Na vsebino
EN

018-035/2017 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor

Številka: 018-035/2017-4
Datum sprejema: 13. 3. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »OPREMA PROSTOROV STERILIZACIJE IN PRALNICE TER OPREMA OSTALIH PROSTOROV, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljena v šest sklopov« za sklop 1, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MEDICO TEHNIKA, d.o.o., Trpinčeva ulica 108, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 3. 2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v sklopu 1 »Strojna oprema za sterilizacijo« razveljavi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila:

- v točki 1. »Visokotlačni parni sterilizator«, ki se nanaša na tehnično zahtevo naročnika »Volumen komore 316 litrov (+/-5%)«;
- v točki 1. »Visokotlačni parni sterilizator«, ki se nanaša na tehnično zahtevo naročnika »Dimenzije komore (VxŠxG): 702x652x690 mm (+/-5%)«;
- v točki 1. »Visokotlačni parni sterilizator«, ki se nanaša v na tehnično zahtevo naročnika »Zunanje dimenzije aparata z vključenim parnim generatorjem (VxŠxG): 1920x1300x1010 mm«.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 3.500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 29. 12. 2016 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN008070/2016-B01 (popravki oz. spremembe pod številko objave JN008070/2016-K01 z dne 17. 1. 2017), dne 30. 12. 2016 pa tudi v Uradnem listu EU, pod številko objave 2016/S 252-464105 (popravki oz. spremembe pod številko objave 2017/S 012-017639 z dne 18. 1. 2017). Naročnik je odgovore na zastavljena vprašanja potencialnih ponudnikov objavil na portalu javnih naročil dne 3. 1. 2017, 6. 1. 2017, 13. 1. 2017, 16. 1. 2017, 17. 1. 2017, 18. 1. 2017 in 20. 1. 2017.

Vlagatelj je pred potekom roka za predložitev ponudb, pravočasno, dne 31. 1. 2017, vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) za sklop 1 »Strojna oprema za sterilizacijo«. Predlaga razveljavitev postopka javnega naročanja, podredno pa spremembo spornih določb razpisne dokumentacije v tehničnih zahtevah sklopa 1 na način, da bodo konkurenčne ponudbe lahko oddali tudi drugi usposobljeni ponudniki in ne zgolj eden, ob spoštovanju načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) in ostalih temeljnih načel javnega naročanja. Zahteva tudi povrnitev stroškov nastalih z revizijo v višini plačane takse. Navaja, da je naročnik v sklopu 1 »Strojna oprema za sterilizacijo« pod točko št. 1 določil tehnične zahteve za visokotlačni parni sterilizator (dimenzije komore, volumen komore, STE kapaciteta in zunanje dimenzije aparata) tako, da favorizira točno določenega proizvajalca in sicer MMM Group, z modelom aparata Selectomat PL Typ V666. Vlagatelj zatrjuje, da »[…] naročnik z zahtevano litražo in dimenzijami prejudicira standarde, saj se količinski potencial oziroma kapaciteta sterilizatorjev meri v STE enotah […]«, ne glede na odstopanja v dimenzijah komor različnih proizvajalcev, ki le-te proizvajajo po zahtevanih standardih za sterilizacijo. Naročnika je preko portala javnih naročil pozval k prilagoditvi določb razpisne dokumentacije z dne 17. 1. 2017 ob 10.19 uri objavljenim odgovorom naročnika na zastavljeno vprašanje, s katerim pa naročnik ni dovolil odstopanj od zahtevanih dimenzij. Vlagatelj pojasnjuje, da komora dimenzije 670x670x638 mm popolnoma odgovarja volumenski kapaciteti 4 STE, naročnik pa - ne glede na dimenzije komore in posledično temu volumen komore - ne more doseči večje kapacitete »[…] kot 4 STE = 216 litrov […]«, kar pa vlagatelj meni da je toliko, kot se lahko naloži na vložni voziček. Navaja, da je vložni voziček tisti, ki sprejema STE kapacitete kot referenco kapacitetnega volumna, dimenzije komore pa niso relevantne, dokler omogočajo deklarirane STE kapacitete vložnih vozičkov. Navedeno pojasnjuje na primeru komore zahtevanih dimenzij 652x690 mm (ŠxG) in 702x652x690 mm (VxŠxG), pri čemer možnost odstopanja (+/-5%) od te zahteve vlagatelj ocenjuje kot zavajanje in favoriziranje zgolj enega proizvajalca. Vlagatelj dimenzijska odstopanja komor s kapaciteto 4STE dokazuje s splošno dostopnimi podatki različnih proizvajalcev sterilizatorjev, ter pojasnjuje, da ima kljub upoštevanem +/-5% odstopanju pri volumnu in dimenzijah komor, taka tehnična zahteva za posledico izločitev vseh potencialnih ponudnikov razen enega. Naročnik izkazuje nedvoumen interes za opremo zgolj enega proizvajalca tudi s postavljeno zahtevo glede zunanjih dimenzij sterilizatorja (VxŠxG) 1920x1300x1010 mm. Pojasnjuje, da je naročnik zahteval zunanjo širino aparata 1300 mm, pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi širino razpoložljivega prostora 1500 mm, ter ugotovil, da ostane za kvalitetno namestitev potrebne opreme na voljo premalo prostora, saj večina proizvajalcev omogoča širino ohišja od cca. 990 mm do 1090 mm, izpostavljeni proizvajalec pa kot edini nudi največjo možno širino kompaktnega dela ohišja (1300 mm). Kot dokaz je vlagatelj priložil tudi naročnikov načrt prostora z natančno pozicijo visokotlačnega parnega sterilizatorja.

Naročnik je dne 13. 2. 2017 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Zavrača vlagateljeve navedbe, da se tehnične zahteve za visokotlačni parni sterilizator (glede dimenzij komore, volumna komore, kapacitete STE in zunanjih dimenzij aparata) nanašajo na točno določen model, t.j. Selectomat PL Typ V666, saj proizvajalec MMM GmbH v svojem prodajnem programu nudi še model Selectomat SL z identičnimi merami. Dalje se ne strinja s trditvijo, da zahtevane zunanje mere aparata onemogočajo konkurenco, kot tudi, da se kot merilo kapacitete sterilizatorjev uporablja sterilizacijska enota STE, ne pa volumen komore, saj sta za naročnika in njegovo naravo dela – poleg osnovne dimenzije, ki jo poda STE enota – bistvenega pomena višina in volumen komore. Pojasnjuje, da se materiali v sterilizaciji neprestano spreminjajo, zaradi česar ni izhajal zgolj iz STE enote 30x30x60 cm, ampak je v tehničnih zahtevah podal tudi dimenzije košar 15x30x60. Navedeno mu omogoča večjo prilagodljivost, skupaj z nastavljivimi policami vložnega vozička pa tudi večjo fleksibilnost dela. Naročnik je dalje pojasnil, da pri svojem delu uporablja tudi sterilizacijske pakete višjih dimenzij, kot tudi materiale, ki jih ni mogoče vložiti v mrežaste košare razpisanih dimenzij, oz. lahko ti segajo preko njihovega roba. Iz navedenih razlogov se je zato odločil za temeljito analizo trga, preko dostopnega prospektnega materiala pa je ugotovil tiste proizvajalce (in modele) parnih sterilizatorjev, ki pa v večini primerov izpolnjujejo njegove bistvene zahteve glede dimenzij in volumna komore v skladu s 4STE, navedenim zahtevam pa je dodal še toleranco, s čemer je razširil krog možnih dobaviteljev. Naročnik je navedel, da na javno dostopnih straneh ponudnikov visokotlačnih parnih sterilizatorjev enako kot vlagatelj ni uspel pridobiti podatka o višini in dimenzijah vodil v komori, kot tudi ne podatkov o sterilizacijskih vložnih vozičkih, posledično pa vztraja pri postavljenih zahtevah glede (večjih) dimenzij komore in volumna kot smiselnih, upravičenih in v skladu s svojim predvidenim načinom dela. Naročnik je dalje zavrnil vlagateljeve navedbe, da so, z izjemo enega, tudi ob upoštevanju +/-5% odstopanja pri volumnu in dimenzijah komor, ter ob upoštevanju zunanjih mer aparata, v konkurenčnem smislu izločeni vsi potencialni ponudniki oz. proizvajalci. Ob tem je naročnik navedel nekatere modele in proizvajalce, ki po njegovem mnenju ustrezajo tehničnim specifikacijam glede dimenzij, kot tudi tiste, ki po njegovem mnenju z minimalnimi odstopanji v celoti izpolnjujejo tehnične specifikacije. Dalje je navedel, da je v razpisni dokumentaciji podal tloris predvidenega prostora za postavitev parnega sterilizatorja skupaj z njegovo dodatno opremo, pri čemer pa meni, da so strokovna postavitev ponujene opreme, kot tudi njeno delovanje in servis, izključno v domeni dobavitelja in njegove servisne službe, navedeno pa mora biti v skladu tudi z veljavnim standardom v sterilizaciji in zahtevanimi kvalifikacijskimi protokoli proizvajalca. S tem v zvezi je naročnik še dodal, da je bila vsem potencialnim ponudnikom ponujena možnost ogleda prostorov, ki pa je vlagatelj ni izkoristil. Sklepno je navedel, da so mu bila glede tehničnih zahtev preko portala javnih naročil zastavljena zgolj vprašanja glede volumna in dimenzije komore, kar pa dokazuje, da razpisna dokumentacija ni bila napisana samo za enega ponudnika. Sledil je strokovnim kriterijem, funkcionalnim zahtevam, stroškovni učinkovitosti, najboljšemu izkoristku in racionalizaciji postopkov sterilizacije, pri tem pa upošteval razpoložljive prostorske in tehnične smernice, ki so bile vezane na projekt adaptacije prostorov.

Naročnik je dne 16. 2. 2017 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ostalo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka v odločanje.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 17. 2. 2017 opredelil do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo in dodatno pojasnil revizijske navedbe.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali so določene tehnične zahteve za visokotlačni parni sterilizator glede volumna komore, dimenzij komore in zunanjih dimenzij aparata z vključenim parnim generatorjem v razpisni dokumentaciji, določene v skladu z ZJN-3.

Skladno s prvim odstavkom 68. člena ZJN-3 se tehnične specifikacije iz 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 navedejo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in določajo zahtevane značilnosti blaga.

Skladno z b alineo 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »tehnične specifikacije« v primeru javnih naročil blaga pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ter postopki ocenjevanja skladnosti.

Skladno s četrtim odstavkom 68. člena ZJN-3 morajo tehnične specifikacije vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije se lahko določijo v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti, vključno z okoljskimi značilnostmi, če so parametri dovolj natančni, da lahko ponudnik opredeli predmet javnega naročila, naročnik pa odda javno naročilo (peti odstavek 68. člena ZJN-3).

Državna revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik znotraj poglavja VI »VRSTA, OPIS IN OBSEG BLAGA« za sklop 1 »Strojna oprema za sterilizacijo« v točki 1 »Visokotlačni parni sterilizator - 1 kom« določil sledeče tehnične zahteve:

– »Visokotlačni parni sterilizator – kapacitete 4 STE z vgrajenim parnim generatorjem;
[…]
– Volumen komore 316 litrov (+/- 5%);
– Dimenzije komore (VxŠxG): 702x652x690 mm (+/-5%);
[…]
– Zunanje dimenzije aparata z vključenim parnim generatorjem (VxŠxG): 1920x1300x1010 mm;

Nadalje gre ugotoviti, da je bilo v zvezi s citiranimi tehničnimi zahtevami za visokotlačni parni sterilizator dne 17. 1. 2017 ob 10.19 uri na portalu javnih naročil objavljeno ponudnikovo vprašanje:

»Pozdravljeni
Za sklop 1 sterilizator zahtevate dimenzijo komore 702x652x690 oziroma 4 STE. Ker standard za volumen STE dovoljuje različne interpretacije
sprašujemo: Ali lahko ponudimo sterilizator zahtevanih standardov, zunanjih dimenzij ter standardno deklariranim in dejanskim 4 STE volumnom z komoro dimenzij 670x670x638
Hvala«

Istega dne je bil na portalu javnih naročil objavljen naročnikov odgovor:

»Naročnik ostaja pri prvotni zahtevi.«

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je bilo v zvezi s citiranimi tehničnimi zahtevami za visokotlačni parni sterilizator na portalu javnih naročil dne 20. 1. 2017 ob 13.20 uri objavljeno tudi ponudnikovo vprašanje:

[…]
»5.VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR
Za sterilizator zahtevate dimenzijo komore 702x652x690 oziroma 4 STE. Ker standard za volumen STE dovoljuje različne interpretacije sprašujemo: Ali lahko ponudimo sterilizator zahtevanih standardov, zunanjih dimenzij 1954x1710x977mm, standardno deklariranim in dejanskim 4 STE volumnom 285l in komoro dimenzij 670x670x638?«

[…]
Za pozitiven odgovor (DA) na zgoraj zastavljena vprašanja se vam že v naprej zahvaljujemo. S pozitivnim odgovorom na zgornja vprašanja boste dovolili vsaj dvema ponudnikoma oddati pravilno ponudbo. S pozitivnim odgovorom na zgornja vprašanja boste imeli v izboru vsaj dve popolni ponudbi in s tem zagotovljeno konkurenčnost ponudb. V kolikor na vprašanja odgovorite negativno, bo le en ponudnik ustrezen in s tem boste dobili nekonkurenčne oz. neprimerno višjo ponudbo. Z negativnim odgovorom zavestno kršite ZJN-3.«

Istega dne je bil na portalu javnih naročil objavljen naročnikov odgovor:

»Naročnik ostaja pri prvotni zahtevi.

Iz citiranih spornih tehničnih zahtev je torej razvidno, da je naročnik glede visokotlačnega parnega sterilizatorja določil, da želi imeti razpoložljivo kapaciteto 4 STE enote, s komoro volumna 316 l in z dimenzijami komore 702x652x690 mm, pri čemer pa je glede volumna in dimenzij komore dovolil 5% odstopanje v obe smeri. Naročnik je v okviru tehničnih zahtev za visokotlačni parni sterilizator določil tudi zunanje dimenzije aparata z vključenim parnim generatorjem (1920x1300x1010 mm), vendar pa - za razliko od zahtev glede komore - pri tej tehnični zahtevi ni dopustil tolerance oz. odstopanja od navedenih dimenzij. V skladu prvim odstavkom 67. člena ZJN-3 se kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi informacije, ki jih preko portala javnih naročil posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja. Naročnik je s svojim odgovorom, objavljenim na portalu javnih naročil dne 17. 1. 2017 ob 10.19 uri in dne 20. 1. 2017 ob 13.20 uri, ponudnikom izrecno sporočil, da od tehničnih zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji, ne odstopa.

Ker je naročnik izpostavljene tehnične zahteve glede dimenzij komore, volumna komore in zunanjih dimenzij aparata - ob zatrjevanju da konkurenco ponudnikov zagotavlja - utemeljeval z raziskavo trga, konkretno pa je s tem v zvezi navajal tudi proizvajalce in modele aparatov, ki tem zahtevam ustrezajo, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k ugotavljanju ali tako navedeni modeli aparatov izpolnjujejo tehnične zahteve.

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, izhajajoč iz naročnikovega seznama primeroma navedenih proizvajalcev visokotlačnih parnih sterilizatorjev in njihovih modelov, da bi tehničnim zahtevam glede dimenzij in volumna komore – ob upoštevanju dopustnega 5% odstopanja – ustrezali zgolj trije proizvajalci. Poleg modela »Selectomat PL Typ V 666« in »Selectomat SL Typ 666 V« istega proizvajalca MMM GmbH, še model Sterivap HP 666-2 proizvajalca BMT s.r.o. ter model T Max 4 proizvajalca Tuttnauer. Nasprotno od zatrjevanja naročnika navedenim tehničnim zahtevam ne bi ustrezal model PS5666V proizvajalca Miele VS 4/2 ter model VS 4/2 proizvajalca Stelco. V luči naročnikove primerjave (posameznih modelov različnih proizvajalcev) je ob navedenem potrebno upoštevati tudi dejstvo, da naročnik pri proizvajalcu Tuttnauer (model PS5666V) tretjega spornega podatka (glede zunanjih dimenzij) sploh ni navedel. Glede zunanjih dimenzij aparata z vključenim parnim generatorjem vseh zgoraj navedenih proizvajalcev in modelov Državna revizijska komisija ugotavlja, da prav noben aparat ne ustreza določeni naročnikovi zahtevi, saj so bila pri vseh ugotovljena (nedovoljena) dimenzijska odstopanja. Naročnik je zahteval zunanje dimenzije aparata z vključenim parnim generatorjem (VxŠxG) 1920x1300x1010 mm brez podane tolerance, pri čemer pa iz ponujenih podatkov naročnika izhaja, da postavljene tehnične zahteve ne izpolnjuje proizvajalec MMM GmbH niti z modelom »Selectomat PL Typ V 666« (1918x1300x1010) niti z modelom »Selectomat SL Typ 666 V« (1918x1300x990), prav tako tudi ne proizvajalec BMT s.r.o. z modelom Sterivap HP 666-2 (1918x1300x990), tudi ne proizvajalec Miele z modelom model PS5666V (1920x1300x1110) in niti proizvajalec Stelco z modelom VS 4/2 (1900x1250x992).

Iz navedenega gre zaključiti, da je naročnik v tehničnih specifikacijah zahteve glede dimenzij komore, volumna komore in zunanjih dimenzij aparata z vključenim parnim generatorjem določil zelo ozko, posledično pa tako določeni kombinaciji postavljenih tehničnih zahtev ne ustreza dejansko noben model visokotlačnih parnih sterilizatorjev proizvajalcev, ki jih v odločitvi o zahtevku za revizijo navaja naročnik. Kombinacija določenih tehničnih zahtev zožuje krog zainteresiranih potencialnih ponudnikov, naročnik pa za utemeljitev tako oblikovanih spornih tehničnih zahtev ni navedel (nobenih) ustreznih razlogov, ki bi zahteve objektivno opravičevale.

Naročnika zavezuje načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), ki od njega terja, da zagotavlja, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje sorazmernost zahtev glede predmeta naročila. Ob tem mora naročnik tudi zagotoviti, da sam ne ustvarja okoliščin, ki bi pomenile diskriminacijo ponudnikov.

Naročnik mora načelo enakopravne obravnave ponudnikov spoštovati v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila. To pomeni, da tudi tekom priprave tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila naročnik ne sme ustvarjati okoliščin, ki bi pomenile kakršnokoli razlikovanje ponudnikov, ki ni objektivno utemeljena in povezana s predmetom naročila. V konkretnem primeru je naročnik sporne tehnične zahteve določil zelo ozko, kar pomeni, da bi glede dimenzij in volumna komore ter upoštevajoč fiksno določene zunanje dimenzije praktično ne imel nobene možnosti za izbiro.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedbe vlagatelja o neenakopravni obravnavi ponudnikov utemeljene. Naročnik bi moral pripraviti tehnične zahteve predmeta tako, da bi za izbiro pridobil čim širši krog ponudnikov. Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi naročnik že v primeru določenega dovoljenega odstopanja od zahtevanih zunanjih dimenzij aparata z vključenim parnim generatorjem vplival na krog potencialnih ponudnikov.

Ob zapisanem je potrebno ugotoviti, da je naročnik ravnal v nasprotju s temeljnim načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), s tem, ko je tehnične zahteve določil zelo ozko in prilagojeno eventualno zgolj enemu proizvajalcu, hkrati pa je – potem ko je bil preko portala javnih naročil na izpostavljene sporne določbe tehničnih specifikacij izrecno opozorjen – s podanimi odgovori preko portala javnih naročil pri očitani neenakopravni obravnavi vztrajal. Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci (4. odst. 68. člena ZJN-3).

Državna revizijska komisija je glede na navedeno, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo razpisno dokumentacijo za sklop 1 v točki 1 - Visokotlačni parni sterilizator, ki se nanaša na tehnične zahteve naročnika »Volumen komore 316 litrov (+/-5%)«, »Dimenzije komore (VxŠxG): 702x652x690 mm (+/-5%)« in »Zunanje dimenzije aparata z vključenim parnim generatorjem (VxŠxG): 1920x1300x1010 mm«.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo sicer primarno predlagal razveljavitev postopka javnega naročanja, vendar Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je bilo, ker se vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo nanašajo izključno na kršitve v sklopu 1, nepravilnosti možno odpraviti z razveljavitvijo (zgolj) spornih določb razpisne dokumentacije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Z razveljavitvijo navedenih določb razpisne dokumentacije se postopek oddaje javnega naročila v sklopu 1 vrne v fazo njihove priprave. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da v sklopu 1, poleg razveljavljenih, ustrezno prilagodi tudi ostale tehnične zahteve glede visokotlačnega parnega sterilizatorja, ki so v odvisnosti od razveljavljenih, postopek pa zaključi na enega izmed načinov, ki ga omogoča ZJN-3, pri tem pa upošteva določila zakona ter odločitev Državne revizijske komisije.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prva poved tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju priznala stroške plačane takse v višini 3.500,00 EUR. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 13. 3. 2017

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
– MEDICO TEHNIKA, d.o.o., Trpinčeva ulica 108, 1000 Ljubljana
– ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran