Na vsebino
EN

018-213/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-213/2016-24
Datum sprejema: 13. 1. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO AKTIVNIH IN PASIVNIH PROTIHRUPNIH UKREPOV OB ŽELEZNIŠKI POSTAJI LJUBLJANA ZALOG IN OB ŽELEZNIŠKEM POSTAJALIŠČU LJUBLJANA POLJE« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CITY STUDIO, d. o. o., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Na Trati 11, Ljubljana – Šentvid, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 1. 2017

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, ev. št. 62/16-KF, z dne 30. 9. 2016, vključno z vlogo »DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, ev. št. 62/16-KF, z dne 19. 12. 2016, se ugodi in se razveljavi
– odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43001-112/2016/15, z dne 15. 9. 2016
– poziv k dopolnitvi ponudbe, kot izhaja iz elektronskega sporočila naročnika, poslanega dne 27. 7. 2016 ob »12:43 PM«, ter poziv k dopolnitvi ponudbe, kot izhaja iz pisnega poziva naročnika, številka 43001-112/2016/24, z dne 6. 9. 2016.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.952,90 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 6. 4. 2016 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo aktivnih in pasivnih protihrupnih ukrepov ob železniški postaji Ljubljana Zalog in ob železniškem postajališču Ljubljana Polje (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila po postopku naročila male vrednosti pa je bilo dne 9. 6. 2016 (s številko objave JN002430/2016-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 15. 9. 2016 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43001-112/2016/15 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se zadevno naročilo male vrednosti odda ponudniku »PROVIA d.o.o., Kranjska cesta 24, 4202 Naklo«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji zadevnega naročila male vrednosti je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN002430/2016-ODL01) objavljena dne 23. 9. 2016, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno (ponudnikom).

Vlagatelj je dne 30. 9. 2016 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, ev. št. 62/16-KF, z dne 30. 9. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, obenem pa zahteva, da mu naročnik povrne stroške postopka. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj
– zatrjuje, da mu je bil nezakonito onemogočen vpogled v nekatere dele ponudbe izbranega ponudnika in v drugo dokumentacijo;
– zatrjuje, da »je naročnik v nasprotju z določili razpisne dokumentacije ugotovil popolnost ponudbe izbranega ponudnika«, pri čemer »je ponudbo izbranega ponudnika, ki vsebuje pomembne nepopolnosti in nepravilnosti obravnaval pristransko ter spregledal neizpolnjene pogoje«. Po zatrjevanju vlagatelja oseba R. M., ki je v ponudbi izbranega ponudnika določena za odgovornega projektanta, ne izpolnjuje pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj ni vpisana »v imenik pooblaščenih inženirjev IZS«, poleg tega pa njena »vrsta izobrazbe ne ustreza določbam Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) glede odgovornih projektantov in tako ne izpolnjuje pogojev za vpis v IZS«;
– meni, da naročnikov »poziv vezan na pojasnilo glede R.M.« […] »ni edini,« […] »v kolikor bi šlo za drugo dopolnitev« pa »le-ta ne bi smela biti upoštevana in bi moral naročnik izbranega ponudnika izločiti. Po odločitvah DKOM so namreč ponudniki dolžni svojo ponudbo pravilno, zakonito in celovito dopolniti po prvem pozivu, ni pa dopustno, da svojo ponudbo dopolnjujejo oz. spreminjajo večkrat«.

Naročnik je dne 10. 10. 2016 prejel »Opredelitev do navedb vlagatelja revizijskega zahtevka«, šifra D152-16_PR000_VU_DRSI, z dne 7. 10. 2016, s prilogo (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V tej vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, pri čemer meni, da naročnik ni kršil določb ZJN-3 ne s tem, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v vsebino podatkov, v njegovi ponudbi označenih kot poslovna skrivnost, ki jih v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj, ne s tem, ko je ugotovil, da je njegova ponudba dopusta.

Naročnik je dne 18. 10. 2016 sprejel sklep, številka 43001-112/2016/34, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
– zatrjuje, da s tem, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v vsebino podatkov, v ponudbi izbranega ponudnika označenih za poslovno skrivnost, kot so izpostavljeni v zahtevku za revizijo, ni kršil določb ZJN-3;
– opozarja, da vlagatelj »popravk[a] obvestila o naročilu«, s katerim je »spremenil razpisno dokumentacijo v točki 3.1.3.4,« […] »očitno sploh ni upošteval«, saj je »izpolnitev pogoja izpolnjevanja pogojev po ZGO-1 za odgovornega projektanta za zahtevne objekte ter izpolnitev pogoja vpisa v imenik pristojne zbornice zahtevana samo še za odgovornega projektanta za aktivno protihrupno zaščito, ne pa tudi za odgovornega projektanta za pasivno protihrupno zaščito, za katerega sta bili obe zahtevi izbrisani«;
– zavrača navedbe vlagatelja, da »naj bi prišlo do dvakratnega dopolnjevanja« (ponudbe izbranega ponudnika).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 21. 10. 2016, dne 25. 10. 2016 pa je na pošto priporočeno oddal »ODGOVOR NA ODLOČITEV NAROČNIKA V ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, ev. št. 62/16-KF, z dne 25. 10. 2016, skupaj s prilogama (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, oporeka obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo in »meni, da so stališča naročnika v zavrnitvi neutemeljena«.

Vlagatelj je dne 26. 10. 2016 na pošto priporočeno oddal še »DOPOLNITEV ODGOVORA NA ODLOČITEV NAROČNIKA V ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, ev. št. 62/16-KF, z dne 26. 10. 2016. V tej vlogi se vlagatelj v utemeljitev svojih navedb sklicuje na sklep Državne revizijske komisije, številka 018-269/2014-6.

Naročnik je z dopisom, z dne 26. 10. 2016, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji tega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje zadevnega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom, z dne 17. 11. 2016, pozvala na pojasnilo, naročnikovo pojasnilo pa je prejela dne 23. 11. 2016.

Državna revizijska komisija je dne 30. 11. 2016 sprejela sklep, številka 018-213/2016-9, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v posameznih delih vsebine, naslovljene »II. Nezakonito onemogočen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika«, ugodila in naročniku naložila odpravo kršitve na način, da vlagatelju omogoči vpogled v podatke, kot so navedeni v zadevnem sklepu, po tem pa mu dovoli, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je v tem delu pridobil pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika in v naročnikova poziva. Državna revizijska komisija je ob tem odločila tudi, da bo o preostalih vsebinah vlagateljevega zahtevka za revizijo, naslovljenih »III. Izbrani ponudnik ne izpolnjuje kadrovskih in referenčnih pogojev, kot jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji«, odločila po tem, ko bo vlagatelj dopolnil ali spremenil zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih bo pridobil pri vpogledu v dokumentacijo, in bo o dopolnitvi ali spremembi zahtevka za revizijo obvestil Državno revizijsko komisijo ter naročnika.

Državna revizijska komisija je dne 20. 12. 2016 prejela vlagateljevo vlogo »DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, ev. št. 62/16-KF, z dne 19. 12. 2016 (v nadaljevanju: dopolnitev zahtevka za revizijo), v kateri vlagatelj predlaga, da »DKom ugodi zahtevku za revizijo v celoti oz. podredno da zaradi enakih kršitev naknadnega vpogleda, kot so bile ugotovljene in očitane v prvem postopku vpogleda, DKom naročniku naloži ponoven vpogled z jasnimi napotili, kateri dokument mora pokazati vlagatelju« (drugi odstavek na strani 5). V obrazložitvi dopolnitve zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da
– naročnik »ni sledil zahtevam DKom«, saj mu »ni pokazal v celoti dokumenta "Izjava o izpolnjevanju pogojev" in sicer točko 8.2, tako za ponudnika kot tudi podizvajalce«;
– izbrani ponudnik že v svoji prvotni ponudbi ni predložil potrebne zahtevane reference za pasivno protihrupno zaščito za osebo M. B., prav tako pa ni razvidno, da bi se kot akustika navajalo osebo R. M.. Vlagatelj predstavljena zatrjevanja navezuje na vprašanje vpisa »v imenik pooblaščenih inženirjev v IZS«;
– je šlo pri pozivu naročnika z dne »27.07.2016 ob 12:43 uri izbranemu ponudniku« […] »več kot očitno« […] »za drug poziv naročnika, kar je nezakonito in nedopustno«, zato bi moral naročnik že pred tem »ugotoviti nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in njegovo nepopolno in nepravilno dopolnjevanje oz. pojasnjevanje ponudbe in ga iz postopka izločiti. Naročnik pa je vse to spregledal!«. Vlagatelj ob tem dodaja, da je referenca, predložena v odgovoru na drugi naročnikov poziv, tudi sicer »vsebinsko sporna, saj« po njegovi oceni meritev »zvočne izolirnosti v tem spornem referenčnem poslu ni izvajala oseba, ki bi imela pridobljeno akreditacijo za tovrstne meritve«;
– gre v primeru »poziva naročnika družbi Provia d.o.o. z dne 06.09.2016, št.: 43001-112/2016/24« […] »že za tretji nezakonit poziv naročnika«.

Državna revizijska komisija je dne 22. 12. 2016 prejela dopis, številka 43001-112/2016/48, z dne 21. 12. 2016, s katerim ji je naročnik odstopil dodatno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom, številka 018-213/2016-19, pozvala na odstop vse dokumentacije o postopku oddaje tega naročila male vrednosti in vse dokumentacije postopka pravnega varstva postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti, dne 9. 1. 2017 pa je v prilogi dopisa, z dne 6. 1. 2017, s strani naročnika prejela dotlej še neodstopljeno dokumentacijo postopka oddaje in dokumentacijo postopka pravnega varstva postopka oddaje tega naročila male vrednosti.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, na podlagi 39. in 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročnik prejel tri pravočasne ponudbe (ta podatek izhaja tako iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb, številka 43001-112/2016/10, z dne 4. 7. 2016, kot iz odločitve o oddaji naročila), ponudba vlagatelja pa je bila po izvedenem ocenjevanju ponudb po merilih za oddajo naročila male vrednosti, kot izhaja iz odločitve o oddaji naročila, uvrščena na drugo mesto, takoj za ponudbo izbranega ponudnika.

Upoštevaje izpostavljeno uvodno ugotovitev in upoštevaje dejstvo, da je vlagatelj dopolnitev zahtevka za revizijo vložil v petih delovnih dneh od dneva vpogleda, je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo (vključno z dopolnitvijo zahtevka za revizijo) v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo (v mejah sklepa Državne revizijske komisije, številka 018-213/2016-9, z dne 30. 11. 2016) in dopolnitev zahtevka za revizijo sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da mu naročnik »ni želel pokazati« […] »pozivov na dopolnitve« izbranemu ponudniku, v primeru, če »bi šlo za drugo dopolnitev,« pa »le-ta ne bi smela biti upoštevana in bi moral naročnik izbranega ponudnika izločiti« (četrti odstavek na strani 7). V dopolnitvi zahtevka za revizijo vlagatelj konkretizirano dodaja, da je šlo pri pozivu z dne »27.07.2016 ob 12:43 uri izbranemu ponudniku« […] »več kot očitno« […] »za drug poziv naročnika, kar je nezakonito in nedopustno«, zato bi moral naročnik že pred tem »ugotoviti nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika in njegovo nepopolno in nepravilno dopolnjevanje oz. pojasnjevanje ponudbe in ga iz postopka izločiti. Naročnik pa je vse to spregledal!« (tretji odstavek na strani 5).

V posledici predstavljenih zatrjevanj vlagatelja je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, številka PN088-16, z dne 1. 7. 2016 (v nadaljevanju: ponudba), pri tem pa je ugotovila, da se v njej (med drugim) nahajata tudi izpolnjeni, podpisani in žigosani Izjavi o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, od katerih se v točki »8.1 Podatki o kadrovskih zmogljivostih« ena nanaša na osebo M. B., druga pa na osebo R. M.. Upoštevaje vsebino teh izjav in upoštevaje preostalo vsebino ponudbe izbranega ponudnika je naročnik (ob sklicevanju na točko »3.1.3.4. Razpisne dokumentacije«) izbranega ponudnika z elektronskim sporočilom, poslanim dne 25. 7. 2016 ob »1:42 PM« (v nadaljevanju: elektronsko sporočilo z dne 25. 7. 2016), zaprosil »za predložitev potrdila iz katerega bo jasno razvidno kdo je bil v« […] »ponudbi v zadnjih petih letih odgovorni projektant izdelave elaboratov za pasivno PH zaščito ob prometni infrastrukturi v višini vsaj 10.000,00 EUR brez DDV«. Zadevno elektronsko sporočilo po vsebini predstavlja zahtevo naročnika na podlagi prve povedi petega odstavka 89. člena ZJN-3, naj izbrani ponudnik v predstavljenem smislu pojasni in dopolni dokumentacijo v svoji ponudbi (oziroma informacije v njej) s »potrdil[om] iz katerega bo jasno razvidno kdo je bil v« […] »ponudbi v zadnjih petih letih odgovorni projektant izdelave elaboratov za pasivno PH zaščito ob prometni infrastrukturi v višini vsaj 10.000,00 EUR brez DDV«. Po prejemu zadevnega naročnikovega elektronskega sporočila z dne 25. 7. 2016 je izbrani ponudnik naročniku z elektronskim sporočilom, poslanim dne »25.07.2016 14:44«, odgovoril, da mu priloženo pošilja »dopolnitev ponudbe« […] »(tč. 8.1 in tč. 8.2), z referenčnimi deli za odgovornega projektanta elaborata pasivne protihrupne zaščite,« M. B., ter »potrjeno referenco«. Naročnik je kljub navedenemu izbranemu ponudniku z elektronskim sporočilom, poslanim dne 27. 7. 2016 ob »12:43 PM« (v nadaljevanju: elektronsko sporočilo z dne 27. 7. 2016), sporočil, da je »po podrobnem pregledu posredovane dokumentacije« in »po preverjanju« ugotovil, da »je referenčno delo odgovornega projektanta elaborata pasivne PH zaščite v višini več kot 10.000 EUR brez DDV,« ki ga je navedel »v vaši izjavi očitno starejše od petih (5) let - kar je bil pogoj vezano na točko 3.1.3.4 v razpisni dokumentaciji - in je zato referenca neveljavna«. Glede na navedeno je naročnik v elektronskem sporočilu z dne 27. 7. 2016 izbranega ponudnika pozval, da mu »najkasneje do ponedeljka 1.8.2016 predlož[i] novo referenčno potrdilo za odgovornega projektanta elaboratov pasivne PH zaščite«. V navedenem smislu je v posledici slediti vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da je tako »več kot očitno, da je že v tem primeru šlo za drug poziv naročnika« (tretji odstavek na strani 3 dopolnitve zahtevka za revizijo, vsebinsko primerljivo pa tudi prva poved četrtega odstavka na isti strani dopolnitve zahtevka za revizijo). Izbrani ponudnik je naročniku odgovoril z elektronskim sporočilom, poslanim dne »28.07.2016 15:50«, s katerim mu je (kot to v zadnjem odstavku na strani 3 dopolnitve zahtevka za revizijo pravilno opozarja tudi vlagatelj) sporočil (med drugim), da želi »za odgovornega projektanta elaborata pasivne protihrupne zaščite, namesto« osebe M. B. »nominirati« osebo R. M., pri tem pa je zapisal tudi »[d]opolnitev je priložena«. Naročnik je izbranega ponudnika kasneje še enkrat pozval na »dopolnitev formalno nepopolne ponudbe«, tokrat s pisnim pozivom, številka 43001-112/2016/24, z dne 6. 9. 2016 (v nadaljevanju: poziv z dne 6. 9. 2016), saj je ugotovil, da za odgovornega projektanta R. M. v ponudbi izbranega ponudnika »ni podana izjava o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS oziroma izjava, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu v skladu z 3.1.3.4 točko razpisne dokumentacije«. V predstavljenem smislu je tako pritrditi vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da »gre že za tretji« […] »poziv naročnika« (drugi odstavek na strani 4 dopolnitve zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se naročnikovo elektronsko sporočilo z dne 27. 7. 2016 in naročnikov poziv z dne 6. 9. 2016 nanašata na podatke glede dokazil(a), s katerim(i) se dokazuje izpolnjevanje istega pogoja, določenega v točki 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe.

Ker ob upoštevanju predstavljenega dejanskega stanja za vnovična naročnikova poziva na dopolnitev ponudbe (za elektronsko sporočilo z dne 27. 7. 2016 in za poziv z dne 6. 9. 2016) ustrezne pravne podlage v (petem odstavku 89. člena) ZJN-3 ni najti, iz točke 2.8 Navodil za pripravo ponudbe pa v prvem odstavku prav tako izhaja, da se »od ponudnika lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in odpravo računskih napak« le (v) »okviru zakonskih določb«, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kršil določbo petega odstavka 89. člena ZJN-3 in določbo prvega odstavka točke 2.8 Navodil za pripravo ponudbe s tem, ko je izbranega ponudnika z elektronskim sporočilom z dne 27. 7. 2016 oziroma s pozivom z dne 6. 9. 2016 pozval na »novo referenčno potrdilo za odgovornega projektanta elaboratov pasivne PH zaščite« (prvo navedeni poziv) in na predložitev izjav (drugo navedeni poziv).

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo, vključno z njegovo dopolnitvijo, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43001-112/2016/15, z dne 15. 9. 2016, vključno s pozivom k dopolnitvi ponudbe, kot izhaja iz elektronskega sporočila naročnika, poslanega dne 27. 7. 2016 ob »12:43 PM«, ter vključno s pozivom k dopolnitvi ponudbe, kot izhaja iz pisnega poziva naročnika, številka 43001-112/2016/24, z dne 6. 9. 2016.

V posledici Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni odločala o tem, ali je naročnik kršil določbe ZJN-3 še iz katerega od ostalih razlogov, ki jih v zahtevku za revizijo in v dopolnitvi zahtevka za revizijo zatrjuje vlagatelj. Vsebinska presoja zahtevka za revizijo in dopolnitve zahtevka za revizijo v njunih preostalih delih namreč ne bi več vplivala na predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti v delu, v katerem je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje naročila male vrednosti sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa. Za primer, če bo v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročnik sprejel novo odločitev o oddaji naročila, Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da pri tem upošteva vsebino ponudbe izbranega ponudnika, vključno z njeno dopolnitvijo, kot izhaja iz elektronskega sporočila izbranega ponudnika, naročniku poslanega (v posledici elektronskega sporočila z dne 25. 7. 2016) dne »25.07.2016 14:44«.

V navezavi na opozorila vlagatelja v zahtevku za revizijo in v dopolnitvi zahtevka za revizijo, v katerih zatrjuje domnevne prekrške izbranega ponudnika, pa Državna revizijska komisija pripominja, da o tem, ali je bil z ravnanji izbranega ponudnika, ki jih v zahtevku za revizijo opisuje vlagatelj, dejansko storjen kak prekršek, lahko odloča v postopkih na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003), ne pa v revizijskem postopku postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti. Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Državne revizijske komisije, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetih predpisov (prva poved drugega odstavka 109. člena ZJN-3).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva, da mu naročnik povrne strošek za »zahtevek za revizijo 1.300 točk oz. 596,70 EUR«, »materialn[e] strošk[e] 40 EUR«, strošek »posvet[a] s stranko 200 točk oz. 91,80 EUR«, strošek »pregled[a] listin in dokumentacije 200 točk oz. 91,80 EUR« ter strošek »taks[e] 1.848,06 EUR«, vse »povečano za 22 % DDV«, pa tudi »vse morebitne nastale stroške«. V opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva še povrnitev stroška »Odgovor na odločitev 650 točk oz. 298,35 eur«, povečano »za 22 % DDV«, v dopolnitvi zahtevka za revizijo pa povrnitev stroška »Dopolnitev zahtevka za revizijo 650 točk oz. 298,35 EUR«, povečano »za 22 % DDV«. Vlagatelj povrnitev stroškov zahteva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
– strošek dolžne plačane takse (za postopek pravnega varstva) v znesku 1.848,06 EUR,
– strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 596,70 EUR (1.300 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa). Vlagatelj je v zahtevku za revizijo izkazal, da je bil vpogled ključen za dosego uspeha z zahtevkom za revizijo (upoštevaje tudi dopolnitev zahtevka za revizijo),
– strošek odvetniške storitve za dopolnitev zahtevka za revizijo v znesku 298,35 EUR (650 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 2. točke tarifne številke 40 Odvetniške tarife (»Obrazložene vloge med postopkom − 50 % iz 1. točke tarifne številke 18« Odvetniške tarife),
– izdatke za zahtevek za revizijo v pavšalnem znesku 10,56 EUR (23 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife,
– 22 % davek na dodano vrednost v znesku 199,23 EUR na strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo, na strošek odvetniške storitve za dopolnitev zahtevka za revizijo in na izdatke, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife, ob upoštevanju prvega odstavka 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 in sprem.). Iz »Seznam[a] davčnih zavezancev – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost«, dostopnega na spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, je namreč razbrati, da je pooblaščeni odvetnik, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisan kot davčni zavezanec,
skupaj torej 2.952,90 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ugotovila, da ostali stroški, za katere je vlagatelj v tem postopku pravnega varstva zahteval povračilo, v konkretnem primeru niso potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). V navezavi na stroške, priglašene v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ti niso bili potrebni iz razloga, ker v konkretnem primeru prispevek vlagatelja k rešitvi zadeve v vsebini, kot izhaja iz opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala stroška »posvet s stranko 200 točk oz. 91,80 EUR« (1. točka tarifne številke 39 Odvetniške tarife) niti ni priznala stroška »pregled listin in dokumentacije 200 točk oz. 91,80 EUR« (2. točka tarifne številke 39 Odvetniške tarife), saj ne gre za samostojni storitvi (zadevni storitvi sta zajeti v 1. točki tarifne številke 40 Odvetniške tarife – zahtevek za revizijo). Priprava zahtevka za revizijo namreč ni mogoča brez predhodnega sestanka s stranko in pregleda dokumentacije, zato izpostavljenih priglašenih stroškov ni mogoče priznati kot samostojne storitve, ki ni zajeta v 1. točki tarifne številke 40 Odvetniške tarife (zahtevek za revizijo).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga in zahteva, da mu naročnik povrne tudi »vse morebitne nastale stroške«. V skladu s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora vlagatelj v svoji zahtevi za povračilo stroškov opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, kar pomeni, da vlagateljeva zahteva, da se mu povrnejo tudi vsi (ostali) morebitno (dodatno) nastali stroški, ne zadostuje, temveč bi bil posamezne stroške, ki so mu morebiti v postopku odločanja o zahtevku za revizijo še (dodatno) nastali, vlagatelj dolžan specificirati. Ker vlagatelj v postopku pravnega varstva ni opredeljeno navedel, kateri morebitni ostali stroški so mu v postopku odločanja o zahtevku za revizijo poleg tistih, o katerih je Državna revizijska komisija s tem sklepom že odločila, še nastali, je Državna revizijska komisija vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov v izpostavljenem delu zavrnila (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z drugo povedjo osmega odstavka istega člena).

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne »v roku 15 ih dni po pravnomočnosti odločitve«) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od izteka navedenega roka. Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik zato ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.952,90 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 13. 1. 2017


Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– odvetnik mag. Franci Kodela, Na Trati 11, 1210 Ljubljana – Šentvid
– PROVIA, d. o. o., Kranjska cesta 24, 4202 Naklo
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran