Na vsebino
EN

018-095/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje

Številka: 018-095/2016-5
Datum sprejema: 1. 7. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzdrževanje službenih vozil« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Autodelta d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Trg celjskih knezov 2, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.07.2016

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 16.03.2016 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave NMV 1629/2016. Naročnik je dne 12.05.2016 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43016-3/2016-18, s katero je javno naročilo oddal v izvedbo družbi Avtoservis Kalan d.o.o., Jezerska ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in (ob upoštevanju meril iz razpisne dokumentacije) najugodnejša. Vlagateljeva ponudba se je uvrstila na drugo mesto.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (v poglavju Tehničnih specifikacij) zahteval, da se mora vsaj ena lokacija ponudnikove servisne delavnice nahajati v maksimalni oddaljenosti 25,00 km od naslova naročnika. Že iz Zapisnika o odpiranju ponudb (dokument št. 43016-3/2016-12, z dne 05.04.2016) je razvidno, da je izbrani ponudnik ponudil servisno delavnico v oddaljenosti 1 km od naslova naročnika. Iz obrazložitve izpodbijane odločitve pa je razvidno, da je izbrani ponudnik navedel napačno oddaljenost servisne delavnice, saj znaša pravilna oddaljenost servisne delavnice od naslova naročnika 2,2 km. Izbrani ponudnik je tako ponudil predmet (to je servisno delavnico), ki dejansko ne obstaja, saj ne razpolaga s servisno delavnico, ki bi bila od naročnika oddaljena 1 km, temveč znaša pravilna oddaljenost delavnice od naslova naročnika 2,2 km. Naročnik je samoiniciativno (ali pa je to storil izbrani ponudnik po naročnikovem pozivu, o čemer vlagatelj ni bil seznanjen) spremenil prvotno ponujeni predmet, ki se nanaša na servisno delavnico z drugo servisno delavnico v oddaljenosti 2,2 km od naslova naročnika. S tem pa je naročnik dopustil, da je izbrani ponudnik nezakonito spremenil svojo ponudbo z zamenjavo prvotno ponujenega predmeta. Vlagatelj še opozarja, da je naročnik sporno zahtevo umestil v poglavje Tehničnih specifikacij (točka 1 - Predmet), predmeta pa ni dopustno spreminjati. Vlagatelj se v zvezi s tem sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije št. 018-069/2015 in 018-37/2015 in 018-074/2015. Pojasnjuje, da se odločitev št. 018-074/2015 sicer nanaša na merilo (v okviru katerega se je ocenjevala oddaljenost servisne delavnice) in zatrjuje, da če tovrstno spreminjanje ni dovoljeno v okviru meril, še toliko bolj ni dovoljeno spreminjanje predmeta. Naročnik bi tako moral ob ugotovitvi, da izbrani ponudnik nima na voljo servisne delavnice v oddaljenosti 1 km od naslova naročnika, ponudbo izbranega ponudnika (kot neprimerno) izločiti iz postopka. Vlagatelj še navaja, da pri navedeni pomanjkljivosti tudi ne gre za računsko napako, ter da je izbrani ponudnika v zvezi s tem predložil neresnične podatke in s tem storil tudi prekršek.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 26.05.2016, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da vlagatelj zmotno navaja, da je predmet javnega naročila »servisna delavnica«, saj predstavlja predmet javnega naročila vzdrževanje službenih vozil. Ker izbrani ponudnik ni spreminjal ponudbe v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije, naročniku ni mogoče očitati kršitve 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-2). Naročnikovo zahtevo v zvezi z oddaljenostjo delavnice je mogoče obravnavati kot pogoj, v skladu s katerim so morali ponudniki zagotoviti vsaj eno lokacijo servisne delavnice, ki je od naročnikovega naslova oddaljena manj kot 25 km. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je pri pisanju ponudbe v spornem delu naredil napako, saj se ponujena delavnica dejansko nahaja zelo blizu naročnika. Takšne pomote pa je (tudi v skladu z odločitvami Državne revizijske komisije) dopustno sanirati. Izbrani ponudnik še navaja, da je pri pripravi ponudbe ravnal v dobri veri, in da je kljub ugotovljeni napaki naročnikovo zahtevo v celoti izpolnil. Da je temu res tako, pa izhaja tudi iz predložene Izjave o izpolnjevanju pogojev, ki jo je podpisal in žigosal, s čimer je (med drugim) potrdil, da zagotavlja vsaj eno lokacijo servisne delavnice v maksimalni oddaljenosti 25,00 km od naslova naročnika.

Naročnik je dne 02.06.2016 sprejel sklep št. 43016-3/2016-27, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Zatrjuje, da je v postopku oddaje predmetnega javnega naročila razpisal storitev vzdrževanja službenih vozil. Kot enega izmed pogojev za ugotavljanje tehnične sposobnosti je zahteval, da morajo ponudniki zagotoviti vsaj eno lokacijo servisne delavnice v maksimalni oddaljenosti 25,00 km od naslova naročnika. V ta namen so morali ponudniki podpisati Izjavo o izpolnjevanju pogojev. Poleg tega si je v razpisni dokumentaciji pridržal pravico, da bo preveril pravilno oddaljenost lokacije ponujenih servisnih delavnic ponudnikov, in sicer s pomočjo spletnega orodja na naslovu http://zemljevid.najdi.si, funkcija iskanje poti, izbira najkrajša pot z avtom. Za ugotavljanje ponudnikovega izpolnjevanja pogoja oddaljenosti servisne delavnosti je (ob upoštevanju razpisne dokumentacije) bistven točen naslov servisne delavnice, ki ga je izbrani ponudnik navedel v obrazcu Ponudba. Z uporabo spletnega orodja, ki (in kakor) je določen v razpisni dokumentaciji, je možna le ena pot, kar pomeni, da je oddaljenost delavnice izbranega ponudnika od naslova naročnika predstavlja objektivno preverljivo dejstvo, ki ga je ugotovil naročnik, kar mu dopušča 78. člen ZJN-2. Naročnik je izbranega ponudnika o pravilno ugotovljeni oddaljenosti servisne delavnice obvestil, z ugotovljeno oddaljenostjo pa se je strinjal tudi izbrani ponudnik. Izbrani ponudnik torej ni spreminjal delavnice oziroma njenega naslova. Predmetna pomanjkljivost je nebistvena, poleg tega je oddaljenost delavnice ugotovil naročnik sam. Predmetna pomanjkljivost ni vplivala na njeno razvrstitev glede na merila in se ne veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Nenazadnje je izbrani ponudnik, kar je v obravnavanem primeru bistveno, izpolnil naročnikovo zahtevo, v skladu s katero je moral zagotoviti vsaj eno delavnico v maksimalni oddaljenosti 25,00 km od naslova naročnika.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 08.06.2016, izjasnil o navedbah naročnika. Navaja, da se naročnik spreneveda, saj dejstvo, da so podatki o servisni delavnici in njeni oddaljenosti zahtevani v poglavju Tehničnih specifikacij, kaže na to, da gre za predmet javnega naročila, čeprav je zahteva umeščena tudi med pogoje. Zatrjuje, da gre dejansko za predmet javnega naročila, in da naročnik ne more naknadno spreminjati pomena pogojev in tehničnih zahtev. Naročnik sicer navaja, da je predmet javnega naročila storitev vzdrževanja vozil, pri tem pa očitno pozablja, da je servisna delavnica bistvenega pomena in neizogibno povezana s samo izvedbo razpisanih storitev. Vlagatelj še navaja, da je naročnik sam ugotavljal, kaj je izbrani ponudnik dejansko ponudil, in da bi bil (npr.) podatek o oddaljenosti, ki ga je izbrani ponudnik navedel v ponudbi, lahko pravilen, naslov pa napačen. Zaradi opisanega neskladja v ponudbi izbranega ponudnika tako ni mogoče ugotoviti, ali je izbrani ponudnik dejansko ponudil tisto servisno delavnico, ki jo je navedel v ponudbi. Glede na to, da je izbrani ponudnik navedel dva različna podatka, ki se ne ujemata, naročnik ne more sam ugotavljati, kateri je pravilen, predvsem pa ne more tako ugotovljenih napak, ki se nanašajo na predmet, odpraviti, saj to ni dopustno. Ponudba izbranega ponudnika je tako nekonsistentna, saj sta v njej dva različna podatka, ki se nanašata na predmet, dovolitev odprave napake pa bi dala arbitrarno možnost spreminjanja ponudbe v nasprotju z veljavno zakonodajo. Poleg tega je bil način preverjanja pravilne oddaljenosti namenjen preverjanju tistih podatkov, ki so navedeni v ponudbi. V nasprotnem primeru bi zahteval naročnik le naslov servisne delavnice. Glede na to, da je bil ponudnikom način določitve pravilne oddaljenosti vnaprej znan, je še toliko bolj nerazumljivo, da izbrani ponudnik ni navedel pravilnih podatkov. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov tudi za pripravo te vloge.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zahtevku za revizijo vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, ter da je izbrani ponudnik nezakonito spremenil predmet javnega naročila. Kot zatrjuje vlagatelj, je izbrani ponudnik v ponudbi ponudil servisno delavnico, ki je oddaljena 1 km od naslova naročnika, tekom presoje in ocenjevanja ponudb, pa jo je zamenjal z delavnico, ki je oddaljena 2,2 km od naslova naročnika.

Predmet javnega naročila predstavlja storitev vzdrževanja naročnikovih službenih vozil. Naročnik je razpisano storitev podrobneje predstavil v poglavju Tehničnih specifikacij. Iz 1. točke Tehničnih specifikacij (Predmet javnega naročila) je razvidno, da so predmet javnega naročila storitve vzdrževanja naročnikovih osemnajstih službenih vozil. Naročnik je vozila navedel v 2. točki Tehničnih specifikacij (s podatki o tipu vozila, močjo, prostornino in vrsto motorja ter letom izdelave). V skladu s 1. točko Tehničnih specifikacij sodijo v razpisano storitev naslednja dela: 1. vzdrževanje in servisiranje vozil v lastni servisni mreži, kar vključuje redni servis, preventivni pregled in popravilo okvar na vozilih v dogovoru z naročnikom, z originalnimi nadomestnimi deli ali z originalnim nadomestnim delom enakovrednimi deli, ter ličarska in karoserijska dela, 2. brezplačni preventivni letni pregledi vozil pred opravljanjem tehničnih pregledov vozil, 3. zunanje in notranje čiščenje vozil, 4. brezplačni prevzem vozila in dostavo vozila na naslovu naročnika in 5. nudenje brezplačne strokovne pomoči naročniku po telefonu.

Naročnik je pogoje za izpolnjevanje sposobnosti navedel v 7. točki (Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati za priznanje sposobnosti) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. V točki 7.3 (Tehnična in kadrovska sposobnost) je med drugim zahteval, da mora ponudnik zagotoviti vsaj eno lokacijo servisne delavnice v maksimalni oddaljenosti 25,00 km od naslova naročnika. Naročnik je v isti točki opozoril ponudnike, da morajo v zvezi s postavljenimi zahtevami predložiti (podpisano) Izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki se nahaja v 3. točki Tehničnih specifikacij.

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec Ponudba, ki so ga morali ponudniki izpolniti (med drugim tudi) s podatkom o oddaljenost servisne delavnice od naslova naročnika (v km), z nazivom servisne delavnice in njenim naslovom, z obratovalnim časom ter z dvema telefonskima številkama (prva naj bi bila namenjena sprejemu najave storitev, druga pa brezplačni strokovni pomoči). Naročnik je na navedeni obrazec tudi zapisal, da se bo oddaljenost servisne delavnice ponudnika ugotavljala s pomočjo javno dostopnega spletnega orodja na naslovu http://zemljevid.najdi.si, funkcija iskanje poti, izbira najkrajša pot z avtom, pri čemer se upošteva oddaljenost v smeri od naslova naročnika do lokacije servisne delavnice ponudnika. Naročnik je zahtevo, ki se nanašajo na oddaljenost servisne delavnice, ponovil tudi v sedmem odstavku 1. točke Tehničnih specifikacij, pri čemer je pojasnil, da jo je postavil zaradi stroškov, ki so povezani z dostavo vozil v servisno delavnico in s predvidenim preverjanjem izvajanja storitev in/ali pogodbenih obveznosti.

Čeprav je zahteva, ki se nanaša na oddaljenost servisne delavnice, uvrščena tudi v poglavje Tehničnih specifikacij, pa predmet javnega naročila ni (kot zmotno zatrjuje vlagatelj) »servisna delavnica«, pač pa predstavlja predmet javnega naročila storitev vzdrževanja vozil. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da je servisna delavnica (v obravnavanem primeru zlasti tudi njena bližina) povezana z razpisano storitvijo, saj daje naročniku zagotovilo o tem, da bodo (kot je navedel v razpisni dokumentaciji) stroški, ki se nanašajo na dostavo vozil, kakor tudi stroški, ki so povezani s preverjanjem izvajanja storitev in/ali pogodbenih obveznosti, omejeni in predvidljivi.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v ponudbi predložil podpisano in žigosano Izjavo o izpolnjevanju pogojev, s čimer je (med drugim) potrdil, da zagotavlja vsaj eno lokacijo servisne delavnice v maksimalni oddaljenosti 25,00 km od naslova naročnika. V ponudbi izbranega ponudnika se nahaja tudi obrazec Ponudba, ki je (med drugim) izpolnjen z vsemi zahtevanimi podatki, ki se nanašajo na servisno delavnico. Izbrani ponudnik je v obrazec vpisal, da je ponujena servisna delavnica od naslova naročnika oddaljena 1,00 km. Izbrani ponudnik je vpisal tudi naziv ponujene servisne delavnice (Avtoservis Kalan d.o.o.), njen naslov (Jezerska ulica 10, Ljubljana), obratovalni čas (od 7.00 do 17.00) ter obe zahtevani telefonski številki (eno za sprejem najave storitve in drugo za brezplačno strokovno pomoč med obratovalnim časom).

Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da je naročnik v obravnavanem primeru ravnal v skladu z možnostjo, ki jo je napovedal v razpisni dokumentaciji. S pomočjo spletnega orodja (na naslovu http://zemljevid.najdi.si, funkcija iskanje poti, izbira najkrajša pot z avtom) in ob upoštevanju vnaprej napovedane smeri (od naslova naročnika do lokacije servisne delavnice) je preveril pravilno oddaljenost servisne delavnice, ki jo je ponudil izbrani ponudnik. Pri tem je ugotovil, da pravilna oddaljenost dejansko znaša 2,2 km (navedeno je preverila tudi Državna revizijska komisija, ki je dobila identičen rezultat). Naročnik je izbranega ponudnika o pravilno ugotovljeni oddaljenosti obvestil z dopisom (dokument št. 43016-3/2016-14, z dne 10.05.2016). Izbrani ponudnik je dne 11.05.2016 odgovoril, da se strinja s pravilno ugotovljeno oddaljenostjo.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom v tem, da je v konkretnem bistven točen naslov ponujene servisne delavnice. Z vnaprejšnjo določitvijo spletnega orodja in smeri (naročnik je navedel, da se upošteva oddaljenost v smeri od naslova naročnika do servisne delavnice ponudnika) je namreč možna le ena pot, kar pomeni, da je naročnik z navedenim preverjanjem ravnal tako v skladu z možnostjo, ki si jo pridržal v razpisni dokumentaciji, kakor tudi v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2. Poleg tega je neupravičena tudi vlagateljeva bojazen, da bi bil lahko (kot navaja) »npr. podatek o oddaljenosti lahko točen, naslov servisne delavnice pa nepravilen«. Izbrani ponudnik je namreč potrdil, da se z dolžino, ki jo je s pomočjo spletnega orodja ugotovil naročnik, strinja, kar po drugi strani pomeni, da je (v ponudbi vpisan) naslov, na katerem se nahaja delavnica, prav tako točen. Izbrani ponudnik je torej dejansko ponudil (t)isto servisno delavnico, ki jo je navedel v ponudbi. Državna revizijska komisija je ugotovila, da se ponujena servisna delavnica nahaja na vpisanemu naslovu (na Jezerski ulici 10, v Ljubljani), ta naslov pa hkrati predstavlja tudi sedež izbranega ponudnika. Seveda pa bi izbrani ponudnik tudi v primeru, če bi razpolagal s servisno delavnico, ki bi bila od naslova naročnika oddaljena 1 km, v celoti izpolnil naročnikovo zahtevo.

Ob vsem navedenem je irelevantno tudi vlagateljevo sklicevanje na odločitve Državne revizijske komisije št. 018-37/2015, 018-069/2015 in 018-074/2015, saj je dejansko stanje v navedenih zadevah drugačno od dejanskega stanja v obravnavani zadevi ter z njo ni primerljivo. V vseh treh primerih so se namreč očitki takratnih vlagateljev nanašali na tiste dele ponudbenih vsebin, v katere (skladno s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2) ni dovoljeno posegati. V prvih dveh navedenih zadevah sta vlagatelja očitala naročnikoma, da sta izbrana ponudnika dopolnjevala in spreminjala ponujeni predmet, v tretjem primeru pa je oddaljenost delavnice od naslova naročnika predstavljala eno izmed meril za ocenjevanje ponudb.

Ker vlagatelj ni uspel dokazati, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna, ter da jo je izbrani ponudnik nezakonito dopolnil, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.
V Ljubljani, dne 01.07.2016


predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana ,
- Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Trg celjskih knezov 2, Celje,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran