Na vsebino
EN

018-045/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-045/2017-5
Datum sprejema: 22. 3. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje javnega naročila »IDP rekonstrukcije G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 8.500« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj LINEAL, d. o. o., Jezdarska ulica 3, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Razgoršek-Dremelj, d. o. o., Linhartova ulica 6, Maribor, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 3. 2017

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za IDP rekonstrukcijo »G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 8.500«, obvestilo za oddajo naročila po odprtem postopku je bilo dne 12. 5. 2016 (s številko objave JN001235/2016-B01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 19. 1. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43001-117/2016/79 412 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se javno naročilo odda ponudniku »GINEX International d.o.o.«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji javnega naročila je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN001235/2016-ODL02P1) objavljena dne 23. 1. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 2. 2. 2017 pravočasno vložil »ZAHTEVEK ZA REVIZIJO«, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi odločitev o oddaji naročila in »javno naročilo odda vlagatelju zahtevka za revizijo kot najugodnejšemu ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo«. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da je odločitev naročnika o oddaji naročila nepravilna in nezakonita, saj je ponudba izbranega ponudnika »nedopustna in bi jo moral naročnik izločiti«. Izbrani ponudnik bi moral zaradi spremembe osebe odgovornega projektanta v ponudbi spremeniti oziroma popraviti »tudi obrazec "Podatki o gospodarskem subjektu" saj so se s spremembo kadra spremenili« […] »deleži v ponudbi za navedena podizvajalca«. Vlagatelj zatrjuje, da »podizvajalec CORUS INŽENIRJI d.o.o. ni predložil nobene reference za dela, ki jih je v ponudbi na podlagi spremembe dejansko prevzel«, da »iz dopolnitve (spremembe) ponudbe« izbranega ponudnika »ni razvidno, da se podizvajalci ali nominirani kadri sploh strinjajo s takšno spremembo«, pa tudi, da »ni izkazano ustrezno razmerje med podizvajalci in kadri, ki jih ti zagotavljajo«. Osebi J. Č. in M. K. namreč nista zaposleni »v podjetju Geoekspert d.o.o.«, v posledici pa »ni izkazano na kakšni podlagi podizvajalec Geoekspert d.o.o. sploh zagotavlja navedeni kader«.

Izbrani ponudnik je podal »Odgovor izbranega ponudnika na zahtevek za revizijo vlagatelja«, z dne 14. 2. 2017 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Izbrani ponudnik prereka vse navedbe vlagatelja, meni, da »bi moral naročnik zahtevek za revizijo zavrniti«. Poudarja, da do sprememb, kot jih vlagatelj »navaja v zahtevku za revizijo, dejansko sploh ni prišlo«, saj »se deleži podizvajalcev v ponudbi« […] »s spremembo kadra niso spremenili« in »še vedno ostajajo enaki kot so bili v prvotni ponudbi. Spremenil se je zgolj kader, ki bo izvajal dela odgovornega projektanta za predore«.

Naročnik je dne 22. 2. 2017 sprejel sklep, številka 43001-117/2016/86, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnil, zavrnil je tudi zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). Naročnik zatrjuje, da vlagatelj zmotno meni, da so se zaradi spremembe ponudbe izbranega ponudnika »spremenili tudi deleži in vrsta del podizvajalcev«, saj »le-ti še vedno ostajajo enaki kot so bili v prvotni ponudbi in se v ničemer niso spreminjali. Spremenil se je zgolj kader, ki bo izvajal dela odgovornega projektanta za predore«, ta pa je »angažiran pri podizvajalcu Geoekspert«. Po prepričanju naročnika so v ponudbi izbranega ponudnika (vključno z njeno spremembo) predložena vsa v Navodilih za pripravo ponudbe zahtevana dokazila, ponudba izbranega ponudnika pa je po njeni spremembi skladna z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 24. 2. 2017, naročnik pa je dne 27. 2. 2017 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 2. 3. 2017 od naročnika prejela vlagateljevo »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 1. 3. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). Vlagatelj nasprotuje ugotovitvam in zaključkom naročnika, Državni revizijski komisiji pa predlaga, da razveljavi odločitev o oddaji naročila in naročniku naloži, da mu povrne stroške postopka.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila in predrevizijski postopek, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje javnega naročila naročnik prejel pet pravočasnih ponudb. Po izvedenem postopku ocenjevanja po merilih za izbiro najugodnejše ponudbe (točka 3.2 Navodil za pripravo ponudbe) je ponudba izbranega ponudnika dosegla eno točko več od vlagateljeve ponudbe, ki se je uvrstila na drugo mesto.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je odločitev naročnika o oddaji naročila nepravilna in nezakonita, saj je ponudba izbranega ponudnika »nedopustna in bi jo moral naročnik izločiti«. Po zatrjevanju vlagatelja bi moral izbrani ponudnik zaradi spremembe odgovornega projektanta v ponudbi »spremeniti (popraviti) tudi obrazec "Podatki o gospodarskem subjektu" saj so se s spremembo kadra spremenili tudi deleži v ponudbi za navedena podizvajalca«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika s pozivom, številka 43001-117/2016/13-1600, z dne 20. 6. 2016, pozval na podajo dodatnih pojasnil oziroma spremembo ponudbe, ker je ugotovil, da »v ponudbi navedeni odgovorni projektant« J. Č. »ne izpolnjuje zahteve po visoki strokovni izobrazbi s področja gradbeništva, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji«. Vlagatelj zatrjuje kršitve, povezane z dopolnitvijo izbranega ponudnika, z dne 27. 6. 2016 (v nadaljevanju: vloga z dne 27. 6. 2016). S to vlogo je izbrani ponudnik »obrazec "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" za« J. Č. iz svoje ponudbe izločil in ga zamenjal »z novima obrazcema "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" za« A. C. in J. Č., obrazec »Popis del z navedbo ključnega osebja« iz ponudbe pa je zamenjal z novim. Izbrani ponudnik je ob tem še dodal: »V tč. 6 smo navedli novega odgovornega projektanta. Ponudbenih cen nismo spreminjali!«.

Iz ponudbe izbranega ponudnika v vsebini, kot je bila oddana pred potekom roka za prejem ponudb sicer izhaja, da osebo A. C. zagotavlja podizvajalec Corus inženirji, d. o. o., osebo J. Č. pa podizvajalec Geoekspert, I. R., s. p., vendar pa je ob vpogledu v dopolnitev ponudbe »Popis del z navedbo ključnega osebja« (priloga vloge z dne 27. 6. 2016) Državna revizijska komisija ugotovila, da je v točki 6 jasno zapisano, da bo dela z opisom »IDP predora« izvajal gospodarski subjekt Geoekspert, odgovorni projektant pa bo oseba A. C.. V posledici ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da iz »dopolnitve in sprememb ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja« […] »dokazilo, ki bi kazalo na to ali bi lahko bilo podlaga za sklepanje, da po novem te iste kadre sedaj zagotavlja drug podizvajalec«. Vloga z dne 27. 6. 2016 po vsebini predstavlja spremembo ponudbe izbranega ponudnika na način, da je izbrani ponudnik spremenil le kader (odgovornega projektanta), ne pa tudi podizvajalca, zato vlagatelju ni pritrditi v navedbi, da je »IDP predora« […] »namesto podizvajalca "GEOEKSPERT"« […] »prevzelo podjetje CORUS INŽENIRJI d.o.o.«, niti ni pritrditi vlagatelju v tem, da je v ponudbi izbranega ponudnika (upoštevaje vsebino vloge z dne 27. 6. 2016) navedeno, da podizvajalec Geoekspert, I. R., s. p., ki »bo IDP Predora izvedel«, […] »ne zagotavlja kadra, ki izpolnjuje pogoje«.

Ker bo »IDP predora« izvajal podizvajalec Geoekspert, I. R., s. p., njegov odgovorni projektant pa bo oseba A. C. (po dopolnitvi ponudbe), ni utemeljeno sklicevanje vlagatelja na drugi odstavek 94. člena ZJN-3, po katerem mora ponudnik v primeru, če bo izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, na drugi odstavek točke 2.5.3 Navodil za pripravo ponudbe, po kateri mora biti navedeno kateri posel in za kakšno ceno prevzema posamezni podizvajalec, oziroma na drugi odstavek točke 4.1.2 Navodil za pripravo ponudbe, ki določa: »Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede tudi dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del (brez DDV). Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženimi referencami za ta dela«. Že v osnovni vlagateljevi ponudbi je namreč zapisano, da »IDP predora« kot podizvajalec izbranega ponudnika prevzema v izvajanje družba Geoekspert, I. R., s. p., kar pomeni, da se s tem, ko bo oseba A. C. izvajala »IDP predora« za gospodarski subjekt Geoekspert, I. R., s. p., ne spreminjajo deleži podizvajalcev pri izvedbi naročila. Kot navaja izbrani ponudnik in kot je to razvidno že iz dopolnitve ponudbe, bo namreč oseba A. C. »angažiran[a] pri podizvajalcu, družbi "Geoekspert"«.

Iz navedenih razlogov je tako utemeljeno zatrjevanje izbranega ponudnika, da »se deleži podizvajalcev v ponudbi« […] »s spremembo kadra niso spremenili« in »še vedno ostajajo enaki kot so bili v prvotni ponudbi. Spremenil se je zgolj kader, ki bo izvajal dela odgovornega projektanta za predore«, utemeljeno pa je tudi vsebinsko enako zatrjevanje naročnika v petem odstavku na strani 2 odločitve o zahtevku za revizijo. Iz navedenih razlogov ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da »iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhajajo pravilni podatki, saj ponudnik na podlagi poziva naročnika ni uskladil celotne ponudbe s spremembo kadrov, ki bodo izvajali posamezna dela«. Iz navedenih razlogov niso utemeljena zatrjevanja vlagatelja glede posledic morebitnega ponovnega pozivanja »izbranega ponudnika na odpravo te napake«, ki naj bi »pomenilo ponoven (drugi) poziv na spremembo ponudbe v zvezi z isto izhodiščno napako, ki jo je želel izbrani ponudnik odpraviti z menjavo kadrov, ki prevzemajo dela«.

Vlagatelj ni tisti, ki lahko oblikuje ponudbeno voljo izbranega ponudnika, zato ni relevantno njegovo zatrjevanje, da »bi moral« dela »IDP predora« […] »glede na razdelitev del po novem, prevzeti podizvajalec CORUS INŽENIRJI d.o.o., za kar pa ponudnik v spremembi ponudbe ni predložil ustreznih dokumentov«.

Ob upoštevanju vsega ne drži zatrjevanje vlagatelja, da »podizvajalec CORUS INŽENIRJI d.o.o. ni predložil nobene reference za dela, ki jih je v ponudbi na podlagi spremembe dejansko prevzel«, niti niso relevantna ostala zatrjevanja vlagatelja v zahtevku za revizijo, ki se na citirano nanašajo. Že doslej je bilo namreč ugotovljeno, da »podizvajalec CORUS INŽENIRJI d.o.o.« tudi ob upoštevanju vsebine vloge z dne 27. 6. 2016 ne prevzema »IDP predora«.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo zatrjuje, da »iz dopolnitve (spremembe) ponudbe« izbranega ponudnika »ni razvidno, da se podizvajalci ali nominirani kadri sploh strinjajo s takšno spremembo«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da taka zahteva ne izhaja niti iz točke 2.5.3 Navodil za pripravo ponudbe, poimenovane »Ponudba s podizvajalci«, niti iz točke 2.9 Navodil za pripravo ponudbe, poimenovane »Pregled in presoja ponudb«, niti iz točke 3.1.3.2 Navodil za pripravo ponudbe, uvrščene v »Tehničn[o] in strokovn[o] sposobnost«, niti iz točke 4.1.2 Navodil za pripravo ponudbe, poimenovane »Podatki o gospodarskem subjektu«, niti iz točke 4.1.3 Navodil za pripravo ponudbe, poimenovane »Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti«, niti iz katerekoli druge točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več odločitvah pa od ponudnika ni mogoče zahtevati več ali drugače kot je od njega terjala vnaprej pripravljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zahteva, po kateri bi moral ponudnik predložiti dokument, po katerem »se podizvajalci ali nominirani kadri« […] »strinjajo s takšno spremembo«, ne izhaja niti iz določb ZJN-3. Zakon v 94. členu določa le, da ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, če bo izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, pa mora v ponudbi navesti vse podizvajalce, vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da v določbah razpisne dokumentacije in ZJN-3 ni pravne podlage za navedbe vlagatelja, da bi moral izbrani ponudnik v »dopolnitvi ponudbe« podati »soglasje podizvajalcev«, da »se podizvajalci ali nominirani kadri« […] »strinjajo s takšno spremembo«. V tem kontekstu je razumeti tudi naročnika in izbranega ponudnika, da »ni jasno, kakšna soglasja naj bi podizvajalci in kadri v ponudbi prilagali«, ter naročnika, da »v razpisni dokumentaciji« teh dokazil »ni predvidel oziroma zahteval«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo ni dokazal, čeprav je trditveno in dokazno breme na njem (primerjaj 5. in 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), da iz ponudbe izbranega ponudnika in dopolnitve ne izhaja, da ima podizvajalec Geoekspert, I. R., s. p., zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za izvedbo javnega naročila v delu, ki se nanaša na »IDP predora«. Vlagatelj v zahtevku za revizijo sam navaja, da so v »prvotno oddani ponudbi« […] »obrazce "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" podpisali podizvajalci, ki te kadre zagotavljajo«. Vlagatelju je sicer pritrditi v njegovem zatrjevanju, da »je obrazce v dopolnitvi ponudbe« […] »podpisal GINEX International, d.o.o.«, vendar pa pri tem ne gre prezreti, da je naročnik na obrazcu »PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH« na mestu, na katerem naj bi bil obrazec podpisan, zapisal »ponudnik«. Na navedeno upravičeno opozarja tudi izbrani ponudnik. Pri tem ne gre prezreti niti dejstva, da se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja tudi »IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH« podizvajalca Geoekspert, I. R., s. p., v kateri ta izjavlja, da ima »zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo«.

Glede na navedeno ni pritrditi vlagatelju, da je naročnik kršil določbe Navodil za pripravo ponudbe in določbe ZJN-3 s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno (29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3) in je ni izključil iz postopka oddaje javnega naročila (prvi odstavek 89. člena ZJN-3). Ni namreč ne utemeljeno in ne dokazano, da »gospodarski subjekti (podizvajalci) niso predložili zahtevanih dokumentov in dokazil«. Iz razloga, ker to ni določeno ne v določbah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ne v določbah ZJN-3, tudi ni pritrditi zatrjevanju vlagatelja, da »[s]eveda mora vsak gospodarski subjekt ali kader« […] »podati svoje strinjanje z nominacijo«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo kot slednje zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika »ni izkazano ustrezno razmerje med podizvajalci in kadri, ki jih ti zagotavljajo«, saj osebi J. Č. in M. K. nista zaposleni »v podjetju Geoekspert d.o.o.«, v posledici pa »ni izkazano na kakšni podlagi podizvajalec Geoekspert d.o.o. sploh zagotavlja navedeni kader«.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je Sodišče Evropske unije v sodbi številka C 234/14, »Ostas celtnieks« SIA proti Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs, z dne 14. 1. 2016, ECLI:EU:C:2016:6, točka 34, odločilo, da je člena 47(2) in 48(3) Direktive 2004/18/ES razlagati tako, da nasprotujeta temu, da lahko naročnik v okviru razpisne dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila, ponudniku, ki se sklicuje na sposobnosti drugih izvajalcev, naloži, naj s temi izvajalci pred oddajo javnega naročila sklene pogodbo o sodelovanju ali ustanovi družbo z neomejeno odgovornostjo.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je naročnik v točki 4.1.3 Navodil za pripravo ponudbe določil, da prevzeti posel lahko izvaja le gospodarski subjekt, ki »ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne kadrovske in tehnične zmogljivosti za izvedbo«. Navedeno določbo je potrebno razlagati skupaj s točko 3.1.3.2 Navodil za pripravo ponudbe. Ta točka določa, da morajo biti zagotovljene »potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo«, kot dokazilo, s katerim se izpolnjevanje pogoja dokazuje, pa točka 3.1.3.2 določa edinole »Izjav[o] o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, skladna s predlogo«. Naročnik si je, kot upravičeno poudarja v petem odstavku na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo, pri tem zgolj pridržal »pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dokazila (dokazila o zaposlitvi ali najemu kadra, dokazila o izpolnjevanju določb delovnopravne zakonodaje, ...), da ima zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za izvedbo naročila«, ni pa se zavezal tega storiti. V Navodilih za pripravo ponudbe ni bilo zahtevano, da bi morali gospodarski subjekti v ponudbah izkazati, na »kakšni podlagi podizvajalec« […] »zagotavlja navedeni kader«. Naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe tudi ni zahteval, da bi moral biti kader zaposlen pri podizvajalcu, ki bo dela izvajal. Upoštevaje navedeno izbrani ponudnik upravičeno zatrjuje, da to ni »zahteva iz razpisne dokumentacije«.

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah od ponudnika ni mogoče zahtevati več ali drugače kot je od njega terjala vnaprej pripravljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ker si je naročnik zgolj pridržal pravico, da od ponudnikov zahteva dodatna dokazila, da imajo »zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za izvedbo naročila« (»dokazila o zaposlitvi ali najemu kadra, dokazila o izpolnjevanju določb delovnopravne zakonodaje, ...«), naročnik ni kršil točke 4.1.3, v zvezi s točko 3.1.3.2, Navodil za pripravo ponudbe, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno, čeprav v njej ni še dodatno poleg »Izjav[e] o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, skladna s predlogo« izkazano, na »kakšni podlagi podizvajalec Geoekspert d.o.o. sploh zagotavlja navedeni kader«. Predstavljenega zaključka v ničemer ne spreminja sklicevanje vlagatelja na prvi odstavek 81. člena ZJN-3, vlagatelj pa tudi z ničemer ni ustrezno dokazal, da »gre v navedenem primeru celo za namerno zavajanje naročnika, da ima podizvajalec in posledično izbrani ponudnik« […] »na voljo kadre, ki izpolnjujejo zahteve naročnika« (zadnji odstavek na strani 10 zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) tako ni dokazal, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika »izključiti, ker ponudnik svoje ponudbe ni ustrezno dopolnil« (tretji odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo).

Upoštevaje vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljenega zavrnila.

V zvezi z delom pravovarstvenega predloga, v katerem vlagatelj predlaga, da se »javno naročilo odda vlagatelju zahtevka za revizijo kot najugodnejšemu ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo«, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta po vsebini postavljen naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji. Postopek oddaje javnega naročila namreč izvaja in v njem odloča naročnik, zato se Državna revizijska komisija do citiranega dela pravovarstvenega predloga ni opredeljevala. Pri tem ne gre prezreti, da ima Državna revizijska komisija v reviziji postopkov javnega naročanja pri odločanju o zahtevku za revizijo le kasatorična pooblastila, ne pa reformatoričnih pooblastil. To pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 31. in 39. člena ZPVPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da ga zavrže, zavrne ali zahtevku ugodi tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o oddaji naročila ali katere druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka namreč le preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v rokah naročnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 22. 3. 2017


Predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Odvetniška pisarna Razgoršek-Dremelj, d. o. o., Linhartova ulica 6, 2000 Maribor
– GINEX INTERNATIONAL, d. o. o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

Natisni stran