Na vsebino
EN

018-174/2016 Občina Šmartno pri Litiji

Številka: 018-174/2016-7
Datum sprejema: 10. 10. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje šolskih prevozov v Občini Šmartno pri Litiji 2016-2020«, v sklopih 13 »OŠ Litija (PPP) – Gozd Reka - Štangarske Poljane - Volčja Jama - Grmače – OŠ Litija (PPP); OŠ Litija (PPP) – Grmače – Volčja Jama -Štangarske Poljane – Gozd Reka« in 14 »OŠ Litija (PPP) - Jablaniške Laze -Mamolj – OŠ Litija (PPP); OŠ Litija (PPP) – Mamolj - Jablaniške Laze - OŠ Litija (PPP)«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja "AVTO JANEZ" PIRC JANEZ S.P., Partizanska pot 21, Litija, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 10. 2016

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje naročila »Izvajanje šolskih prevozov v Občini Šmartno pri Litiji 2016-2020«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 17. 6. 2016, pod številko objave JN002813/2016-B01, dne 18. 6. 2016 pa pod oznako 2016/S 117-207984 tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik je dne 18. 8. 2016 sprejel in na portalu javnih naročil (pod št. objave JN002813/2016-ODL01) objavil dokument »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. 605-02/2016-27, s katerim je javno naročilo v sklopih 13 in 14 oddal ponudniku ČISTILNI SERVIS, BOJAN ZAGORC S.P., Sava 41A, Sava (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj dne 25. 8. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila, v katerem naročniku očita izbiro ponudbe izbranega ponudnika, ki naj ne bi izpolnjeval pogojev kadrovske in tehnične usposobljenosti. Navaja, da izbrani ponudnik za predvideni voznici ni predložil pogodb o zaposlitvi, iz katerih bi izhajalo, katera dela ti delavki opravljata, niti drugih listin, ki bi dokazovale, da delavki izpolnjujeta zdravstvene pogoje in pogoje varstva pri delu za izvajanje prevozov šolskih otrok. Po vedenju vlagatelja sta ti dve delavki pri izbranem ponudniku zaposleni kot čistilki in ne kot voznici, iz tega razloga pa nimata ustreznega zdravstvenega spričevala in ustreznih znanj iz varstva pri delu in ne moreta opravljati nalog voznika kombija za prevoze šolskih otrok – enako naj bi veljalo tudi za samega izbranega ponudnika kot voznika. Vlagatelj naročniku očita, da izpostavljenih dejstev ni preveril, čeprav si je v razpisni dokumentaciji pridržal pravico preveriti resničnost vsebine referenc ponudnikov. Navaja še, da iz obeh predloženih prometnih dovoljenj za vozili, s katerima bi izbrani ponudnik izvajal prevoze otrok, ni razvidno, da sta vozili po namenu uporabe predvideni za prevoze šolskih otrok. Iz prometnih dovoljenj je namreč razvidno, da sta vozili registrirani za javni prevoz potnikov, kar pa ne zadostuje za izvajanje šolskih prevozov otrok, saj bi v prometnem dovoljenju pri rubriki »namen uporabe« moralo pisati »za prevoz skupin otrok, za javni prevoz potnikov«. Opredelitev namena uporabe je bistvenega pomena, saj voznik vozila z namenom uporabe (tudi) za prevoz otrok zapade vsem zahtevam glede opreme in uporabe tahografa, kot tudi zakonskim zahtevam spoštovanja socialne zakonodaje (glede delovnega časa, časa voženj in počitkov…), medtem ko to ne velja za voznika vozila, katerega namen uporabe je zgolj »javni prevoz«. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se o vloženem zahtevku za revizijo ni izjasnil.

Naročnik je dne 9. 9. 2016 izdal sklep, št. 605-02/2016-50, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da gredo vlagateljevi ugovori v smeri domnevno neustrezno pripravljene razpisne dokumentacije, pri čemer je vlagatelj za vložitev takega zahtevka že zamudil rok. V razpisni dokumentaciji predložitev dokazil, ki jih navaja vlagatelj, ni bila zahtevana, je pa bilo izpolnjevanje teh pogojev vezano na podpis in predložitev izjave (pod materialno in kazensko odgovornostjo), s čimer je vsak od ponudnikov naročniku jamčil, da zahtevane pogoje izpolnjuje. Naročnik tudi po ponovni preveritvi dokumentacije izbranega ponudnika ugotavlja, da je bila njegova odločitev utemeljena. Ponudnik je ponudbi, skladno z zahtevami, priložil podpisano izjavo, kjer jamči glede ustreznosti svojih kadrov, kot tudi glede same tehnične usposobljenosti, to so brezhibnost, ustrezna opremljenost in skladnost vozil. Zakonodaja za potrebe tovrstnih prevozov ne nalaga dodatnih obveznosti, ki bi jih morali izpolnjevati vozniki, ki izvajajo javne prevoze otrok, v smislu, kot to navaja vlagatelj.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 15. 9. 2016 opredelil do navedb naročnika. Vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo. Povsem nerazumljivo naj bi bilo ravnanje naročnika, ko ni vsebinsko preveril razlogov za revizijo. Sklicevanje zgolj na podpisano izjavo izbranega ponudnika ni dovolj skrbno ravnanje naročnika – konkretne nepravilnosti, na katere je opozoril vlagatelj, bi moral naročnik vsebinsko preveriti. Vlagatelj oporeka navedbi naročnika, da zakonodaja za potrebe tovrstnih prevozov ne nalaga dodatnih obveznosti, ki bi jih morali izpolnjevati vozniki oz. vozila; pri tem navaja posamezna določila področnih predpisov.

Državna revizijska komisija je odstopljeno dokumentacijo iz predrevizijskega postopka prejela dne 19. 9. 2016.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ponudbo izbranega ponudnika pravilno ocenil kot dopustno in jo izbral kot najugodnejšo.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Pogoje za sodelovanje mora naročnik določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na:
- ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
- ekonomski in finančni položaj;
- tehnično in strokovno sposobnost.

V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu. Naročnik mora v postopek javnega naročanja vključiti le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila. Glede tehnične in strokovne sposobnosti, v zvezi s katero vlagatelj izbranemu ponudniku očita, da je ni izkazal na način, kot je bil določen v razpisni dokumentaciji, deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Naročnik lahko domneva, da gospodarski subjekt nima zahtevanih strokovnih sposobnosti, če pri gospodarskem subjektu zasledi nasprotje interesov, ki bi lahko negativno vplivali na izvedbo javnega naročila.

Zahteve v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo kot pogojem za sodelovanje ponudnikov je naročnik določil v točki 12.4.1. »Kadri in njihove reference« II. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:
»Ponudnik mora zagotavljati zadostno število vozil z zadostnim številom sedežev ter zadostno število voznikov, da lahko zagotovi prevoze v zahtevanih terminih.
Dokazilo: Izpolnjeni obrazec razpisne dokumentacije in Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine referenc ponudnikov. V kolikor naročnik ugotovi, da je bila referenca podana z lažnim prikazovanjem podatkov, bo takšno ponudbo ponudnika izločil in Državni revizijski komisij podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.«

Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi skladno s citirano zahtevo predložil izpolnjen obrazec OBR-5 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV ter izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, s katerima izjavlja, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje. Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudba izbranega ponudnika vsebuje tudi izpolnjen obrazec OBR-2 DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA OPRAVLJANJE PREVOZA OSEB z navedbo dveh vozil in treh voznikov oz. voznic, ter kopije prometnih in vozniških dovoljenj teh vozil in voznikov oz. voznic, kar so bili ponudniki sicer dolžni predložiti skladno z zahtevo iz točke 3.1. »Tehnične specifikacije« I. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede na navedeno je naročnik torej lahko preveril obstoj in vsebino podatkov (navedb) v zvezi z izjavo izbranega ponudnika, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje (drugi odstavek 89. člena ZJN-3).

Vlagatelj sicer zatrjuje, da izbrani ponudnik ni predložil pogodb o zaposlitvi delavk niti drugih listin, ki bi dokazovale, da sta delavki že ob podaji ponudbe izpolnjevali zdravstvene pogoje in pogoje varstva pri delu za izvajanje prevozov šolskih otrok, naročnik pa teh podatkov (ter podatkov v zvezi s samim izbranim ponudnikom kot voznikom) niti ni kako drugače preveril. Vendar pa Državna revizijska komisija v zvezi z navedenimi očitki vlagatelja pojasnjuje, da je mogoče izpolnjevanje pogojev za sodelovanje presojati le glede na zahteve naročnika iz obstoječe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V konkretnem primeru naročnik pogojev za sodelovanje ni določil na način, kot to predstavlja vlagatelj, saj se pogoji ne nanašajo na določeno obliko zaposlitve ali celo vsebino pogodbe o zaposlitvi in izpolnjevanje morebitnih drugih pogojev za voznike, ampak zgolj na zadostno število voznikov – vlagatelj pri tem ne zatrjuje, da trije vozniki oz. voznice ne zadostujejo za izvedbo prevozov na dveh relacijah v izpodbijanih sklopih. Prav tako naročnik ni zahteval predložitve dokazil, ki naj bi po zatrjevanju vlagatelja morala bila predložena oziroma bi naj jih moral naročnik pridobiti pred oddajo naročila.

Enako je mogoče ugotoviti tudi v zvezi z očitkom vlagatelja o neizkazovanju tehnične sposobnosti izbranega ponudnika iz razloga, ker naj iz nobenega od obeh predloženih prometnih dovoljenj ne bi bilo razvidno, da sta vozili po namenu uporabe predvideni za prevoze šolskih otrok (skupin otrok). V konkretnem primeru se upoštevni pogoj za sodelovanje nanaša zgolj na zadostno število vozil z zadostnim številom sedežev (in brez določnejših pogojev v zvezi z opremo ali lastnostmi vozila), pri čemer vlagatelj ne zatrjuje, da dve devetsedežni vozili ne zadostujeta za izvedbo prevozov 8 učencev na relaciji, ki je predmet naročila v sklopu 13, oziroma 5 učencev na relaciji, ki je predmet naročila v sklopu 14.

Upoštevaje vlagateljevo zatrjevanje je mogoče razumeti tudi navedbe naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, kjer navaja, da gredo ugovori vlagatelja v smeri domnevno neustrezno pripravljene razpisne dokumentacije, pri čemer je vlagatelj za vložitev takega zahtevka že zamudil rok. V kolikor je mogoče vlagateljeve navedbe v tem delu razumeti na tak način (torej kot nasprotovanje vsebini pogojev za sodelovanje in zahtevanim dokazilom v zvezi s temi pogoji), je potrebno naročniku pritrditi, da vlagatelj takih domnevnih kršitev po preteku roka za predložitev ponudb ne more več navajati (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija sicer pritrjuje vlagatelju v tem, da ne gre zanemariti pomembnosti izvedbe predmeta naročila – tj. prevozov šolskih otrok – na način, ki bo skladen z upoštevnimi predpisi, zlasti z določili Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/2006 s sprem.), Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010 s sprem.), Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010 s sprem.) in Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010 s sprem.). Vendar pa ni naloga in pristojnost Državne revizijske komisije po sprejeti odločitvi o oddaji naročila presojati, ali je bil naročnik pri določitvi pogojev za sodelovanje ponudnikov dovolj skrben, oziroma, ali je v okviru vprašanja sposobnosti ponudnikov za izvedbo predmeta naročila zahteval predložitev vseh potrebnih dokazil, za katera vlagatelj meni, da bi jih izbrani ponudnik (izvajalec) moral imeti. Naročnik je tisti, ki mora v konkretnem primeru zagotoviti izbor usposobljenega izvajalca šolskih prevozov in nato v fazi izvajanja pogodbe nadzorovati izvajanje storitve, Državna revizijska komisija pa lahko dopustnost ponudbe izbranega ponudnika presoja le glede na zahteve iz obstoječe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Poudariti je potrebno še, da izpolnjevanje obravnavanih pogojev za sodelovanje ponudnikov – v nasprotju z mnenjem vlagatelja – (še) ne pomeni, da lahko izbrani ponudnik izvede javno naročilo z neustreznim kadrom ali z neustreznimi vozili. Tudi pregled dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pokaže, da je naročnik v vzorcu pogodbe (OBR-4) med drugim predvidel spoštovanje določil veljavne zakonodaje, ki urejajo področje prevoza v cestnem prometu in prevoza potnikov in prevoza (skupin) otrok v cestnem prometu (1. in 16. člen vzorca pogodbe), pri čemer bo moral prevoznik zagotovil toliko in takšno vrsto vozil, da bo zadostil vsem potrebam naročnika ter da bo opravil varen prevoz na vseh relacijah (9. člen vzorca pogodbe). Izbrani ponudnik je s podpisom izjave na obrazcu OBR-1/1 PODATKI O PONUDNIKU izjavil tudi, da bo (v kolikor bo izbran za izvedbo javnega naročila) izvajal javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, in da bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upošteval vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije. Skladno z navedenimi določili in izjavami, ki se v nasprotju s pogoji za sodelovanje torej ne nanašajo na fazo postopka oddaje javnega naročila, ampak se nanašajo (šele) na izvedbeno fazo predmetnega javnega naročila (na izvrševanje pogodbe o izvedbi javnega naročila), bo izbrani ponudnik lahko izvedel predmetno javno naročilo le z ustreznimi vozili in vozniki, na način, skladen z upoštevnimi predpisi.

Upoštevajoč vse navedeno Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelj ni izkazal naročnikovih kršitev pri pregledu in ocenjevanju ponudb oziroma kršitev v zvezi z ugotovitvijo, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna.

Ker vlagatelj ni dokazal, da je naročnik z izdajo izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-3 ali razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 10. 10. 2016


Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Sašo Ostrožnik – odvetnik, Kešetovo 4, 1420 Trbovlje
- Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji
- ČISTILNI SERVIS, BOJAN ZAGORC S.P., Sava 41A, 1282 Sava
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.Natisni stran