Na vsebino
EN

018-050/2017 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Številka: 018-050/2017-5
Datum sprejema: 9. 3. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve prenove in vzdrževanja informacijskega sistema sklada«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56, Ljubljana ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Zupančič, Tacol in Partnerji o.p., d.o.o., Nazorjeva 6a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 3. 2017

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Storitve prenove in vzdrževanja informacijskega sistema sklada«, voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 21. 2. 2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 29. 12. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 30. 12. 2016, pod št. objave JN008088/2016. Dne 5. 1. 2017 ter dne 19. 1. 2017 sta bila na Portalu javnih naročil objavljena popravka obvestila

Naročnik je dne 14. 2. 2017 sprejel ter istega dne tudi objavil na Portalu javnih naročil dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. 430-24/2016-29 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila izbral prvouvrščenega ponudnika Agitavit Solutions d.o.o., Letališka cesta 33F, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj pravočasno, dne 21. 2. 2017, vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila, v katerem je zatrjeval, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, saj je pripravil ponudbeno dokumentacijo na prvotno objavljenih obrazcih in ne na spremenjenih, kot je bilo zahtevano z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). Naročniku je očital nezakonito odločitev o oddaji naročila, ker je ravnal v nasprotju z določili lastne razpisne dokumentacije ter z določili 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3).

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 24. 2. 2017.

Naročnik je dne 1. 3. 2017 z dokumentom »Sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo«, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega.

Dne 8. 3. 2017 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 7. 3. 2017, s katero je ta svoj revizijski zahtevek umaknil. Vlagatelj je ob tem podal tudi zahtevo za vračilo polovico vplačane takse za postopek pravnega varstva.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

O zahtevi za povračilo polovice plačane takse bo Državna revizijska komisija odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 9. 3. 2017

predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška družba Zupančič, Tacol in Partnerji o.p., d.o.o., Nazorjeva 6a, 1000 Ljubljana,
- Agitavit Solutions d.o.o., Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana,
- Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
- MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran