EN

018-236/2016 Univerza v Mariboru

Številka: 018-236/2016-4
Datum sprejema: 25. 11. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Podpora in nakup programske opreme DELL«, v sklopu 2: »Nakup novih licenc za programsko opremo DELL One Identity Manager«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ADM - Adria d.o.o., Prvomajska ulica 17, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 11. 2016

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Podpora in nakup programske opreme DELL«, v sklopu 2: »Nakup novih licenc za programsko opremo DELL One Identity Manager«, voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 2. 11. 2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4. 10. 2016 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročanja, s predmetom »Podpora in nakup programske opreme DELL«, razdeljenega na dva sklopa. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 4. 10. 2016, pod št. objave JN005984/2016-W01.

Naročnik je z dokumentom »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA«, z dne 25. 10. 2016, predmetno javno naročilo v sklopu 2 »Nakup novih licenc za programsko opremo DELL One Identity Manager« (v nadaljevanju: Odločitev o oddaji naročila) oddal ponudniku BRIHTEJA d.o.o., Mariborska cesta 7, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Tega istega dne je naročnik Odločitev o oddaji naročila objavil tudi na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN005984/2016-ODL01.

Vlagatelj je z vlogo dne 2. 11. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo Odločitev o oddaji naročila, v katerem gre po vsebini razumeti njegovo zatrjevanje nedopustnosti ponudbe izbranega ponudnika zaradi pomanjkanja tehnične in strokovne sposobnosti. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo, z dne 10. 11. 2016.

Naročnik je dne 17. 11. 2016 sprejel »ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, nato pa z dopisom odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji, ki jo je ta prejela dne 22. 11. 2016.

Državna revizijska komisija je dne 23. 11. 2016 prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano »UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«. Iz te vloge izhaja, da vlagatelj zahtevek za revizijo z dne 2. 11. 2016 v celoti umika. Vlagatelj je ob tem podal tudi zahtevo za vračilo polovico plačane takse za postopek pravnega varstva.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 25. 11. 2016


predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
- ADM - Adria d.o.o., Prvomajska ulica 17, 3000 Celje
- BRIHTEJA d.o.o., Mariborska cesta 7, 3000 Celje

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran