EN

018-154/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-154/2016-6
Datum sprejema: 27. 9. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Redni in glavni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2016« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Inštitut za metalne konstrukcije, Mencingerjeva 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.09.2016

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Redni in glavni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2016«, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43001-56/2016/12 412, z dne 21.06.2016.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 573,40 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 30.03.2016 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 2234/2016. Naročnik je dne 21.06.2016 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43001-56/2016/12 412, s katero je predmetno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Viacon d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) ugodnejša od vlagateljeve ponudbe (naročnik je v obravnavanem primeru prejel dve ponudbi).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 15.07.2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva v višini vplačane takse. Zatrjuje, da izbrani ponudnik ni pravilno dopolnil svoje ponudbe, ter da reference izbranega ponudnika ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije. Navaja, da izbrani ponudnik ni pravilno dopolnil svoje ponudbe, saj za odgovornega preglednika M.V. ponovno ni navedel objektov oziroma tipov pregledov. Iz dopolnjene ponudbe pri petih referencah (Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju CE, KR, MB v letu 2011, Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju NM v letu 2012, Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju CE v letu 2013, Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju NM v letu 2014 in Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju CE v letu 2015) ni mogoče ugotoviti števila opravljenih pregledov in funkcije nominiranega preglednika (osebe M.V.). Izbrani ponudnik ni navedel števila glavnih in rednih pregledov objektov, prav tako ni navedel števila pregledov sovprežnih objektov z odprtino nad 15 m. Ravno tako, opozarja vlagatelj, referenčnih zahtev ni izpolnil niti nominirani odgovorni vodja pregledov (oseba E.B.). Vlagatelj še navaja, da reference, ki jih je predložil izbrani ponudnik, ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije: 1. Referenca Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju CE, NM, KP LJ in GO v letu 2012 ne ustreza časovno, saj so bili objekti, ki so predmet reference, pregledani v letu 2012. 2. Reference, pridobljene pri naročniku Javno Podjetje Železnice Federacije Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju: JP Železnice FBIH) so neustrezne iz razloga, ker so bili objekti, ki so predmet reference, zaključeni dne 08.04.2016, torej po objavi predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, oziroma izven referenčnega obdobja, ki ga je določil naročnik. Poleg tega so večino teh pregledov naročili poslovni subjekti in ne pristojne institucije. 3. Referenca Redni in glavni pregledi objektov v RS za leta 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015 ne ustreza iz razloga, ker si v tej referenci nominirana kadra E.B. in M.V. izmenjujeta funkciji »prvega« in »drugega« pregledovalca, predmetni javni razpis pa za druge preglednike določa, da se jih obravnava kot pomočnika odgovornega preglednika. 4. Referenca, ki je bila opravljena za družbo Cestel d.o.o., Trzin, ne ustreza, saj opravljeni pregled ne more biti klasificiran kot redni ali glavni pregled, poleg tega je kot odgovorni vodja pregleda naveden M.V., kot prvi pregledovalec, E.B. pa kot drugi pregledovalec. 5. Reference, ki jih je potrdila družba Divel d.o.o., Sarajevo so neustrezne, ker jih ni naročila pristojna in odgovorna pravna oseba, poleg tega glavni pregledi ne sovpadajo s časovnim planom, prav tako te reference niso bile opravljene z metodologijo, ki se opravlja v predmetnem javnem naročilu, pomanjkljivi pa so tudi zapisniki o opravljenih pregledih. 6. Reference, ki jih je potrdil naročnik Herig d.d., Široki Brijeg, niso skladne z naročnikovimi zahtevami iz enakih razlogov kot reference, ki so pridobljene pri naročniku Divel d.o.o., Sarajevo. Vlagatelj še navaja, da so iz enakih razlogov neustrezne tudi reference, ki so bile pridobljene pri naročniku JP Železnice FBIH. Vlagatelj tudi zatrjuje, da naročnik ni zadostno preveril tehnične in kadrovske zmogljivosti izbranega ponudnika. Naročnik ni preveril njegovih prostorov ter računalniške in ostale opreme. Opozarja še, da sta nominirana strokovnjaka M.V. in M.P. upokojeni osebi, zato meni, da bi moral naročnik preveriti, ali sta usposobljena za uporabo osebne varovalne opreme (razpisana dela je mogoče izvesti zgolj z uporabo vrvne tehnike) in imata opravljen preventivni pregled za delo na višini.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 08.08.2016, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da je ponudbo dopolnil pravočasno in v skladu z vsemi zahtevami naročnika. Navaja, da so reference Redni in glavni pregledi objektov v RS na državnih cestah od leta 2011 do leta 2015 ustrezne, saj je njihov investitor naročnik, ki ima nad njimi pregled, kar vključuje tudi točno število in vrsto opravljenih pregledov. Za referenco, pridobljeno pri družbi Castel d.o.o., Trzin, ni bilo potrebno predložiti zapisnikov. Poleg tega razpisna dokumentacija za izvajanje rednih in glavnih pregledov objektov na državnih cestah v letih 2011-2014 funkcije drugega preglednika ni opredeljevala kot pomočnika prvega preglednika. Zatrjuje še, da je bil referenčni posel Redni in glavni pregledi objektov na državnih cestah v RS na območju NM, KP, LJ in GO v letu 2012 zaključen v zahtevanem roku, poleg tega ima naročnik celoten vpogled v vsebinski in časovni potek predmetnega posla. V zahtevanem roku so bile pridobljene tudi reference JP Železnice FBIH, saj naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel, kateri dogodek se bo v procesu pridobivanja reference štel kot ključni datum. Glede reference, pridobljene pri družbi Cestel d.o.o., Trzin, izbrani ponudnik navaja, da je naročniku vse dokaze v zvezi z njo dostavil že v postopku oddaje javnega naročila v letu 2014. Pojasnjuje še, da so ustrezne tudi reference, ki jih je pridobil od podjetij Divel d.o.o., Sarajevo, Herig d.d., Široki Brijeg in JP Železnice FBIH. Navaja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo zahteve o tem, kdo je lahko naročnik posameznega referenčnega posla, referenčni posli pa so bili izvedeni v skladu z metodologijo, ki je povzeta v dokumentu Določitev standardov uporabnosti cestnih mostov, številčna ocena stanja mostov - rating ZRMK, l. 1990, tč. 3.5. Postopek SIZ za magistralne ceste Bosne in Hercegovine. V zvezi z očitkom, ki se nanaša na nezadostno preverjanje tehnične in kadrovske zmogljivosti, izbrani ponudnik navaja, da je storil vse, kar je od njega zahtevala razpisna dokumentacija. Navaja še, da že vrsto let izvaja preglede objektov na državnih cestah, in da je večina objektov normalno dostopnih, poleg tega se bo razpisana storitev izvajala timsko, upoštevajoč vse varnostne predpise, podpisano pa ima tudi pogodbo o najemu specialnega vozila. Zatrjuje, da bo sodelovanje preglednikov z dolgoletnimi izkušnjami dodatno izboljšalo kakovost opravljenih storitev.

Naročnik je dne 08.08.2016 sprejel sklep, št. 43001-56/2016/25, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Zavrača očitke, ki se nanašajo na s strani izbranega ponudnika opravljeno dopolnjevanje ponudbe. Zatrjuje, da je izbrani ponudnik za odgovornega preglednika M.V. predložil nov obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih«, v katerem je ustrezno specificiral preglede, ki jih je izvedel za investitorje Herig d.d., Šitroki Brijeg, Divel d.o.o., Sarajevo ter JP Železnice FBIH. Za preglede objektov, ki jih je izvajal za naročnika, objektov ni detajlneje specificiral, zato je naročnik izpolnjevanje pogojev preveril v svojih bazah. M.V. je (kot odgovorni vodja pregledov) izvedel 1 glavni pregled za družbo Divel d.o.o., Sarajevo, 1 glavni sovprežni pregled za družbo Herig d.d., Široki Brijeg in redna pregleda dveh sovprežnih objektov z razponom nad 15 m po pogodbi Tehnične in svetovalne storitve na področju vzdrževanja cest, prometne ureditve, varstva cest in okolja. Pri pregledih za naročnika je bil po pogodbi Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju CE, KR in MB v letu 2011 odgovorni preglednik pri izvajanju glavnih pregledov na objektih KR0119, KR0121, KR0134, MB0141, MB0306 in MB0313, po pogodbi Redni in glavni pregledi objektov v RS na območju NM v letu 2012 je bil odgovorni preglednik pri glavnem pregledu nad objektom NM0201, po pogodbi Redni in glavni pregledi objektov v RS na CE v letu 2013, pa je bil odgovorni preglednik pri rednih pregledih objektov CE0046, CE0180, CE0236, CE0250, CE0090, CE0047, CE0061 in CE0138. Navedeni pregledi v celoti zadoščajo zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik še navaja, da izbranemu ponudniku ni bilo potrebno predložiti dodatnih dokazil za odgovornega vodjo pregledov E.B., saj je že iz ponudbe razvidno, da je izpolnil vse zahteve. Za družbo Herig d.d., Široki Brijeg je opravil 8 glavnih pregledov v funkciji vodje pregledov. Po pogodbi Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju CE, KR in MB v letu 2011 je bil odgovorni preglednik na objektih CE0046, CE0047, CE0055, po pogodbi Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju NM v letu 2012 je bil odgovorni preglednik na objektu NM0117, po pogodbi Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju Celja v letu 2013 je bil vodja pregledov na objektih CE0046, CE0047, CE0061, CE0090, CE0236, CE0250 in odgovorni preglednik za CE0221, po pogodbi Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju NM v letu 2014 je bil vodja pregledov na objektih NM0192 in NM0209. Naročnik še pojasnjuje, da se je za odgovornega vodjo pregleda in za odgovorne preglednike štela oseba, ki je v zapisniku zapisana kot vodja pregleda, za odgovornega preglednika pa tista oseba, ki je v zapisniku vpisana kot 1. preglednik (2. preglednik se ni upošteval). V zvezi z očitki, ki se nanašajo na referenčna dela (ponudnika), ki naj bi bila izvedena v letu 2012, navaja, da je izbrani ponudnik referenčne zahteve izpolnil že z rednima pregledoma dveh sovprežnih premostitvenih objektov nad 15 m razpona po pogodbi Tehnično svetovalne storitve na področju vzdrževanja cest v letu 2013, 11 glavnimi pregledi za družbo Divel d.o.o., Sarajevo, 8 glavnimi pregledi za družbo Herig d.d., Široki Brijeg ter z referencami, ki jih je opravil zanj. To sta 2 redna pregleda po pogodbi Redni in glavni pregledi jeklenih objektov v letu 2015, 2 redna pregleda po pogodbi Redni in glavni pregledi jeklenih objektov iz leta 2014 ter preostali pregledi iz leta 2013. Navaja še, da reference JP Železnice FBIH niso bile upoštevane. Brez upoštevanja navedene reference, nadaljuje naročnik, je referenčne zahteve izpolnil tudi dr. M.P., saj je bil odgovorni vodja pregledov pri pregledih, ki jih je opravil za družbo Divel d.o.o., Sarajevo (11 glavnih pregledov) ter preglednik 5 premostitvenih objektov za družbo Herig d.o.o., Široki Brijeg. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na reference, pridobljene pri družbah Divel d.o.o., Sarajevo in Herig d.d., Široki Brijeg. Naročnik se ne strinja z vlagateljem, da bi moral preglede neposredno naročati upravljalec objektov. Glede reference, opravljene za družbo Divel d.o.o., Sarajevo, naročnik pojasnjuje okoliščine, ki so lahko vplivale na zamik izvajanja pregledov. Navaja še, da ni zahteval, da morajo biti pregledi izvedeni po enaki metodologiji, kot je predpisana za predmetno javno naročilo. Prav tako ni nikjer zahteval, da morajo biti sestavni del zapisnika tudi fotografije in opisi vseh poškodb, da morajo biti poškodbe kategorizirane glede na stanje, ter da mora biti sestavni del zapisnika tudi sklepno mnenje o konstrukciji. Navaja še, da se plana izvajanja ne more upoštevati kot dokaz o tem, kdaj so bile reference dejansko izvedene. Naročnik se tudi ne strina z očitki, ki se nanašajo na reference, ki so bile pridobljene pri družbi Cestel d.o.o., Trzin. Priznava, da ti pregledi niso bili naročeni v sklopu rednih ali glavnih pregledov, jih je pa upošteval iz razloga, ker gre pri teh pregledih dejansko za preglede na nivoju rednih pregledov. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na nezadostno preverjanje tehnične in kadrovske zmogljivosti izbranega ponudnika. Navaja, da so ti očitki pavšalni in niso podkrepljeni z dejstvi in dokazi. Navaja še, da so ustrezne tudi reference, pridobljene pri JP Železnice FBIH. Pojasnjuje, da so bili ti pregledi naročeni s strani inšpekcijske službe, takšni pregledi pa se ne razlikujejo od periodičnih pregledov. Prav tako ni zahteval, da morajo biti pregledi izvedeni po enaki metodologiji, kot je predpisana za predmetno javno naročilo. Ravno tako ni zahteval, da morajo biti sestavni del zapisnika tudi fotografije in opisi vseh poškodb, da morajo biti poškodbe kategorizirane glede na stanje, ter da mora biti sestavni del zapisnika tudi sklepno mnenje o konstrukciji.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 19.08.2016, izjasnil o navedbah naročnika o odločitvi o zahtevku za revizijo. Vlagatelj vztraja pri vseh očitkih iz zahtevka za revizijo. Navaja še, da pri referencah Redni in glavni pregledi objektov v RS na državnih cestah od leta 2011 do leta 2015 naročnik ni bil isti kot v tem postopku, pač pa je bil naročnik Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana. Izbranemu ponudniku je namreč dela dejansko naročal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana, saj je bil izbrani ponudnik pri teh poslih njegov podizvajalec. Zatrjuje še, da naročnik za odgovornega vodjo pregleda F.B. in odgovornega preglednika M.V. sam navaja, katere reference imata, čeprav te reference v ponudbi niso navedene. Prav tako iz ponudbene dokumentacije ne izhaja, da je izbrani ponudnik izvedel dela na objektih KRO119, KRO121, KRO134, MBO141, MBO306 in MBO313. Vse navedeno pa pomeni, da je naročnik izbranemu ponudniku priznal reference, na katere se ni skliceval, da določenih referenčnih del sploh ni izvedel izbrani ponudnik ali nominirani kadri, ter da se nekatere reference nanašajo na objekte, ki jih ni mogoče šteti kot referenčne. Vlagatelj v nadaljevanju podrobno navaja, katere reference, ki jih je naročnik (tekom predrevizijskega postopka) pripisal odgovornemu pregledniku M.V in odgovornemu vodji pregledov E.B., ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, in sicer bodisi iz razloga, ker pregledani objekti niso jekleni ali sovprežni (pač pa armirano betonski), ali pa zato, ker pregledov ni izvedel noben izmed njiju.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni pravilno dopolnil svoje ponudbe, saj za odgovornega preglednika M.V. ponovno ni navedel objektov oziroma tipov pregledov. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna tako v delu, ki se nanaša na reference nominiranega kadra, kakor tudi v delu, ki se nanaša na reference ponudnika. Prav tako očita naročniku, da ni zadostno preveril tehnične in kadrovske zmogljivosti izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala tiste vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na dopolnitev ponudbe.

Naročnik v obravnavanem primeru išče ponudnika (ali skupino ponudnikov), ki razpolaga(jo) z vsaj 25 referencami s področja razpisane storitve (točka 3.1.4 Navodila za pripravo ponudbe). Poleg ponudnika mora s številnimi izkušnjami s področja predmeta javnega naročila razpolagati tudi naročnikov ključni kader. Referenčne zahteve, ki se nanašajo na ključni kader, je naročnik navedel v točkah 3.1.3.3 in 3.1.3.4 Navodila za pripravo ponudbe. Naročnik je v točki 3.1.3.3 zahteval odgovornega vodjo pregledov, v točki 3.1.3.4 pa še najmanj dva odgovorna preglednika.

Odgovorni vodja pregledov mora (med drugim) izpolniti naslednje referenčne zahteve:

»V zadnjih 5 letih pred objavo javnega naročila je bil odgovorni vodja pregledov, oziroma odgovorni preglednik pri vsaj 20 glavnih in/ali rednih pregledih cestnih oziroma železniških jeklenih sovprežnih premostitvenih objektov (svetla dolžina med krajnimi oporniki najmanj 5 m), od katerih je moralo biti vsaj 8 glavnih pregledov. Najmanj dva izmed pregledov se morata nanašati na sovprežni cestni oziroma železniški premostitveni objekt z odprtino med krajnimi oporniki najmanj 15 m«.

Za odgovorne preglednike je postavil podobne, a količinsko (malo) manj stroge referenčne zahteve, in sicer:

»V zadnjih 5 letih pred objavo javnega naročila so bili odgovorni vodje pregledov, oziroma odgovorni pregledniki pri vsaj 15 glavnih in/ali rednih pregledih cestnih oziroma železniških jeklenih sovprežnih premostitvenih objektov (svetla dolžina med krajnimi oporniki najmanj 5 m), od katerih je moralo biti vsaj 8 glavnih pregledov. Najmanj dva izmed pregledov se morata nanašati na sovprežni cestni oziroma železniški premostitveni objekt z odprtino med krajnimi oporniki najmanj 15 m«.

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih (za ključne kadre) in obrazec Podatki o referenčnih delu (za ponudnika). Ponudniki so morali obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih za vsakega izmed nominiranih ključnih kadrov izpolniti z referenčnimi projekti, njihovo vrednostjo, letom izvedbe in opisom del. Naročnik od ponudnikov ni zahteval, da morajo za referenčne preglede predložiti tudi referenčna potrdila naročnikov, so pa ponudniki s podpisom referenčnega obrazca (pod kazensko in materialno odgovornostjo) izjavili, da so navedeni podatki resnični, ter da bodo naročniku na podlagi poziva v zvezi s tem predložili vsa zahtevana dokazila.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je nominiral štiri ključne kadre, in sicer osebo E.B., kot odgovornega vodjo pregledov, ter osebe M.V., dr. M.P., ter mag. M.P., kot odgovorne preglednike. Za vsakega izmed njih je predložil obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih. Obrazci za vse tri odgovorne preglednike so sicer izpolnjeni, vendar iz njih ni mogoče ugotoviti, katere in kakšne ter koliko pregledov premostitvenih objektov je opravil vsak izmed njih.

Naročnik je zato izbranega ponudnika dne 12.05.2016 pozval k dopolnitvi ponudbe (dokument, št. 43001-56/2016/9), in sicer:

»Iz obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih za odgovorne preglednike mag. M.P., M.V. in dr. M.P. ni jasno razvidno izpolnjevanje pogoja (referenčnega) iz tretje alineje, točke 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe. V obrazcih so za odgovorne preglednike mag. M.P., M.V. in dr. M.P. navedeni nazivi pogodb in ne tudi tipi pregledov konkretnih objektov, tako da izpolnjevanje referenčnega pogoja ni razvidno. V potrditvah referenc s strani naročnikov Cestel d.o.o., Divel d.o.o., Herig d.d. in JP Železnice FBIH so sicer objekti in tipi pregledov specificirani, ni pa razvidno, kateri izmed navedenih preglednikov na obrazcih potrditev referenc s strani naročnikov je za posamezni pregled objekta bil odgovorna oseba, to je odgovorni preglednik.

V skladu z navedenim vas prosimo za dopolnitev ponudbe v tem delu, in sicer tako, da za vsakega odgovornega preglednika posebej navedete, katere premostitvene objekte je pregledoval (na primer: nazive objektov, nazive cest na objektih, odseke cest, stacionaže objektov, šifre objektov) tako, da bo vsak premostitveni objekt nedvoumno določen. K vsakemu premostitvenemu objektu mora biti pripisana dolžina objekta, material nosilne konstrukcije objekta, vrsta izvedenega pregleda (redni oziroma glavni pregled), datum opravljenega pregleda ter naziv naročnika, za katerega se je pregled izvedel. Vse navedeno se mora za vsakega odgovornega preglednika nahajati na obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih. Za premostitvene objekte, ki bodo navedeni na obrazcih Podatki o kadrovskih zmogljivostih za posamezne odgovorne preglednike, je potrebno predložiti tudi podpisane in potrjene zapisnike o pregledih premostitvenih objektov. Zapisnike o pregledih objektov ni potrebno priložiti za preglede premostitvenih objektov, ki se nahajajo v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo.«

Naročnikov poziv je dovolj jasen in ne dopušča različnih interpretacij. Izbrani ponudnik je moral ponudbo dopolniti v delih, ki se nanašajo na reference vseh treh odgovornih preglednikov (torej oseb M.V., dr. M.P., ter mag. M.P.). Obrazce Podatki o kadrovskih zmogljivostih je moral izbrani ponudnik (za vsakega izmed njih) dopolniti tako, da bodo referenčni objekti nedvoumno določeni. Vsi referenčni objekti so morali biti določeni (opredeljeni) z nazivom ter s podatki o njihovi dolžini, materialom nosilne konstrukcije, vrsto izvedenega pregleda (redni oziroma glavni pregled), datumom opravljenega pregleda ter nazivom naročnika, za katerega se je pregled opravil. Izbrani ponudnik je moral za referenčne objekte predložiti tudi (podpisane in potrjene) zapisnike o pregledih premostitvenih objektov, zapisnikov pa mu ni bilo potrebno predložiti (le) za referenčne preglede tistih objektov, ki se nahajajo v upravljanju naročnika (torej Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Ljubljana).

Ker vlagatelj očita naročniku, da izbrani ponudnik ponudbe ni pravilno dopolnil (zgolj) v delu, ki se nanaša na odgovornega preglednika M.V., se je Državna revizijska komisija omejila zgolj na presojo tega dela dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika.

Pregled odstopljene dokumentacije pokaže, da se je zbrani ponudnik sicer odzval pravočasno, a ponudbe v spornem delu ni dopolnil v skladu z naročnikovim pozivom. Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju v tem, da izbrani ponudnik (za odgovornega preglednika M.V.) pri petih referencah ponovno ni navedel niti pregledanih objektov niti tipov pregledov. Iz dopolnjene ponudbe pri petih od skupaj devetih referenčnih poslov (1. Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju CE, KR, MB v letih 2011-2012, 2. Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju NM v letih 2012-2013, 3. Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju CE v letih 2013-2014, 4. Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju NM v letih 2014-2015 in 5. Redni in glavni pregledi objektov v RS na področju CE v letih 2015-2016) ni razvidno niti število opravljenih pregledov niti funkcija nominiranega preglednika (M.V.). Izbrani ponudnik prav tako ni navedel števila glavnih in rednih pregledov objektov, datumov opravljenih referenčnih pregledov (pač pa zgolj leta, v katerih naj bi bili izvedeni pregledi), prav tako pa tudi ni navedel naročnikov opravljenih referenčnih pregledov.

Ob opisanem dejanskem stanju se Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem v tem, da izbrani ponudnik, kljub jasnemu pozivu naročnika, svoje ponudbe ni ustrezno dopolnil. Naročnik je namreč od izbranega ponudnika izrecno zahteval, naj ponudbo v delu, ki se nanaša na nominirane odgovorne preglednike, pri vseh referencah (brez izjeme) dopolni tako, da bodo vsi objekti ter njihovo število jasno identificirani, prav tako je moral izbrani ponudnik za vse reference navesti tudi njihove naročnike, vrsto opravljenega pregleda in datum izvedenih del.

Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat zavzela stališče, da 78. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) naročniku ne omogoča večkratnega pozivanja k odpravi istih formalnih pomanjkljivosti v ponudbi. Iz navedenega razloga morajo ponudniki pri dopolnitvah formalno nepopolnih ponudb ravnati skrbno in natančno. Ker izbrani ponudnik ponudbe ni dopolnil v skladu z naročnikovim pozivom, bi moral naročnik, upoštevajoč določila prvega odstavka 78. člena ZJN-2 in prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno in nepopolno. Kljub temu, da je naročnik izbranega ponudnika tudi v pozivu k dopolnitvi ponudbe izrecno opozoril, da bo v primeru, če ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, njegovo ponudbo izločil, tega ni storil, pač pa je (kot pravilno opozarja tudi vlagatelj) v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, za odgovornega preglednika M.V. sam navedel, katere, kakšne in koliko referenčnih pregledov objektov naj bi izvedel (referenčne preglede je naknadno definiral tudi za nominiranega odgovornega vodjo del E.B., čeprav je istočasno zapisal, da je že iz ponudbe razvidno, da jih je v celoti izpolnil). Vlagatelj zato pravilno opozarja, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila izbira najugodnejšega ponudnika ni bila opravljena na pregleden način, oziroma »da je naročnik šele v sklep, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, sam navedel reference za ključni kader, čeprav izbrani ponudnik teh objektov ni navedel niti v ponudbi niti v njeni dopolnitvi, ter da je naročnik na ta način posegel v načeli transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2) ter enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2).

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudbe izbranega ponudnika že zaradi neustrezne dopolnitve (in posledično neizpolnjevanja zahteve iz točke 3.1.3.4 Navodila za pripravo ponudbe) ni mogoče šteti kot pravilne v smislu 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, oziroma kot popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, tudi ni vsebinsko obravnavala preostalih vlagateljevih očitkov, ki se ravno tako nanašajo na domnevno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Morebitna ugotovitev nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika tudi iz drugih razlogov namreč ne bi več mogla več vplivati niti na vlagateljev položaj niti na (drugačen) status ponudbe izbranega ponudnika, prav tako pa tudi ne na (drugačno) odločitev Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila »Redni in glavni pregledi jeklenih in sovprežnih objektov v letu 2016«, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 4300-56/2016/12 412, z dne 21.06.2016.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik naj v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije in sprejme eno izmed odločitev, ki jih v tem primeru dopušča ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala priglašene stroške v višini plačane takse. Državna revizijska komisija je tako vlagatelju priznala stroške v višini 573,40 EUR, ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 27.09.2016

predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Inštitut za metalne konstrukcije, Mencingerjeva 7, Ljubljana,
- Viacon d.o.o., Ulica bratov Učakar 54, Ljubljana ,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.


Natisni stran