EN

018-172/2016 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-172/2016-9
Datum sprejema: 22. 9. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članu mag. Gregorju Šebeniku, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Hladilniki za zdravila« in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj SALVIAE d.o.o., Lajovčeva ulica 2, Ljubljana – Polje, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Razdevšek, d.o.o., Dalmatinova ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 9. 2016

odločila:

1. Pritožba vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2. 3. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti. Obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega javnega naročila je bilo dne 10. 3. 2016 objavljeno na portalu javnih naročil, pod številko objave NMV1472/2016.

Dne 30. 6. 2016 je naročnik sprejel dokument »005 – Odločitev o oddaji naročila« (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katerim je javno naročilo kot najugodnejšemu oddal ponudniku PROMOLAB d.o.o., Finžgarjeva ulica 11, Medvode (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila, kot je to razvidno iz poštne povratnice, prejel dne 19. 7. 2016.

Vlagatelj je z vlogo z dne 19. 7. 2016 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je vpogled omogočil dne 21. 7. 2016, potek pa dokumentiral z zapisnikom o vpogledu. Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 7. 2016 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in podal predlog za spremembo odločitve.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj dne 25. 7. 2016 priporočeno po pošti vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva.

Naročnik je dne 26. 7. 2016 vlagatelju in izbranemu ponudniku posredoval spremembo odločitve o oddaji naročila, datirano na 25. 7. 2016, s katero je obe prispeli ponudbi izločil kot nepopolni – ponudbo izbranega ponudnika v vrednosti 12.912,48 EUR z DDV (kot neprimerno) zato, ker ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika glede predmeta naročila, ponudbo vlagatelja pa (kot nesprejemljivo) zato, ker s ponudbeno vrednostjo 22.418,72 EUR z DDV presega naročnikova zagotovljena sredstva in ocenjeno vrednost. Vlagatelj je to spremembo odločitve o oddaji naročila, kot je to razvidno iz poštne povratnice, prejel dne 11. 8. 2016.

Zoper naročnikovo spremembo odločitve o oddaji naročila je vlagatelj dne 18. 8. 2016 priporočeno po pošti vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev spremembe odločitve o oddaji naročila in povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva.

Naročnik je vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 25. 7. 2016 ugodil in s sklepom z dne 16. 8. 2016 razveljavil odločitev o oddaji naročila z dne 30. 6. 2016. Kot je to razvidno iz poštne povratnice, je naročnik odločitev vlagatelju in izbranemu ponudniku posredoval dne 17. 8. 2016, vlagatelj pa je sklep prejel dne 31. 8. 2016. Vlagatelj je dne 24. 8. 2016 naročniku podal predlog za začetek revizijskega postopka, sklicujoč se na molk organa z navedbo, da v 20 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ni prejel odločitve naročnika o njegovem zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 30. 8. 2016 s sklepom zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 18. 8. 2016, z navedbo, da iz razloga, ker ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila ne dosega mejne vrednosti za naročanje blaga iz točke a) drugega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), za ta postopek naročanja blaga pravno varstvo ponudnikov, skladno s 4. členom ZPVPJN, ni zagotovljeno. Vlagatelj je ta naročnikov sklep, kot je to razvidno iz poštne povratnice, prejel dne 1. 9. 2016.

Vlagatelj je dne 5. 9. 2016 na naročnika naslovil vlogo »PREDLOG ZA ZAČETEK REVIZIJSKEGA POSTOPKA IN OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«. Navaja, da ne glede na to, da je bilo zahtevku za revizijo (z dne 25. 7. 2016) ugodeno, ne držijo ugotovitve naročnika iz izpodbijanega sklepa. Vlagatelj v tej vlogi ugovarja tudi odločitvi naročnika o nepriznanju priglašenih stroškov – pojasnjuje, da je naročnik v sklepu z dne 16. 8. 2016 priznal le stroške za takso in materialne stroške, ne pa tudi odvetniških stroškov.

Zoper naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj dne 6. 9. 2016 pravočasno vložil pritožbo. Meni, da je naročnik v celoti protizakonito zavrgel zahtevek za revizijo; javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil skladno z določili ZJN-2, razpisna dokumentacija pa je pravnomočna, saj zoper njo noben od potencialnih ponudnikov ni vložil zahtevka za revizijo. Tudi naročnik zato ne more retroaktivno posegati v pridobljene pravice potencialnih ponudnikov. Še več, naročnik je prejšnjemu vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil obvestilo o oddaji naročila z dne 30. 6. 2016. Vlagatelj meni, da naročnik ne more v istem postopku oddaje javnega naročila enkrat odločiti o zahtevku za revizijo na način, da ga obravnava, enkrat pa zavreči iz razloga, da ni bil zavezan oddati naročila po postopku in na način, kot ga določa ZJN-2. Ker se je naročnik odločil oddati javno naročilo po postopku in na način, kot to določa ZJN-2, tudi zanj veljajo določila »strožjega postopka«; dejstvo, da je naročnik oddal naročilo po postopku male vrednosti po mnenju vlagatelja pomeni, da tudi ocenjena vrednost ne more biti nižja od mejne vrednosti za izvedbo oddaje javnega naročila po postopku malih vrednosti, saj je drugače mogoče ugotoviti kršitev pravil javnega naročanja. Iz reference, predložene s strani izbranega ponudnika, naj bi še izhajalo, da je naročnik v letu 2016 že izvedel naročilo v vrednosti 5.039,83 EUR (brez razpisa) za podobno opremo, kar poraja sum drobitve javnega naročila. Vlagatelj predlaga ugoditev pritožbi, razveljavitev naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo in povrnitev priglašenih stroškov.

Naročnik je skladno s prvim odstavkom 53. člena ZPVPJN z vlogo z dne 9. 9. 2016 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje pritožbo, skupaj z dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno z ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel z navedbo, da pravno varstvo ponudnikov za konkretno javno naročilo ni zagotovljeno. Zavrženje zahtevka za revizijo je odločitev, s katero bodisi naročnik bodisi Državna revizijska komisija odločita o postopkovnih (procesnih) vprašanjih. V primeru zavrženja zahtevka za revizijo do vsebinske (meritorne) obravnave zahtevka za revizijo tako ne pride.

Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija preverila, ali je v obravnavanem primeru vlagatelj upravičen zahtevati pravno varstvo svojih pravic v (pred)revizijskem postopku. Dopustnost (pred)revizijskega postopka je namreč procesna predpostavka, na katero mora naročnik oz. Državna revizijska komisija paziti po uradni dolžnosti ves čas (pred)revizijskega postopka (prvi odstavek 18. člena Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS št. 26/1999 s sprem., v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

V 1. členu ZPVPJN je med drugim določeno, da se s tem zakonom ureja pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa, vključno s pravnim varstvom obrambnega in varnostnega interesa, v postopkih oddaje javnih naročil. Pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja je, skladno z 2. členom ZPVPJN, zagotovljeno v predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, v revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo in v sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem, ki ga kot izključno pristojnega določa zakon, ki ureja sodišča.

Postopke oddaje javnih naročil ureja ZJN-2, ki v petem odstavku 24. člena določa, da se določbe tega zakona, razen določb 105.a do 107. člena tega zakona, ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve in 40.000,00 EUR brez DDV za gradnje. Iz predstavljenega izhaja, da je naročnik za javna naročila pod določenimi vrednostnimi zavezan upoštevati le tiste določbe ZJN-2, ki se nanašajo na vodenje evidence in statističnih podatkov. Za navedena javna naročila tudi velja, da pravno varstvo zanje ni zagotovljeno. V prvem odstavku 4. člena ZPVPJN (Izjeme in obseg pravnega varstva) je namreč določeno, da za javna naročila, za katera se zakon, ki ureja javno naročanje, ne uporablja ali se uporablja le v zvezi z vodenjem evidence in sporočanjem statističnih podatkov, pravno varstvo po tem zakonu ni zagotovljeno, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ta zakon ne določata drugače.

Iz odstopljene dokumentacije izhaja, da je naročnik kot ocenjeno vrednost predmetnega naročila (v dokumentih z dne 2. 3. 2016 »Odredba 005/2016« ter »IZRAČUN OCENJENE VREDNOSTI«) navedel vrednost 13.115,00 EUR brez DDV. Iz odstopljene dokumentacije je še razvidno, da je naročnik v konkretnem primeru uporabil postopek oddaje naročila male vrednosti iz 30.a člena ZJN-2. Izvedba tega (oziroma kateregakoli) postopka oddaje javnega naročila je za naročnika obvezna šele v primeru, če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV pri naročanju blaga ali storitev enaka ali višja od 20.000,00 EUR (drugi odstavek 24. člena ZJN-2). Ob navedenem in ob dejstvu, da znaša v obravnavanem primeru vrednost predmeta javnega naročila 13.115,00 EUR brez DDV, je mogoče ugotoviti, da je naročnik postopek vodil po pravilih, ki zanj niso obvezujoča (naročnik torej v konkretnem primeru, upoštevaje tretji odstavek 4. člena ZPVPJN, ni izvedel strožjega postopka, kot ga zahteva zakon, temveč je vodil postopek po ZJN-2, čeprav se za takšna naročila sploh ne uporablja). Na navedeno ugotovitev ne more vplivati vlagateljevo zatrjevanje, da je naročnik v letu 2016 brez razpisa že izvedel javno naročilo v vrednosti 5.039,83 EUR za podobno opremo.

Ker je torej, upoštevaje ocenjeno vrednost, predmetno javno naročilo po izrecni volji zakonodajalca izvzeto tako iz režima urejanja postopkov oddaje javnih naročil, kakor (posledično) tudi iz režima pravnega varstva, ki se zagotavlja v okviru predrevizijskega in revizijskega postopka, Državna revizijska komisija zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati protipravnega ravnanja s tem, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Dejstvo, da je naročnik predmetni postopek dejansko vodil na podlagi ZJN-2 in dejstvo, da je naročnik prejšnjemu vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil, na predstavljane ugotovitve ne moreta vplivati, saj se pristojnost za obravnavo zahtevka za revizijo ne glede na dejanska ravnanja naročnika ne more širiti izven okvirov, ki jih določa ZPVPJN.

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo z dne 6. 9. 2016 na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker s pritožbo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti pritožbe, je Državna revizijska komisija, upoštevaje tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.V Ljubljani, 22. 9. 2016

mag. Gregor Šebenik
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška pisarna Razdevšek, d.o.o., Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana
- SALVIAE d.o.o., Lajovčeva ulica 2, 1260 Ljubljana – Polje
- SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran