EN

018-170/2016 Občina Cerklje na Gorenjskem

Številka: 018-170/2016-6
Datum sprejema: 7. 10. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja kanalizacije Grad in ostale komunalne infrastrukture«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Lokainvest, d. o. o., Laze 18 A, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 10. 2016

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Izgradnja kanalizacije Grad in ostale komunalne infrastrukture«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 25. 8. 2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 18. 5. 2016 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN001443/2016-B01. Dne 12. 8. 2016 je naročnik objavil »Odločitev o oddaji naročila« (št. 430-06/2016-24), s katero je ponudnike obvestil, da je predmetno naročilo dodelil ponudniku Prenova Gradbenik, d. o. o., Stanežiče 39, Ljubljana – Šentvid (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 25. 8. 2016, vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila in zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V zahtevku za revizijo je vlagatelj zatrjeval, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel oceniti kot dopustno, in sicer zaradi neustreznega pooblastila za pridobitev osebnih podatkov, ki ga je izbrani ponudnik predložil za prokurista S. K., ter zaradi nezakonite odprave računskih napak.

Izbrani ponudnik se je po pooblaščencu, Odvetniški pisarni Alenka Jakup Kovač, Stanežiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid, z vlogo z dne 31. 8. 2016 izjasnil o zahtevku za revizijo ter predlagal njegovo zavrnitev. Izbrani ponudnik je zahteval tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali zaradi postopka pravnega varstva.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 8. 9. 2016 zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 12. 9. 2016 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.
Državna revizijska komisija je dne 7. 10. 2016 od vlagatelja prejela vlogo (datirano z dne 6. 10. 2016), v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je z vlogo z dne 25. 8. 2016 vložil v postopku oddaje javnega naročila »Izgradnja kanalizacije Grad in ostale komunalne infrastrukture«. V vlogi vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 7. 10. 2016


predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova 12, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Alenka Jakup Kovač, Stanežiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran