Na vsebino
EN

018-054/2017 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-054/2017-4
Datum sprejema: 21. 3. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje javnega naročila »Živila in material za prehrano« (v sklopu številka 12: »Mesni izdelki«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MESARSTVO NIKL, Klavdija Nikl, s. p., Betnavska cesta 122, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 3. 2017

odločila:

Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila za nakup živil in materiala za prehrano (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (z namenom sklenitve okvirnih sporazumov) pa je bilo dne 9. 11. 2016 (s številko objave JN007107/2016-B01) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 10. 11. 2016 (s številko dokumenta 394790) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2016/S 217.

Naročnik je dne 27. 1. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 460-E-DeS-54/17 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere za sklop številka 12: »Mesni izdelki« (v nadaljevanju: sklop številka 12) med drugim izhaja, da je v omenjenem sklopu prejel eno dopustno ponudbo, to je ponudbo ponudnika »PANVITA MIR d.d., Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja Radgona« (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN007107/2016-ODL01) objavljena dne 31. 1. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno (ponudnikom).

Vlagatelj je dne 7. 2. 2017 na pošto priporočeno oddal »Zahtevek za revizijo - Sklop 12: Mesni izdelki«, z dne 7. 2. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem meni, da mu je bil »za sklop 12: mesni izdelki« […] »izločitveni kriterij "V-Ni predložil vzorcev oz. vzorci niso ustrezni"« […] »neupravičeno dodeljen«.

O vsebini zahtevka za revizijo se je izbrani ponudnik izjasnil z vlogo »IZJASNITEV po Pozivu št. 460-E-Des-72/17 / z dne 10.2.2017 za sklop 12 – mesni izdelki«, z dne 13. 2. 2017, naročnik pa je dne 23. 2. 2017 sprejel sklep, številka 460-E-DeS-84/17, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 28. 2. 2017, naročnik pa je z dopisom z dne 2. 3. 2017, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila in postopek pravnega varstva, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, skladno z 31. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija po prejemu zahtevka za revizijo preveri med drugim tudi, ali ta vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN (druga alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka istega člena).

Kot izhaja iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN (v ustreznem dolžnem znesku).

Če zahtevek za revizijo izpolnjuje pogoj, da mu je priloženo potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN (v ustreznem dolžnem znesku), in če zahtevek za revizijo izpolnjuje tudi vse ostale pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, ga Državna revizijska komisija sprejme v obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Če Državna revizijska komisija ugotovi, da iz zahtevka za revizijo niso razvidne vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN ali zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh teh obveznih sestavin, čeprav je naročnik vlagatelja pozval k ustrezni dopolnitvi, zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 31. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, izvedenem na podlagi prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, ugotovila, da je zahtevku za revizijo priloženo »POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU«, z dne 7. 2. 2017, iz katerega izhaja, da je vlagatelj za predrevizijski in revizijski postopek v konkretnem primeru plačal takso v znesku 992,00 EUR.

Iz točke IV.1.1 in točke IV.1.3 obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, izhaja, da naročnik postopek oddaje zadevnega javnega naročila izvaja po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnih sporazumov.

Državna revizijska komisija je v svojem »STALIŠČU 2. OBČNE SEJE DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE GLEDE ODMERE TAKSE«, ki je že od meseca junija 2016 dalje javno objavljeno na spletni strani http://www.dkom.si/aktualno/obvestila/2016060310405361/ (v nadaljevanju: Stališče 2. občne seje Državne revizijske komisije v letu 2016), zapisala, da je v primeru (sklenitve) okvirnih sporazumov potrebno »izhajati iz višine takse, kot jo določa 74. člen ZIPRS1617«.

Upoštevaje 74. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/2015 in sprem.) v okoliščinah konkretnega dejanskega stanja znaša taksa za predrevizijski in revizijski postopek 1.000,00 EUR.

V posameznem primeru določi višino takse (za predrevizijski in revizijski postopek) naročnik (četrti odstavek 71. člena ZPVPJN), ki je v odločitvi o oddaji naročila zapisal: »Ponudnik mora ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2% od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za posamezni sklop oz. vrsto blaga, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov«.

Citirani pravni pouk naročnika v odločitvi o oddaji naročila je, ob upoštevanju predstavljenega Stališča 2. občne seje Državne revizijske komisije v letu 2016 in ob upoštevanju predstavljenih pravnih podlag (v zakonih), napačen.

Ker napačen pravni pouk, kot je to že v več odločitvah zapisala Državna revizijska komisija, ne more iti v škodo stranki, ki se po njem ravna (v konkretnem primeru vlagatelju), je Državna revizijska komisija vlagatelja s Pozivom na doplačilo takse, številka 018-54/2017-3 z dne 8. 3. 2017 (v nadaljevanju: poziv na doplačilo takse), na podlagi prve alinee četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN (v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka istega člena) pozvala, da v roku treh delovnih dni od prejema tega poziva na transakcijski račun doplača takso za predrevizijski in revizijski postopek v znesku 8,00 EUR in da ji v istem roku predloži tudi potrdilo o doplačilu takse za predrevizijski in revizijski postopek. Državna revizijska komisija je vlagatelja ob tem izrecno opozorila, da bo v nasprotnem primeru zahtevek za revizijo zavrgla.

Ob upoštevanju podatkov, kot izhajajo iz poštne vročilnice, vrnjene Državni revizijski komisiji, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bil poziv na doplačilo takse vlagatelju vročen dne 9. 3. 2017.

Upoštevajoč pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN in drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, se je rok za doplačilo (dolžne) takse iztekel (s potekom) dne 14. 3. 2017. Do poteka tega roka (dolžna) taksa v znesku 8,00 EUR ni bila doplačana, v kar se je Državna revizijska komisija dne 21. 3. 2017 prepričala z vpogledom v evidenco »plačanih, preplačanih, premalo plačanih in vrnjenih taks« (primerjaj prvo poved 73. člena ZPVPJN) pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (spletna aplikacija UJPnet). Vlagatelj Državne revizijske komisije tudi sicer ni obvestil o morebitnem doplačilu (dolžne) takse s predložitvijo potrdila o doplačilu takse za zadevni predrevizijski in revizijski postopek, potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN v znesku 1.000,00 EUR pa ni razvidno niti iz vsebine dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila (primerjaj drugi odstavek 31. člena ZPVPJN). Omenjeno potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN namreč ni sestavni del dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila, pač pa je (oziroma bi moralo biti) obvezna sestavina postopka pravnega varstva.

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz zahtevka za revizijo niso razvidne vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, da bi ga lahko sprejela v obravnavo. Zahtevek za revizijo namreč ne izpolnjuje pogoja iz druge alinee prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, saj mu ni priloženo potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN v znesku 1.000,00 EUR. Državna revizijska komisija zato vlagateljevega zahtevka za revizijo, vloženega v sklopu številka 12: »Mesni izdelki«, ni sprejela v obravnavo, temveč ga je upoštevajoč tretji oziroma četrti odstavek 31. člena ZPVPJN s sklepom zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj v postopku pravnega varstva ni zahteval povračila stroškov (peti odstavek 70. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija o stroških ni odločala.

V Ljubljani, dne 21. 3. 2017


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
– UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
– MESARSTVO NIKL, Klavdija Nikl, s. p., Betnavska cesta 122, 2000 Maribor
– Panvita MIR, d. d., Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja Radgona
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran