EN

018-079/2016 Zdravstveno reševalni center Koroške

Številka: 018-079/2016-6
Datum sprejema: 13. 6. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in Tadeje Pušnar kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »servisiranje in vzdrževanje vozil za dobo 2 let« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Intergas, d. o. o., Stara ulica 10, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zdravstveno reševalni center Koroške, Ob Suhi 11a, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: naročnik), 13. 6. 2016

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« z dne 21. 4. 2016.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.956,20 eurov v 15 dneh od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 30. 3. 2016 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV2118/2016) z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila« z dne 21. 4. 2016 ponudnike med drugim obvestil, da je za sklop 2 izbral ponudbo ponudnika SR Levec, d. o. o., Levec 55, Petrovče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 4. 5. 2016 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 2, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je naročnik kršil 79. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), saj iz obrazložitve, da vlagatelj »ni preložil ustreznih referenc«, ni mogoče razbrati, ali je naročnik ugotovil, da vlagatelj sploh ni predložil referenc ali pa so bile te vsebinsko neustrezne,
- je že v ponudbi predložil referenčni obrazec C-5 in kot dajalca reference navedel naročnika, ki mu uspešno in kakovostno servisira reševalna vozila že od leta 2013,
- je naročnika večkrat pozval na potrditev referenčnega obrazca, vendar ga ta ni želel, niti mu ni pisno odgovoril na prošnjo za potrditev niti mu ni pojasnil, zakaj ga noče potrditi,
- je direktorica naročnika vlagatelju telefonsko sporočila, da mu referenc ne more potrditi, ker ga pozna premalo časa in da potrditve ni »dolžna« dati,
- je pogodbo o servisiranju sklenil z naročnikom in ne s fizično osebo – direktorico, zato je odgovor direktorice nerazumljiv in neprimeren,
- tudi v primeru, če bi dosedanje storitve opravljal nekakovostno, bi moral naročnik izpolniti referenčni obrazec in storitve oceniti z oceno »slabo«, vendar ga tako ne bi mogel oceniti, saj se naročnik zaveda, da vlagatelj storitve opravlja odlično,
- poziva naročnika, da predloži dejstva in dokaze o neustrezno opravljenih storitev oziroma da jih pridobi Državna revizijska komisija od naročnika,
- v primeru, če »gre obrazložitev naročnika o neustreznosti reference razumeti v smeri, da s podatki razpolaga sam in na podlagi le-teh ocenjuje, da je referenca vsebinsko neustrezna (slaba izvedba) bi moral naročnik to jasno navesti in predložiti dokazila in dokaze (ob uporabi določila 42. člena ZJN-2 in v duhu novega ZJN-3 (osmi odstavek 79. člena ZJN-3) naročnik podatkov katere pridobi iz uradnih in drugih evidenc oziroma o podatkov s katerimi razpolaga sam, ne more zahtevati od ponudnika)«,
- »naročnik brez razloga ni potrdil referenčnega potrdila (formalno oviranje), s čimer je postopal v nasprotju s 42. in 45. členom ZJN-2 ter temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem načela enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence med ponudniki«,
- »naročnik neutemeljeno zaključuje, da so ponudbe neustrezne (domnevna vsebinska pomanjkljivost), kar predstavlja kršitev 45. člena ZJN-2 in temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence med ponudniki«,
- naročnik ne bi smel prezreti, da bi moral vlagatelja v primeru, če bi ugotovil, da v ponudbi ni predložil izpolnjenega obrazca C-5, skladno z 78. členom ZJN-2 pozvati k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo izpolnjenega referenčnega obrazca.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 13. 5. 2016 izjasnil o zahtevku za revizijo in navedel, da je naročnik ravnal pravilno, ko je izločil vlagateljevo ponudbo kot nepopolno, pri čemer je še opozoril, da bi vlagatelj glede na obseg svojega poslovanja lahko pridobil referenco od katerega drugega poslovnega partnerja in ne le od naročnika.

Naročnik je s sklepom št. ZRCK 96-5/2016 z dne 16. 5. 2016 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- zapisnik o odpiranju ponudb, v katerega je vlagatelj predlagal vpogled, ne dokazuje očitane kršitve, saj ne vsebuje nobenih podatkov o vsebini ponudb, niti v njem ni navedeno, ali so ponudniki predložili reference,
- je ponovno preveril priloženi referenčni obrazec C-5, ki je sicer izpolnjen s podatki o nazivu podjetja – poslovnega partnerja, sedežu in zakonitem zastopniku ter ga je podpisal vlagatelj, vendar ponovno ugotavlja, da vlagatelj nima predložene ustrezne reference, zato je ponudba nepravilna,
- iz referenčnega pogoja izhaja, da bi moral ponudnik predložiti eno referenco, ki bi jo podpisal poslovni partner, pri čemer popravil drugih vozil in ne le reševalnih vozil ni izključil,
- vlagatelj ne more nanj prenesti odgovornosti za (ne)pravilnost ponudbe, niti ne more zahtevati, da bi moral naročnik podpisati vsako referenčno potrdilo, ki ga prejme,
- »naročnik, ki podpiše referenčno potrdilo, se je dolžan zavedati odgovornosti takega podpisa, ki ga mora biti v vsakem trenutku preverjanja sposoben tudi utemeljeno dokazati«, zato je podpis reference odgovorno in prostovoljno dejanje naročnika,
- je na podlagi ugotovitve, da je vlagatelj predložil obrazec reference, ki ni izpolnjen v celoti in ga ni podpisal poslovni partner, zaključil, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, skladno z ZJN-2 pa lahko naročnik izbere samo popolno ponudbo, kar vlagateljeva ponudba ni bila, zato odločitev ne vsebuje razlogov za zavrnitev vlagateljeve ponudbe in je zato neutemeljen očitek o kršitvi 79. člena ZJN-2,
- podpis reference ni naročnikova zakonska obveza in petega odstavka 42. člena ZJN-2 ni mogoče razumeti kot dolžnost naročnika, da namesto predloženih referenc sam preverja pri naročnikih kakovost izvedenih storitev,
- se je vlagatelj šele po prejemu odločitve o oddaji naročila male vrednosti odločil, da zanj pogoji niso ustrezni, zato »bi moral vlagatelj vložiti zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo in bi moral v času pred oddajo ponudbe zahtevati od naročnika, da bodisi obrazložiti pogoje, ki jih naj ponudnik izpolni s predložitvijo referenčnega potrdila ali pa zahtevati od naročnika, da se opredeli do nemožnosti podpisa referenčnega dokazila«.

Naročnik je kot prilogo dopisoma št. ZRCK 97-5/2016 z dne 17. 5. 2016 in ZRCK 112-6/2016 z dne 6. 6. 2016 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 23. 5. 2016 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja, pri tem pa je še navedel, da je naročnik kršil tudi 28. člen ZPVPJN.

Državna revizijska komisija je zavrnila vlagateljev predlog za zaslišanje dveh prič, ki sta zaposleni pri naročniku. Izvedba tega dokaza namreč ni bistvena za rešitev zadeve, saj je dejansko stanje zadostno razjasnjeno že na podlagi dokumentacije, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je za naročilo storitev (9. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ki ga je razdelil na dva sklopa (točka I.7 objave; točka 1.2 razpisne dokumentacije, str. 4) in ga je oddajal po postopku oddaje naročila male vrednosti (točka 1.3 razpisne dokumentacije, str. 4; 28. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), do 12. 4. 2016 ob 10. uri, ko je potekel rok za predložitev ponudb (točka I.10 objave), za sklop 2 prejel ponudbe treh ponudnikov (zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 12. 4. 2016), pri čemer je po merilu »ekonomsko najugodnejša ponudba« (točka I.8 objave; 8. točka razpisne dokumentacije, str. 12–13) za sklop 2 izbral (dokument »Odločitev o oddaji naročila« z dne 21. 4. 2016) ponudbo izbranega ponudnika, za katero je navedel, da je popolna, za vlagatelja pa je ugotovil, da »ni priložil ustreznih referenc, zato je ponudba nepravilna in je kot nepopolna izločena iz ocenjevanja«. Vlagatelj je med drugim nasprotoval izločitvi svoje ponudbe, izpostavil pa je tudi, da je naročnik odločitev o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2 obrazložil v nasprotju z 79. členom ZJN-2.

Naročnik je v poglavju 3 razpisne dokumentacije (str. 9) med drugim določil:
»Dokazila: reference C 1-5
Ponudnik predloži podpisan in žigosan obrazec C 1-5 s strani podjetja (poslovnega partnerja), ki ne smejo biti s strani podjetja podpisani pred 2 mesecev. Reference predložijo kot dokazilo, da so že sodelovali v poslu (popravilo reševalnih vozil) za katerega se prijavljalo na razpis.«

Naročnik je obrazec C 1-5 (str. 13/26 poglavja z obrazci) pripravil kot izjavo, ki jo »podpi[še] in žig[osa] odgovorn[a] oseb[a]«, v tej izjavi pa je treba predstaviti podatke o »podjetju (poslovnem partnerju)«, oceni izvajanja storitve, številu in vsebini reklamacij ter oceni njihovega reševanja.

Naročnik je v petem odstavku točke 2.3 razpisne dokumentacije (str. 5), ki je vključena v poglavje »Izpolnjevanje dokumentacije«, določil:
»Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani odgovorne osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce in druge zahtevane dokumente.«

Naročnik je prek portala javnih naročil odgovoril tudi na vprašanja ponudnikov, s čimer so ti odgovori postali del razpisne dokumentacije (tretja poved iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2). Vendar pa Državna revizijska komisija pri pregledu objave na portalu javnih naročil ni uspela ugotoviti vsebine vprašanj, saj ta niso objavljena. Je pa uspela razbrati, da se vsaj odgovor, ki je bil objavljen 6. 4. 2016 ob 12.09 na portalu javnih naročil, nanaša na reference, saj se ta glasi: »Prijavi priložite podpisane reference s strani izvajalcev na obrazcu, ki je predpisan.«

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da je vlagatelj predložil obrazec C 1-5, ki je izpolnjen s podatki o referenčnem naročniku in vlagatelju ter ga je vlagatelj podpisal in žigosal. Podobno je ugotovil naročnik, saj je na str. 3 sklepa št. ZRCK 96-5/2016 z dne 16. 5. 2016 navedel, da je ta obrazec v vlagateljevi ponudbi izpolnjen v nekaterih delih in da ga je vlagatelj podpisal. Hkrati pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da tega obrazca ni podpisal in žigosal referenčni naročnik, ki je sicer tokratni naročnik.

Naročnik je v dokumentu »Odločitev o oddaji naročila« z dne 21. 4. 2016 ugotovil, da vlagatelj »ni priložil ustreznih referenc«. Vendar Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali je naročnik pripravil obrazložitev v obsegu, kot ga zahteva tretja poved iz prvega odstavka 79. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija tudi ni ugotavljala, ali je razlog, ki ga je navedel naročnik toliko jasen, da bi bilo treba razumeti, da vlagatelju ni priznal, da razpolaga z referenco, ker 1. vlagatelj ni predložil dokazila, ki bi ga potrdil (podpis in žig) referenčni naročnik, a je vsebina storitev, za katere je naročnik določil obrazec C 1-5 in jih je vlagatelj izvajal za naročnika, skladna z zahtevo iz poglavja 3 razpisne dokumentacije (str. 9), ali 2. da tudi vsebina storitev, za katere je naročnik določil obrazec C 1-5 in jih je vlagatelj izvajal za naročnika, ni skladna z zahtevo iz poglavja 3 razpisne dokumentacije (str. 9). Državna revizijska komisija je namreč upoštevala, da naročnik še ni imel podlage, da šteje, da vlagateljeva ponudba ni popolna in da jo zato lahko izloči, kot to določa prva poved iz 80. člena ZJN-2. Tudi v primeru, če bi morala Državna revizijska komisija 1. tolmačiti odgovor, ki je bil objavljen 6. 4. 2016 ob 12.09 na portalu javnih naročil, na način, da vsebinsko ne spreminja zahteve iz poglavja 3 razpisne dokumentacije (str. 9) v delu, ki se nanaša na reference, in 2. da take spremembe ne povzroča niti tolmačenje pojma »odgovorna oseba«, ki je naveden v obrazcu C 1-5 (str. 13/26 poglavja z obrazci), glede na peti odstavek točke 2.3 razpisne dokumentacije (str. 5), zaradi česar bi bilo treba poglavje 3 razpisne dokumentacije (str. 9) v delu, ki se nanaša na reference, tolmačiti le tako, da je naročnik jasno določil, da mora obrazec C 1-5 (str. 13/26 poglavja z obrazci) potrditi (tudi) referenčni naročnik, je v tem trenutku vlagateljeva ponudba zaradi odsotnosti dokazila, ki bi dokazovalo razpolaganje z eno referenco, le formalno nepopolna v pomenu iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Navedeno pomeni, da naročnik vlagateljeve ponudbe še ne bi smel izločiti. Naročnik bi namreč moral, kot je tudi opozoril vlagatelj, upoštevati 78. člen ZJN-2 in mu omogočiti, da ponudbo dopolni ali spremeni (prva poved iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2). Šele v primeru, če vlagatelj ne bi v roku, ki bi ga določil naročnik, ustrezno dopolnil ali spremenil ponudbe, bi naročnik imel podlago za njeno izločitev (tretja poved iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2). Že ta ugotovitev kršitve ZJN-2 je zato zadostna podlaga, da Državna revizijska komisija skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodi zahtevku za revizijo in razveljavil odločitev o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« z dne 21. 4. 2016. Državna revizijska komisija se ni izrekala še o drugih vlagateljevih očitkih, saj odločitev o njih ni bistvena za rešitev zadeve.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila male vrednosti se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku znova znajde v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Če se naročnik odloči, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji naročila male vrednosti tudi za sklop 2, mora ob upoštevanju 78. člena ZJN-2 izbrati ponudbo, ki je popolna, pri tem pa zagotoviti upoštevanje 8. in 9. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija še opozarja, da naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam (druga poved iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznava stroške takse višini 1.956,20 eurov, ki jih je naročnik dolžan povrniti v 15 dneh od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 13. 6. 2016

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Zdravstveno reševalni center Koroške, Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem,
- Intergas, d. o. o., Stara ulica 10, 2390 Ravne na Koroškem,
- SR Levec, d. o. o., Levec 55, 3301 Petrovče,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran