spletu in ugotovil, da ponujeni laser v standardni izvedbi ne vključuje stopalke za aktivacijo, ampak je to opcijska možnost, ki pa v ponudbi ni bila ponujena. Naročnik prilaga tudi dokument, s katerim je preveril to dejstvo, in sicer »A. R. C. Laser ENDO Micro-Pulses«. Naročnik je v razpisni dokumentaciji podal zahtevo glede stopalke za aktivacijo, zahteval pa je tudi, da mora ponudnik v ponudbi nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, in sicer tako, da za vsako zahtevo označi del tehnične dokumentacije, iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahteve, in vpiše še zaporedno številko zahteve. Vlagatelj trdi, da ima vsak laser stopalko in da tudi iz navodil za uporabo izhaja, da laser brez stopalke ne deluje, vendar naročnik meni, da obvestilo o tem, da ni laserskega žarka, še ne pomeni, da je stopalka sestavni del laserja. Simbol je mogoče razlagati tudi le kot opozorilo, da je treba priključiti stopalko, to pa še ne pomeni, da je stopalka avtomatsko sestavni del laserja. Naročnik opozarja tudi na protislovje vlagateljevih navedb, ko na eni strani zatrjuje, da je stopalka sestavni del laserja, na drugi pa, da laser brez stopalke ne omogoča varnega dela. Naročnik zaključuje, da v razpisni dokumentaciji ni podal zahteve, da mora biti prikazana slika stopalke.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 24. 7. 2017 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 26. 7. 2017 opredelil do navedb naročnika. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih argumentov in dodatno pojasnjuje svoje revizijske navedbe. Vlagatelj vztraja pri predlogu za razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev vplačane takse. Vlogi je vlagatelj priložil tudi potrdilo proizvajalca ponujenega laserja A. R. C. Laser, GmbH, Nürnberg, Nemčija, v katerem proizvajalec potrjuje, da laser za funkcionalno delovanje vsebuje vse zahtevane komponente, med katerimi je tudi nožno stikalo z žično povezavo, brez katerega laser ne deluje, kot opcijsko pa je lahko ponujeno brezžično nožno stikalo.

Po pregledu prejete dokumentacije (v okviru katere Državna revizijska komisija na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN ni mogla upoštevati izjave proizvajalca laserja, ki jo je vlagatelj priložil vlogi, s katero se je opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo) in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) in lastne razpisne dokumentacije, ko je ponudbo vlagatelja ocenil kot nedopustno in jo izločil iz postopka, ker naj ne bi ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je predložena pravočasno,
- za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3),
- ponudnik izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3),
- ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- ponudba ni neobičajno nizka,
- ponudba ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Iz citiranih določil ZJN-3 izhaja, da je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe tudi ta, da mora ponudba ustrezati tistim zahtevam naročnika, ki so določene v tehničnih specifikacijah. V skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomenijo tehnične zahteve specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom, ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju določbe 68. člena ZJN-3, ki določa, da morajo biti te navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da ponudnikom zagotavljajo enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov. Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da blago izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik.

Naročnik je tehnične zahteve za predmet javnega naročila določil v poglavju C) razpisne dokumentacije (Specifikacija zahtev naročnika), v katerem je med drugim (3. točka zahtev, ki se nanašajo na laser) zahteval, da mora ponujeni laser imeti stopalko za aktivacijo. Na kakšen način morajo ponudniki dokazovati zahtevane tehnične lastnosti laserja, je naročnik določil v obrazcu OBR-3 (Predračun za opremo). V njem je predvidel navedbo proizvajalca in tipa laserja ter cene, hkrati pa je določil tudi, da morajo ponudniki predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi …), iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika. Od ponudnikov je zahteval tudi, da morajo v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, in sicer tako, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika označijo del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve, ter vpišejo še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

Po pregledu ponudbe vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta predložil obrazec OBR-3, v katerem je navedel, da ponuja laser FOX 514 proizvajalca A. R. C. Laser, GmbH, Nürnberg, Nemčija. Za navedeni laser je vlagatelj predložil tudi katalog, v katerem pa ni označil izpolnjevanja tehničnih zahtev na način, kot je to zahteval naročnik. Iz priloženega kataloga tudi ni razvidno, ali laser, ki ga ponuja vlagatelj, izpolnjuje tehnično zahtevo, da mora imeti stopalko za aktivacijo.

Kot je razvidno iz odločitve o oddaji naročila, je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka zaradi ugotovitve, da ponujeni laser ne izpolnjuje zahteve glede stopalke za aktivacijo. Naročnik v odločitvi o oddaji naročila pojasnjuje, da je na podlagi pregleda in ocene ponudbe ugotovil, da oprema ne zajema stopalke za aktivacijo in zaradi tega ne ustreza potrebam in zahtevam, določenim v tehnični specifikaciji. Ob tem navaja, da je za ponujen tip opreme preveril izpolnjevanje navedene zahteve tudi na spletu in pri tem ugotovil, da ponujena oprema v standardni izvedbi ne vključuje stopalke za aktivacijo, ampak je to le opcijska možnost, ki pa ni bila ponujena v prejeti ponudbi, saj iz nje ne izhaja, da je ta opcijska oprema tudi ponujena.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelj v ponudbi ni sledil zahtevam naročnika glede označitve mesta v tehnični ponudbeni dokumentaciji, iz katerega izhaja izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev. Prav tako iz tehnične dokumentacije, ki jo je vlagatelj predložil v ponudbi, ni razvidno, ali ima ponujeni laser zahtevano stopalko za aktivacijo. S tega vidika je zato mogoče govoriti o pomanjkljivosti v vlagateljevi ponudbi oz. o nepopolnih informacijah, ki bi jih moral vlagatelj v skladu z navodili naročnika zagotoviti za presojo dopustnosti ponudbe. Kot je razvidno iz dokumentacije, pa je naročnik očitno ocenil, da gre za takšno pomanjkljivost v ponudbi, ki jo je mogoče odpraviti. Naročnik je namreč, verjetno ob upoštevanju drugega in petega odstavka 89. člena ZJN-3, ki določata, da lahko naročnik preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe oz. da lahko v primeru nepopolnih informacij določena dejstva preveri sam, na spletu sam preveril, ali laser, ki ga ponuja vlagatelj, ima stopalko za aktivacijo. Po preverjanju na spletu je naročnik pridobil tehnični prospekt proizvajalca A. R. C. Laser, GmbH, na podlagi katerega je ugotovil, da je stopalka za aktivacijo le opcijska oprema, ki pa v ponudbi vlagatelja ni bila ponujena.

Na podlagi naročnikovega ravnanja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila in ob upoštevanju obrazložitve odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe je zato treba ugotoviti, da je med vlagateljem in naročnikom sporno dejansko (tehnično) vprašanje, ali laser, ki ga ponuja vlagatelj, ima stopalko za aktivacijo oz. ali je ta standardni kos osnovne opreme, brez katerega laser ne deluje, ali pa je stopalka za aktivacijo le opcijska oprema, ki ni bila označena in izrecno ponujena v ponudbeni dokumentaciji.

Naročnik je, kot je bilo že zapisano, ponujeni laser preveril na spletu in pri tem pridobil tehnično dokumentacijo proizvajalca A. R. C. Laser, GmbH, na podlagi katere je ugotovil, da je stopalka za aktivacijo le opcijska oprema, ki ni bila del vlagateljeve ponudbe. Po pregledu tehničnega prospekta proizvajalca A. R. C. Laser, GmbH, ki ga je pridobil naročnik in ga tudi priložil sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v njem dejansko navedena stopalka za aktivacijo (foot switch) kot opcijska oprema. Vendar pa je iz prospekta hkrati razvidno, da je kot opcijska navedena brezžična stopalka za aktivacijo (cable free foot switch), medtem ko v prospektu ni podatka o tem, ali je v standardni opremi laserja navadna stopalka za aktivacijo, ki se z aparatom poveže s kablom. Tehnični prospekt, na katerega se sklicuje naročnik in na podlagi katerega zatrjuje neustreznost vlagateljevega laserja, izkazuje torej le to, da je pri laserju proizvajalca A. R. C. Laser, GmbH, opcijska brezžična stopalka, medtem ko informacije o tem, ali je stopalka za aktivacijo, ki se priklopi s kablom, del standardne opreme, iz prospekta niso razvidne.

Naročnik je torej odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe sprejel ob upoštevanju tehničnega prospekta proizvajalca A. R. C. Laser, GmbH, pri čemer pa njegova vsebina ne daje podlage za ugotovitev, da je stopalka za aktivacijo ponujenega laserja le opcijska oprema, ki naj v vlagateljevi ponudbi ne bi bila ponujena. To izhaja tako iz dejstva, da je v prospektu kot opcijska navedena le brezžična stopalka, kot tudi iz dejstva, da je naročnik pridobil prospekt, ki se nanaša na laser, namenjen za oftalmološke posege. Vlagatelj namreč v vlogi z dne 26. 7. 2017, s katero se je opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, opozarja, da je naročnik na spletu pridobil napačen tehnični prospekt oz. prospekt, ki se nanaša na laser proizvajalca A. R. C. Laser, GmbH, namenjen oftalmološkim posegom, ne pa na laser, ki je predmet ponudbe, torej laser za otološke posege. Da gre za prospekt, ki se nanaša na laser za oftalmološke posege, je razvidno tudi iz 4. strani prospekta, kjer je navedeno, da je laser namenjen za kirurško uporabo pri okvarah vida (diabetic retinopathy, retinal tear, retinal detachment). Naročnik je torej ugotovil tehnično neustreznost ponujenega laserja in posledično izločil vlagateljevo ponudbo ob upoštevanju neustrezne dokumentacije, ki ne more predstavljati podlage za presojo tehnične ustreznosti vlagateljevega laserja, namenjenega za otološke posege.

Po drugi strani je v zvezi z laserjem, ki je predmet ponudbe, vlagatelj k zahtevku za revizijo priložil navodila za uporabo. Po pregledu navodil za uporabo ponujenega laserja Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz njih izhaja, da je del opreme laserja tudi stopalka za aktivacijo. Kot je razvidno iz poglavja, ki se nanaša na zaslon laserja (razdelek 7.3.1), je na zaslonu tudi ikona nožne stopalke, ki pomeni, da se laser uporablja z nožno stopalko, povezano s kablom. V navodilih (razdelek 6.5.2) je razvidna tudi slika, ki prikazuje vhod za priključitev nožne stopalke, poleg tega pa je v poglavju o napakah (razdelek 9.6) navedeno, da je eden od možnih vzrokov za nedelovanje laserskega žarka tudi dejstvo, da stopalka ni priključena ali pa da je okvarjena. Iz navodil torej dejansko izhaja, da ponujeni laser FOX 514 ne deluje pravilno brez nožne stopalke, zaradi česar je mogoče sklepati, da je nožna stopalka, ki je z laserjem povezana preko kabla, del standardne in obvezne opreme laserja.

Na podlagi pregleda in primerjave dokumentacije, ki sta jo v predmetnem postopku pravnega varstva predložila vlagatelj in naročnik, Državna revizijska komisija na eni strani ugotavlja, da se naročnik sklicuje na dokumentacijo, ki je neustrezna glede na ponujeni laser in iz katere izhaja le to, da je opcijsko ponujena le brezžična stopalka, na drugi strani pa je vlagatelj predložil dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče sklepati, da je stopalka za aktivacijo, povezana s kablom, del obvezne opreme laserja in je kot taka dejansko tudi del vlagateljeve ponudbe. Državna revizijska komisija na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da naročnik ni imel podlage v pridobljeni tehnični dokumentaciji, ko je ugotovil, da vlagateljeva ponudba ne vsebuje stopalke za aktivacijo, zato na tej podlagi ni mogoče slediti njegovi obrazložitvi odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe, da ta ne ustreza njegovim potrebam in zahtevam, določenim v tehničnih specifikacijah. Državna revizijska komisija je zato v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta št. 4600-E-GZ-112/17 z dne 27. 6. 2017.

Državna revizijska komisija naročniku v skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN nalaga, da v primeru, če bo nadaljeval postopek oddaje javnega naročila, pri ocenjevanju vlagateljeve ponudbe upošteva, da tehnični prospekt proizvajalca A. R. C. Laser, GmbH, ki ga je na lastno iniciativo pridobil na spletu, ne more predstavljati podlage za ugotovitev, da ponujeni laser ne vsebuje stopalke za aktivacijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem postopku pravnega varstva zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, in sicer v višini plačane takse. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju kot potrebne priznala stroške za revizijsko takso, in sicer v višini 1.000,00 EUR. Priznane stroške je naročnik vlagatelju dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 7. 8. 2017


predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor
- LRM, trgovina in storitve, d. o. o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana
- PRO-GEM, d. o. o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran