Na vsebino
EN

018-137/2016 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Številka: 018-137/2016-5
Datum sprejema: 2. 8. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nadgradnja in razširitev komunikacijskega omrežja« v sklopu 3 »Nabava LAN stikal« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj NIL d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 2. 8. 2016

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nadgradnja in razširitev komunikacijskega omrežja« v sklopu 3 »Nabava LAN stikal«, voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 29. 6. 2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 18. 1. 2016 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročanja. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 24. 2. 2016, pod št. objave JN1284/2016, dne 26. 2. 2016 pa pod oznako 2016/S 040-065068 tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik je dne 16. 6. 2016 sprejel odločitev o oddaji naročila, iz katere med drugim izhaja, da je predmetno naročilo v sklopu 3 »Nabava LAN stikal« oddal ponudniku S&T Slovenija d.d., Leskoškova cesta 6, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je navedeno odločitev prejel dne 17. 6. 2016.

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj dne 29. 6. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 3, v katerem je zatrjeval neprimernost in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 8. 7. 2016.

Naročnik je dne 20. 7. 2016 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, z vlogo z dne 22. 7. 2016 pa Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Dne 1. 8. 2016 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 29. 7. 2016, s katero je ta svoj revizijski zahtevek umaknil.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.V Ljubljani, 2. 8. 2016

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- NIL d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
- S&T Slovenija d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran