EN

018-246/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-246/2016-4
Datum sprejema: 12. 1. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sanacija Brežin »Brezovica« in »Podpeč« na cesti R3-624/3721 Loka-Podpeč-Rakitovec v km 2,500 in v km 4,200« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Rafael d.o.o., Savska cesta 24, Sevnica, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Vrtačnik d.o.o., Beethovnova 9, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.01.2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43001-121/2016/22 412, z dne 07.11.2016.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.702,34 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 08.07.2016 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 003535/2016-B01. Naročnik je dne 07.11.2016 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-121/2016/22 412, s katero je vse tri prejete ponudbe zavrnil kot nedopustne. Iz obrazložitve izhaja, da je vlagateljeva ponudba nedopustna iz razloga, ker je pri izvedbi referenčnega posla sodeloval gospodarski subjekt Monterra d.o.o., kar pomeni, da ponudnik referenčnega posla ni izvedel sam, s čimer je ravnal v nasprotju z naročnikovo zahtevo iz točke 3.1.3.8 Navodila za pripravo ponudbe.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 18.11.2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo nezakonito zavrnil. Citira referenčno zahtevo iz točke 3.1.3.8 Navodila za pripravo ponudbe in navaja, da je za prevzeta dela predložil lastno referenco »Dobava in montaža podajno lovilnih mrež za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na odseku glavne železniške proge št. 10 Zagorje - Sava« v vrednosti 192.227,04 EUR, za dela, ki jih je s ponudbo prevzel njegov podizvajalec RGP d.o.o., pa je v ponudbi predložena referenca »Jezovna zgradba HE Krško« v vrednosti 1.061.681,76 EUR. Na podlagi naročnikovega poziva je vlagatelj naročniku predložil Podizvajalsko pogodbo št. 4640/IX-15, z dne 13.10.2015, I. začasno in končno situacijo (račun št. 150644), z dne 30.11.2015, ter Zapisnik o prevzemu izvršenih del, z dne 30.11.2015. Iz predloženih dokazil je razviden obseg del, iz njih pa izhaja tudi, da je vlagatelj delo prevzel in uspešno zaključil. Hkrati je vlagatelj spremenil tudi razporeditev del med gospodarskima subjektoma, ki nastopata v ponudbi. Iz predloženih dokazil tako jasno izhaja, da je vlagatelj (kot podizvajalec) referenčno delo »Dobava in montaža podajno lovilnih mrež za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na odseku glavne železniške proge št. 10 Zagorje - Sava« v celoti prevzel in uspešno izvedel, s čimer je v celoti izpolnil zahtevo iz točke 3.1.3.8 Navodila za pripravo ponudbe. Naročnik namreč v tej točki ni zahteval, da bi moral vlagatelj referenčno delo izvesti sam, pač pa je takšno zahtevo postavil za prevzeta dela, oziroma je zahteval, da mora vsak gospodarski subjekt prevzeta dela sam tudi izvesti. Četudi bi naročnik zahteval, da mora sporno referenco izvesti vlagatelj sam, iz predloženih dokazil ni razvidno, da vlagatelj referenčnih del ni izvedel sam oziroma iz predloženih dokazil ni razvidno, da naj bi referenčna dela izvedel vlagateljev podizvajalec. Naročnik se tako ne sklicuje na predloženo dokumentacijo, pač pa zgolj splošno in pavšalno domneva, da vlagatelj ni izpolnil zahteve iz točke 3.1.3.8 Navodila za pripravo ponudbe. Prav tako ni sporno, da je bila vlagatelju (kot podizvajalcu) priznana referenca za opravljeno delo na projektu »Dobava in montaža podajno lovilnih mrež za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na odseku glavne železniške proge št. 10 Zagorje - Sava«. Državna revizijska komisija je namreč že večkrat zavzela stališče o tem, da se referenca za opravljen posel, četudi izvajalec ni sam (fizično) izvedel vseh del, pripiše glavnemu izvajalcu ter tudi podizvajalcu (vlagatelj se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-314/2013). Vlagatelj še opozarja, da je s spornim referenčnim delom izkazoval tudi izpolnjevanje referenčnih zahtev iz točke 3.1.3.6 in točke 3.1.3.7 Navodila za pripravo ponudbe (obe zahtevi se nanašata na »zaščito brežin pred padanjem kamenja s podajno lovilnimi ograjami v dolžini min. 50 m in višini min. 4 m«). Naročnik je v obeh primerih štel, da je vlagatelj referenčno zahtevo izpolnil. Naročnik je tako vlagatelju sporno referenčno delo priznal, zato je njegovo ponudbo zaradi neizpolnjevanja (istega) pogoja iz točke 3.1.3.8, neutemeljeno zavrnil.

Naročnik je z dokumentom št. 43001-121/2016/26, z dne 06.12.2016, zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da vlagateljevega stališča ne sprejema, saj so v odločitvi o oddaji javnega naročila navedena vsa dejstva, zaradi katerih vlagateljeva ponudba ni dopustna. Naročnik je v obrazložitvi izpodbijane odločitve navedel, da je iz zapisnika o prevzemu del nesporno razvidno, da je pri izvedbi referenčnega posla sodeloval gospodarski subjekt Monterra d.o.o., ki je specializiran za tovrstna dela, iz česar tudi izhaja, da vlagatelj predloženega referenčnega posla v tem delu ni izvedel sam. Naročnik zatrjuje, da je v točki 3.3.8 jasno navedel, da mora vsak gospodarski subjekt, ki v ponudbi prevzema določena dela, ki so predmet naročila, izkazati, da je v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel (brez DDV), ter da mora gospodarski subjekt za prevzeta dela, navedena v listini »Podatki o gospodarskem subjektu« izkazati zahtevane reference in ta dela tudi izvesti. Naročnik navaja, da mu je na podlagi številnih preteklih tovrstnih naročil poznano (tudi za vlagatelja), da ponudniki razpisanih specialnih del za zaščito brežin s podajno lovilnimi ograjami ne izvajajo neposredno sami, temveč jih oddajo specializiranim gospodarskim subjektom, ki posedujejo specialno opremo in usposobljen kader za tovrstna dela. Gospodarski subjekti, ki so specializirani za to vrsto del, so se na gradbiščih mnogokrat pojavljali kot nenominirani gospodarski subjekti. V tem naročilu pa je naročnik zahteval, da se z zahtevanimi referencami izkažejo ne le ponudniki, pač pa tudi gospodarski subjekti. Naročnik (bivša Direkcija za železnice) je celoten posel, iz katerega izhaja tudi referenca, oddal podjetju ŽGP, SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. Iz Zapisnika o prevzemu del, ki ga je (dodatno) predložil vlagatelj, pa je naročnik ugotovil, kar mu je predstavnik ŽGP, SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. tudi potrdil, da je ta dela izvedel gospodarski subjekt Monterra d.o.o. Naročnik še navaja, da je dal vlagatelju (s pozivom št. 43001-121/2016/17, z dne 26.09.2016) možnost, da ponudbo v tem delu spremeni, česar pa ni storil. Oddaja razpisanega posla vlagatelju bi v konkretnem pomenilo, da bo javno naročilo pridobil ponudnik, ki podizvajalca za tovrstna dela nima zagotovljenega, kar pomeni, da bi bil vlagatelj (če bi bil izbran kot najugodnejši ponudnik) primoran zaprositi naročnika za imenovanje podizvajalca. Poleg tega Državna revizijska komisija v odločitvi št. 018-314/2013 ni obravnavala pripisovanja reference podizvajalca drugemu podizvajalcu, zato sklicevanje nanjo ni relevantno. Naročnik še navaja, da je pri določanju pogojev za ugotavljanje sposobnosti ravnal pregledno in dovolj jasno, ter da v razpisni dokumentaciji ni dopustil, da se lahko pogoji izkazujejo tudi s subjekti, ki niso nominirani kot podizvajalci. Poleg tega je imel vlagatelj možnost zahtevati dodatno pojasnilo in zoper sporno zahtevo vložiti zahtevek za revizijo, česar pa ni storil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je njegovo ponudbo (kot nedopustno) nezakonito zavrnil. Zatrjuje, da je referenčno zahtevo iz točke 3.1.3.8 Navodila za pripravo ponudbe izpolnil z lastno referenco »Dobava in montaža podajno lovilnih mrež za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na odseku glavne železniške proge št. 10 Zagorje - Sava« v vrednosti 192.227,04 EUR.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati ob upoštevanju 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril (ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena ZJN-3) po tem, ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3 in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Pogoje za sodelovanje mora naročnik določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na: ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (točka a), ekonomski in finančni položaj (točka b) ter na tehnično in strokovno sposobnost (točka c). V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik ponudnikom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila. Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo ponudniki potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo ponudniki zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Pri javnih naročilih gradenj, storitev ali blaga, za katere je treba izvesti namestitvena ali inštalacijska dela, lahko naročnik strokovno sposobnost ponudnikov, da izvedejo gradnje, storitve ali inštalacijska dela, oceni glede na njihove veščine, učinkovitost, izkušnje in zanesljivost (enajsti odstavek 76. člena ZJN-3). Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost predloži seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, oziroma seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter potrdili o zadovoljivi izvedbi del (točki a in b osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Naročnik je referenčne zahteve, ki se nanašajo na ponudnike, postavil v točkah 3.1.3.7 in 3.1.3.8 Navodila za pripravo ponudbe, in sicer:

»3.1.3.7 Ponudnik je v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb vsaj enkrat uspešno izvedel:
a. zaščito brežin pred padanjem kamenja s podajno lovilnimi ograjami v dolžini najmanj 50 m in višine najmanj 4 m (merjeno od terena),
b. zaščito in stabilizacijo brežin za varovanje objektov pred padanjem kamenja z jeklenimi sidranimi mrežami na površini najmanj 600 m²,
c. odstranitev brežine z miniranjem volumna najmanj 2000 m².

dokazilo: Podatki o referencah, vsebinsko skladni s predlogo.

opombe: Zahtevane reference, ločene po alinejah, lahko izhajajo iz različnih poslov (gradenj), ki jih je izvedel sam ponudnik ali gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, referenca iz vsake posamezne alineje pa mora v celoti izhajati iz enega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo …) o uspešni izvedbi referenčnega dela.

3.1.3.8 Vsak gospodarski subjekt, ki v ponudbi prevzema določena dela, ki so predmet naročila mora izkazati, da je v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel (brez DDV).

dokazilo: Podatki o referencah, vsebinsko skladni s predlogo.

Opombe: Za prevzeta dela, navedena v listini »Podatki o gospodarskem subjektu« mora gospodarski subjekt izkazati zahtevane reference in ta dela tudi sam izvesti. Referenca za posamezno istovrstno delo mora v celoti izhajati iz enega posla (gradnje), reference za po vsebini različna dela pa lahko izhajajo iz različnih gradenj. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo …) o uspešni izvedbi referenčnega dela.«

Referenčne zahteve so dovolj jasne in konsistentne. Iz njih je razvidno, da so morali ponudniki z referencami izkazati tri različna referenčna znanja. Izpolnjevanje zahtevanih znanj so lahko izkazali z enim ali več referenčnimi posli, pri čemer so morali vsako posamezno referenčno zahtevo izkazati znotraj ene reference. Vsaka referenca je morala znašati vsaj 50 % vrednosti razpisanih del. Naročnik je ponudnike (in njihove morebitne soponudnike in podizvajalce) tudi opozoril, da so morali referenčna dela izvesti sami, ter da bodo morali sami izvesti tudi prevzeta dela. Naročnik torej v obravnavanem primeru išče takšnega izvajalca (izvajalce), ki poseduje(jo) lastne reference (oziroma reference, ki so jih izvedli sami), s čimer se želi (kot je zapisal) »izogniti udeležbi neimenovanih gospodarskih subjektov«. Kot je namreč navedel tako v obrazložitvi izpodbijane odločitve, kakor tudi v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, je lastno referenco zahteval iz razloga, ker so gospodarski subjekti, ki so specializirani za sporno vrsto referenčnih (in razpisanih) del (torej za izvedbo zaščite brežin pred padanjem kamenja s podajno lovilnimi ograjami), ta dela pri predhodno vodenih tovrstnih poslih povečini izvajali v vlogi nenominiranih gospodarskih subjektov.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije je naročnik vlagatelja pozval na dopolnitev oziroma spremembo ponudbe (dopis št. 43001-121/2016/17, z dne 26.09.2016), med drugim tudi v spornem delu. Naročnik je navedel, da je bil tedanji naročnik spornih referenčnih del Direkcija za železnice (ki je bila leta 2015 pripojena naročniku), ter da ob pregledu arhivskih dokumentov ni bilo moč potrditi sporne vlagateljeve reference »Dobava in montaža podajno lovilnih mrež za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na odseku glavne železniške proge št. 10 Zagorje Sava«. Zato je vlagatelja pozval, naj mu v zvezi z referenco predloži dodatna dokazila ali spremeni ponudbo. Vlagatelja je opozoril, da mora biti iz dokazil razvidno, da je gospodarski subjekt referenčna dela izvedel sam, ter da so bila dela uspešno zaključena in prevzeta (npr. pogodba, končni obračun, zapisnik o prevzemu, uporabno dovoljenje …).

Vlagatelj je ponudbo (pravočasno) dopolnil dne 28.09.2016. Vlagatelj se je v dopolnitvi ponudbe ponovno skliceval na isto referenco kot v prvotni ponudbi, in sicer na referenčno gradnjo »Dobava in montaža podajno lovilnih mrež za zaščito pobočij pred padajočim materialom in skalami na odseku glavne železniške proge št. 10 Zagorje Sava«. V zvezi z navedeno referenco je predložil Podizvajalsko pogodbo št. 4640/IX-15, z dne 13.10.2015, I. začasno in končno situacijo - račun št. 150644, z dne 30.11.2015, in Zapisnik o prevzemu izvršenih del, z dne 30.11.2015.

Iz Podizvajalske pogodbe št. 4640/IX-15, z dne 13.10.2015, je razvidno, da je izvajalec (SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.) izvedbo referenčnih del oddal vlagatelju (ki jih je izvedel v vlogi podizvajalca), oziroma da je referenčna dela izvedel vlagatelj. Za izvedbo referenčnih del je vlagatelj dne 30.11.2015 družbi SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. izstavil I. začasno in končno situacijo - račun št. 150644, v znesku 192.227,04 EUR. Iz Zapisnika o prevzemu izvršenih del, z dne 30.11.2015, pa je razvidno, da so bila referenčna dela izvršena strokovno in pravilno, ter da referenčni naročnik (Direkcija za železnice) nanje nima pripomb. Iz zapisnika je tudi razvidno, da so bili na prevzemu izvršenih del, poleg odgovornega nadzornika in predstavnika upravljalca, prisotni predstavniki referenčnega naročnika in družbe SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. ter predstavniki vlagatelja in družbe Monterra d.o.o.

Čeprav je naročnik vlagateljevo ponudbo kot nedopustno zavrnil iz razloga, ker naj bi referenčno storitev izvedel vlagateljev podizvajalec (torej podizvajalec podizvajalca), pa se je v zvezi s tem (očitno) oprl zgolj na ugotovitev o tem, da je zapisnik o prevzemu izvršenih del podpisal tudi predstavnik družbe Monterra d.o.o., pri čemer je v izpodbijani odločitvi zgolj pavšalno navedel, »da dela za zaščito brežin s podajno lovilnimi ograjami izvaja zelo omejeno število specializiranih izvajalcev, ki razpolagajo s specialno opremo in z usposobljenim kadrom za tovrstna dela, ter da mu je na podlagi preteklih izkušenj oziroma na podlagi predhodno oddanih tovrstnih javnih naročil poznano, da ponudniki teh del na izvajajo sami, temveč jih oddajo specializiranim gospodarskim subjektov, med katerimi je tudi družba Monterra d.o.o.«. Kljub temu, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo izrecno opozoril naročnika, da njegove ponudbe v spornem delu ni zavrnil »na osnovi predložene listinske dokumentacije, temveč se je pri tem skliceval na neke svoje splošne in pavšalne ocene oziroma domneve«, pa je naročnik v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, citirano ugotovitev iz izpodbijane odločitve ponovil, oziroma je tudi tokrat zgolj pavšalno navedel, »da mu je na podlagi številnih preteklih tovrstnih naročil poznano (konkretno tudi za vlagatelja), da ponudniki razpisanih specialnih del za zaščito brežin s podajno lovilnimi ograjami ne izvajajo neposredno sami, ampak jih oddajo specializiranim gospodarskim subjektom, ki posedujejo specialno opremo in usposobljen kader za tovrstna specialna dela«. Čeprav je naročnik v nadaljevanju tudi navedel, »da mu je navedeno dejstvo potrdil tudi predstavnik SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.«, pa v zvezi s tem očitno ni pridobil (oziroma predložil) nobene dokumentacije, ki bi izkazovala kateri (končni) izvajalec je sporna referenčna dela dejansko izvedel. Nenazadnje je iz Podizvajalske pogodbe št. 4640/IX-15, z dne 13.10.2015 (točneje iz 10. člena pogodbe - Sprememba ali odstop od pogodbe), razvidno, da podizvajalec (v tem postopku vlagatelj) prevzetih del ne sme oddati drugemu gospodarskemu subjektu brez soglasja družbe SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., oziroma da predstavlja samovoljni prenos oddanih del razlog za takojšen odstop od pogodbe, zato bi morala v zvezi z morebitno vlagateljevo oddajo del drugemu podizvajalcu (oziroma če je dela, kot zatrjuje naročnik, res izvedla družba Monterra d.o.o.) obstajati tudi relevantna dokumentacija (bodisi izjava družbe SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., da soglaša z zamenjavo podizvajalca, bodisi aneks, ki naj bi ga v zvezi s tem sklenila podpisnika podizvajalske pogodbe …). Poleg tega so bila sporna referenčna dela izvedena leta 2015, zato bi moral tudi naročnik sam razpolagati z vso dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo referenčnega dela, torej tudi z dokumenti, iz katerih je razviden dejanski izvajalec referenčnih del (Direkcija za železnice, torej referenčni naročnik, se je namreč že tekom izvajanja spornih referenčnih del združila z naročnikom). Vse navedeno velja v obravnavanem primeru še toliko bolj, saj je naročnik (na kar pravilno opozarja tudi vlagatelj) vlagatelju isto referenčno delo priznal v delu, ki se nanaša na nominiranega odgovornega vodjo del (to je na osebo D.K.), torej na tisto osebo, ki naj bi, skladno s predloženo podizvajalsko pogodbo, pri vlagatelju (in torej ne pri družbi Monterra d.o.o.) v vlogi odgovornega vodje del vodila sporno referenčno gradnjo.

Ob upoštevanju vsega navedenega je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik (vsaj) preuranjeno zaključil, da je vlagateljeva ponudba v delu, ki se nanaša na sporno referenco, nedopustna. Zato je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je odločila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je (skladno z Odvetniško tarifo) vlagatelju, kot potrebne, priznala vse priglašene stroške, in sicer: strošek plačane takse v višini 1.000,00 EUR, strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3000 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 1.679,94 EUR in izdatke po 11. členu Odvetniške tarife v višini 40 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 22,40 EUR. Naročnik je vlagatelju priznane stroške v višini 2.702,34 EUR dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 12.01.2017
predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Vrtačnik d.o.o., Beethovnova 9, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran