Na vsebino
EN

018-022/2017 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-022/2017-11
Datum sprejema: 13. 3. 2017

Sklep

ržavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup blazin za ogrevanje in hlajenje bolnika«, v sklopu 3 »Blazina za ogrevanje bolnika-zgornja«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika PHARMAMED-MADO, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 3. 2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Nakup blazin za ogrevanje in hlajenje bolnika«, v sklopu 3 »Blazina za ogrevanje bolnika-zgornja«, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. 84508-030-15 z dne 19. 12. 2016, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 21. 12. 2016.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 500,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20. 6. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku. Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 7. 7. 2016, pod št. objave JN003521/2016, ter dne 8. 7. 2016, pod št. objave 2016/S 130-232543, tudi v Uradnem listu Evropske unije. Dne 22. 7. 2016 je bil na Portalu javnih naročil objavljen popravek obvestila, dne 23. 7. 2016 pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik je dne 19. 12. 2016 izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. 84508-030-15, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 21. 12. 2016 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila za sklop 3 izbral prvouvrščenega ponudnika KARANTA MEDICAL d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je prejel za sklop 3 štiri pravočasne ponudbe, ki jih je predhodno preveril z vidika ustreznosti ter izvedel tudi testiranje vzorcev, nato pa jih je razvrstil po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe. Vlagateljeva ponudba je bila drugo uvrščena glede na postavljeno merilo.

Po opravljenem vpogledu je vlagatelj pravočasno, dne 3. 1. 2017, zoper odločitev o oddaji naročila, vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev predmetne odločitve v sklopu 3 ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. Uvodoma zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje strokovnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), posledično pa mu naročnik ne bi smel oddati javnega naročila. Naročniku očita kršitev določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) in razpisne dokumentacije. V zvezi z zatrjevano nedopustno ponudbo izbranega ponudnika navaja, da ne izpolnjuje zahtevanih tehničnih specifikacij, in sicer glede dolžine napihljivega dela blazine. Izpostavlja, da je naročnik kršil določila lastne razpisne dokumentacije ter določila 89. člena ZJN-3, s tem ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot dopustno.

Izbrani ponudnik se ni opredelil do revizijskih navedb vlagatelja.

Naročnik je dne 24. 1. 2017 z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Zavrača očitke vlagatelja ter navaja, da je za vse ponujene blazine v sklopu 3, na podlagi strokovnega pregleda ter testiranja, ugotovil, da ustrezajo zahtevani dolžini, da se vse napihnejo v celoti ter so v celoti prehodne za RTG žarke. Glede zahtevane dolžine blazine navaja, da gre za dolžino celotne blazine, v zvezi s katero je določil le da se mora blazina - njen napihljivi del, napihniti z zrakom v celoti, ni pa določil kakšne dimenzije mora biti napihljivi del blazine. Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na izpolnjevanje dimenzij oz. napihljivosti blazin, postavil jasno in nedvoumno, najugodnejšo ponudbo pa je izbral zakonito in ni kršil temeljnih načel javnega naročanja.

Vlagatelju je bila odločitev o zahtevku za revizijo vročena dne 27. 1. 2017, do navedb naročnika se ni opredelil.

Naročnik je dne 31. 1. 2017 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje. Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 9. 2. 2017 ter z dopisom z dne 22. 2. 2017 naročnika pozvala na odstop manjkajoče dokumentacije, ki jo je naročnik odstopil dne 16. 2. 2017 ter dne 1. 3. 2017.

Državna revizijska komisija je dne 9. 2. 2017 (zaradi nejasnega pravnega pouka naročnika v odločitvi o oddaji javnega naročila) pozvala vlagatelja na doplačilo takse, ki jo je vlagatelj doplačal dne 10. 2. 2017.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, in sicer vezano na naročnikovo oceno ponudbe izbranega ponudnika kot dopustne. Vlagatelj naročniku očita ravnanje v nasprotju z določili lastne razpisne dokumentacije in ZJN-3, saj naj ponudba izbranega ponudnika ne bi izpolnjevala zahtevanih tehničnih specifikacij glede 3. sklopa predmetnega javnega naročila.

Naročnik sme javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna, zato je vlagateljeve revizijske navedbe treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.


Izhodišča za določanje tehničnih specifikacij so določena v 68. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 68. člena ZJN-3 se tehnične specifikacije iz 23. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona določijo v razpisni dokumentaciji. S tehničnimi specifikacijami naročnik opiše predmet javnega naročila in s tem določi njegove zahtevane značilnosti. Tehnične specifikacije tako predstavljajo informacije, potrebne za pripravo dopustnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb ter so hkrati izhodišče za presojo o tem, ali je ponudnik ponudil takšen predmet javnega naročila, ki ustreza naročnikovim potrebam in pričakovanjem.

Naročnik je določil zahteve v zvezi s tehničnimi specifikacijami ogrevalnih blazin v predmetnem sklopu v predračunu, ki ga je oblikoval kot Excelovo tabelo z imenom »1_16 Blazine_001. Pri poziciji 40 in 50 predračuna je naročnik podal naslednje tehnične specifikacije:

» 1. Blazina za ogrevanje je za enkratno uporabo.
2. Blazina se namesti na bolnika.
3. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika.
4. Blazina je prevlečena z netkano tkanino, brez lateksa.
5. V celoti je prehodna za RTG žarke.«.

Nadalje je naročnik pri poziciji 40 predračuna zapisal:
»Dimenzija: odrasla - dolžina blazine mora biti vsaj 180 cm.«.
Pri poziciji 50 predračuna pa je zapisal:
»Dimenzija: otroška - dolžina blazine mora biti vsaj 90 cm.«.

Z namenom izkazovanja omenjenih zahtev so morali ponudniki, upoštevaje 8. točko poglavja »Splošne strokovne zahteve naročnika« razpisne dokumentacije, k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo oziroma kataloški material.

Državna revizijska komisija je vpogledala v predračun izbranega ponudnika ter v priloženo tehnično dokumentacijo, ki jo je za ponujene ogrevalne blazine v okviru ponudbene dokumentacije predložil izbrani ponudnik in jo je najti tudi na strani proizvajalca (http://www.the37company.com/product_overview/forced_air_warming_1/blankets_plus), ter ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponudil:
- pri poziciji 40 predračuna ogrevalne blazine za odrasle, z nazivom »Adult Plus«, s kataloško številko MA 2220,
- pri poziciji 50 predračuna pa ogrevalne blazine za otroke, z nazivom »Pediatric Plus«, s kataloško številko MA 2230,
vse od proizvajalca The 37º Company (član skupine The Surgical Company), s sledečimi tehničnimi specifikacijami:
- ogrevalne blazine za odrasle, z dimenzijami dolžina x širina (cm): 218 x 127 ter z dimenzijami ogrevalne površine blazine dolžina x širina (cm): 157 x 79,
- ogrevalne blazine za otroke, z dimenzijami dolžina x širina (cm): 145 x 102 ter z dimenzijami ogrevalne površine blazine dolžina x širina (cm): 73 x 72.

V zvezi z razlago postavljenih zahtev je Državna revizijska komisija že večkrat opozorila, da mora naročnik pri določanju razpisnih zahtev ravnati pregledno. Merila, ki se nanašajo na izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika in zahteve glede predmeta javnega naročila, mora naročnik določiti na pregleden način. Načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva tudi, da so vse zahteve v razpisni dokumentaciji določene jasno, natančno in nedvoumno, oziroma tako, da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako ter da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo njegovim zahtevam (prim. npr. sodbo sodišča ES št. C-368/10, točka 109). Naročnikova dolžnost je, da pripravi razpisno dokumentacijo, ki je jasna in nedvoumna ter da postavljenim razpisnim zahtevam sledi tudi pri ocenjevanju ponudb. Širjenje ali spreminjanje pomena posamezne zahteve iz razpisne dokumentacije šele po roku za predložitev ponudb po svoji vsebini pomeni prepozno in s tem nedopustno določanje konkretne vsebine zahteve oziroma nezakonit poseg v razpisno dokumentacijo. Naročnik posamezni zahtevi po poteku roka za predložitev ponudb ne more dajati širše ali drugačne vsebine od tiste, ki iz nje ne izhaja na jasen, natančen in nedvoumen način, saj bi to pomenilo ravnanje, ki je v nasprotju z načelom transparentnosti.

Državna revizijska komisija ob zapisanem ugotavlja, da je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da dolžina ogrevalnega dela oziroma dela blazine, ki se napolni z zrakom, znaša 157 cm pri blazinah za odrasle ter 73 cm pri blazinah za otroke, kar med vlagateljem in naročnikom ni sporno. Ob navedeni ugotovitvi gre zato pritrditi vlagatelju, da ogrevalne blazine izbranega ponudnika ne ustrezajo tehničnim specifikacijam določenim v razpisni dokumentaciji, saj se ponujene ogrevalne blazine ne napolnijo z zrakom v celoti v dolžini vsaj 180 cm oziroma vsaj 90 cm, kar je naročnik jasno in nedvoumno zahteval v razpisni dokumentaciji. Na navedeno ne morejo vplivati navedbe naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, da se zahtevana dolžina nanaša na dolžino celotne blazine, ki vključuje napihljivi in nenapihljivi del blazine, kot tudi ne navedbe, da iz razpisne dokumentacije izhaja zahteva, da se mora zgolj napihljivi del blazine napihniti z zrakom v celoti. Državna revizijska komisija ugotavlja, da določila razpisne dokumentacije naročnikove interpretacije ne podpirajo. V kolikor je naročnik želel določiti drugačne tehnične specifikacije v zvezi z dolžino tistega dela blazin, ki se napolni z zrakom, pa bi to moral jasno določiti (že) v razpisni dokumentaciji pred potekom roka za oddajo ponudb v zadevnem postopku.

Državna revizijska komisija posledično ni mogla slediti zatrjevanju naročnika, da je ponudbo izbranega ponudnika ocenil transparentno in v skladu s tehničnimi specifikacijami določenimi v razpisni dokumentaciji. Ob upoštevanju vsega navedenega je namreč potrebno ugotoviti, da naročnik na podlagi tehnične dokumentacije, predložene v ponudbi izbranega ponudnika, ni mogel ugotoviti, da ponujene blazine v sklopu 3 v celoti ustrezajo tehničnim specifikacijam iz razpisne dokumentacije. Opisano ravnanje naročnika, ki je štel blazine izbranega ponudnika za ustrezne, posledično pa ocenil ponudbo izbranega ponudnika kot dopustno, na tej podlagi pa sprejel tudi odločitev o oddaji javnega naročila, predstavlja ravnanje v nasprotju z načelom transparentnosti (6. člena ZJN-3), ki naročniku nalaga, da ponudnika izbere na pregleden način in po predpisanem postopku, hkrati pa tudi kršitev prvega odstavka 89. člena ZJN-3.

V posledici zapisanega je Državna revizijska komisija zaradi kršenja načela transparentnosti (6. člena ZJN-3) ter zaradi kršitve prvega odstavka 89. člena ZJN-3, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji 3. sklopa predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. 84508-030-15 z dne 19. 12. 2016, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 21. 12. 2016.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da predmetni postopek zaključi na enega izmed načinov, ki ga omogoča ZJN-3, pri tem pa upošteva določila omenjenega zakona, lastne razpisne dokumentacije, zlasti v zvezi z jasno določenimi tehničnimi specifikacijami, ter predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov plačane takse.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške takse v višini 500,00 EUR, ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v 15 dneh od vročitve tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 13. 3. 2017

predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- PHARMAMED-MADO, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana,
- KARANTA MEDICAL d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana,
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran