Na vsebino
EN

018-078/2017 SŽ - Vleka in tehnika, d. o. o.

Številka: 018-078/2017-7
Datum sprejema: 19. 6. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje javnega naročila »Dobava in montaža antigrafitnih folij na EMV ser. 312« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TACK SYSTEM S.r.l., Cambiago (MI), Via XXV Aprile, 50/d, Cambiago (MI), Italija (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba mag. Kerčmar, o. p., d. o. o., Ulica XXX. divizije 21, Nova Gorica, zoper ravnanje naročnika SŽ - Vleka in tehnika, d. o. o., Zaloška cesta 217, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 6. 2017,

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, z dne 7. 4. 2017, se zavrne.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14. 12. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo »antigrafitnih folij na EMV ser. 312« (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo je bilo dne 19. 12. 2016 (s številko objave JN007892/2016-E01) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 20. 12. 2016 pa (s številko dokumenta 448177) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2016/S 245.

Naročnik je dne 28. 3. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 60402-57/2016-12 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se javno naročilo odda ponudniku »Globex, SRL, podružnica v Sloveniji, IOC Zapolje I/7, 1370 Logatec«, čigar ponudbo je izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN007892/2016-ODL01) objavljena dne 28. 3. 2017 v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 7. 4. 2017 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 7. 4. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem predlaga delno ali celotno razveljavitev postopka javnega naročanja (zlasti razveljavitev odločitve o oddaji naročila) ter naložitev odprave kršitve naročniku. Ob tem vlagatelj zahteva, da se mu »povrne tudi vse njegove stroške predrevizijskega in revizijskega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi«. Vlagatelj zatrjuje, da je odločitev o oddaji naročila »v celoti nepravilna in nezakonita«, v posledici pa jo »izpodbija v celoti«, saj »je oddal ponudbo«, […] »ki je bila pravočasna, pravilna in popolna«. »Vloga - ponudba in njena dopolnitev« je po stališču vlagatelja »popolna in je naročnik ne bi smel izločiti«. V nadaljevanju vlagatelj zatrjuje tudi kršitve, ki naj bi jih naročnik storil v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika, v zvezi s tem pa izpostavlja, da se ta »ne ukvarja s tovrstnimi storitvami, ki so predmet konkretnega javnega naročila in sicer« […] »ne v Republiki Sloveniji in ne v Republiki Italiji in tudi ne kje drugje«.

Naročnik je dne 19. 4. 2017 prejel »Izjasnitev izbranega ponudnika na zahtevek za revizijo vlagatelja«, z dne 18. 4. 2017 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), v kateri izbrani ponudnik prereka »vse navedbe vlagatelja v revizijskem zahtevku«, jih označuje za »neutemeljene in brez vsake dejanske in pravne podlage«, odločitev naročnika »glede izbora najugodnejšega ponudnika« pa ocenjuje za pravilno »in skladno z veljavno zakonodajo«. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je »[i]z dopolnitve« vlagateljeve ponudbe »jasno razvidno, da vlagatelj ni sledil zahtevam in pozivom naročnika in svoje ponudbe ni dopolnil kot je to zahteval naročnik«, glede očitkov vlagatelja, ki se nanašajo na ravnanje naročnika z njegovo ponudbo, pa zatrjuje, da vlagatelj »zgolj pavšalno, brez dejstev in dokazov navaja domnevne dvome o nezmožnosti izpolnitve javnega naročila z njegove strani«. Izbrani ponudnik še navaja, da »so trditve« vlagatelja v tem delu »neutemeljene in zlonamerne«.

Naročnik je dne 25. 4. 2017 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 60402-57/2016-16, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnil, v celoti pa je zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi naročnik meni, da »trditve vlagatelja, da« […] »v razpisni dokumentaciji ni določil razlogov za izključitev za podizvajalce, ne držijo«, obenem pa opozarja, da je zahtevana dokazila za podizvajalca vlagatelj »prvič predložil šele v zahtevku za revizijo«, kot tudi, da »ne drži vlagateljeva trditev, da v zahtevku za revizijo "ponovno" prilaga še dokazila za podizvajalca«. V nadaljevanju naročnik dodaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil ustrezno dokazilo (»razpisni obrazec 2«), iz katerega izhaja, da izpolnjuje v točki 3.8 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb določen pogoj za sodelovanje (glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti).

Naročnik je dne 26. 4. 2017 odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 12. 5. 2017 prejela »OPREDELITEV vlagatelja do navedb naročnika v odločitvi št. 60402-57/2016-16 z dne 25.4.2017«, z dne 10. 5. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri vlagatelj navaja, da vztraja pri vseh svojih navedbah, dokazih in dokaznih predlogih, prav tako pa se opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika ter po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V navezavi na pojasnjevanje vlagatelja, da »plačila takse s sklicem, ki je naveden v odločitvi o oddaji javnega naročila, ni bilo možno izvesti«, saj je ta »v nasprotju z modelom SI11 in kot takega ni bilo moč v celoti napisati pod rubriko plačilnega naloga: Sklic« (zadnji odstavek na strani 1, ki se nadaljuje kot prvi odstavek na strani 2 zahtevka za revizijo), pa tudi v navezavi na dokaze, predložene v zvezi s tem, Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je
– zahtevku za revizijo priloženo »potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena« ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 31. člena ZPVPJN)
– po preverjanju podatkov v evidenci plačanih, preplačanih, premalo plačanih in vrnjenih taks (prva poved 73. člena ZPVPJN) zaključiti, da je taksa za zadevni predrevizijski in revizijski postopek v dolžnem znesku plačana.
V posledici predstavljenih dejstev in ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da sklic, kot izhaja iz odločitve o oddaji naročila, v okoliščinah konkretnega dejanskega stanja v ničemer ni vplival na vlagateljevo uveljavljanje pravnega varstva po določbah ZPVPJN. Vlagateljev zahtevek za revizijo je namreč po predhodnem preizkusu v predrevizijskem postopku v obravnavo sprejel naročnik (drugi odstavek 26. člena ZPVPJN), v obravnavo pa ga po predhodnem preizkusu v revizijskem postopku sprejema tudi Državna revizijska komisija (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN). Glede na navedeno je pritrditi tudi naročniku v zaključku, da »predmetna napaka ni vplivala na izvedbo plačila takse, vlagatelj je plačal takso v zahtevani višini in na ustrezen račun, z navedbo namena plačila«.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je v postopku oddaje tega naročila naročnik prejel pet pravočasnih ponudb, od katerih je samo eno od njih (to je ponudbo izbranega ponudnika) označil za dopustno (29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3, v povezavi z osmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in točka 3.6 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je izpodbijana odločitev o oddaji naročila »v celoti nepravilna in nezakonita«, v posledici pa jo »izpodbija v celoti« (predzadnji odstavek na strani 2), saj »je oddal ponudbo«, […] »ki je bila pravočasna, pravilna in popolna« (zadnji odstavek na strani 2). Čeprav vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba, predložena v postopku oddaje tega javnega naročila, »pravilna in popolna«, je Državna revizijska komisija štela, da po vsebini zatrjuje, da je njegova ponudba dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Vlagatelj ob tem še nadaljuje, da je »[v]loga - ponudba in njena dopolnitev« […] »popolna in je naročnik ne bi smel izločiti«.

Zato je Državna revizijska komisija vpogledala v odločitev o oddaji naročila in ugotovila, da je naročnik vlagateljevo ponudbo označil za nedopustno in jo izključil »iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila« iz razloga, ker je po njegovem stališču vlagatelj na njegov poziv »k dopolnitvi ponudbe« […] »v dopolnitvi ponudbe predložil predmetna zahtevana dokazila le zase, ne pa tudi za nominiranega podizvajalca«. Pri pregledu ponudbe je naročnik ugotovil, da vlagatelj »v ponudbi ni predložil dokazil v zvezi s 1. odstavkom 75. člena ZJN-3 (v razpisni dokumentaciji: točka I. poglavja 3.7 Razlogi za izključitev ponudnika), 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 (v razpisni dokumentaciji: točka II. poglavja 3.7 Razlogi za izključitev ponudnika), točko a) 4. odstavka 75. člena ZJN-3 (v razpisni dokumentaciji: točka III. poglavja 3.7 Razlogi za izključitev ponudnika) in točko b) 4. odstavka 75. člena ZJN-3 (v razpisni dokumentaciji: točka IV. poglavja 3.7 Razlogi za izključitev ponudnika)«.

V točki 2.11 Povabila k oddaji ponudb je naročnik povabil »ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom«, v točki 2.6 Povabila k oddaji ponudb pa je naročnik določil, da mora biti ponudba »oblikovana v skladu z razpisnimi pogoji in tehničnimi zahtevami naročnika«. Iz točke 2.13 Povabila k oddaji ponudb izhaja, da bo naročnik (najprej) preveril, ali »so vse pravočasne ponudbe skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in preveril ali so ponudbe oddali ponudniki, pri katerih ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje«, v nadaljevanju pa bo »izključil iz postopka oddaje javnega naročila ponudnike, ki bodo izpolnjevali pogoje za izključitev in ne bodo izpolnjevali pogojev za sodelovanje«. Pri tem je naročnik še zapisal, da bo »po opravljenih pogajanjih razvrstil dopustne ponudbe po merilih in izbral ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo«. V točki 2.15 Povabila k oddaji ponudb je naročnik navedel, da »bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene, naročnik bo za vsak posamezni sklop izbral najcenejšo ponudbo izmed dopustnih ponudb«. Kot izhaja iz točke 2.14 Povabila k oddaji ponudb bodo k pogajanjem »povabljeni vsi ponudniki, ki bodo predložili pravočasne ponudbe in katerih ponudbe bodo skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pri katerih ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje«.

Kot izhaja iz točke 3.2 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb se ponudbena dokumentacija »sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v razpisne obrazce«, ponudba »mora biti oddana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije«, vsi ponudbeni obrazci pa »morajo biti podpisani s strani pooblaščene osebe za zastopanje ponudnika in žigosani s strani ponudnika«. V drugem odstavku točke 3.6 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb je naročnik ponovil, da mora ponudnik »pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije«, ter dodal, da so v nadaljevanju »opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in razlogi zaradi katerih je lahko izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3)«.

V točki »3.7 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA« Navodil ponudnikom za pripravo ponudb je naročnik določil, da »mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je« v katerem od položajev, ki pomenijo razlog za izključitev po prvem odstavku 75. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: razlog za izključitev po prvem odstavku 75. člena ZJN-3), po drugem odstavku 75. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: razlog za izključitev po drugem odstavku 75. člena ZJN-3), po alinei a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: razlog za izključitev po alinei a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3) in po alinei b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: razlog za izključitev po alinei b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3). Našteti razlogi za izključitev so sicer uvrščeni med razloge za izključitev ponudnika, vendar pa je v zvezi s tem potrebno upoštevati tudi vsebino poglavja »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (na strani 19 Razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: poglavje ESPD), točko »3.4.1 Ponudba s podizvajalci« Navodil ponudnikom za pripravo ponudb (v nadaljevanju: točka 3.4.1. Navodil ponudnikom za pripravo ponudb) in opombe na obrazcih, ki jih je pripravil naročnik. Iz poglavja ESPD izhaja, da ESPD (obrazec) »vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt (ponudnik, podizvajalec)« […] ni (med drugim) »v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja«, pa tudi, da »izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3«. Naročnik je pri tem zapisal tudi, da mora v primeru, če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, ESPD naštete informacije »vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt«. Iz poglavja ESPD (zlasti besedne zveze »gospodarski subjekt (ponudnik, podizvajalec)«) je tako jasno razbrati zahtevo, po kateri tudi podizvajalec in ne le ponudnik ne sme biti »v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3«, kar pomeni, da tudi glede podizvajalca ne sme biti podan kateri od razlogov za izključitev po prvem ali drugem odstavku 75. člena ZJN-3, niti po alinei a) ali alinei b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. V predstavljenem smislu je tako potrebno razumeti tudi točko 3.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb. Omenjeno razumevanje zgolj dodatno podkrepljuje
– točka 3.4.1. Navodil ponudnikom za pripravo ponudb, katera se (kot specialno pravilo) nanaša prav na ponudbo s podizvajalci. Določa namreč, da mora ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, v ponudbi predložiti tudi izpolnjene ESPD »podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, če jih ti imajo, sicer morajo predložiti dokazila, ki so zahtevana v tej RD«;
– opomba na obrazcu »Razpisni obrazec 3: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji«, iz katere izhaja, da ga morajo »izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci« (podčrtala Državna revizijska komisija);
– opomba na obrazcu »Razpisni obrazec 5: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti«, iz katere izhaja, da ga morajo »izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci« (podčrtala Državna revizijska komisija).
V uvodnih povedih naštetih obrazcev (za razliko od vsebine doslej izpostavljenih pogojev točke »3.7 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA« Navodil ponudnikom za pripravo ponudb) tudi ni zapisano, da izjave, ki iz njih izhajajo, podajajo samo ponudniki. Glede na navedeno je upravičeno zatrjevanje izbranega ponudnika, da »je tako razvidno, da je naročnik zahteval, da ponudniki tudi za svoje podizvajalce predložijo zahtevana dokazila« (prvi odstavek na zadnji strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), pa tudi zatrjevanje naročnika, da je v »določbah razpisne dokumentacije« […] »navedeno, da zadevni razlogi za izključitev ne smejo biti podani tako pri ponudniku kot pri podizvajalcu, zahteve v zvezi z razlogi za izključitev torej veljajo tudi za nominirane podizvajalce«. V posledici ni pravno relevantno opozarjanje vlagatelja, da je v vseh izpostavljenih vsebinah točke 3.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb »jasno navedeno, da se ponudnika lahko izključi zgolj v primeru, da ponudnik ne bi izpolnjeval določenih v točkah I. do vključno IV. navedenih pogojev«, niti vlagatelju ni slediti v zatrjevanjih, da zahteve točke 3.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb, izpostavljene doslej, predstavljajo zgolj »obveznost predložitve listin in podatkov, nanašajoč se na ponudnika«. Na dosedanjo utemeljitev v ničemer ne vpliva zatrjevanje vlagatelja, da je »v točki 3.6. razpisne dokumentacije« v drugem odstavku »navedeno, da mora ponudnik pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije in da so v nadaljevanju (točka 3.7.) opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in razlogi, zaradi katerih je lahko izključen iz postopka javnega naročanja«.

Iz razloga, ker 75. člen ZJN-3 določa, da mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, gospodarski subjekt pa pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev (6. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3), vlagatelju ni slediti niti v zatrjevanju, da »je to isto«, kar zatrjuje v zahtevku za revizijo, »določeno tudi v 75. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)«, niti v zatrjevanju, da »se tudi ta člen zakona nanaša zgolj na dokazila in listine glede ponudnika in ne podizvajalcev«. Dejstvo, da je podizvajalec gospodarski subjekt, je jasno razbrati tudi iz druge povedi prvega odstavka 94. člena ZJN-3. Ker je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik to natančno in določno zapisal, tudi ni pravno relevantno zatrjevanje vlagatelja, da »iz tega istega člena zakona tudi smiselno izhaja dejstvo, da v kolikor naročnik ni v razpisni dokumentaciji jasno opredelil takšnega razloga (v zvezi s podizvajalcem) kot izključitvenega razloga, ga ne more uporabiti«.

Glede na navedeno je na isti način razlagati tudi naročnikove zahteve po dokazilih, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v naslovu I. (ne izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naštetih kaznivih dejanj), v naslovu »II. Plačani davki in prispevki«, v naslovu »III. Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami« in v naslovu »IV. Prekršek v zvezi s plačilom za delo« točke 3.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb. Razlagati jih je namreč na način, da se njihova predložitev zahteva tudi od podizvajalcev, v zvezi s katerimi ne sme biti podan kateri od razlogov za izključitev po prvem ali drugem odstavku 75. člena ZJN-3, niti po alinei a) ali alinei b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. V naslovih »III. Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami« in »IV. Prekršek v zvezi s plačilom za delo« točke 3.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb je tako tudi izrecno zahtevano, da ustrezno dokazilo predložijo »[g]ospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo« (podčrtala Državna revizijska komisija).

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo vlagatelja in ugotovila, da je vlagatelj zase predložil izpolnjene, podpisane in žigosane razpisne obrazce, za podizvajalca S., ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, pa je predložil izpolnjene, podpisane in žigosane Razpisne obrazce 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 17 (s prilogami – fotokopijami osebne izkaznice podpisnika).

Glede razloga za izključitev po prvem odstavku 75. člena ZJN-3 je naročnik v točki 3.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb v smislu zahtevanih dokazil določil:
»Ponudnik lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila.
V kolikor bo ponudnik predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov bo naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik«.

Glede razloga za izključitev po drugem odstavku 75. člena ZJN-3 je naročnik v točki 3.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb v smislu zahtevanih dokazil določil:
»Ponudnik lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo ponudnik predložil zgolj razpisni obrazec, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik«.

Glede razloga za izključitev po alinei a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 je naročnik v točki 3.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb v smislu zahtevanih dokazil določil:
»Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.
Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo ustrezno dokazilo, da niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v državi, v kateri imajo sedež. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež«.

Glede razloga za izključitev po alinei b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 je naročnik v točki 3.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb v smislu zahtevanih dokazil določil:
»Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji v ponudbi predložijo izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež«.

Iz citiranih določb izhaja, da je naročnik v dokaz, da ni podan kateri od predstavljenih razlogov za izključitev, poleg izpolnjenih in podpisanih razpisnih obrazcev, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zahteval tudi dodatna dokazila (primerjaj prvi, tretji in četrti odstavek 77. člena ZJN-3). Za ponudnike oziroma (druge) gospodarske subjekte (partnerje v skupini in podizvajalce), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, je zahteval posebna dokazila za primer, če »država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov«. Glede na navedeno za odločitev ni bistveno (če je v nadaljevanju citirano zatrjevanje razumeti, da se nanaša na predložene izpolnjene, žigosane in podpisane razpisne obrazce, ki se sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), da »so bile že v ponudbi priložene pod kazensko in materialno odgovornostjo podpisane izjave in listine s strani družbe in tudi zakonitih zastopnikov« podizvajalca S..

Iz razloga, ker za podizvajalca S., ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, v vlagateljevi ponudbi (poleg izpolnjenih, podpisanih in žigosanih razpisnih obrazcev) niso predložena tudi ostala zahtevana (ustrezna) dokazila, ki dokazujejo, da glede omenjenega podizvajalca ni podan kateri od razlogov za izključitev po prvem ali drugem odstavku 75. člena ZJN-3, niti po alinei a) ali alinei b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, je naročnik vlagatelja s pozivom, številka 60402-57/2016-8, z dne 13. 2. 2017 (v nadaljevanju: poziv z dne 13. 2. 2017), tudi pozval k dopolnitvi ponudbe »s predmetnimi zahtevanimi dokazili za ponudnika in nominiranega podizvajalca«. V posledici ni upravičeno zatrjevanje vlagatelja, ki v navezavi na peti odstavek 89. člena ZJN-3 zatrjuje, da »niso manjkali kaki dokumenti«.

Kot izhaja iz dopolnitve vlagateljeve ponudbe, prevzete dne 22. 2. 2017 ob 11. uri in 30 minut, oziroma dopolnitve vlagateljeve ponudbe, prejete dne 27. 2. 2017 ob 6. uri in 30 minut, vlagatelj na podlagi poziva z dne 13. 2. 2017 naročniku ni posredoval zahtevanih dokazil, ki dokazujejo, da glede podizvajalca S. ni podan kateri od razlogov za izključitev po prvem ali drugem odstavku 75. člena ZJN-3, niti po alinei a) ali alinei b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, pač pa je posredoval zgolj dokazila, ki se nanašajo na vlagatelja. Ob upoštevanju navedenega ni upravičeno zatrjevanje vlagatelja, da »je predložil vse potrebne listine in dokumente tudi za podizvajalca« S., je pa upravičeno zatrjevanje izbranega ponudnika, da je »[i]z dopolnitve« […] »jasno razvidno, da vlagatelj ni sledil zahtevam in poziv[u] naročnika in svoje ponudbe ni dopolnil kot je to zahteval naročnik«. Vlagatelj v prilogi zahtevka za revizijo sicer podaja več dokumentov in overjenih izjav, vezanih na podizvajalca S., ki jih našteva v drugem odstavku na strani 4 zahtevka za revizijo, vendar pa to v ničemer ne spreminja dosedanjih ugotovitev in zaključkov, saj vlagatelj teh dokumentov in overjenih izjav ni podal v roku, kot je bil določen v pozivu z dne 13. 2. 2017, niti v omenjenem roku ni zatrjeval, da je rok, ki mu ga je naročnik postavil za dostavo zahtevanih dokazil, morebiti prekratek. Ob upoštevanju navedenega je upravičen zapis vlagatelja v drugem odstavku na strani 4 zahtevka za revizijo, da »potrebne listine in dokumente« […] »dodatno prilaga«, ni pa upravičen zapis vlagatelja, da »potrebne listine in dokumente« […] »ponovno« […] »prilaga«. Na navedeno v odločitvi o zahtevku za revizijo utemeljeno opozarja tudi naročnik.

Ker vlagatelj v zvezi s podizvajalcem S. naročniku v postavljenem roku ni predložil zahtevanih manjkajočih dokumentov, ni ustrezno dopolnil ponudbene dokumentacije, je naročnik torej vlagatelja (oziroma njegovo ponudbo) na podlagi zadnje povedi petega odstavka 89. člena ZJN-3 moral izključiti iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ni ustrezno dokazal, da bi vsa manjkajoča in zahtevana dokazila naročnik lahko pridobil sam, niti ni konkretizirano navedel, na kakšen način (oziroma kako) bi to lahko storil (kako bi vsa dejstva oziroma podatke v zvezi s podizvajalcem S. lahko v smislu druge povedi petega odstavka 89. člena ZJN-3 preveril sam). Glede na navedeno ni pritrditi vlagatelju v zatrjevanju, da »na podlagi tega člena (89) in na podlagi takšnega poziva zaradi podizvajalca ni moč izključiti ponudnika«. V tem smislu prav tako tudi ni pravno relevantno zatrjevanje vlagatelja, da je »[p]onudnik« […] »vsa potrebna dokazila, da pri njem niso podani pogoji iz« točke 3.7 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb, »predložil že v svoji ponudbi, poleg tega pa še dodatna tudi overjena dodatna dokazila še v dopolnitvi, h kateri je bil pozvan«. Naročnik namreč vlagatelja ni izločil iz razloga, ker zase ni predložil zahtevanih in ustreznih dokazil, pač pa ga je izločil, ker niti na poziv z dne 13. 2. 2017 za podizvajalca S. ni predložil zahtevanih oziroma ustreznih dokazil. V posledici ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da »glede na predloženo dokumentacijo ni bilo sploh potrebe po zahtevanju še česarkoli dodatnega za podizvajalca«, zatrjevanje vlagatelja, da »v razpisni dokumentaciji niti ni bila dopuščena možnost ponudnika izključiti iz razloga oz. razlogov, kot je to storil v konkretnem primeru naročnik«, niti ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da bi naročnik moral njegovo ponudbo »opredeliti kot dopustno in ga povabiti na pogajanja«. Iz točke 2.14 Povabila k oddaji ponudb namreč jasno izhaja, da bodo k pogajanjem povabljeni le vsi tisti ponudniki, katerih »ponudbe bodo skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pri katerih ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje« (prvi odstavek omenjene točke). V pozivu z dne 13. 2. 2017 sicer res »ni naročnik navedel, da bi v primeru nepopolne dopolnitve ali nedopolnitve bil lahko ponudnik izločen«, vendar pa mu ZJN-3 tega niti ne nalaga. Posledico (ravnanje naročnika) za primer, če »gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije«, namreč jasno in kogentno določa zadnja poved petega odstavka 89. člena ZJN-3, po kateri mora naročnik v takem primeru gospodarski subjekt izključiti. Glede na vse navedeno dosedanjih ugotovitev in zaključkov v ničemer ne spreminja zatrjevanje vlagatelja, da mu naročnik po tem, ko je »predložil dodatne dokumente«, ni »sporočil, da morebiti po njegovem vedenju bi bilo potrebno še kakšen dokument dodati ali dostaviti«. Za dvakratno oziroma večkratno pozivanje k odpravi iste pomanjkljivosti ponudbe v določbah ZJN-3 ni najti ustrezne pravne podlage.

V zvezi z zatrjevanjem vlagatelja, po katerem »naročnik ni niti preverjal družbe« S. »in tudi od nje ni zahteval nobene dokumentacije ne pojasnil«, pa zadostuje ugotoviti, da je naročnik »preverjal družb[o]« S. v smislu dokumentacije, ki zanjo je oziroma ni predložena vlagateljevi ponudbi, da je (kot je bilo to ugotovljeno že doslej) vlagatelja s pozivom z dne 13. 2. 2017 pozval k dopolnitvi ponudbe z »zahtevanimi dokazili za ponudnika in nominiranega podizvajalca«, pa tudi, da je v točki 2.10 Povabila k oddaji ponudb naročnik jasno zapisal, da bo od ponudnika (in ne od podizvajalca) zahteval, da »v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni dopustna«. Glede na navedeno je razumeti naročnika, da od »družbe« S. »ni zahteval nobene dokumentacije ne pojasnil«, pač pa je to s pozivom z dne 13. 2. 2017 zahteval od vlagatelja.

Iz razlogov, predstavljenih doslej, ni ključno, da je »že v sami ponudbi priložen tudi ESPD«, niti ni ključno, ali podizvajalec S. dejansko, neodvisno od tega, ali je to razvidno iz ponudbe, izpolnjuje »vse razpisne pogoje in tudi ne obstajajo kakršnekoli ovire«, saj je potrebno v postopkih javnega naročanja zahtevana dejstva in podatke izkazati v ponudbi.

Vlagatelj šele v zahtevku za revizijo (ne pa na primer v dopolnitvi ponudbe, prevzete dne 22. 2. 2017 ob 11. uri in 30 minut, oziroma v dopolnitvi ponudbe, prejete dne 27. 2. 2017 ob 6. uri in 30 minut) prvič (torej prepozno) zatrjuje, da zadevno javno naročilo lahko »izvede ponudnik TACK SYSTEM SRL sam«, oziroma, da »bi lahko TACK SYSTEM SRL vse izvedel tudi v celoti sam«. V predstavljenih konkretnih okoliščinah dejanskega stanja pa od naročnika (v nasprotju s stališčem vlagatelja) tudi ni bilo razumno pričakovati, da bi vlagatelja s pozivom z dne 13. 2. 2017 »pozva[l], naj sporoči kakega drugega podizvajalca ali da se morebiti izjasni, ali bo dela opravil sam«. V vlagateljevi ponudbi namreč niso (bila) predložena zahtevana (ustrezna) dokazila, ki dokazujejo, da glede podizvajalca S. ni podan kateri od razlogov za izključitev po prvem ali drugem odstavku 75. člena ZJN-3, niti po alinei a) ali alinei b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, zato je razumljivo, da je s pozivom z dne 13. 2. 2017 naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi ponudbe z »zahtevanimi dokazili za ponudnika in nominiranega podizvajalca«.

Dosedanjih ugotovitev in zaključkov v ničemer ne spreminja sklicevanje vlagatelja na »javno tolmačenje naročniške zakonodaje (ZJN-3) štev. 430-77/2016/7 z dne 30.3.2016, ki ga je podal Sektor za sistem javnega naročanja Direktorata za javno naročanje Ministrstva za javno upravo RS«. V konkretnem primeru je namreč za izločitev vlagateljeve ponudbe pravno relevanten peti odstavek 89. člena ZJN-3, saj vlagatelj na naročnikov poziv z dne 13. 2. 2017 za podizvajalca S. ni predložil zahtevanih (ustreznih) dokazil, ne pa drugi odstavek 81. člena ZJN-3. V konkretnih okoliščinah dejanskega stanja tako ni bilo ugotovljeno, da v zvezi s podizvajalcem S. obstajajo obvezni razlogi za izključitev, v posledici česar bi naročnik moral od gospodarskega subjekta zahtevati njegovo zamenjavo, pač pa sploh ni bilo mogoče ugotoviti, ali v zvezi s podizvajalcem S. obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Glede na to je upravičeno zatrjevanje naročnika, da »ni bilo ugotovljeno ali so pri nominiranem podizvajalcu« S. »podani razlogi za izključitev, ker vlagatelj ni skladno z zahtevami razpisne dokumentacije predložil dokazil o neobstoju razlogov za izključitev pri nominiranem podizvajalcu«. Ker vlagatelj na poziv z dne 13. 2. 2017 ni predložil manjkajočih dokumentov oziroma ni dopolnil dokumentacije s predložitvijo zahtevanih (ustreznih) dokazil, je naročnik moral vlagatelja (oziroma njegovo ponudbo) izključiti iz postopka oddaje javnega naročila (zadnja poved petega odstavka 89. člena ZJN-3). Poleg tega ne gre prezreti dejstva, da
– iz dopolnitve vlagateljeve ponudbe, prevzete dne 22. 2. 2017 ob 11. uri in 30 minut, oziroma dopolnitve vlagateljeve ponudbe, prejete dne 27. 2. 2017 ob 6. uri in 30 minut, ni razbrati, da bi vlagatelj v njiju podizvajalca S. zamenjal s kakim drugim podizvajalcem (dokumentov v zvezi s tem vlagatelj ni predložil), niti v teh vlogah ni zaznati namere vlagatelja o menjavi podizvajalca
– vlagatelj v drugem odstavku na strani 4 zahtevka za revizijo sam zatrjuje, da »je predložil vse potrebne listine in dokumente tudi za podizvajalca« S., v prilogi zahtevka za revizijo pa v zvezi s tem podaja več dokumentov in overjenih izjav, vezanih na podizvajalca S., kar potrjuje njegovo voljo, da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila sodeluje prav s podizvajalcem S., ne pa s kakim drugim podizvajalcem (torej, da ga nima namena zamenjati z drugim podizvajalcem).

Upoštevaje navedeno sklicevanje vlagatelja na »javno tolmačenje naročniške zakonodaje (ZJN-3) štev. 430-77/2016/7 z dne 30.3.2016, ki ga je podal Sektor za sistem javnega naročanja Direktorata za javno naročanje Ministrstva za javno upravo RS«, za odločitev o zahtevku za revizijo ni pravno relevantno, niti iz doslej navedenih razlogov ni ustrezno zatrjevanje vlagatelja, da lahko naročnik »šele v primeru, kadar ponudnik ne uspe zagotoviti zamenjave neusposobljenega podizvajalca, njegovo ponudbo iz nadaljnjega postopka izloči«. Glede na navedeno ni pravno utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da »evropski predpisi o javnem naročanju« (teh vlagatelj niti konkretizirano ne navede) določajo »tako, kot v tem primeru tolmači ponudnik – vlagatelj«. Za odločitev o zahtevku za revizijo pa tudi sicer ni pravno relevantna »sodna praksa v Republiki Italiji kakor tudi Nemčiji«, katere vlagatelj konkretizirano ne navede, zatrjevanje vlagatelja, da »tako, kot v tem primeru tolmači ponudnik – vlagatelj«, določa sodna praksa »zagotovo« […] »tudi drugod«, pa Državna revizijska komisija ocenjuje za povsem splošno in pavšalno ter nekonkretizirano.

Državna revizijska komisija je kot nepotrebno zavrnila izvedbo ostalih dokaznih predlogov, katerih izvedbo (zlasti) v zadnjem odstavku na strani 6, v prvem odstavku na strani 7 in v rubriki »Dokaz:« na strani 7 zahtevka za revizijo predlaga vlagatelj (z izjemo tistih, ki jih je izvedla v zvezi s preostalo vsebino zahtevka za revizijo in jih posebej izpostavlja v nadaljevanju), saj je ocenila, da je dejansko stanje, relevantno za odločitev o doslej izpostavljeni vsebini zahtevka za revizijo, popolnoma (z gotovostjo) razjasnjeno z ostalimi izvedenimi listinskimi dokazi.

V navezavi na opozorilo vlagatelja, da »naročnik v svoji obrazložitvi zavrnitve zahteve za revizijo podaja še dodatno druge in drugačne razloge, zakaj naj bi ravnal pri oddaji naročila tako, kot je, kar pa je nedopustno. Še več, sedaj celo navaja, da naj vlagateljeva ponudba ne bi bila dopustna«, pa Državna revizijska komisija pripominja, da je v več svojih odločitvah zapisala, da mora naročnik vse morebitne razloge za nedopustnost ponudbe navesti že v odločitvi o oddaji naročila oziroma najkasneje v odločitvi o zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Učinkovito pravno varstvo (9. člen ZPVPJN) v postopkih oddaje javnih naročil je namreč lahko zagotovljeno le, če ima ponudnik možnost v predrevizijskem postopku izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na vprašanje dopustnosti njegove ponudbe. Ker vlagatelj v postopku pravnega varstva po tem, ko naročnik odloči o njegovem zahtevku za revizijo, (praviloma) ne sme navajati novih kršitev (peti odstavek 29. člena ZPVPJN), tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati novih razlogov za nedopustnost vlagateljeve ponudbe, ki jih ni navedel že v odločitvi o oddaji naročila. Glede na navedeno Državna revizijska komisija novih razlogov, ki se nanašajo na vprašanje dopustnosti vlagateljeve ponudbe, pa tudi drugih oziroma drugačnih razlogov, zaradi katerih »naj bi ravnal pri oddaji naročila tako, kot je«, v skladu z ustaljeno prakso pri odločanju o zahtevku za revizijo ni upoštevala.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni dokazal, da je naročnik s tem, ko je v odločitvi o oddaji naročila njegovo ponudbo označil za nedopustno in jo izključil »iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila« iz razloga, ker je vlagatelj na njegov poziv z dne 13. 2. 2017 »k dopolnitvi ponudbe« […] »v dopolnitvi ponudbe predložil predmetna zahtevana dokazila le zase, ne pa tudi za nominiranega podizvajalca«, kršil katero od določb ZJN-3.

Upoštevaje dosedanje ugotovitve in zaključke Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni odločala o delu zahtevka za revizijo, v katerem vlagatelj zatrjuje kršitve, ki naj bi jih naročnik storil pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika (zlasti drugi, tretji in četrti odstavek na strani 6). Vsebinska presoja zahtevka za revizijo v tem delu namreč v ničemer ne bi vplivala na predmetno odločitev Državne revizijske komisije, razlog, ki ga vlagatelj v njem zatrjuje, pa tudi sicer ni enak ali istovrsten razlogu za zavrnitev vlagateljeve ponudbe (po zatrjevanju vlagatelja se izbrani ponudnik »ne ukvarja s tovrstnimi storitvami, ki so predmet konkretnega javnega naročila in sicer po vedenju ponudnika ne v Republiki Sloveniji in ne v Republiki Italiji in tudi ne kje drugje«).

Državna revizijska komisija je tako na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva, da se mu »povrne tudi vse njegove stroške predrevizijskega in revizijskega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi«.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 19. 6. 2017


Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
– SŽ - Vleka in tehnika, d. o. o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
– Odvetniška družba mag. Kerčmar, o. p., d. o. o., Ulica XXX. divizije 21, 5000 Nova Gorica
– GLOBEX S.R.L., podružnica v Sloveniji, IOC Zapolje I 7, 1370 Logatec
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran