Na vsebino
EN

018-100/2016 Občina Škofljica

Številka: 018-100/2016-4
Datum sprejema: 6. 7. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »Tehnološka oprema kuhinje za OŠ Škofljica - PŠ Lavrica« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GORENJE GTI, d. o. o., Partizanska cesta 12, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, Škofljica (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 7. 2016

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 17. 5. 2016 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43004-01/2016, z dne 3. 5. 2016.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.896,18 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2. 2. 2016 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročanja za nakup tehnološke opreme kuhinje za »OŠ ŠKOFLJICA – PŠ LAVRICA« (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 9. 2. 2016 (s številko objave JN881/2016) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 10. 2. 2016 pa (s številko dokumenta 044935) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2016/S 028.

Naročnik je dne 3. 5. 2016 sprejel »OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43004-01/2016 (v nadaljevanju: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da se »kot najugodnejša popolna ponudba, sprejme ponudba ponudnika« […] »KOGAST SISTEMI d.o.o., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje« (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 5. 5. 2016, dne 17. 5. 2016 pa je na pošto priporočeno oddal »ZAHTEVEK ZA REVIZIJO«, z dne 17. 5. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V utemeljitev zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da »je naročnik pri izvedbi vpogleda kršil 22. člen ZJN-2, saj mu ni omogočil vpogleda v zahtevane dele ponudbe« izbranega ponudnika, kakor tudi, da ponudba izbranega ponudnika v več pozicijah ponudbenega predračuna ne izpolnjuje tehničnih zahtev, določenih v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila. V posledici vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da se »obrazloženo obvestilo št. 43004-1/2016 z dne 03.05.2016 o oddaji javnega naročila« […] »v celoti razveljavi«, zahteva pa tudi, da mu naročnik »povrne stroške plačane takse v višini 2.896,18 EUR«.

Naročnik je dne 25. 5. 2016 prejel »IZJASNITEV O NAVEDBAH VLAGATELJA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA«, z dne 23. 5. 2016, skupaj s prilogami. V zadevni vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, jih zavrača, obenem pa v posledici meni, da je zahtevek za revizijo neutemeljen.

Naročnik je dne 3. 6. 2016 sprejel sklep, številka 43004-01/2016, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zavrača vlagateljeva zatrjevanja, da je »pri izvedbi vpogleda kršil 22. člen ZJN-2«, prav tako pa po ponovni presoji ponudbe izbranega ponudnika ugotavlja, da ta izpolnjuje vse tehnične zahteve, določene v razpisni dokumentaciji postopka oddaje tega javnega naročila.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 9. 6. 2016, naročnik pa je z dopisom z dne 10. 6. 2016, ki ga je Državna revizijska komisija prejela tri dni kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji tega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 15. 6. 2016 prejela »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA V SKLEPU ŠT. 43004-01/2016 Z DNE 03.06.2016«, z dne 13. 6. 2016 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, opozarja na prekršek izbranega ponudnika in navaja nekatere nove kršitve (nekatera nova dejstva), ki jih v zahtevku za revizijo ni navajal.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz obvestila o oddaji naročila izhaja, da je po pregledu ponudb naročnik ugotovil, da sta vlagateljeva ponudba in ponudba izbranega ponudnika popolni, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in bi jo moral naročnik izločiti.

Upoštevaje izpostavljeno uvodno ugotovitev je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da »je naročnik pri izvedbi vpogleda kršil 22. člen ZJN-2, saj mu ni omogočil vpogleda v zahtevane dele ponudbe« izbranega ponudnika (2. točka na strani 2).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelj v trditveni podlagi tega dela zahtevka za revizijo (razen »obrazca 19 "ponudbeni predračun"«) ne konkretizira delov ponudbe izbranega ponudnika, v katere naj bi mu naročnik (po mnenju vlagatelja) v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) ne omogočil vpogleda, niti ne predlaga dokazov za svoje (sicer pavšalno) zatrjevanje (primerjaj 5. in 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija tudi ni sledila zatrjevanju vlagatelja, da »je s strani izbranega ponudnika predložen sklep o določitvi poslovne skrivnosti v konkretnem primeru pravno neupošteven, saj je datiran šele po izteku roka za oddajo ponudb«, niti zatrjevanju vlagatelja, da tak sklep »ni ustrezen (in ga naročniku ni potrebno upoštevati), saj mora biti subjektivna poslovna skrivnost določena vnaprej« (2. točka na strani 2 zahtevka za revizijo). V okoliščinah konkretnega dejanskega stanja namreč ni bistven podatek o tem, kdaj (katerega dne) je »sklep o določitvi poslovne skrivnosti« […] »datiran«, pač pa, kdaj (katerega dne) je bil naročnik seznanjen s tem, da (določeni) podatki v ponudbi izbranega ponudnika predstavljajo poslovno skrivnost. Kot je ob upoštevanju dejanskega stanja, ki je primerljivo tokratnemu, Državna revizijska komisija zapisala že v svoji odločitvi številka 018-176/2014-21, z dne 23. 10. 2014, Državna revizijska komisija »ne more slediti navedbam vlagatelja, da naročnik ne bi smel upoštevati Sklepa o določitvi dela ponudbe za poslovno skrivnost« […] »ker ga je izbrani ponudnik predložil šele po roku za oddajo ponudb. Državna revizijska komisija opozarja, da se s predložitvijo akta o označitvi podatkov za poslovno skrivnost naročnik seznani, da so po ponudnikovi odločitvi določeni podatki take narave, da ne želi, da jih naročnik posreduje osebam, ki niso upravičene pridobiti teh podatkov. Seznanitev naročnika o zaupni naravi podatkov predstavlja točko razmejitve, ki vpliva na to, da se naročnik zave, da je določen podatek za ponudnika poslovna skrivnost, ne pa, da naročnik lahko samo sklepa, da bi bil določen podatek za ponudnika lahko poslovna skrivnost. Zato trenutek predložitve sklepa o določitvi poslovne skrivnosti vpliva zgolj na vprašanje morebitne naročnikove odgovornosti za škodo, ne pa na sam status teh podatkov«. Tudi v svoji odločitvi, številka 018-049/2015-5, z dne 1. 4. 2015, je Državna revizijska komisija zapisala (med drugim), da po njenem mnenju »ni relevantno, kdaj je izbrani ponudnik omenjeni pisni sklep družbe predložil, saj pravna pravila ZGD-1 tega ne omejujejo«, pri čemer je ponovila in dodala, da tega, »[k]daj mora ponudnik naročniku predložiti pisni sklep o označitvi določenih podatkov za poslovno skrivnost, pravila ZGD-1 ne določajo, zato ni mogoče slediti vlagatelju, da bi moral izbrani ponudnik to storiti že ob oddaji ponudbe«.

Četudi »OBRAZEC št. 19 - PREDRAČUN«, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, ne vsebuje (izrecne) oznake »poslovna skrivnost« na njem, je iz Sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, z dne 10. 5. 2016 (v nadaljevanju: sklep o določitvi poslovne skrivnosti), razvidno, da izbrani ponudnik z njim »za poslovno skrivnost določa vse dokumente v zvezi z navedenim postopkom javnega naročila, vključno z dano ponudbo z vsemi prilogami, dokazili, potrdili, tehničnimi rešitvami, načrti, tehnično dokumentacijo, morebitnimi dopolnitvami in korespondencami z naročnikom, ki so v ponudbi označeni z napisom "POSLOVNA SKRIVNOST"«, pri čemer se kot poslovna skrivnost štejejo tudi »tisti podatki, ki niso izrecno označeni z oznako poslovne skrivnosti (napis, žig ipd.), pa jih kot take v dani situaciji opredeli predstavnik ponudnika«. V konkretnem primeru forma ne prevlada nad vsebino omenjenega sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, saj je iz Zapisnika o vpogledu v ponudbene dokumentacije, številka 43004-01/2016, z dne 12. 5. 2016 (v nadaljevanju: zapisnik o vpogledu), jasno razvidno, da izbrani ponudnik (njegov predstavnik) ni dovolil »vpogleda v del ponudbenega predračuna, ki se nanaša na proizvajalca in tip ponujene opreme«.

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1) v 39. členu določa, da se za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom (subjektivna poslovna skrivnost), ne glede na to pa tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba (objektivna poslovna skrivnost). Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti le tisti podatki, ki so po zakonu javni, ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne pojasni, v skladu s katerim zakonskim določilom naj bi bili podatki, v katere mu je bil vpogled onemogočen in ki jih je izbrani ponudnik (na vpogledu, upoštevaje vsebino sklepa o določitvi poslovne skrivnosti) označil kot poslovno skrivnost, javni, niti ne zatrjuje, da bi ti podatki predstavljali kršitev zakona ali dobrih poslovnih običajev. Izbrani ponudnik je zadevne podatke v delu »ponudbenega predračuna, ki se nanaša na proizvajalca in tip ponujene opreme«, opredelil za poslovno skrivnost in s tem zadostil subjektivnemu kriteriju obstoja poslovne skrivnosti (39. člen ZGD-1), saj ti podatki ne predstavljajo podatkov, ki so skladno z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 javni na podlagi zakona (količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril). V posledici navedenega Državna revizijska komisija ni sledila vlagatelju v njegovem predlogu, da mu »dovoli vpogled v dokumentacijo in mu dovoli, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda, dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil pri vpogledu v dokumentacijo« (2. točka na strani 2 zahtevka za revizijo).

Ob tem ne gre prezreti niti dejstva, da iz Zapisnika o ponovnem vpogledu v ponudbeno dokumentacijo, številka 43004-01/2016, z dne 16. 5. 2016, jasno izhaja, da se zadevnega vpogleda »ni udeležil noben predstavnik« vlagatelja. V zvezi s tem tako tudi ne gre prezreti zatrjevanja naročnika (predzadnji odstavek na strani 2 odločitve o zahtevku za revizijo), po katerem »se ponovnega vpogleda vlagatelj zahtevka ni udeležil, niti ni opravičil svoje odsotnosti, niti ni naročnika obvestil o objektivnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na pravočasen prihod na vpogled. Vsled navedenega je naročnik po poteku 15 minut od ure, ki je bila določena za ponovni vpogled, ugotovil, da se vlagatelj ponovnega vpogleda ni udeležil« (prvi odstavek na strani 2, vsebinsko primerljivo pa tudi zadnji odstavek na strani 4).

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) vlagatelj ni dokazal, da »je naročnik pri izvedbi vpogleda kršil 22. člen ZJN-2,« ker »mu ni omogočil vpogleda v zahtevane dele ponudbe« izbranega ponudnika.

V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika v več pozicijah ponudbenega predračuna ne izpolnjuje tehničnih zahtev, kot so bile določene v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

Kot izhaja iz Povabila k oddaji ponudbe je naročnik v njem ponudnike povabil, da ponudbo za izvedbo tega javnega naročila podajo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije (prvi odstavek 1. točke). Kot izhaja iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je morala vsa ponujena tehnološka oprema za kuhinjo v celoti ustrezati vsem tehničnim zahtevam, ki so določene v razpisni dokumentaciji (tretji odstavek 13. pogoja 7. točke), ponudnik pa je moral »ponudbi priložiti kataloge / prospekte za vso ponujeno opremo, ki je predmet javnega naročila, ki jo ponuja v svoji ponudbi, iz katerih morajo biti razvidne tehnične karakteristike. V katalogih / prospektih« je morala biti »pri vsaki od ponujene tehnološke opreme navedena zaporedna številka opreme iz ponudbenega predračuna« (sedmi odstavek 13. pogoja 7. točke). Naročnik je ob tem izrecno zapisal, da bo »[p]onudbo ponudnika, ki ne bo zadostil vsem tehničnim pogojem in zahtevam« […] »ali bo ponudil tehnološko opremo, ki ne ustreza razpisani, « […] »izločil« (osmi odstavek 13. pogoja 7. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v povezavi z rubriko »DOKAZILO:« istega pogoja). Vsebinsko primerljivo izhaja tudi iz osmega odstavka Obrazca številka 18 razpisne dokumentacije.

Naročnik je nadalje v splošnih zahtevah Obrazca številka 18 in Obrazca številka 19 razpisne dokumentacije določil tudi dovoljena odstopanja, to je »pri tehničnih karakteristikah stroje +/-5%« in »pri dimenzija stroje +/-10%«. Od navedenih zahtev naročnik ni odstopil niti v odgovoru na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki je z »[d]atum[om] objave: 03.03.2016 14:46« objavljen na Portalu javnih naročil. Informacije, ki jih naročnik posreduje gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila, se na podlagi tretje povedi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 štejejo kot del razpisne dokumentacije.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 3.1 na straneh 2 in 3) najprej zatrjuje, da v poziciji »3.3 HLADILNA OMARA« izbrani ponudnik »ni ponudil hladilne omare razreda CECED Class 6. Tehnične karakteristike ponujene hladilne omare odstopajo preko dovoljenih +/-5%. Dimenzije ponujene hladilne omare odstopajo preko dovoljenih +/-10%«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora zahtevek za revizijo vsebovati med drugim tudi očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo (5. in 6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN). Iz razloga, ker
– je vlagatelju znana vsebina Obrazca številka 19 (predračun), kateri je sestavni del razpisne dokumentacije, v posledici česar mu je za vsako posamezno zaporedno številko (pozicijo) znana tudi vsebina tehničnih zahtev predmeta zadevnega javnega naročila,
– vlagatelj (kljub seznanjenosti s podatki, izpostavljenimi v prejšnji alinei) v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni (razen ene) konkretiziral posameznih tehničnih zahtev, ki naj bi jih artikel, katerega v poziciji »3.3. hladilna omara« Obrazca številka 19 (predračun) ponuja izbrani ponudnik, ne izpolnjeval,
– je vlagatelj na listinah, ki jih prilaga v dokaz svojih navedb, z rdečo barvo obrobil (označil) nekatere tehnične zahteve,
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v predstavljenem delu razumeti na način, da v njem zatrjuje, da izbrani ponudnik »ni ponudil hladilne omare razreda CECED Class 6«, pa tudi, da tehnične karakteristike in dimenzije hladilne omare, ki jo v poziciji »3.3. hladilna omara« Obrazca številka 19 (predračun) ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, preko dovoljenih odstopanj odstopa v tistih tehničnih zahtevah, ki jih je vlagatelj z rdečo barvo obrobil (označil) na listinah, priloženih v dokaz podanih navedb.

V zvezi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej izvedla dokazna predloga »[v]pogled v ponudbo izbranega dobavitelja« in »[v]pogled v tehnični katalog hladilne omare« […] »(priloga 1)«. V posledici izvedbe navedenih dokaznih predlogov Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika jasno izhaja, da so hladilne omare, ponujene v poziciji »3.3. hladilna omara« Obrazca številka 19 (predračun), v smislu energetske klasifikacije certificirane kot razred CECED Class 6 (v angleškem jeziku: »Cabinets certified as class 6 by the CECED« oziroma »CECED Energy Classification« […] »Class 6«).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika jasno izhaja, da hladilne omare, ponujene v poziciji »3.3. hladilna omara« Obrazca številka 19 (predračun), ustrezajo (upoštevaje odstopanja »pri tehničnih karakteristikah stroje +/-5%«) tudi glede zahteve »[p]rostornina 700lit, uporabni volumen 677lit«, glede zahteve »[d]elovno območje -2/+10°C« in glede zahteve »[p]riklop na 230V 1N 50Hz, Moč 0,21 kW«. Ker mora Državna revizijska komisija pri svojem delu varovati podatke, označene kot poslovna skrivnost, in s temi podatki ravnati skladno s predpisi, ki urejajo njihovo varovanje (67. člen ZPVPJN), Državna revizijska komisija ob spoštovanju sklepa o določitvi poslovne skrivnosti točnih podatkov hladilne omare, ponujene v poziciji »3.3. hladilna omara« Obrazca številka 19 (predračun) v ponudbi izbranega ponudnika, ne razkriva.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) vlagatelj ni dokazal, da izbrani ponudnik v poziciji »3.3 HLADILNA OMARA« Obrazca številka 19 (predračun) »ni ponudil hladilne omare razreda CECED Class 6«, niti, da obravnavane »[t]ehnične karakteristike ponujene hladilne omare odstopajo preko dovoljenih +/-5%«, niti, da obravnavane »[d]imenzije ponujene hladilne omare odstopajo preko dovoljenih +/-10%«.

Ker v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelj ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku (pravno relevantni del petega odstavka 29. člena ZPVPJN), vlagatelj pa ni dokazal, da kršitve (oziroma dejstva), po kateri naj bi v ponudbi izbranega ponudnika ne bilo »ustreznega energetskega certifikata«, brez svoje krivde ni mogel navesti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija o citiranem zatrjevanju vlagatelja, podanem šele v revizijskem postopku, ni vsebinsko odločala.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 3.2 na strani 3) kot naslednje zatrjuje, da v poziciji »3.4 ZAMRZOVALNA OMARA« izbrani ponudnik »ni ponudil zamrzovalne omare razreda CECED Class 6«.

V zvezi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej izvedla dokazna predloga »[v]pogled v ponudbo izbranega dobavitelja« in »[v]pogled v tehnični katalog zamrzovalne omare« […] »(priloga 2)«. V posledici izvedbe navedenih dokaznih predlogov Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika jasno izhaja, da sta zamrzovalni omari, ponujeni v poziciji »3.4. zamrzovalna omara« Obrazca številka 19 (predračun), v smislu energetske klasifikacije certificirani kot razred CECED Class 6 (v angleškem jeziku: »Cabinets certified as class 6 by the CECED« oziroma »CECED Energy Classification: Class 6«).

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) vlagatelj ni dokazal, da izbrani ponudnik v poziciji »3.4 ZAMRZOVALNA OMARA« Obrazca številka 19 (predračun) »ni ponudil zamrzovalne omare razreda CECED Class 6«.

Ker v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelj ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku (pravno relevantni del petega odstavka 29. člena ZPVPJN), vlagatelj pa ni dokazal, da kršitve (oziroma dejstva), po kateri naj bi v ponudbi izbranega ponudnika ne bilo »ustreznega energetskega certifikata«, brez svoje krivde ni mogel navesti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija o citiranem zatrjevanju vlagatelja, podanem šele v revizijskem postopku, ni vsebinsko odločala.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 3.3 na strani 4) nadalje zatrjuje, da v poziciji »5.4 LUPILEC KROMPIRJA -25 kg« izbrani ponudnik »ni ponudil lupilca krompirja 25 kg z upravljanjem na dotik in IP55 zaščito. Tehnične karakteristike ponujenega lupilca krompirja odstopajo preko dovoljenih +/-5%. Dimenzije ponujene lupilca krompirja odstopajo preko dovoljenih +/-10%«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora zahtevek za revizijo vsebovati med drugim tudi očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo (5. in 6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN). Iz razloga, ker
– je vlagatelju znana vsebina Obrazca številka 19 (predračun), kateri je sestavni del razpisne dokumentacije, v posledici česar mu je za vsako posamezno zaporedno številko (pozicijo) znana tudi vsebina tehničnih zahtev predmeta zadevnega javnega naročila,
– vlagatelj (kljub seznanjenosti s podatki, izpostavljenimi v prejšnji alinei) v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni (razen dveh) konkretiziral posameznih tehničnih zahtev, ki naj bi jih artikel, katerega v poziciji »5.4. lupilec krompirja – 25 kg« Obrazca številka 19 (predračun) ponuja izbrani ponudnik, ne izpolnjeval,
– je vlagatelj na listinah, ki jih prilaga v dokaz svojih navedb, z rdečo barvo obrobil (označil) nekatere tehnične zahteve,
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v predstavljenem delu razumeti na način, da v njem zatrjuje, da izbrani ponudnik »ni ponudil lupilca krompirja 25 kg z upravljanjem na dotik in IP55 zaščito«, pa tudi, da tehnične karakteristike in dimenzije zadevnega lupilca krompirja, ki ga v poziciji »5.4. lupilec krompirja – 25 kg« Obrazca številka 19 (predračun) ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, preko dovoljenih odstopanj odstopa v tistih tehničnih zahtevah, ki jih je vlagatelj z rdečo barvo obrobil (označil) na listinah, priloženih v dokaz podanih navedb.

V zvezi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej izvedla dokazna predloga »[v]pogled v ponudbo izbranega dobavitelja« in »[v]pogled v tehnični katalog lupilca krompirja« […] »(priloga 3)«. V posledici izvedbe navedenih dokaznih predlogov Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika jasno izhaja, da lupilec krompirja, ponujen v poziciji »5.4. lupilec krompirja – 25 kg« Obrazca številka 19 (predračun), ima stopnjo zaščite IP55 in upravljanje na dotik.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika jasno izhaja, da lupilec krompirja, ponujen v poziciji »5.4. lupilec krompirja – 25 kg« Obrazca številka 19 (predračun), ustreza tudi glede zahteve po dimenzijah »585x785x1215 mm« (upoštevaje odstopanja »pri dimenzija stroje +/-10%«). Ker mora Državna revizijska komisija pri svojem delu varovati podatke, označene kot poslovna skrivnost, in s temi podatki ravnati skladno s predpisi, ki urejajo njihovo varovanje (67. člen ZPVPJN), Državna revizijska komisija ob spoštovanju sklepa o določitvi poslovne skrivnosti točnih tehničnih podatkov lupilca krompirja, ponujenega v poziciji »5.4. lupilec krompirja – 25 kg« Obrazca številka 19 (predračun) v ponudbi izbranega ponudnika, ne razkriva.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) vlagatelj ni dokazal, da izbrani ponudnik v poziciji »5.4 LUPILEC KROMPIRJA -25 kg« Obrazca številka 19 (predračun) »ni ponudil lupilca krompirja 25 kg z upravljanjem na dotik in IP55 zaščito«, niti, da obravnavane »[t]ehnične karakteristike ponujenega lupilca krompirja odstopajo preko dovoljenih +/-5%«, niti, da obravnavane »[d]imenzije ponujene lupilca krompirja odstopajo preko dovoljenih +/-10%«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 3.4 na straneh 4 in 5) zatrjuje, da v poziciji »5.9 STROJ ZA PRANJE IN SUŠENJE ZELENJAVE« izbrani ponudnik »ni ponudil stroja za pranje in sušenje zelenjave, ki ima program za pomivanje in vgrajeno 500 ml posodo za pomivalna sredstva«.

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej pritrjuje naročniku v njegovem zatrjevanju, da med zahtevami pozicije »5.9. stroj za pranje in sušenje zelenjave« Obrazca številka 19 (predračun) »ni zahtev, ki ju navaja vlagatelj zahtevka, to je, da bi moral imeti stroj program za pomivanje in vgrajeno 500 ml posodo za pomivalna sredstva« (peti odstavek na strani 11 odločitve o zahtevku za revizijo). V posledici navedenega Državna revizijska komisija ni izvedla dokaznih predlogov »[v]pogled v ponudbo izbranega dobavitelja« in »[v]pogled v tehnični katalog stroja za pranje in sušenje zelenjave« […] »(priloga 4)«. Ob tem pa ne gre prezreti niti zatrjevanja naročnika (peti odstavek na strani 11 odločitve o zahtevku za revizijo), po katerem »je izbrani ponudnik ponudil stroj za pranje in sušenje zelenjave, ki ne samo, da v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, pač pa ima tudi možnost izbire programov in vgrajeno 500 ml posodo za pomivalna sredstva«.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) vlagatelj ni dokazal ne tega, da bi naročnik v poziciji »5.9. stroj za pranje in sušenje zelenjave« Obrazca številka 19 (predračun) določil zahtevi po tem, da mora imeti stroj »za pranje in sušenje zelenjave« […] »program za pomivanje in vgrajeno 500 ml posodo za pomivalna sredstva«, ne tega (v mejah zahtevka za revizijo – prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), da je izbrani ponudnik v poziciji »5.9. stroj za pranje in sušenje zelenjave« Obrazca številka 19 (predračun) ponudil artikel, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 3.5 na straneh 5 in 6) zatrjuje tudi, da v pozicijah »6.3, 6.5 in 6.6 PLINSKI KOTEL 150L« izbrani ponudnik »ni ponudil plinskega kotla 150l, ki ima vgrajen zaprt sistem ogrevanja - preprečevanje toplotnih izgub in električni vžig z napetostjo 230V 1N 50Hz, 0,1kW. Tehnične karakteristike ponujenega plinskega kotla 150l odstopajo preko dovoljenih +/-5%«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora zahtevek za revizijo vsebovati med drugim tudi očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo (5. in 6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN). Iz razloga, ker
– je vlagatelju znana vsebina Obrazca številka 19 (predračun), kateri je sestavni del razpisne dokumentacije, v posledici česar mu je za vsako posamezno zaporedno številko (pozicijo) znana tudi vsebina tehničnih zahtev predmeta zadevnega javnega naročila,
– vlagatelj (kljub seznanjenosti s podatki, izpostavljenimi v prejšnji alinei) v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni (razen dveh) konkretiziral posameznih tehničnih zahtev, ki naj bi jih artikel, katerega v pozicijah »6.3. plinski kotel 150l«, »6.5. plinski kotel 150l« in »6.6. plinski kotel 150l« Obrazca številka 19 (predračun) ponuja izbrani ponudnik, ne izpolnjeval,
– je vlagatelj na listinah, ki jih prilaga v dokaz svojih navedb, z rdečo barvo obrobil (označil) eno tehnično zahtevo,
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v predstavljenem delu razumeti na način, da v njem zatrjuje, da izbrani ponudnik »ni ponudil plinskega kotla 150l, ki ima vgrajen zaprt sistem ogrevanja - preprečevanje toplotnih izgub in električni vžig z napetostjo 230V 1N 50Hz, 0,1kW«.

V zvezi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej izvedla dokazna predloga »[v]pogled v ponudbo izbranega dobavitelja« in »[v]pogled v tehnični katalog plinskega kotla 150l« […] »(priloga 5)«. V posledici izvedbe navedenih dokaznih predlogov Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika jasno izhaja, da imajo plinski kotli »150l«, ponujeni v pozicijah »6.3. plinski kotel 150l«, »6.5. plinski kotel 150l« in »6.6. plinski kotel 150l« Obrazca številka 19 (predračun), zaprt sistem ogrevanja (kot fazo sistema varčevanja z energijo). Državna revizijska komisija po drugi strani ugotavlja, da je v zvezi s tehnično zahtevo »el. priključek 230V 1N 50Hz, 0,1kW«, kot izhaja iz pozicij »6.3. plinski kotel 150l«, »6.5. plinski kotel 150l« in »6.6. plinski kotel 150l«, v ponudbi izbranega ponudnika sicer razvidno izpolnjevanje omenjene zahteve v podatkih »el. priključek 230V« in »0,1kW«, ni pa iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno izpolnjevanje omenjene zahteve v podatku »1N 50Hz« (tega podatka v ponudbi izbranega ponudnika ni). V odstopljenem spisu zadeve tudi ni najti podatka o tem, ali je naročnik omenjeno dejstvo preveril sam, niti podatka o tem, na kakšen način ga je (če ga je) naročnik preveril. V posledici je naročnik (vsaj) preuranjeno zaključil, da je ponudba izbranega ponudnika tudi glede (izostalega) podatka »1N 50Hz« v zvezi s plinskimi kotli »150l«, ponujenimi v pozicijah »6.3. plinski kotel 150l«, »6.5. plinski kotel 150l« in »6.6. plinski kotel 150l« Obrazca številka 19 (predračun), skladna z zahtevo naročnika »el. priključek« […] »1N 50Hz«, kot takšna pa primerna in popolna (20. in 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). S predstavljenim ravnanjem je naročnik kršil določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje tega javnega naročila, zlasti tretji in sedmi odstavek 13. pogoja 7. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (po katerem je morala vsa ponujena tehnološka oprema za kuhinjo v celoti ustrezati vsem tehničnim zahtevam, ki so določene v razpisni dokumentaciji, ponudnik pa je moral »ponudbi priložiti kataloge / prospekte za vso ponujeno opremo, « […] »iz katerih morajo biti razvidne tehnične karakteristike«), pa tudi osmi odstavek 13. pogoja 7. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v katerem je naročnik izrecno zapisal, da bo »[p]onudbo ponudnika, ki ne bo zadostil vsem tehničnim pogojem in zahtevam« […] »ali bo ponudil tehnološko opremo, ki ne ustreza razpisani,« […] »izločil« (vsebinsko primerljivo izhaja tudi iz osmega odstavka Obrazca številka 18 razpisne dokumentacije). S predstavljenim ravnanjem je naročnik kršil tudi prvo poved prvega odstavka 80. člena ZJN-2 (v povezavi z 78. členom ZJN-2), ki določa, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 (upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2) izločiti ponudbe, ki niso popolne. Kot je Sodišče Evropske unije zapisalo že v več svojih odločitvah, mora namreč naročnik ravnati strogo v skladu z merili, ki jih je sam določil (glej v tem smislu na primer sodbo Sodišča Evropske unije, dne 29. 4. 2004 sprejeto v zadevi številka C 496/99 P, Komisija Evropskih skupnosti proti CAS Succhi di Frutta SpA, ECLI:EU:C:2004:236, točka 115, sodbo Sodišča Evropske unije, dne 10. 10. 2013 sprejeto v zadevi številka C 336/12, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser proti Manova A/S, ECLI:EU:C:2013:647, točka 40, pa tudi sodbo Sodišča Evropske unije, dne 6. 11. 2014 sprejeto v zadevi številka C 42/13, Cartiera dell’Adda SpA proti CEM Ambiente SpA, ECLI:EU:C:2014:2345, točka 42). Navedena stroga obveznost, ki zavezuje naročnike, spada na področje načela enakega obravnavanja in iz njega izhajajoče obveznosti preglednosti, ki ju morajo naročniki spoštovati.

Ker je izbrani ponudnik v pozicijah »6.3. plinski kotel 150l«, »6.5. plinski kotel 150l« in »6.6. plinski kotel 150l« Obrazca številka 19 (predračun) naročniku ponudil plinski kotel lastne blagovne znamke, na dosedanje zaključke v ničemer ne vpliva zatrjevanje vlagatelja (tretji odstavek točke 3.5 na strani 5 zahtevka za revizijo), da je izbrani ponudnik »izdelal tehnični katalog v katerem je pri modelski oznaki serijskega plinskega kotla, ki nima vgrajenega zaprtega sistema ogrevanja in električnega vžiga 230V 1N 50Hz, 0,1kW , dodal "ČRKO" in s tem spremenil modelsko oznako ponujenega plinskega kotla 150l«. Izbrani ponudnik namreč modele (vključno s funkcijami, ki jih ti imajo) in modelske oznake plinskih kotlov lastne blagovne znamke lahko prilagaja zahtevam povpraševanja na trgu (tudi predstavljenim zahtevam naročnika), vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da izbrani ponudnik plinskih kotlov, ki bi izpolnjevali zahteve v pozicijah »6.3. plinski kotel 150l«, »6.5. plinski kotel 150l« in »6.6. plinski kotel 150l« Obrazca številka 19 (predračun), iz kakršnegakoli razloga morebiti ni sposoben izdelati.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (predzadnji odstavek točke 3.5 na strani 5) še zatrjuje, da v pozicijah »6.3, 6.5 in 6.6 PLINSKI KOTEL 150L« izbrani ponudnik »ni predložil zahtevanih certifikatov in dokumentov v fazi ponudbe niti kasneje, ko ga je naročnik pozival na dopolnitev ponudbe«. Naročnik je na Obrazcu številka 18 in na Obrazcu številka 19 v naslovu »SPECIFIKACIJA TEHNOLOŠKE OPREME KUHINJE« sicer res zapisal, da mora imeti vsa ponujena oprema »ES Izjavo o skladnosti in oznako CE in navodila v slovenskem jeziku«, vendar pa je po drugi strani v Obrazcu številka 10 (v povezavi z VIII. točko Obrazca številka 1 in šestim odstavkom 18. člena vzorca pogodbe na Obrazcu številka 17) zapisal, da mu bodo ponudniki, v kolikor bodo »izbrani v postopku javnega razpisa«, šele »ob predaji opreme« […] »izročili vso dokumentacijo, ki se bo nanašala na naročeno in dobavljeno opremo«, tako tudi »izjave o skladnosti, certifikate, potrdila o ustreznosti, poročila in vso potrebno in ostalo tehnično dokumentacijo, ki jo zahteva naročnik«. Predstavljene določbe torej kažejo na to, da je dokazovanje izpolnjevanja izpostavljenih zahtev naročnika vezano na »predaj[o] opreme« in ne na fazo predložitve ponudb, Državna revizijska komisija pa je že v več svojih odločitvah zapisala, da od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače, kot je od njih zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Naročnikov odgovor, podan na Portalu javnih naročil (»Datum objave: 04.03.2016 16:54«), po katerem »se dokazila priložijo ponudbi«, pa se nanaša zgolj na izkazovanje energijske varčnosti in učinkovitosti »za hladilnike in zamrzovalnike z energijskim certifikatom«, ne pa na plinske kotle »150l«. Glede na navedeno je v predstavljenem smislu slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje, da »v razpisni dokumentaciji« […] »ni zahteval dokazil v zvezi zahtevami, ki se nanašajo na izjave o skladnosti in certifikate«, pač pa je »določil, da se navedene zahteve dokazujejo v fazi izvedbe javnega naročila in ne v fazi predložitve ponudbe« (četrti odstavek na strani 13, vsebinsko primerljivo pa tudi šesti odstavek na strani 13).

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja, da je naročnik izbranega ponudnika v pozicijah »6.3, 6.5 in 6.6 PLINSKI KOTEL 150L« v zvezi z »zahtevani[mi] certifikat[i] in dokument[i]« […] »kasneje« […] »pozival na dopolnitev ponudbe«, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj tega v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, niti to ne izhaja iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik. Pri tem ne gre prezreti niti zatrjevanja naročnika, po katerem »izbranega ponudnika ni pozival k predložitvi certifikatov in dokumentov, s čimer pa je vlagatelj sicer tudi seznanjen« (predzadnji odstavek na strani 13 odločitve o zahtevku za revizijo).

Ker v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelj ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku (pravno relevantni del petega odstavka 29. člena ZPVPJN), vlagatelj pa ni dokazal, da kršitve (oziroma dejstva), po kateri naj bi izbrani ponudnik za ponujene plinske kotle »150l« ne imel »ustreznih kvalitetnih in varnostnih certifikatov«, brez svoje krivde ni mogel navesti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija o citiranem zatrjevanju vlagatelja, podanem šele v revizijskem postopku, ni vsebinsko odločala.

Čeprav to iz razloga, predstavljenega doslej (glej drugi odstavek na strani 9 zadevne odločitve Državne revizijske komisije), v ničemer ne vpliva na predmetno odločitev Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija dodaja, da iz dokumentov v ponudbi izbranega ponudnika tudi sicer ne izhaja, da »[t]ehnične karakteristike ponujenega plinskega kotla 150l odstopajo preko dovoljenih +/-5%«. Ker mora Državna revizijska komisija pri svojem delu varovati podatke, označene kot poslovna skrivnost, in s temi podatki ravnati skladno s predpisi, ki urejajo njihovo varovanje (67. člen ZPVPJN), Državna revizijska komisija ob spoštovanju sklepa o določitvi poslovne skrivnosti točnih tehničnih podatkov plinskega kotla »150l«, ponujenega v pozicijah »6.3. plinski kotel 150l«, »6.5. plinski kotel 150l« in »6.6. plinski kotel 150l« Obrazca številka 19 (predračun) v ponudbi izbranega ponudnika, ne razkriva.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 3.6 na straneh 6 in 7) nadalje zatrjuje, da v pozicijah »6.8 in 6.9 ELEKTRIČNA PREKUCNA PONEV 80L« izbrani ponudnik »ni ponudil električne prekucne ponve 80l, ki ima vgrajen Duomat - posebna struktura materiala za omogočanje suhega in mokrega kuhanja/peke in zaščito proti vdoru vode IPX5«.

V zvezi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej izvedla dokazna predloga »[v]pogled v ponudbo izbranega dobavitelja« in »[v]pogled v tehnični katalog električne prekucne ponve« […] »(priloga 6)«. V posledici izvedbe navedenih dokaznih predlogov Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika jasno izhaja, da ima (električna) prekucna ponev, ponujena v pozicijah »6.8. prekucna ponev 80l« in »6.9. prekucna ponev 80l« Obrazca številka 19 (predračun), vodno zaščito IPX5 oziroma »zaščito proti vdoru vode IPX5«.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika s pozivom, številka 43004-01/2016, z dne 26. 4. 2016, pozval na pojasnilo ponudbe glede tega, ali »ima oprema pod 6.8 prekucna ponev 80 l« in »oprema pod 6.9 prekucna ponev 80 l«[…] »Duomat – posebno strukturo materiala za omogočanje suhega in mokrega kuhanja/peke«, izbrani ponudnik pa je z dokumentom, poimenovanim »Pojasnilo ponudbe«, z dne 29. 4. 2016 (v nadaljevanju: vloga z dne 29. 4. 2016), naročniku pojasnil med drugim tudi to, v katerem delu tehnične dokumentacije njegove ponudbe je »za poz. 6.8 in poz. 6.9 prekucna ponev 80 l« […] »navedba strukture materiala, ki omogoča suho in mokro kuhanje/peko«. Izbrani ponudnik je pri tem s signirjem označil del tehnične dokumentacije njegove ponudbe, iz katerega citirani podatek izhaja. Iz zapisnika o vpogledu jasno izhaja, da je naročnik vlagatelju izročil (v nekaterih podatkih sicer prekrit) »poziv za pojasnilo ponudbe in pojasnilo ponudbe« izbranega ponudnika, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da naročnik izbranega ponudnika na podlagi določb ZJN-2 ne bi smel pozvati na pojasnilo njegove ponudbe, niti, da je naročnik z omenjenim pozivom v čemerkoli ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2.

Ker je izbrani ponudnik v pozicijah »6.8. prekucna ponev 80l« in »6.9. prekucna ponev 80l« Obrazca številka 19 (predračun) naročniku ponudil (električno) prekucno ponev lastne blagovne znamke, na dosedanje zaključke v ničemer ne vpliva zatrjevanje vlagatelja (predzadnji odstavek točke 3.6 na strani 6 zahtevka za revizijo), da je izbrani ponudnik »izdelal tehnični katalog v katerem je pri modelski oznaki serijske prekucne ponve, ki nima vgrajenega Duomat - posebna struktura materiala za omogočanje suhega in mokrega kuhanja/peke in zaščita proti vdoru vode IPX5 , dodal "ČRKO" in s tem spremenil modelsko oznako ponujene prekucne ponve 80l«. Izbrani ponudnik namreč modele (vključno s funkcijami, ki jih ti imajo) in modelske oznake (električnih) prekucnih ponev (»80l«) lastne blagovne znamke lahko prilagaja zahtevam povpraševanja na trgu (tudi predstavljenim zahtevam naročnika), vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da izbrani ponudnik prekucnih ponev (»80l«), ki bi izpolnjevale zahteve v pozicijah »6.8. prekucna ponev 80l« in »6.9. prekucna ponev 80l« Obrazca številka 19 (predračun), iz kakršnegakoli razloga morebiti ni sposoben ali zmožen izdelati.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 6) še zatrjuje, da v pozicijah »6.8 in 6.9 ELEKTRIČNA PREKUCNA PONEV 80L« izbrani ponudnik »ni predložil zahtevanih certifikatov in dokumentov v fazi ponudbe niti kasneje, ko ga je naročnik pozival na dopolnitev ponudbe«. Naročnik je na Obrazcu številka 18 in na Obrazcu številka 19 v naslovu »SPECIFIKACIJA TEHNOLOŠKE OPREME KUHINJE« sicer res zapisal, da mora imeti vsa ponujena oprema »ES Izjavo o skladnosti in oznako CE in navodila v slovenskem jeziku«, vendar pa je po drugi strani v Obrazcu številka 10 (v povezavi z VIII. točko Obrazca številka 1 in šestim odstavkom 18. člena vzorca pogodbe na Obrazcu številka 17) zapisal, da mu bodo ponudniki, v kolikor bodo »izbrani v postopku javnega razpisa«, šele »ob predaji opreme« […] »izročili vso dokumentacijo, ki se bo nanašala na naročeno in dobavljeno opremo«, tako tudi »izjave o skladnosti, certifikate, potrdila o ustreznosti, poročila in vso potrebno in ostalo tehnično dokumentacijo, ki jo zahteva naročnik«. Predstavljene določbe torej kažejo na to, da je dokazovanje izpolnjevanja izpostavljenih zahtev naročnika vezano na »predaj[o] opreme« in ne na fazo predložitve ponudb, Državna revizijska komisija pa je že v več svojih odločitvah zapisala, da od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače, kot je od njih zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Naročnikov odgovor, podan na Portalu javnih naročil (»Datum objave: 04.03.2016 16:54«), po katerem »se dokazila priložijo ponudbi«, pa se nanaša zgolj na izkazovanje energijske varčnosti in učinkovitosti »za hladilnike in zamrzovalnike z energijskim certifikatom«, ne pa na (električne) prekucne ponve (»80l«). Glede na navedeno je v predstavljenem smislu slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje, da »v razpisni dokumentaciji« […] »ni zahteval dokazil v zvezi zahtevami, ki se nanašajo na izjave o skladnosti in certifikate«, pač pa je »določil, da se navedene zahteve dokazujejo v fazi izvedbe javnega naročila in ne v fazi predložitve ponudbe« (šesti odstavek na strani 15, vsebinsko primerljivo pa tudi zadnji odstavek na strani 15).

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja, da je naročnik izbranega ponudnika v pozicijah »6.8 in 6.9 ELEKTRIČNA PREKUCNA PONEV 80L« v zvezi z »zahtevani[mi] certifikat[i] in dokument[i]« […] »kasneje« […] »pozival na dopolnitev ponudbe«, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj tega v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, niti to ne izhaja iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik. Pri tem ne gre prezreti niti zatrjevanja naročnika, po katerem »izbranega ponudnika ni pozival k predložitvi certifikatov in dokumentov, s čimer pa je vlagatelj sicer tudi seznanjen« (prvi odstavek na strani 16 odločitve o zahtevku za revizijo).

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da izbrani ponudnik v pozicijah »6.8 in 6.9 ELEKTRIČNA PREKUCNA PONEV 80L« […] »ni ponudil električne prekucne ponve 80l, ki ima vgrajen Duomat - posebna struktura materiala za omogočanje suhega in mokrega kuhanja/peke«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 3.7 na strani 7) kot naslednje zatrjuje, da v poziciji »6.18 ORIGINALNA NAPA« izbrani ponudnik »ni ponudil parolova ustreznih dimenzij saj odstopanja presegajo dovoljenih 10% +/-«.

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej pritrjuje naročniku v njegovem zatrjevanju, da »je v Obrazcu št. 19 – Predračun, pri postavki 33., 6.18 originalna napa določil tri tehnične parametrke, ki jih mora izpolnjevati originalna napa, med katerimi pa ni določenih dimenzij nape« (drugi odstavek na strani 17 odločitve o zahtevku za revizijo). Res je sicer, da je naročnik v tehničnih specifikacijah pozicije »6.18. originalna napa« zapisal tudi »[k]ot npr. Electrolux KLW in enakovredno«, vendar pa iz omenjene določbe ni razvidno, da bi bila zahteva po enakovrednosti (razen na tri parametre, izrecno določene v poziciji »6.18. originalna napa«) vezana tudi na zahtevo po ustreznih dimenzijah parolova. Državna revizijska komisija je, kot je bilo to izpostavljeno že doslej, v več svojih odločitvah zapisala, da od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače, kot je od njih zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Poleg tega je pri izvedbi dokaznih predlogov »[v]pogled v ponudbo izbranega dobavitelja« in »[v]pogled v tehnični katalog originalnega parolova« […] »(priloga 7)« Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil »Electrolux KLW« (sicer z dodatno modelsko oznako), ki ga je naročnik v poziciji »6.18. originalna napa« navedel kot referenčnega.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da izbrani ponudnik v poziciji »6.18 ORIGINALNA NAPA« ni ponudil originalne mape, ki izpolnjuje tehnične zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji postopka oddaje tega javnega naročila.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (točka 3.8 na strani 7) kot slednje zatrjuje, da v poziciji »10.3 POMIVALNI STROJ Z DRSNIMI VRATI« izbrani ponudnik »ni ponudil ustreznega pomivalnega stroja z drsnimi vrati saj dimenzije in tehnične karakteristike odstopajo preko dovoljenih«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora zahtevek za revizijo vsebovati med drugim tudi očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo (5. in 6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN). Iz razloga, ker
– je vlagatelju znana vsebina Obrazca številka 19 (predračun), kateri je sestavni del razpisne dokumentacije, v posledici česar mu je za vsako posamezno zaporedno številko (pozicijo) znana tudi vsebina tehničnih zahtev predmeta zadevnega javnega naročila,
– vlagatelj (kljub seznanjenosti s podatki, izpostavljenimi v prejšnji alinei) v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni konkretiziral dimenzij oziroma posameznih tehničnih zahtev, ki naj bi jih artikel, katerega v poziciji »10.3. Pomivalni stroj z drsnimi vrati« Obrazca številka 19 (predračun) ponuja izbrani ponudnik, ne izpolnjeval,
– je vlagatelj na listinah, ki jih prilaga v dokaz svojih navedb, z rdečo barvo obrobil (označil) nekatere dimenzije oziroma tehnične zahteve,
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v predstavljenem delu razumeti na način, da v njem zatrjuje, da izbrani ponudnik »ni ponudil ustreznega pomivalnega stroja z drsnimi vrati« glede tistih dimenzij oziroma glede tistih tehničnih zahtev pozicije »10.3. Pomivalni stroj z drsnimi vrati« Obrazca številka 19 (predračun), ki jih je z rdečo barvo obrobil (označil) na listinah, priloženih v dokaz podanih navedb.

V zvezi z navedenim je Državna revizijska komisija najprej izvedla dokazna predloga »[v]pogled v ponudbo izbranega dobavitelja« in »[v]pogled v tehnični katalog pomivalnega stroja z drsnimi vrati« […] »(priloga 8)«. V posledici izvedbe navedenih dokaznih predlogov Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ponudbe izbranega ponudnika jasno izhaja, da pomivalni stroj z drsnimi vrati, ponujen v poziciji »10.3. Pomivalni stroj z drsnimi vrati« Obrazca številka 19 (predračun), ustreza tako glede zahtev po dimenzijah (tistih, ki jih je vlagatelj na listinah, ki jih prilaga v dokaz svojih navedb, z rdečo barvo obrobil – označil) kakor tudi glede tehničnih zahtev (tistih, ki jih je vlagatelj na listinah, ki jih prilaga v dokaz svojih navedb, z rdečo barvo obrobil – označil), upoštevaje v zvezi s slednjim odstopanja »pri tehničnih karakteristikah stroje +/-5%«). Ker mora Državna revizijska komisija pri svojem delu varovati podatke, označene kot poslovna skrivnost, in s temi podatki ravnati skladno s predpisi, ki urejajo njihovo varovanje (67. člen ZPVPJN), Državna revizijska komisija ob spoštovanju sklepa o določitvi poslovne skrivnosti točnih tehničnih podatkov pomivalnega stroja z drsnimi vrati, ponujenega v poziciji »10.3. Pomivalni stroj z drsnimi vrati« Obrazca številka 19 (predračun) v ponudbi izbranega ponudnika, ne razkriva.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) vlagatelj ni dokazal, da izbrani ponudnik v poziciji »10.3 POMIVALNI STROJ Z DRSNIMI VRATI« […] »ni ponudil ustreznega pomivalnega stroja z drsnimi vrati saj dimenzije in tehnične karakteristike odstopajo preko dovoljenih«.

Na vse dosedanje zaključke iz razlogov, ki so bili predstavljeni doslej (zlasti iz razloga, ker sporni podatki izhajajo iz tehnične in druge dokumentacije v ponudbi izbranega ponudnika, glede prekucne ponve »80l« pa dodatno tudi iz vloge z dne 29. 4. 2016), v ničemer ne vpliva sklicevanje vlagatelja (na več različnih mestih zahtevka za revizijo) na »prakso Državne revizijske komisije« […] »na primer v Sklepu številka 018-203/2014 -4«. Izbrani ponudnik (tehničnih) zahtev naročnika ni dokazoval zgolj s »podpisan[o] splošn[o] izjav[o]« […] »o sprejemu pogojev javnega naročila ali o tem, da bo v primeru izbora kot najugodnejši ponudnik dobavil v razpisu zahtevano ustrezno opremo«.

Ker v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelj ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku (pravno relevantni del petega odstavka 29. člena ZPVPJN), vlagatelj pa (kot že v nekaterih predhodno obravnavanih revizijskih navedbah tudi v zvezi s to) ni dokazal, da nekaterih kršitev (oziroma dejstev) brez svoje krivde ni mogel navesti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija o omenjenih vsebinah opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ki po vsebini predstavljajo takšne nove kršitve (oziroma takšna nova dejstva) in so v nasprotju s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN (v zvezi z njimi pa vlagatelj ni dokazal, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti v predrevizijskem postopku), ni vsebinsko odločala.

V posledici vseh doslej predstavljenih dejstev, ugotovitev in zaključkov je Državna revizijska komisija iz razloga, ker je naročnik (vsaj) preuranjeno zaključil, da je ponudba izbranega ponudnika glede podatka »1N 50Hz« v zvezi s plinskimi kotli »150l«, ponujenimi v pozicijah »6.3. plinski kotel 150l«, »6.5. plinski kotel 150l« in »6.6. plinski kotel 150l« Obrazca številka 19 (predračun), skladna z zahtevo naročnika »el. priključek« […] »1N 50Hz«, vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu »OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43004-01/2016, z dne 3. 5. 2016.

Z razveljavitvijo zadevne odločitve naročnika se postopek oddaje tega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

Glede opozorila vlagatelja, da je »po ZJN-2« […] »[p]onarejanje tehničnih listov z namenom pridobiti naročilo in s tem protipravno korist« […] »prekršek po 4. točki prvega odstavka 109a. člena, ki se mora ustrezno sankcionirati« (strani 5 in 6 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), bo Državna revizijska komisija postopala skladno z določbami Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in sprem.). Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Državne revizijske komisije (del drugega odstavka 108. člena ZJN-2).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu naročnik »povrne stroške plačane takse v višini 2.896,18 EUR«.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot priglašen, potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v zadevnem postopku pravnega varstva (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim, tretjim in petim odstavkom istega člena), priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 2.896,18 EUR.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.896,18 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 6. 7. 2016


Predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
– OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
– GORENJE GTI, d. o. o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
– KOGAST SISTEMI, d. o. o., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve Državne revizijske komisije

Natisni stran